tóm tắt luận án nghiên cứu văn tự hán nôm trên đồ gốm sứ việt nam từ tk xv đến tk xix

23 1,007 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 10:59

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 3 1. Lý do chọn đề tài 3 2. Lịch sử vấn đề 4 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5 3.1. Đối tượng nghiên cứu 5 3.2. Phạm vi nghiên cứu 5 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5 4.1. Cơ sở lý luận 5 4.2. Phương pháp nghiên cứu 5 5. Đóng góp mới của đề tài 5 1.1. Các nghiên cứu đã được xuất bản chính thức 6 1.1.1. Công trình xuất bản đầu thế kỷ XX đến trước năm 1945 6 1.1.2. Công trình xuất bản từ năm 1945 – 1975 6 1.1.3. Công trình xuất bản từ năm 1975 đến nay 6 1.2. Tư liệu từ các bảo tàng, sưu tầm tư nhân và mạng internet 7 1.2.1. Tư liệu từ các bảo tàng trong nước 7 1.2.2. Tư liệu từ các bảo tàng ở nước ngoài 7 1.2.3. Tư liệu từ bảo tàng tư nhân và bộ sưu tập tư nhân 7 1.2.4. Tư liệu thông qua mạng Internet 7 Tiểu kết 8 2.4.1. Đặc điểm về bố trí chữ Nôm trên sản phẩm gốm sứ 9 2.4.2. Đặc điểm của văn tự Nôm 9 2.4.2.1. Đặc điểm về bố trí chữ Nôm trên sản phẩm gốm sứ 10 2.4.2.2. Phân loại chữ Nôm và những đặc trưng 10 2.5. Giá trị của các văn tự Hán Nôm trên gốm sứ từ thế kỷ XV – XIX 10 Tiểu kết 11 Chương 3: NHỮNG ĐẶC TRƯNG VỀ NỘI DUNG VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN GỐM, SỨ TỪ TK XV–XIX 12 3.1. Văn tự chỉ niên đại 12 3.1.1. Văn tự chỉ niên đại theo hiệu vua 12 3.1.2. Văn tự chỉ niên đại ghi theo can chi 12 3.1.3. Văn tự chỉ niên đại theo can chi kết hợp với niên hiệu vua 12 3.2. Văn tự chỉ nơi tàng khoản, lạc khoản và thương hiệu 12 3.2.1. Văn tự chỉ nơi tàng khoản 12 3.2.2. Văn tự chỉ lạc khoản 12 3.2.3. Văn tự chỉ thương hiệu 13 3.3. Văn tự đề từ 13 Đề từ ( 提 詞, text), là văn tự dùng để viết thơ, văn ca tụng cảnh vật, tình cảm của con người 13 3.3.1. Thơ, văn chữ Nôm 13 1 3.3.2. Thơ, văn chữ Hán 13 3.4. Giá trị nội dung của văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ thế kỷ XV – XIX 13 Tiểu kết 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 PHỤ LỤC 23 2 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, các triều đại phong kiến ở Việt Nam thay nhau lên nắm quyền. Mỗi triều đại mới xuất hiện kéo theo sự xuất hiện của các vật dụng gốm sứ mang phong cách riêng của triều đại đó. Vì thế, cổ vật nói chung và gốm sứ cổ nói riêng tự nhiên trở thành tấm gương phản chiếu cho từng giai đoạn lịch sử. Việc minh chứng cho mỗi giai đoạn lịch sử thông qua gốm sứ đòi hỏi chúng ta phải nắm được niên đại của cổ vật đó, có nghĩa cổ vật được minh chứng phải phù hợp với giai đoạn lịch sử được xem xét. Có nhiều cách để chúng ta tìm ra niên đại thực của cổ vật, một trong những cách xác định niên đại được coi là nhanh và chính xác nhất là thông qua văn tự ghi niên đại trên cổ vật đó. Tuy nhiên, phần lớn các nhà nghiên cứu cổ vật (đặc biệt là nghiên cứu gốm sứ cổ) thường tìm hiểu chất liệu, hoa văn, điển tích; một số ít thông qua văn tự Hán Nôm để lý giải cụ thể hơn những điển tích trên cổ vật mà chưa lấy văn tự Hán Nôm làm chủ thể chính trong công tác nghiên cứu so sánh, cũng như nghiên cứu chuyên sâu, chuyên biệt thông qua gốm, sứ. Trải qua thời gian, cùng với những biến động của lịch sử, tự nhiên, xã hội, cổ vật gốm sứ ở Việt Nam ngày bị mai một, nhưng cũng ngày càng khẳng định được giá trị tư liệu lịch sử trong đó. Tuy nhiên, rất hiếm nhà nghiên cứu lịch sử, cổ vật, Hán Nôm đi vào tập hợp có hệ thống những văn tự Hán Nôm xuất hiện trên gốm sứ Việt Nam từ TK XV – XIX. Qua đó, xây dựng nên hệ thống mang tính phổ quát nhất những vấn đề về Hán Nôm trên đồ gốm sứ cổ trong mỗi giai đoạn. Văn tự Hán Nôm trên đồ gốm sứ cổ là một trong những tư liệu quan trọng để minh chứng cho một nền văn hoá hay một nền văn minh nào đó. Thông qua văn tự Hán Nôm, chúng ta còn biết về lịch sử các làng nghề, lịch sử về thương mại, ngoại giao… Nhất là những tác phẩm Hán Nôm tiêu biểu có nhiều dị bản được đề vịnh thì càng có giá trị trong việc tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Ngoài ra, việc nghiên cứu văn tự Hán Nôm trên gốm sứ sẽ mở cho chúng ta con đường tiến tới xây dựng và phát triển hệ thống những quan điểm trong nghiên cứu bút tích học trên gốm sứ Việt Nam từ TK XV đến TK XIX. Văn tự trên đồ gốm sứ Việt Nam xuất hiện khá sớm, tuy nhiên trong quá trình phát triển, chúng đã chịu ảnh hưởng từ cách thức chế tác gốm sứ Trung Quốc. Vì thế, khi phân định gốm sứ, thể thức văn tự, không ít nhà nghiên cứu đã có sự nhầm lẫn giữa sứ Việt Nam và sứ Trung Quốc, nhất là gốm sứ giữa thế kỷ XVIII đến đầu XIX. Vì thế, việc phân định sứ Việt Nam và sứ Trung Quốc thông qua văn tự sẽ giúp phân định rõ ràng hơn hai dòng gốm này. Bên cạnh đó, việc phân định các dòng gốm sứ cổ và đặc trưng của văn tự trên từng dòng gốm hiện hay còn nhiều ý kiến trái ngược nhau; nhiều kiến giải chưa đủ cứ liệu khoa học trong việc nhìn nhận đặc trưng của văn tự Hán Nôm trên gốm sứ xuyên suốt từ TK XV đến TK XIX, đây chính là một khoảng trống cần được bổ khuyết trong thời gian tới. Do đó, công việc của chúng tôi sẽ góp phần sâu chuỗi lại và bước đầu đưa ra những đặc trưng chung nhất của văn tự Hán Nôm trên các dòng gốm sứ, cũng như đặc trưng riêng biệt của từng kiểu cách đề vịnh, ghi chép văn tự Hán Nôm trên các dòng gốm sứ ấy. Do nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhiều văn tự đề vịnh trên đồ gốm sứ cổ có giá trị văn bản học ở Việt Nam đang bị lãng quyên, hoặc không được đề cao bằng giá trị vật chất do cổ vật mang lại. Do đó, hiện tượng chảy máu cổ vật diễn ra khá nhiều, đồng nghĩa văn tự Hán Nôm trên cổ vật có giá trị lịch sử, văn học, bút tích học cũng mai một theo. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, cổ vật nói chung, gốm sứ cổ ở Việt Nam nói riêng dần được bảo lưu và gìn giữ. Bên cạnh đó, trong và ngoài nước cũng đã xuất hiện những nhà nghiên cứu tập trung nghiên cứu chuyên sâu văn tự Hán Nôm. Nhưng nhiều hiện vật có chữ Hán - Nôm lại chưa được nghiên cứu, giải nghĩa một cách hệ thống. Từ những thực tiễn nêu trên, đồng thời để triển khai có hiệu quả mục tiêu bảo tồn di sản văn hoá trong các chương trình hành động của Đảng và Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khoá VIII) "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 10 (khoá IX) về tiếp tục thực hiện "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Đồng thời, thực hiện Hướng dẫn Số: 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cũng như cụ thể hóa Hướng dẫn Số: 5977/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v: Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo 3 dục địa phương ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông từ năm học 2008-2009”. Do đó, chúng tôi nghiên cứu đề tài “Văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX”. Để làm nổi bật giá trị của văn tự Hán Nôm trên gốm sứ cổ Việt Nam, đòi hỏi chúng ta cần có phương hướng, giải pháp phù hợp, khoa học và cụ thể đối với việc bảo tồn và phát huy những giá trị còn tiềm ẩn thông qua văn tự Hán – Nôm trên gốm, sứ. Từ đó, xây dựng nên hệ thống văn tự Hán - Nôm cốt lõi nhất trên đồ gốm, sứ cổ. 2. Lịch sử vấn đề Công việc nghiên cứu và sưu tầm những đồ gốm, sứ Việt Nam có văn tự Hán Nôm đã được các nhà nghiên cứu bắt đầu từ rất sớm, ngay từ đầu thế kỷ XX. Cho đến nay, việc nghiên cứu và công bố về đồ gốm, sứ Việt Nam có văn tự đã đạt được nhiều thành tựu. Có thể thấy, quá trình nghiên cứu đã trải qua các thời kỳ: - Thời kỳ thứ nhất: Từ đầu thế kỷ XX đến 1945. - Thời kỳ thứ hai: Từ năm 1945 đến 1975. - Thời kỳ thứ ba: Từ năm 1975 đến nay. Trong thời kỳ thứ nhất, các chuyên gia của Viện Viễn đông Bác đã cổ tổ chức nhiều đợt nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo cổ vật Việt Nam, nhưng chưa có công trình nào mang tính tập hợp về văn tự Hán Nôm, văn tự Hán Nôm chỉ được ghi chép lẻ tẻ trong một số công trình biên khảo, giới thiệu về cổ vật nói chung. Điển hình có thể kể đến kết quả sưu tầm, nghiên cứu thuộc phạm vi hoạt động của Viện Viễn đông Bác cổ Pháp, thông qua hai lĩnh vực nghiên cứu xuất bản và sưu tập, thu thập hiện vật về Bảo tàng Louis Finot Hanoi. CÓ thể kể đến các công trình: “Đồ gốm ở Thổ Hà và những chiếc đỉnh hương ở Bát Tràng” của Clement.Huet, “Khái luận về nghệ thuật An Nam” của L.Bezacier. Các công trình ở nước ngoài có thể kể đến “La question de la céramique en Annam et les Bleus de Hué” của Louis Chochod; “Le Bulletin des Amis du Vieux Hué” của L.Cadière… Tóm lại, thời kỳ đầu nhiều đồ gốm Việt Nam có văn tự đã được Viện Viễn đông Bác cổ thu thập và là nguồn tư liệu quý cho ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhiều nội dung ghi chép, mô tả, phiên âm văn tự có sự sai khác so với nội dung văn tự trên sản phẩm gốm, sứ và các tác giả thường đưa ra những kiến giải mang tính chủ quan Trong thời kỳ thứ 2: Năm 1945, đánh dấu cho sự mở đầu một giai đoạn mới trong nghiên cứu văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ ở Việt Nam khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Khi đó, các nhà khoa học tại Viện Viễn Đông Bác cổ ở Việt Nam đã hợp tác với chính phủ các quốc gia mới cũng như với các nhà khoa học bản địa để theo đuổi những công trình ở Đông Nam Á: nghiên cứu về Phật giáo, ngôn ngữ, văn học, dân tộc học Thời kỳ này, các học giả trong nước đã có nhiều công trình xuất bản có liên quan đến văn tự Hán Nôm trên gốm sứ, điển hình có thể kể đến các tác phẩm của Vương Hồng Sển như: - La chique de bétel et les pots à chaux anciens du Viet-nam (1950) - Thú chơi cổ ngoạn (1971) - Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa (1972) - Cảnh Đức trấn đào lục (1972) - Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn (1972) Thời kỳ này, nhiều đồ gốm có văn tự được đăng ký tài sản quốc gia và tổ chức trưng bày. Qua đó một phần lớn hiện vật có văn tự đã được công bố qua các bài viết đăng trên tạp chí Văn hóa nguyệt san và một số công trình xuất bản như “Lịch sử mỹ thuật Việt Nam” của Nguyễn Phi Hoanh, tác phẩm đã có một chương riêng dành cho đồ gốm Bát Tràng. Thời gian này, do ảnh hưởng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã khiến việc thu thập và công bố các hiện vật có văn tự Hán Nôm rất khó khăn. Từ đó, dẫn đến các nghiên cứu về văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ chưa phát triển một cách xứng tầm như tư liệu vốn có. 4 Thời kỳ thứ ba: Ngoài Bảo tàng lịch sử Hà Nội thì các bảo tàng địa phương như: Hải Phòng, Nam Định, Mỹ thuật cung đình Huế… cũng đã từng bước hoàn thiện hồ sơ hiện vật. Những phát hiện cùng kết quả nghiên cứu mới về đồ gốm, sứ Việt Nam có văn tự được đăng tải trên nhiều tạp chí chuyên ngành như: Khảo cổ học, Mỹ thuật, Hán Nôm, Xưa và Nay, Lịch sử…Các tập kỷ yếu trong Hội thảo chuyên ngành cũng được in ấn, nhất là “Những phát hiện mới về khảo cổ học”, Thông báo khoa học, Thông báo Hán Nôm học… Các công trình cá nhân xuất bản đáng chú ý có: “Gốm Chu Đậu” của Tăng Bá Hoành, “Cẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn thế kỷ XV – XIX” của Nguyễn Đình Chiến, “Đồ sứ kí kiểu thời Nguyễn” của Trần Đức Anh Sơn và một số tác phẩm về đố sứ Huế của tác giả Trần Đình Sơn và Phạm Hy Tùng… Trong khoảng thời gian đầu, các công trình thường mang tính điều tra, các đề tài nghiên cứu còn rất hạn hẹp. Sau này, việc nghiên cứu văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ Việt Nam được phát triển và hệ thống lại mang tính khoa học hơn rất nhiều. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX và các đối tượng liên quan. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Đầu tiên, chúng tôi tập trung nghiên cứu những vấn đề chung về văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ Việt Nam thế kỷ XV - XIX từ nguồn gốc, đặc trưng đến nội dung được phản ánh qua các nguồn tư liệu tại một số Bảo tàng trong và ngoài nước; một số bộ sưu tầm tư nhân uy tín, một số trang web chuyên trang về cổ vật. Qua đó, khảo tả đặc điểm văn tự, đặc biệt đi sâu nghiên cứu một số dòng gốm sứ có giá trị thông qua những ghi chép Hán Nôm. Thông qua, nghiên cứu văn tự Hán Nôm trên gốm sứ Việt Nam từ thế kỷ XV - XIX nhằm giúp cho nhận diện giá trị văn hoá, lịch sử, văn học. Phân loại, giới thiệu, dịch thuật và tiến tới nắm được nội dung và đặc trưng cơ bản của hệ thống văn tự Hán Nôm trên gốm sứ Việt Nam thế kỷ XV – XIX. Qua đó, góp phần vào nghiên cứu làng nghề, phát triển du lịch, giáo dục văn hóa địa phương. Cũng như giúp hiểu rõ hơn đời sống tín ngưỡng của từng giai đoạn lịch sử, từng vùng đất, bổ sung vào hệ thống tư liệu lịch sử thành văn của dân tộc. Bước đầu đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị văn tự trên đồ gốm sứ cổ Việt Nam. Thông qua văn tự Hán Nôm để phân định đồ gốm sứ cổ và đặc trưng của văn tự trên từng dòng gốm, sứ, đây là một khoảng trống cần được bổ khuyết. Do đó, công việc của chúng tôi sẽ nhằm sâu chuỗi lại hệ thống văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ và bước đầu đưa ra những đặc trưng chung nhất của văn tự Hán Nôm trên các dòng gốm sứ, cũng như đặc trưng riêng biệt của từng kiểu văn tự Hán Nôm trên các dòng gốm, sứ ấy. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận Vận dụng các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về kế thừa vốn văn hoá truyền thống, vận dụng đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hoá dân tộc. Kế thừa thành tựu các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã được công bố và liên quan đến đề tài. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp điền dã, phân tích, tổng hợp. Phương pháp khảo sát, miêu tả, so sánh, đối chiếu. Phương pháp văn bản học Hán Nôm. Phương pháp liên ngành: Bảo tàng học, Sử học, Văn hóa học 5. Đóng góp mới của đề tài Kết quả của đề tài sẽ giúp nhận diện những giá trị tiềm ẩn của văn tự Hán Nôm trên gốm sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lịch sử, văn hóa, văn học… Giúp nhận ra tính thật, giả của gốm, sứ cổ thông qua hệ thống văn tự. 5 Đưa ra các tên gọi cho từng loại hình văn tự, khu biệt hóa từng loại hình văn tự trên các sản phẩm gốm, sứ từ thế kỷ XV-XIX. Hệ thống hóa các văn tự Hán Nôm trên gốm sứ Việt Nam thế kỷ XV – XIX, qua đó xây dựng nguồn tư liệu có giá trị xác thực. Góp phần giáo dục văn hóa địa phương và phát triển du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị của văn tự Hán Nôm trong thời đại mới. Góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu trong cùng lĩnh vực và cho việc nghiên những chuyên đề liên quan. Đề tài có thể là cuốn cẩm nang cho người chơi đồ cổ, nhất là đồ gốm, sứ trong việc đối chiếu nội dung, hình thức, đặc điểm của văn tự trên các sản cùng loại. 6. Bố cục nội dụng Ngoài phần mở đầu như vừa nêu trên đề tài sẽ được triển khai thành bốn chương chính, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN GỐM SỨ VIỆT NAM TỪ TK XV ĐẾN TK XIX 1.1. Các nghiên cứu đã được xuất bản chính thức Từ đầu thế kỷ XX, nhiều công trình nghiên cứu văn tự Hán - Nôm trên gốm, sứ xuất hiện, mỗi một giai đoạn, các tác giả lại nghiên cứu ở khía cạnh, mức độ khác nhau, nhưng đóng góp của chúng vào hệ thống tư liệu Hán - Nôm trên gốm, sứ Việt Nam rất đáng trân trọng, thậm chí có những tác phẩm bước đầu chỉ mang tính giới thiệu và dịch thuật đơn giản nhưng cũng mang đến một cách nhìn nhận mới cho hệ thống tư liệu Hán - Nôm trên gốm, sứ Việt Nam giai đoạn đó. 1.1.1. Công trình xuất bản đầu thế kỷ XX đến trước năm 1945 Điển hình có Louis Chochod với “La question de la céramique en Annam et les Bleus de Hué”; L.Cadière với “Le Bulletin des Amis du Vieux Hué”. Những người bạn cố đô Huế; Cl. Huet có chuyên khảo về gốm Thổ Hà và Bát Tràng… Phần lớn, các tư liệu xuất bản từ đầu thế kỷ XX đến trước năm 1945 thường dừng lại ở việc khảo sát, giới thiệu lẻ tẻ từng hiện vật có văn tự, chưa có công trình nào đề cập một cách đầy đủ, hoặc khái quát đặc điểm văn tự Hán - Nôm. Qua tham khảo tài liệu, bước đầu chúng tôi nhận thấy, nội dung ghi chép, mô tả, phiên âm văn tự có sự sai khác so với nội dung văn tự trên sản phẩm gốm, sứ và các tác giả thường đưa ra những kiến giải mang tính chủ quan. 1.1.2. Công trình xuất bản từ năm 1945 – 1975 Điển hình có Vương Hồng Sển với La chique de bétel et les pots à chaux anciens du Viet- nam (1950) ; Thú chơi cổ ngoạn (1971); Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn (1972). Nguyễn Phi Hoanh với “Lịch sử mỹ thuật Việt Nam”. Trương Cam Vinh có “Chơi đồ cổ và chơi cổ đồ”… Khoảng những năm từ 1945 đến 1975, việc nghiên cứu văn tự Hán – Nôm trên gốm, sứ Việt Nam có bước phát triển hơn trước nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc giới thiệu và dịch thuật mang tính ước đoán về văn tự Hán - Nôm chứ chưa được hệ thống một cách khoa học. Một phần lý do có thể do cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã khiến việc thu thập tài liệu khó khăn, nên việc sưu tầm, nghiên cứu về văn tự Hán - Nôm trên gốm, sứ cũng chưa được phát triển một cách xứng tầm. 1.1.3. Công trình xuất bản từ năm 1975 đến nay Đầu tiên có thể kể đến “Chạm khắc cổ Việt Nam qua các bản dập” do Viện Mỹ thuật xuất bản; tiếp đó, Dean F. Frasché viết “Southeast Asian Ceramics. Ninth through seventeenth centuries”; Vương Hồng Sển công bố: Những đồ sứ do đi sứ mang về, Sổ tay của người chơi cổ ngoạn, Khảo về đồ sứ từ hậu Lê đến sơ Nguyễn, Những đồ sứ khác quan dụng, ngự dụng, 6 Khảo về đồ sứ men lam Huế; Nguyễn Đình Chiến là: “Cẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn thế kỷ XV – XIX”; Phan Huy Lê và Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Đình Chiến đã công bố “Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV-XIX”; Phạm Quốc Quân “2000 năm gốm Việt Nam”… Nguồn tư liệu xuất bản từ năm 1975 đến nay đã hệ thống lại lịch sử nước nhà thông qua gốm, sứ, giới thiệu về lịch sử làng nghề, những hoa văn, kiểu dáng tiêu biểu của gốm, sứ qua mỗi thời kỳ. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đã đóng góp lớn vào việc khai phá văn tự Hán - Nôm trên đồ gốm, sứ. Một số nhà nghiên cứu đã công bố những chuyên khảo, chuyên luận về văn tự Hán – Nôm trên gốm, sứ. Có nhiều tác phẩm đóng góp đáng kể trong việc nghiên cứu văn tự Hán - Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX. Tuy nhiên, những tác phẩm, bài viết đều chỉ đề cập đến một số ít các tác phẩm Hán - Nôm tiêu biểu mà chưa có công trình nghiên cứu chuyên khảo nào nghiên cứu về đặc điểm văn tự Hán – Nôm trên gốm, sứ. 1.2. Tư liệu từ các bảo tàng, sưu tầm tư nhân và mạng internet 1.2.1. Tư liệu từ các bảo tàng trong nước Ngoài tài liệu in ấn thì việc nghiên cứu các nguồn tư liệu Hán - Nôm trên gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX tại các bảo tàng trong và ngoài nước cũng đáng lưu tâm. Đây là công việc khó, đòi hỏi công sức và tiền của, vì thế thông qua các cuộc trưng bầy, giới thiệu về cổ vật và các hồ sơ hiện vật tại bảo tàng để cùng nhau khảo sát. Chúng ta có thể thông qua nguồn tư liệu tại các bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, Bảo tàng lịch sử Việt Nam – thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hà Nội… 1.2.2. Tư liệu từ các bảo tàng ở nước ngoài Nguồn tư liệu Hán Nôm tại các bảo tàng nước ngoài khá phong phú, nhờ vào nguồn hiện vật của các bảo tàng ở nước ngoài mà không ít các nhà nghiên cứu, học giả nước ngoài đã hoàn thành những công trình nghiên cứu về gốm, sứ Việt Nam mà không phải đến Việt Nam nghiên cứu. Có thể kể đến: Bảo tàng Hoàng gia về nghệ thuật và lịch sử ở Bruxelles, Bỉ; Bảo tàng Guimet ở Paris, Bảo tàng Nghệ thuật Dresden, Bảo tàng Dân tộc học (DTH) Munchen (Đức), Bảo tàng Mỹ thuật Boston tại Boston, Massachusetts; Bảo tàng Mỹ thuật Fukuoka và Bảo tàng Gốm, sứ Kyushu, Bảo tàng MAK (Vienne, Áo)… 1.2.3. Tư liệu từ bảo tàng tư nhân và bộ sưu tập tư nhân Ngoài các bảo tàng quốc gia trong nước và bảo tàng ngoài nước thì những bảo tàng tư nhân và bộ sưu tập tư nhân cũng góp một phần rất quan trọng trong việc lưu giữ những hiện vật gốm, sứ Việt Nam có văn tự Hán – Nôm. Đây là nguồn tư liệu rất phong phú mặc dù chúng bị phân tán lẻ tẻ. Đáng kể nhất là các bộ sưu tập của: bộ sưu tập gốm, sứ Việt Nam ở nước ngoài của Jochen May, Bảo tàng tư nhân về đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn tại 114 Mai Thúc Loan, thành phố Huế do nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn đứng ra thành lập, Bảo tàng tư nhân Vạn Vân của ông Trần Ngọc Lâm nằm cạnh làng Bát Tràng, Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long (Thanh Hóa) của ông Hoàng Văn Thông, bộ sưu tập của ông Đoàn Anh Tuấn (Hà Nội), Bộ sưu tập gốm Bát Tràng của nhà sưu tầm Vũ Tấn (Hà Nội), Bộ sưu tập gốm Chu Đậu trên các con tầu đắm của nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Đào Phan Long. Một số nhà nghiên cứu có bộ sưu tầm lớn về sứ đặt kiểu của vua, chúa Việt Nam có thể kể đến tập hợp đồ sứ của các ông Phạm Hy Tùng, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thanh Tuyền 1.2.4. Tư liệu thông qua mạng Internet Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, những người có chung sở thích thường thành lập phường, hội trên mạng internet, các cá nhân có chuyên môn về một số lĩnh vực viết blog; thông qua intrenet họ không những chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tư liệu mà còn tìm được người đồng cảm, có chung niềm đam mê. Hiện nay, trên mạng internet xuất hiện một số trang tin mà vào đó chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm được tài liệu và hiện vật gốm, sứ có văn tự Hán – Nôm trong khoảng thời gian mà chúng ta cần nghiên cứu. 7 Nhìn chung, nguồn tư liệu Hán – Nôm trên gốm, sứ Việt Nam khá phong phú, nhưng chúng tản mát, không tập trung. Vì thế, mỗi nguồn tư liệu lại có những mặt mạnh và hạn chế nhất định. Nhưng thông qua đó, chúng đã cung cấp những giá trị cốt lõi nhất cho người làm nghiên cứu. Tiểu kết Nhìn chung, nguồn tư liệu Hán Nôm trên gốm sứ Việt Nam khá phong phú, nhưng chúng tản mát, không tập trung. Vì thế, mỗi nguồn tư liệu lại có những mặt mạnh và hạn chế nhất định. Nhưng thông qua đó, chúng đã cung cấp những giá trị cốt lõi nhất cho người làm nghiên cứu. Gần đây, văn tự Hán Nôm trên gốm sứ mới được quan tâm nhiều và trở thành đối tượng nghiên cứu chuyên biệt trong một số công trình. Chính vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc trong nghiên cứu văn tự Hán Nôm trên gốm sứ thông qua tìm hiểu về đặc trưng hình thức của văn tự Hán Nôm, nội dung văn tự Hán Nôm cùng những vấn đề về tác giả, tác phẩm thông qua gốm sứ và thể thơ thần trí trên gốm sứ từ TK XV đến TK XIX. Chương 2: NHỮNG ĐẶC TRƯNG VỀ HÌNH THỨC CỦA VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN GỐM SỨ VIỆT NAM TỪ TK XV ĐẾN TK XIX Lịch sử đồ gốm Việt Nam có sự phát triển tương đối song hành với sự phát triển của đồ gốm Trung Hoa, về mặt hình dáng và thể điệu, nhất là từ thời nhà Hán trở đi. Tuy nhiên, không phải thế mà gốm, sứ Việt Nam không mang căn cước riêng của người Việt mà các yếu tố được thể hiện trên gốm, sứ Việt Nam đã mang đậm chất văn hóa Việt Nam. Tuy ảnh hưởng bởi nền văn hóa Hán, nhưng khi du nhập vào Việt Nam, cha ông chúng ta đã tiếp biến văn tự Hán để tạo ra chữ Nôm, một lối văn tự đặc trưng riêng của người Việt. 2.1. Về một số thuật ngữ dùng trên gốm, sứ Ở Trung Quốc, thuật ngữ văn tự trên gốm, sứ được gọi với một số danh xưng quen thuộc như: “Hoa áp” 花押, “Họa áp” 画押, “Khoản” 款, “Lạc khoản” 落款 và “Khoản chí” 款 识”. Ở Việt Nam, thuật ngữ về chữ Hán – Nôm viết trên gốm, sứ có nhiều quan điểm và cách định danh. Nhà nghiên cứu cổ vật Vương Hồng Sển gọi là “Thi đề” ( 詩題) [Verse]; Hà Văn Tấn, Nguyễn Đình Chiến gọi là “Minh văn” (銘文) [Inscription], Phạm Hy Tùng gọi là “Hiệu đề” (號題) [Marks], Trần Đức Anh Sơn gọi là “Văn tự” (文字) [Script], gồm cả hiệu đề (號題) [marks] và thơ văn (詩文) [prose and verse]; Trần Hùng gọi là “Thư pháp, thư họa” (書法 , 書 畫) [Calligraphy, Letter graphics]. Về mặt định danh thuật ngữ, chúng tôi có phần thống nhất với tác giả Trần Đức Anh Sơn. 2.2. Đặc điểm về phương thức viết Việc thể hiện văn tự Hán - Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV đến XIX xét trên bình diện cách viết (Thể, 體, writing froms), chúng ta có thể thấy hai cách viết chính được sử dụng là: cách viết giản thể (簡 體) theo kiểu tiếng Hán hiện đại và cách viết phồn thể (繁 體) theo lối viết Hán cổ. Cũng xét theo cách viết, chúng ta còn thấy số chữ viết đơn thể (單體) hay còn gọi là tiểu tả (小寫), cách viết phức thể (複體) hay còn gọi là đại tả, viết kép (大寫) và cách viết đoản thể (短體) hay còn gọi là đoản tả (短寫). Tuy nhiên, khi xét đặc điểm văn tự Hán - Nôm trên gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV - XIX, về đặc trưng tạo hình khối chữ; chúng tôi thấy, các nghệ nhân làng gốm sử dụng các phương thức chủ yếu như: Loại thứ nhất, là hình thức dùng bút lông viết chữ chàm lên xương gốm, trước khi phủ men hoặc sau khi phủ men; cũng có thể dùng dấu nhúng chàm dập lên sản phẩm. Hình thức này, chúng tôi tạm gọi là “Bình tự” (平字) [Flat Writing], bản thể hiện “chữ phẳng” trên sản phẩm. Loại thứ hai, là hình thức dùng bút nhọn, hoặc một vật đủ cứng để khắc chữ chìm dưới xương gốm, loại này có thể để trần hoặc sau đó mới phủ men trước khi nung. Hình thức này, chúng tôi tạm gọi là “Ao tự” (凹 字) [Sink writing], bản thể hiện “chữ chìm” trên sản phẩm. 8 Loại thứ ba, là hình thức đắp, đúc nổi chữ trên thân sản phẩm gốm, loại này có thể dùng tay, hoặc khuôn đúc. Hình thức này, chúng tôi tạm gọi là “Đột tự” (凸 字) [Embossed writing], bản thể hiện “chữ nổi” trên sản phẩm. Loại thứ tư, là hình thức văn tự được chạm, khắc thủng, dựng và có phần tách bạch riêng tạo thành một dạng hoa văn trên sản phẩm và làm nổi bật văn tự trên sản phẩm đó. Hình thức này, chúng tôi tạm gọi là “Trúc tự ” (築 字) [building word], bản thể hiện “chữ dựng” trên sản phẩm. Với mỗi loại hình sẽ cho chúng ta thấy đặc trưng của một vài dòng sản phẩm gốm, sứ từ TK XV đến TK XIX. 2.3. Đặc điểm về thể chữ Nếu xét trên loại hình văn tự, kiểu viết (Thư, 書, writing styles), chúng ta có thể nhận ra đặc điểm của văn tự trong giai đoạn này được thể hiện bằng năm thể viết chính: - Thể Triện (篆書), Thể Lệ (隸書), Thể Khải (楷書), Thể Thảo (草書), Thể Hành (行 書). Mỗi một thể chữ sẽ mang đến một cái nhìn chung nhất cho văn tự Hán – Nôm trên gốm sứ giai đoạn từ TK XV – XIX. 2.4. Đặc điểm về loại hình văn tự (Hán và Nôm) Phần lớn văn tự xuất hiện trên gốm, sứ từ thế kỷ XV- XIX là chữ Hán, vì thế sự phong phú của văn tự Hán được thể hiện đa dạng trên các sản phẩm gốm, sứ giai đoạn này là điều hết sức bình thường. Từ dạng thức chữ Hán một chữ, hai chữ, ba chữ… không mang ý nghĩa đầy đủ một câu thơ, văn mà chủ yếu mang tính hiệu đề, hay dùng với mục đích định danh cho cảnh vật, thì dạng thức chữ Hán thể hiện đầy đủ một bài văn, thơ, phú cũng đồng thời xuất hiện. Trên các sản phẩm gốm, chữ Hán được dùng để ghi chép về tên đất, tên người làm ra hoặc công đức sản phẩm đó; bên cạnh đó, chúng cũng mang đầy đủ các nội dung còn lại. Chúng có một đặc điểm chung là không khuyên tròn ngắt câu như trên giấy. Trên một số sản phẩm đồ gốm tế tự có xuất hiện kiểu ngắt dòng viết đài cao chữ thể hiện sự tôn kính. Đến nay, chúng tôi chưa thấy chữ Nôm xuất hiện độc lập kiểu chữ lẻ mang tính hiệu đề. Trong giai đoạn này, một số ít sản phẩm gốm có đan cài chữ Nôm trong câu chữ Hán khi chỉ tên đất, tên người công đức, hoặc chế tạo ra sản phẩm, điển hình có gốm Bát Tràng, Phù Lãng TK XVI, XVII. Chữ Nôm từ thế kỷ XV – XIX, ngoài lối phồn thể (theo lối phồn thể của chữ Hán) thì cũng dùng lối viết giản thể, viết tắt hoặc sử dụng những dấu nhắc lại để ghi chữ đã nói ở trên. 2.4.1. Đặc điểm về bố trí chữ Nôm trên sản phẩm gốm sứ Trên các sản phẩm gốm, sứ có văn tự Nôm xuất hiện thường là các hiện vật như đồ thờ cúng (lư hương, bát hương…) và đồ gia dụng (lọ lộc bình, bát, đĩa, bộ đồ uống trà…). Trên lư hương, bát hương, văn tự Nôm xuất hiện lẻ tẻ, đan xen với văn tự Hán dùng để ghi tên người hoặc địa danh công đức. Các văn tự Nôm này thường được bố trí phía dưới chân đế hoặc hai bên cạnh sản phẩm. Trên các đồ gia dụng, thế kỷ XVIII - XIX chữ Nôm được trình bày độc lập và chủ yếu là thơ, đa số được bố trí ở trong lòng đĩa, một số ít được ghi dưới đáy đĩa. Chữ Nôm trên các lọ lộc bình, bát, chén trà, ấm trà, điếu bát (các đồ này quen gọi là đồ đứng) thường được trình bày phía sau sản phẩm. 2.4.2. Đặc điểm của văn tự Nôm Văn tự Nôm khi xuất hiện độc lập trên gốm sứ, chúng đều thể hiện ý nghĩa đầy đủ một câu thơ, hoặc một bài thơ; những câu thơ, bài thơ này dùng để vịnh về phong cảnh được vẽ ở trên sản phẩm. Chữ Nôm trên đồ sứ giai đoạn từ TK XV đến TK XIX tập trung chủ yếu vào hai dòng sản phẩm chính là: Đồ đặt kiểu của triều đình phong kiến và trên đồ gốm Bát Tràng. Đến nay, chúng tôi chưa thấy chữ Nôm xuất hiện độc lập kiểu chữ lẻ mang tính thương hiệu. 9 2.4.2.1. Đặc điểm về bố trí chữ Nôm trên sản phẩm gốm sứ Trên các sản phẩm gốm sứ có văn tự Nôm xuất hiện thường là các hiện vật như đồ tế tự (lư hương, bát hương…) và đồ gia dụng (lọ lộc bình, bát, đĩa, bộ đồ uống trà…). Trên lư hương, bát hương, văn tự Nôm xuất hiện lẻ tẻ, đan xen với văn tự Hán dùng để ghi tên người hoặc địa danh công đức. Các văn tự Nôm này thường được bố trí phía dưới chân đế hoặc hai bên cạnh sản phẩm. Trên các đồ gia dụng, TK XVIII - XIX chữ Nôm được trình bày độc lập và chủ yếu là thơ, đa số được bố trí ở trong lòng đĩa, một số ít được ghi dưới đáy đĩa. Chữ Nôm trên các lọ lộc bình, bát, chén trà, ấm trà, điếu bát (các đồ này quen gọi là đồ đứng) thường được trình bày phía sau sản phẩm. 2.4.2.2. Phân loại chữ Nôm và những đặc trưng Chữ Nôm trên gốm, sứ không có nhiều đặc điểm trùng khít với chữ Nôm trên giấy, gỗ… Tuy nhiên, khi xét về cấu trúc chữ Nôm, mỗi tác giả dựa vào những tiêu chí riêng, có phương án chia thành 4 loại, lại có phương án chia làm 24 loại, mỗi phương án có những ưu thế và hạn chế riêng. Chữ Nôm trên gốm, sứ không có nhiều đặc điểm trùng khít với chữ Nôm trên giấy, gỗ… Tuy nhiên, khi xét về cấu trúc chữ Nôm, mỗi tác giả dựa vào những tiêu chí riêng, có phương án chia thành 4 loại, lại có phương án chia làm 24 loại, mỗi phương án có những ưu thế và hạn chế riêng. Trong những phân loại trên chúng tôi chúng tôi thấy phân loại chữ Nôm theo hình thức 10 loại phù hợp với chữ Nôm trên chất liệu gốm, sứ hơn. Một đặc điểm thường thấy ở chữ Nôm là một chữ có thể đọc nhiều âm, một từ có nhiều cách viết khác nhau. Điều này ta dễ nhận thấy trên các sản phẩm gốm, sứ, nhất là trên đồ sứ dân dụng mà dân gian vẫn quen gọi là “đồ phố”. Hiện tượng thiếu ổn định xuất hiện không nhiều trên các sản phẩm sứ cao cấp, hay còn gọi là sứ đặt kiểu của triều đình phong kiến, nhưng trên các đồ sứ dân dụng thì việc tam sao thất bản tương đối nhiều. - Chữ Nôm trên gốm sứ còn bảo lưu được mã chữ cổ. Qua các hiện tượng: Những hiện tượng chữ Nôm ghi âm đầu tiếng Việt cổ, Chữ Nôm ghi vần Việt cổ và Chữ Nôm ghi vần Hán cổ Trên đây là một vài đặc điểm của chữ Nôm trên gốm, sứ mà chúng vừa trình bày, có thể những vấn đề chúng tôi đưa ra chưa bao quát hết đặc điểm của chữ Nôm trên gốm, sứ; một phần do nguồn tư liệu chúng tôi thu thập được chưa đầy đủ, cũng có thể do kiến giải còn nhiều chỗ bất cập nên việc cần bổ sung về sau là việc hết sức cần thiết. Tuy nhiên, có một điều mà chúng tôi tin rằng, vấn đề chữ Nôm trên gốm sứ còn tương đối mới và cũng là một mảnh đất còn khá trống. Do đó, để có một cái nhìn toàn diện hơn thì chúng ta khó có thể làm trong một sớm, một chiều. Nhận thức được điều này nên bước đầu chúng tôi xin được dừng lại ở những vấn đề trên. 2.5. Giá trị của các văn tự Hán Nôm trên gốm sứ từ thế kỷ XV – XIX. Việc nghiên cứu các thể chữ Hán Nôm trên đồ gốm sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX không những giúp phân loại, định danh và khái quát được những yếu tố đặc biệt nhất của các thể chữ mà thông qua đặc điểm của từng dạng thức văn tự sẽ giúp cho ta định niên đại cụ thể hơn cũng như định về xuất xứ của cổ vật mà người nghiên cứu, sưu tầm cần xem xét. Giá trị đầu tiên có thể kể đến chính là tính thẩm mỹ và tạo giá trị cho cổ vật gốm, sứ, vì người xưa rất coi trọng các văn tự chữ Hán và coi đó như một thú chơi, nên có câu truyền khẩu: “Nhất chữ, nhị tranh, tam sành, tứ sứ” (Thứ nhất chơi chữ, thứ hai chơi tranh, thứ ba chơi đồ sành, thứ tư chơi đồ sứ). Bởi vậy, ngay từ khi xuất hiện trên cổ vật, văn tự Hán Nôm đã được thể hiện tính đăng đối, thẩm mỹ hơn là làm rõ ngữ nghĩa. Trên rất nhiều cổ vật Bát Tràng, văn tự Hán Nôm đóng vai trò hoa văn trang trí cho sản phẩm, cụ thể là trên một cổ vật chỉ có duy nhất văn tự nằm trong các khung hình với nhiều kiểu dáng khác nhau, ngoài ra không còn chi tiết phụ khác đi kèm. Một cổ vật được gọi là hoàn mỹ, hội đủ các giá trị về thẩm mỹ và giá trị vật chất thì phải có “Nhất cổ, nhị kỳ, tam thi, tứ họa” (Thứ nhất phải cổ, thứ hai phải có dáng lạ, thứ ba phải có đề vịnh thơ, thứ tư phải có tranh vẽ). Đây là một trong những giá trị mà đa số các nhà sưu tầm, nhất là giới buôn đồ cổ nhìn nhận về văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ. Còn với những nhà 10 [...]... ít, nhiều từ cách thức chế tác đến thể hiện văn tự trên gốm, sứ Trung Quốc Vì thế, nghiên cứu văn tự Hán - Nôm trên gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV- XIX đã có những bước phát triển song hành cùng với việc nghiên cứu văn tự trên gốm, sứ cổ Trung Quốc Tuy nhiên, văn tự trên gốm, sứ Việt Nam có những nét đặc trưng rất riêng mà không xuất hiện trên bất kỳ dòng gốm, sứ của một quốc gia khác ngoài Việt Nam, đó... văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV - XIX Mong rằng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hơn nữa trong những công trình sau này 11 Chương 3: NHỮNG ĐẶC TRƯNG VỀ NỘI DUNG VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN GỐM, SỨ TỪ TK XV XIX Từ rất sớm, văn tự Hán đã được sử dụng để ghi chép trên gốm, sứ Từ thời Đường, Tống trên các sản phẩm gốm, sứ đã xuất hiện cách trang trí bằng văn tự, ... vua sáng, quan thanh liêm hoặc mang tính triết lý về nhân sinh Nhóm TP 3: Thơ, văn vịnh về các điển tích, giai thoại Vịnh các điển tích, điển cố của Trung Quốc và Việt Nam tiêu biểu… 3.4 Giá trị nội dung của văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ thế kỷ XV – XIX Văn tự Hán – Nôm trên gốm sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX phản ánh những nội dung cơ bản như: văn tự chỉ niên hiệu, văn tự chỉ niên khoản, văn tự chỉ... thấy, từ thế kỷ XV - XIX, văn tự Hán Nôm xuất hiện trên gốm, sứ rất phong phú từ một chữ đến vài chục chữ (phổ biến) hoặc hàng trăm chữ (hiếm thấy) Phần lớn văn tự được thể hiện nhiều bằng chữ Hán, chữ Nôm số lượng xuất hiện ít hơn Tuy nhiên, qua đặc điểm của văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ Việt Nam giai đoạn này, xét về mặt trình bầy và thể thức chúng ta thấy, văn tự chủ yếu được người viết chú ý đến mặt.. .nghiên cứu về văn tự Hán Nôm trên gốm sứ thì giá trị của văn tự Hán Nôm còn thể hiện trên nhiều phương diện khác Thông qua đặc điểm văn tự Hán Nôm xác định niên đại của cổ vật: Về xác định niên đại thông qua đặc điểm của văn tự Hán Nôm có thể thấy chúng có độ tin cậy rất cao; vì đặc điểm của văn tự trên gốm, sứ không bị ngụy tạo, rất ít khi bị trùng thuyên... dung văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ từ thế kỷ XV- XIX còn nhiều và chúng luôn là đề tài hấp dẫn để các nhà nghiên cứu về văn tự Hán Nôm trên gốm, sứ bóc tách, giới thiệu tiếp giá trị của nội dung các văn tự này Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận án, chúng tôi xin được dừng lại ở một vài giá trị nổi bật như trên Tiểu kết Trên đây là một số nội dung cơ bản của văn tự Hán Nôm từ thế kỷ XV - XIX mà chúng tôi... sản xuất ra sản phẩm đó Văn tự này thường ghi dưới đáy món đồ, hiếm khi viết trên thân món đồ Văn tự chỉ thương hiệu trên đồ sứ có phần rõ ràng hơn đồ gốm 3.3 Văn tự đề từ Đề từ (提 詞, text), là văn tự dùng để viết thơ, văn ca tụng cảnh vật, tình cảm của con người 3.3.1 Thơ, văn chữ Nôm Theo chúng tôi thống kê, hiện nay có 11 bài thơ Nôm trên đồ sứ đặt kiểu và 7 TP Nôm trên đồ gốm Bát Tràng, Phù Lãng... nội dung văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ có một vài cách phân chia từ đơn giản mang tính tổng hợp, đến phức tạp mang tính chi tiết; có thể thấy, từ trước đến nay, đã có nhiều cách phân chia Nhưng ở đây, chúng tôi xin đưa ra một cách phân chia riêng 3.1 Văn tự chỉ niên đại Niên đại có thể hiểu là năm hoặc đời vua sản xuất ra sản phẩm Văn tự chỉ niên đại trên đồ gốm sứ Việt Nam từ TK XV đến TK XIX khá... mang đến một cách nhìn mới về hệ thống tư liệu Hán - Nôm trên gốm, sứ Việt Nam giai đoạn đó 19 Nghiên cứu văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX đã có những bước phát triển nhanh và hình thành nên một hệ thống tư liệu quan trọng đủ để minh chứng cho những vấn đề về văn hoá, văn minh, văn học cũng như vấn đề lịch sử làng nghề, lịch sử về thương mại, ngoại giao… Góp phần làm sáng tỏ... về nội dung văn tự vừa kể trên Thường thì có sự 14 kết hợp của hai đến ba loại hình, nhưng phổ biến nhất là sự kết hợp hai loại hình kiểu: niên hiệu với đề từ; niên khoản với đề từ hoặc thương hiệu với đề từ Đây cũng là một đặc trưng của riêng đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV- XIX Chương 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VÀ THỂ THƠ THẦN TRÍ THỂ TRÊN GỐM, SỨ VIỆT NAM TỪ Từ TK XV ĐếN TK XIX 4.1 Vấn . và thể thơ thần trí trên gốm sứ từ TK XV đến TK XIX. Chương 2: NHỮNG ĐẶC TRƯNG VỀ HÌNH THỨC CỦA VĂN TỰ HÁN NÔM TRÊN GỐM SỨ VIỆT NAM TỪ TK XV ĐẾN TK XIX Lịch sử đồ gốm Việt Nam có sự phát triển. thông từ năm học 2008-2009”. Do đó, chúng tôi nghiên cứu đề tài Văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam từ thế kỷ XV – XIX . Để làm nổi bật giá trị của văn tự Hán Nôm trên gốm sứ cổ Việt Nam, . chung nhất cho văn tự Hán – Nôm trên gốm sứ giai đoạn từ TK XV – XIX. 2.4. Đặc điểm về loại hình văn tự (Hán và Nôm) Phần lớn văn tự xuất hiện trên gốm, sứ từ thế kỷ XV- XIX là chữ Hán, vì thế sự
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án nghiên cứu văn tự hán nôm trên đồ gốm sứ việt nam từ tk xv đến tk xix, tóm tắt luận án nghiên cứu văn tự hán nôm trên đồ gốm sứ việt nam từ tk xv đến tk xix, tóm tắt luận án nghiên cứu văn tự hán nôm trên đồ gốm sứ việt nam từ tk xv đến tk xix, Đóng góp mới của đề tài, Đề từ (提 詞, text), là văn tự dùng để viết thơ, văn ca tụng cảnh vật, tình cảm của con người

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm