Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

19 3,814 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 08:34

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nayMục tiêu “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.Bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới. LOGO Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Nhóm 3-KTYS: Đào Duy Anh Đặng Huy Hoàng Nguyễn Văn Quảng Lê Ngọc Tài Tống Văn Tư Nguyễn Thành Trung Nội dung Quan điểm thứ I 1 Quan điểm thứ V 5 Quan điểm thứ III 3 Quan điểm thứ II 2 Quan điểm thứ IV 4 Quan điểm thứ I Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế. Quan điểm thứ I Là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử dân tộc Có chức năng định hình các giá trị, chuẩn mực trong đời sống xã hội chủ trương làm văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội  Văn hóa là nền tảng tinh thần  Văn hóa là nền tảng tinh thần Quan điểm thứ I  Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT –XH  Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT –XH VH với chức năng xây dựng con người VH của dân tộc là cội nguồn của sự phát triển VH và KT-XH phát triển quan hệ mật thiết đến cuộc sống hiện tại và tương lai Quan điểm thứ I  Mục tiêu “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.  Bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới.  Mục tiêu “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.  Bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới.  Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển  Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển Nội dung Quan điểm thứ I 1 Quan điểm thứ V 5 Quan điểm thứ III 3 Quan điểm thứ II 2 Quan điểm thứ IV 4 Quan điểm thứ II Nền văn hóa tiên tiến Chủ trương xây dựng Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Quan điểm thứ II Nền văn hóa tiên tiến: Nền văn hóa tiên tiến: Yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập và CNXH theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh biểu hiện qua các hình thức truyền tải nội dung. Quan điểm thứ II Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc: • Hiểu được bản sắc dân tộc: -Các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống. -Theo sự phát triển của đất nước trong kinh tế, chính trị, và xã hội. • Giữ gìn bản sắc dân tộc đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời. [...]... 1 Quan điểm thứ I 2 Quan điểm thứ II 3 Quan điểm thứ III 4 Quan điểm thứ IV 5 Quan điểm thứ V Quan điểm thứ III Nền văn hóa VN là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc VN K h ôn g t Phá ập ộc l ển đ t ri n đồ g hó a Bình đẳng ng hô K Hòa quyện t kì hị Nội dung 1 Quan điểm thứ I 2 Quan điểm thứ II 3 Quan điểm thứ III 4 Quan điểm thứ IV 5 Quan điểm thứ V Quan điểm thứ IV Xây dựng. .. cho phát triển khoa học công nghệ - Phát triển khoa học xã hội - Phát triển khoa học tự nhiên và công nghệ - Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ Nội dung 1 Quan điểm thứ I 2 Quan điểm thứ II 3 Quan điểm thứ III 4 Quan điểm thứ IV 5 Quan điểm thứ V Quan điểm thứ V Văn hóa là 1 mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp Cách mạng lâu dài đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng Các bảo tồn, phát. .. sâu vào cuộc sống Phải bó trị văn hóa huy nghiệp xây dựng hóa tốt đẹpxã hội Gắn giá chặt chẽ vớiphảinhững di sản văn và bảo vệ Tổ quốccủa mỗi con người Tổng kết Văn hóa có vai trò rất lớn trong đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, xã hội Chính vì vậy, các chủ trương, đường lối của Đảng về việc xây dựng và phát triển văn hóa là vô cùng quan trọng Nhưng nó chỉ. .. IV Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng Quan điểm thứ IV Chủ trương cho giáo dục: - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - Chuyển dần sang mô hình giáo dục mở - Bảo đảm số lượng và trình độ chuyên môn của giáo viên các cấp - Thực hiện xã hội hóa giáo dục - Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo và giáo dục... hội Chính vì vậy, các chủ trương, đường lối của Đảng về việc xây dựng và phát triển văn hóa là vô cùng quan trọng Nhưng nó chỉ thực sự có hiệu quả khi được chúng ta thực hiện và làm theo một cách đúng đắn và sáng tạo LOGO Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe! . dục: Quan điểm thứ IV - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - Chuyển dần sang mô hình giáo dục mở - Bảo đảm số lượng và trình độ chuyên môn của giáo viên các cấp - Thực hiện xã hội hóa giáo dục. III 3 Quan điểm thứ II 2 Quan điểm thứ IV 4 Quan điểm thứ IV Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng. Chủ trương. điểm thứ I Là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử dân tộc Có chức năng định hình các giá trị, chu n mực trong đời sống xã hội chủ trương làm văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan