385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện

66 461 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 17:07

385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện Chuyờn thc tp tt nghip LI M U Hin nay, Vit Nam kim toỏn l mt lnh vc cũn ht sc mi m. Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca kim toỏn Vit Nam mi ch bt u t nhng nm u ca thp niờn 90, xut phỏt t nhu cu tt yu khỏch quan ca nn kinh t th trng: ũi hi cỏc hot ng kinh t - ti chớnh din ra mt cỏch bỡnh ng, minh bch, cụng khai. iu ny thc s cn thit i vi cỏc nh u t, cỏc doanh nhõn, thng nhõn v c Nh nc. H rt cn tin cy cao ca nhng thụng tin kinh t - ti chớnh s dng, xem xột cõn nhc khi a ra quyt nh u t, kinh doanh, hoc quyt nh nhng vn v kinh t, ti chớnh, ngõn sỏch ca a phng, Nh nc. V h ch cú th yờn tõm, manh dn a ra cỏc quyt nh ú khi cỏc thụng tin do cỏc nh k toỏn cung cp c ỏnh giỏ v xỏc nhn mt cỏch khỏch quan, trung thc bi mt t chc hoc cỏc chuyờn gia hnh ngh c lp. ú chớnh l cỏc hot ng kim toỏn do cỏc kim toỏn viờn thc hin. Vỡ th th trng kim toỏn Vit Nam hin nay ang phỏt trin mt cỏch nhanh chúng vi nhiu loi hỡnh khỏc nhau trong ú ni bt l Kim toỏn c lp. Rt nhiu cỏc cụng ty kim toỏn c lp c thnh lp v i vo hot ng úng gúp mt phn cụng sc vo s nghip phỏt trin t nc. m bo cung cp cho khỏch hng dch v kim toỏn tt nht cỏc cụng ty kim toỏn phi khụng ngng nõng cao cht lng dch v ca mỡnh. Bt k mt cuc kim toỏn no cng c thc hin theo trỡnh t thng nht trong ú k hoch kim toỏn l bc u tiờn ca quy trỡnh kim toỏn. K hoch kim toỏn c lp mt cỏch y v chu ỏo cú vai trũ quan trng, l c s KTV v cụng ty kim toỏn bao quỏt c ht cỏc khớa cnh trng yu kim toỏn, phỏt hin ri ro v gian ln ng thi thu thp bng chng cú Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B Chuyờn thc tp tt nghip giỏ tr gúp phn a ra nhn xột chớnh xỏc v hot ng ca n v c kim toỏn, tit kim thi gian, chi phớ cuc kim toỏn. Nhn thc c tm quan trng ca vn trờn, em chn ti cho chuyờn thc tp ca mỡnh l Hon thin quy trỡnh lp k hoch kim toỏn trong kim toỏn ti chớnh do Cụng ty C phn Kim toỏn Thng Long thc hin nhm tỡm hiu thờm v quy trỡnh xõy dng v thc trng cụng tỏc lp k hoch kim toỏn ti chớnh Cụng ty CPKT Thng Long. Ngoi phn m u v kt lun, chuyờn thc tp tt nghip gm 3 phn nh sau: Phn 1: Khỏi quỏt chung v Cụng ty C phn Kim toỏn Thng Long. Phn 2: Thc trng cụng tỏc lp k hoch kim toỏn trong kim toỏn ti chớnh do Cụng ty C phn Kim toỏn Thng Long thc hin. Phn 3: Mt s kin ngh nhm hon thin cụng tỏc lp k hoch kim toỏn trong kim toỏn ti chớnh do Cụng ty C phn Kim toỏn Thng Long thc hin. hon thin c chuyờn thc tp ca mỡnh, em xin chõn thnh cm n Th.s Trn Mnh Dng (CPA), ễng Lờ Ngc Khuờ - Giỏm c cụng ty C phn Kim toỏn Thng Long cựng ton th anh ch em kim toỏn viờn cựng cỏc nhõn viờn phũng hnh chớnh trong cụng ty ó tn tỡnh hng dn v giỳp em. H Ni, thỏng 4 2007. Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B Chuyờn thc tp tt nghip PHN I KHI QUT CHUNG V CễNG TY C PHN KIM TON THNG LONG 1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Cụng ty C phn kim toỏn Thng Long c thnh lp u nm 2002 theo giy phộp kinh doanh s 0103001491 do y ban nhõn dõn thnh ph H Ni cp ngy 03/01/2002. Tr s chớnh ti : 427 Nguyn Khang Cu Giy - H Ni T: (84-4)7670720/(84-4)7672429 Fax: (84-4)7670721 Email: info@kiemtoanthanglong.com Website: http://www.kiemtoanthanglong.com Cụng ty CPKT Thng Long l cụng ty c phn do cỏc c ụng tham gia gúp vn. Cụng ty c thnh lp do ba c ụng sỏng lp. Cụng ty hot ng vi s vn iu l 1,5 t (VN), trong ú 1 t l s gúp ca c ụng sỏng lp, cũn li 500 triu l s gúp ca cỏc c ụng tham gia. Cụng ty chớnh thc i vo hot ng ngy 16/01/2002. Nhõn viờn ca Cụng ty c o to cú h thng, cú nhiu nm kinh nghim thc t, cú hiu bit sõu rng v c bit cỏc KTV ó trc tip tham gia kim toỏn v t vn o to cho nhiu n v thnh viờn ca cỏc Tng cụng ty cỏc doanh nghip Nh nc v cỏc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t trong nhiu nm qua. Cụng ty CPKT Thng Long cú 42 nhõn viờn, trong ú kim toỏn viờn quc gia l 09 ngi, cú 01 Tin s, 02 Thc s, 10 nhõn viờn ang theo hc cao hc v 29 nhõn viờn cú trỡnh i hc. Cỏc thnh viờn sỏng lp cụng ty u l nhng KTV do B Ti chớnh cp chng ch KTV (CPA) cú t 10 n 15 nm kinh nghim lm vic ti cỏc cụng ty kim toỏn cú uy tớn ti Vit Nam. Nhiu nhõn viờn trong cụng ty ó tham gia cỏc Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B Chuyờn thc tp tt nghip khúa hc c bn v nõng cao v chng khoỏn v th trng chng khoỏn, c y ban chng khoỏn nh nc SSC cp chng ch hnh ngh trờn th trng chng khoỏn. Ngoi ra cụng ty cũn cú nhiu nhõn viờn cú kinh nghim trong lnh vc thu, tin hc, Vi i ng nhõn viờn chuyờn nghip, cú nhiu kinh nghim Cụng ty ó to ra cho mỡnh ch ng cao trờn lng kim toỏn. Cụng ty cung cp rt nhiu dch v theo yờu cu ca khỏch hng nh: - Kim toỏn BCTC. - Dch v k toỏn. - T vn ti chớnh, thu. - Xỏc nh giỏ tr doanh nghip v t vn c phn hoỏ cựng mt s dch v khỏc. Cụng ty hin ang hp tỏc vi hn 18 cụng ty kim toỏn cú uy tớn thuc 13 quc gia khỏc nhau, k t nm 2006 cụng ty vinh hnh c hip hi cỏc cụng ty k toỏn ụng Nam (ASNAF) b nhim lm i din chớnh thc ti H Ni. Hin nay, nhm ỏp ng nhu cu ca khỏch hng v m rng th trng cụng ty ó m 2 vn phũng i din: Vn phũng i din ti Qung Ninh (a ch: T 1 khu 4A - phng Ging ỏy - Thnh ph H Long - Tnh Qung Ninh) v vn phũng i din ti Thanh Húa (a ch: 757 B Triu - Thnh ph Thanh Húa). Thnh lp trong iu kin hot ng kim toỏn ti Vit Nam cũn rt non tr v nhiu khú khn, nhng bng s n lc, c gng ca ban lónh o v ton b i ng nhõn viờn ca mỡnh, cụng ty ó khụng ngng nõng cao cht lng, hiu qu hot ng v a dng húa cỏc loi hỡnh dch v cung cp cho khỏch hng. Phng chõm hot ng ca cụng ty l Hot ng vi nguyờn tc c lp, khỏch quan v bớ mt s liu ca khỏch hng, coi uy Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B Chuyờn thc tp tt nghip tớn l cht lng l yu t hng u, phc v khỏch hng nhanh chúng v thun li nht s phỏt trin ca khỏch hng l s phỏt trin ca cụng ty. Phự hp vi phng chõm ú, cụng ty luụn coi trng vic cp nht thụng tin thc hin cỏc chng trỡnh o to, bi dng nhm chuyờn nghip húa ngh nghip, m bo phỏt trin vng chc trong c ch th trng, thớch ng vi mụi trng hi nhp kinh t khu vc v th gii. 1.2. T chc b mỏy qun lý ca cụng ty C cu t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty c t chc theo mụ hỡnh trc tuyn t trờn xung, ngha l cỏc cụng vic hng ngy ca b phn thuc trỏch nhim qun lý ca cỏc cỏn b qun lý b phn ú, nhng cỏc k hoch, cỏc chớnh sỏch di hn phi tuõn th theo k hoch v hng dn thc hin ca cụng ty, cú s phi hp gia cỏc b phn nhm thc hin mc tiờu chung ca ton cụng ty. C cu t chc b mỏy qun lý khỏ cht ch, thun tin cho vic qun lý v hot ng cú hiu qu cao, bao gm i hi ng c ụng, Hi ng qun tr, Ban giỏm c v cỏc phũng ban. i hi ng c ụng: Bao gm tt c cỏc c ụng ca cụng ty, l c quan quyt nh cao nht ca cụng ty. i hi ng c ụng thụng qua cỏc vn quan trng nh bu, bói nhim, min nhim thnh viờn Hi ng qun tr, quyt nh vic sa i iu l cụng ty. Hi ng qun tr: L c quan qun lý cụng ty, cú ton quyn nhõn danh cụng ty quyt nh mi vn cú liờn quan n mc ớch, quyn li ca cụng ty tr nhng vn thuc thm quyn ca i hi ng c ụng. Hi ng qun tr cú quyn v nhim v nh sau: Quyt nh chin lc phỏt trin ca cụng ty, kin ngh loi c phn v tng s c phn c quyn cho bỏn ca tng loi; quyt nh huy ng vn theo cỏc hỡnh thc; Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B Chuyờn thc tp tt nghip quyt nh phng ỏn u t; quyt nh gii phỏp trờn th trng, tip th v cụng ngh; b nhim, min nhim, cỏch chc giỏm c v cỏn b qun lý quan trng khỏc ca cụng ty; quyt nh c cu t chc, quy ch qun lý ni b ca cụng ty; quyt nh thnh lp cụng ty con, lp chi nhỏnh, vn phũng i din Giỏm c cụng ty: L ngi ng u, quyt nh cỏc vn v mi hot ng ca cụng ty, chu trỏch nhim trc c quan qun lý Nh nc v hi ng qun tr v cỏc hot ng ca cụng ty, Giỏm c cng ng thi kiờm ch tch hi ng qun tr. Cỏc Phú Giỏm c cụng ty: Cú nhim v giỳp Giỏm c iu hnh cỏc hot ng thc hin cỏc mc tiờu chin lc ca cụng ty. Cỏc Phú Giỏm c c phõn cụng nhim v nh sau: Phú Giỏm c 1 ph trỏch v lnh vc t vn; phú Giỏm c 2 ph trỏch cỏc phũng kim toỏn. Dui cỏc Phú Giỏm c l cỏc phũng ban thc hin cỏc hot ng, nghip v trong cụng ty. Chc nng, nhim v ca cỏc phũng ban trong cụng ty: + Phũng t vn thu: L phũng ch yu thc hin cỏc cụng vic t vn, gm cỏc lnh vc sau: T vn v thu: Lp bỏo cỏo thu, hng dn x lý cỏc vng mc v thu, xin min gim thu. T vn v ti chớnh v k toỏn: T vn xỏc nh kt qu kinh doanh, t vn lp d ỏn kh thi, t vn cho doanh nghip c phn húa, h tr vic lp v soỏt xột cụng tỏc k toỏn + Phũng ti chớnh: Gm cú 3 nhõn viờn chớnh: K toỏn trng, k toỏn tng hp v th qu vi cỏc chc nng v nhim v nh sau: Lp k hoch v gii quyt ngun ti chớnh, cõn i thu chi, qun lớ v cỏc loi vn, ti sn ca cụng ty theo ỳng quy nh hin hnh ca Nh nc. T chc thc hin cụng Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B Chuyờn thc tp tt nghip tỏc thng kờ - k toỏn thng nht trong ton cụng ty, tng hp tỡnh hỡnh hot ng ti chớnh k toỏn v t chc kim tra phờ duyt quyt toỏn hng nm. T chc thc hin cỏc ch bỏo cỏo ti chớnh k toỏn, thanh quyt toỏn tin lng, bo him xó hi. + Phũng kim toỏn nghip v 1, 2: L cỏc phũng thc hin cỏc cụng tỏc kim toỏn, cỏc phũng ny u cú cỏc kim toỏn viờn quc gia. Chc nng ca phũng kim toỏn nghip v l cung cp cỏc dch v kim toỏn v t vn cho khỏch hng trờn nhiu lnh vc nh kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh hng nm ca cỏc cụng ty, kim toỏn tuõn th, kim toỏn hat ng, kim toỏn xỏc nh giỏ tr doanh nghip. + Phũng t vn o to: Nhim v ca phũng l o to nhõn viờn hng nm, t chc sỏt hch nh k ỏnh giỏ trỡnh chuyờn mụn nghip v ca nhõn viờn, cp nht thụng tin mi v ti chớnh, k toỏn, kim toỏn, v ban hnh cụng vn hng dn cho cỏc phũng nghip v. + Phũng tin hc: Cú nhim v lp t bo trỡ mng mỏy tớnh ca cụng ty, gúp phn h tr vic thc hin nhim v kim toỏn cho cỏc phũng ban nghip v khỏc. ng thi, cũn thc hin vic thit k v sn xut ra cỏc phn mm k toỏn, qun lý ỏp ng nhu cu ca th trng. + Phũng kim toỏn xõy dng c bn: L phũng duy nht cung cp cỏc dch v kim toỏn bỏo cỏo quyt toỏn vn u t xõy dng c bn hoc cỏc hng mc cụng trỡnh hon thnhc thc hin bi i ng kim toỏn viờn cng nh k s xõy dng cú trỡnh cao v giu kinh nghim. Vi c cu t chc khoa hc nh trờn giỳp cho cụng tỏc qun lý ti cụng ty t hiu qu cao, cỏc phũng ban cựng hp tỏc, h tr nhau nhm hng ti mc tiờu chung ca cụng ty. Ti cỏc vn phũng ca cụng ty cng thc hin cỏc chc nng trờn nhng cú thun li hn trong vic cung cp cỏc dch v ngay a bn chớnh, hn ch cỏc chi phớ i li. Cỏc vn phũng hot Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B Chuyờn thc tp tt nghip ng c lp cú bỏo cỏo ti chớnh riờng, bỏo cỏo ti chớnh c cụng ty l hỡnh thc hp nht ca bỏo cỏo. S 1.1: T chc b mỏy qun lý ca cụng ty 1.3. Cỏc loi hỡnh dch v v khỏch hng ca cụng ty 1.3.1. Cỏc dch v ca cụng ty Dch v kim toỏn: + Kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh thng niờn cho cỏc doanh nghip. + Kim toỏn hot ng cỏc d ỏn. Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B i hi ng c ụng Hi ng qun tr Giỏm c Phú giỏm c T vn Phú giỏm c Kim toỏn Phũng T vn thu Phũng kinh doanh Phũng kim toỏn nghip v 1,2 Phũng T vn o to Phũng Tin hc Phũng Kim toỏn XDCB Chuyờn thc tp tt nghip + Kim toỏn bỏo cỏo quyt toỏn cụng trỡnh XDCB, vn u t. + Kim toỏn xỏc nh vn gúp liờn doanh. + Giỏm nh ti liu k toỏn, ti chớnh + Kim toỏn quyt toỏn t l ni a húa Dch v k toỏn: + Hng dn ỏp dng ch k toỏn - ti chớnh. + Xõy dng cỏc mụ hỡnh t chc b mỏy - t chc cụng tỏc k toỏn + M, ghi s k toỏn v lp cỏc bỏo cỏo ti chớnh +Lp h s ng ký ch k toỏn + Tuyn chn nhõn viờn k toỏn v k toỏn trng cho doang nghip + T vn thit lp, xõy dng phn mm k toỏn phự hp cho tng loi hỡnh doanh nghip ` + Cung cp, ti liờ vn bn v ch k toỏn cho doanh nghip Dch v t vn: + T vn v thc hin cỏc quy nh doanh nghip + T vn v thu (t vn tit kim chi phớ thu, lp t khai thu, thanh toỏn thu thu nhp cỏ nhõn .) + T vn thc hin cỏc quy nh ti chớnh, huy ng v s dng vn, phõn tớch ti chớnh + T vn quyt toỏn ti chớnh v quyt toỏn vn u t + Thm nh giỏ ti sn Dch v xỏc nh giỏ tr doanh nghip v t vn c phn húa: + T vn xỏc nh giỏ tr ti sn doanh nghip c phn húa + T vn xỏc nh v lp h s xỏc nh giỏ tr doanh nghip + T vn xõy dng iu l cụng ty c phn + T vn t chc i hi cụng nhõn viờn chc. Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B Chuyờn thc tp tt nghip + T vn cỏc vn sau khi cú quyt nh chuyn i doanh nghip Nh nc thnh cụng ty c phn. + T vn t chc i hi ng c ụng. + T vn cỏc cụng vic phi thc hin sau khi chuyn i doanh nghip. Dch v o to v cỏc dch v khỏc: + T chc cỏc khúa hc bi dng k toỏn trng, nghip v k toỏn, kim toỏn ni b, qun tr doanh nghip, ng dng tin hc trong cụng tỏc k toỏn. +Cung cp v hng dn s dng phn mm k toỏn + Cung cp cỏc vn bn phỏp quy, cỏc thụng tin kinh t - ti chớnh + H tr tuyn dng nhõn viờn. + T vn chuyn i bỏo cỏo ti chớnh ca doanh nghip phc v cho vic hp nht kt qu hot ng vi cụng ty m theo chun mc k toỏn quc t. + Soỏt xột bỏo cỏo ti chớnh 1.3.2. Khỏch hng ca cụng ty Khỏch hng ca cụng ty tng dn qua tng nm. Khỏch hng ch yu ca cụng ty bao gm: - Kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh cho doanh nghip Nh nc: Tng Cụng ty Xõy dng Nụng nghip v Phỏt Trin Nụng thụn, Tng Cụng ty C khớ Xõy dng COMA, Tng Cụng ty Sụng - Kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh, t vn ti chớnh, thu cho cỏc doanh nghip cú vn u t nc ngoi: Cụng ty TASCO Vit Nam (100% vn nc ngoi), Cụng ty DAMPACIFIC, Cụng ty HongMyung - Vit Trỡ - Kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh, t vn thu cho cụng ty trỏch nhim hu hn v Cụng ty C phn hot ng theo lut doanh nghip ti Vit Nam: Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B [...]... cần thiết PHẦN II NguyÔn ThÞ HuyÒn KiÓm to¸n 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN THĂNG LONG THỰC HIỆN 2.1 Các công việc trước kiểm toán 2.1.1 Gửi thư chào hàng kiểm toán Gửi thư chào kiểm toáncông việc đầu tiên được Công ty CPKT Thăng Long rất chú trọng đối với tất cả các khách hàng là thường... đề thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần hóa dầu Quân Đội, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng… 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty 1.4.1 Công tác kế toán tại Công ty 1.4.1.2 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Để phù hợp với đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung Với hình thức này thì toàn bộ công việc kế toán. .. chức bộ máy kế toán của công ty được thể hiện ở sơ đồ sau Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty NguyÔn ThÞ HuyÒn KiÓm to¸n 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Chức năng nhiệm vụ của từng người trong bộ máy kế toán : Phòng kế toán của công ty gồm 3 người được phân công như sau : Kế toán trưởng : Phụ trách công tác phòng tài chính - kế toán, hướng dẫn... nghĩa rất quan trọng quy t định đến việc chọn phương pháp kiểm toán phù hợp Thực hiện kiểm toán kiểm toán viên trực tiếp sử dụng các thủ tục kiểm toán áp dụng vào các chương trình kiểm toán đã được lập theo các phần hành cụ thể Các thủ tục kiểm toán được công ty áp dụng trong quy trình kiểm toán: thủ tục kiểm soát, thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết để khẳng định tính trung thực hợp lý hợp pháp... hướng dẫn chỉ đạo, phân công kiểm tra, lập kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện các công việc theo chỉ tiêu, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của công ty Kế toán tổng hợp: Phụ trách, theo dõi định khoản các ghi chép các khoản công nợ của công ty Theo dõi tình hình vật tư, tình hình tăng giảm TSCĐ ghi sổ kế toán kịp thời khi sự thay đổi Thực hiện việc tính tiền lương... CMKT độc lập và chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam, đồng thời lựa chọn và vận dụng những chuẩn mực, thông lệ chung của quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán trên sở phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh và quản lý kinh tế tại Việt Nam Sơ đồ 1.3: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty NguyÔn ThÞ HuyÒn KiÓm to¸n 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lập kế hoạch kiểm toán Thực hiện kiểm toán Phát... tháng 03 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lậpThực hiện Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 210 về hợp đồng kiểm toán ▪ Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ ▪ Căn cứ vào yêu cầu của Công ty Sông Đà 25 và khả năng đáp ứng của Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long Hợp đồng này được lập và ký kết ngày 02 tháng 01 năm 2007 giữa: Bên A: Tên công ty CÔNG TY SÔNG ĐÀ 25 Địa chỉ... cuộc kiểm toán được thực thi Sau đây là mẫu hợp đồng kiểm toán Công ty CPKT Thăng Long với Công ty Sông Đà 25 Biểu số 2.2: NguyÔn ThÞ HuyÒn Mẫu Hợp Đồng Kiểm toán KiÓm to¸n 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN Số: 12 /HĐKT/TC Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2006 đến 31/12/2006 của Công ty Sông... thống kế toán và hệ thống KSNB của doanh nghiệp, những rủi ro khó tránh khỏi, ngoài khả năng của KTV và Công ty kiểm toán trong việc phát hiện những sai sót Đại diện bên A CÔNG TY SÔNG ĐÀ 25 Giám đốc NguyÔn ThÞ HuyÒn Đại diện bên B CÔNG TY CPKT THĂNG LONG Giám đốc KiÓm to¸n 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sau khi hợp đồng kiểm toán được kí kết, công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán chính. .. nhóm trưởng và thời gian thực hiện; NguyÔn ThÞ HuyÒn KiÓm to¸n 45B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8 Giám đốc duyệt và thông báo kế hoạch chiến lược cho nhóm kiểm toán Căn cứ kế hoạch chiến lược đã được phê duyệt, trưởng nhóm kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán 2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 2.2.1 Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng Trong giai đoạn này KTV . info@kiemtoanthanglong.com Website: http://www.kiemtoanthanglong.com Cụng ty CPKT Thng Long l cụng ty c phn do cỏc c ụng tham gia gúp vn. Cụng ty c thnh lp do ba. cụng ty; quyt nh c cu t chc, quy ch qun lý ni b ca cụng ty; quyt nh thnh lp cụng ty con, lp chi nhỏnh, vn phũng i din Giỏm c cụng ty: L ngi ng u, quyt
- Xem thêm -

Xem thêm: 385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện, 385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện, 385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện, Q trình hình thành và phát triển của cơng ty, Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng, Quy trình kiểm tốn chung tại cơng ty, Tìm hiểu khách hàng và đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm sốt., Hợp đồng kiểm toán., Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán, Thu thập thơng tin về nghĩa vụ pháp lý. Tìm hiểu hệ thống kế tốn và hệ thống kiểm sốt nội bộ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn