thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trung tâm gdtx tam đảo từ năm 2009 đến nay

34 3,275 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2014, 11:53

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, cần phải xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ đó. Đất nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hiện nay đang ở thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Với mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh”, vững bước đi lên CNXH. Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Nhưng trong thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng và nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều khó khăn. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, phần “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã đánh giá; “Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi bật lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn yếu...”. Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, theo định hướng XHCN, Đại hội IX cũng chỉ ra là: “Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Một trong các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn là; tạo chuyển biến cơ bản trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho những người có ý kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức Đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp. Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tôn trọng, tập hợp xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và đảng viên trước khi quyết định… Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần phải kiểm tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết luận, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền báo cáo lên cấp trên. Để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, Đại hội XI cũng đã chỉ ra việc phải làm đó là: “Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Tất cả các Đảng bộ, chi bộ đều phải phấn đấu thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên phải tập trung chỉ đạo và củng cố các Đảng bộ, chi bộ yếu kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; giữ mối liên hệ với quần chúng ở nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên”. Từ những nhận định đúng đắn nêu trên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đối chiếu với thực tế hoạt động của các Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng, đặc biệt là việc sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo. Bản thân tôi nhận thấy nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ và bổ sung về nội dung sinh hoạt của chi bộ. Qua học tập nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Tôi lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo từ năm 2009 đến nay” với mong muốn được sử dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề nêu trên. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, cần phải xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ đó. Đất nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hiện nay đang ở thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Với mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh”, vững bước đi lên CNXH. Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Nhưng trong thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng và nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều khó khăn. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, phần “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã đánh giá; “Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi bật lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn yếu ”. Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, theo định hướng XHCN, Đại hội IX cũng chỉ ra là: “Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Một trong các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn là; tạo chuyển biến cơ bản trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho những người có ý kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức Đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp. Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tôn trọng, tập hợp xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và đảng viên trước khi quyết định… Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần phải kiểm tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết luận, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền báo cáo lên cấp trên. Để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, Đại hội XI cũng đã chỉ ra việc phải làm đó là: “Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Tất cả các Đảng bộ, chi bộ đều phải phấn đấu thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên phải tập trung chỉ đạo và củng cố các Đảng bộ, chi bộ yếu kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; giữ mối liên hệ với quần chúng ở nơi công tác, 2 với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên”. Từ những nhận định đúng đắn nêu trên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đối chiếu với thực tế hoạt động của các Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng, đặc biệt là việc sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo. Bản thân tôi nhận thấy nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ và bổ sung về nội dung sinh hoạt của chi bộ. Qua học tập nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Tôi lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo từ năm 2009 đến nay” với mong muốn được sử dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề nêu trên. 2. Mục đích nghiên cứu - Làm rõ cơ sở lý luận về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” - Khảo sát thực trạng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo. - Phân tích, đánh giá, chỉ ra những mặt mạnh và tồn tại, nguyên nhân và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. - Khảo sát thực trạng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo. - Chỉ ra những phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo. 3 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo - Khách thể nghiên cứu: Chất lượng sinh hoạt chi bộ Trung tâm GDTX. 5. Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Chi bộ Trung tâm GDTX Tam Đảo - Thời gian: Từ năm 2009 đến nay 6. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp - Phương pháp duy vật biện chứng - Phương pháp logic, phương pháp lịch sử - Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Ý nghĩa lý luận: Tổng kết công tác thực tiễn sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo, chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, cung cấp cơ sở xây dựng phương hướng và biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. - Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng cho các chi bộ khác trong cả nước trong việc tiến hành sinh hoạt chi bộ. 8. Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 4 Chương 2: Thực trạng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo từ năm 2009 đến nay Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo từ nay đến năm 2015 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ 1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 1.1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng Cộng sản Mác - Ăngghen là những người đầu tiên nêu lên những quan điểm, tư tưởng về tổ chức cơ sở Đảng. Hai ông sáng lập ra “Liên đoàn những người cộng sản” và các chi bộ của liên đoàn, quốc tế I và các Đảng Cộng sản quốc tế II. Trong quá trình hoạt động cách mạng, hai ông đã chỉ ra rằng: “Các chi bộ bị buông lỏng về mặt tổ chức sẽ dẫn đến cắt đứt liên lạc với ban chấp hành Trung ương, làm cho Đảng mất chỗ dựa vững chắc và duy nhất”. Hai ông đã đặc biệt nhắc nhở các Đảng cơ sở khâu đặc biệt quan trọng là củng cố các chi bộ, biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của hiệp hội công nhân, là mắt xích quan trọng, là chỗ dựa vững chắc của Đảng. Kế thừa và phát triển những quan điểm đó, Lênin trong xây dựng và lãnh đạo Đảng Bôn-sê-vích Nga, Đảng Chủ nghĩa dân chủ - xã hội Nga, một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân đã chỉ rõ: “Việc thành lập các tổ chức cách mạng trong các xí nghiệp, nhà máy là nhiệm vụ đầu tiên, cấp bách của Đảng Chủ nghĩa dân chủ - xã hội Nga, mỗi nhà máy phải là một thành trì”. Khi trở thành Đảng cầm quyền, các tổ chức cơ sở Đảng tăng cả về số lượng và phong phú về nội dung, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động. Lênin yêu cầu những chi bộ ấy liên hệ chặt chẽ với nhau và với tư tưởng 5 Đảng, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phải làm công tác cổ động tuyên truyền, nhưng công tác tổ chức phải thích nghi với mọi lĩnh vực đời sống xã hội, với tất cả mọi tầng lớp quần chúng nhân dân lao động, những chi bộ ấy phải thông qua công tác muôn hình muôn vẻ và rèn luyện mình, rèn luyện Đảng, giai cấp, quần chúng một cách có hệ thống. Người yêu cầu Đảng Cộng sản phải bàn nhiều biện pháp nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở thì những mục tiêu của chính sách kinh tế của Nhà nước Xô-Viết mới thành hiện thực. 1.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Chủ tịch Hồ Chí Minh có cùng quan điểm tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng phải là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Người đã kế thừa và phát triển quan điểm này phù hợp với điều kiện của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng các chi bộ, Đảng bộ cơ sở là “Tổ chức cơ bản của Đảng”, là “nền tảng, nền móng của Đảng”, là “hạt nhân chính trị ở cơ sở”, là “dây chuyền” để Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân. Chất lượng của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Để lãnh đạo cách mạng thì Đảng phải mạnh, là do chi bộ tốt”, “muốn làm nhà cho tốt thì phải xây nền móng cho vững, muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ” (trích Hồ Chí Minh toàn tập). 1.2. Vị trí, vai trò của chi bộ 1.2.1. Vị trí của chi bộ Chi bộ là nơi góp phần bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, trong công tác xây dựng Đảng và củng cố toàn bộ tổ chức cơ sở Đảng, nhằm thống nhất của chi ủy, chi bộ và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ của cơ sở. 6 Sức mạnh về chính trị, tư tưởng, chi ủy chi bộ được đảm bảo bằng sức mạnh tổ chức, Đảng bộ, chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng, là nơi gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, là nơi góp phần và thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là nơi phản ánh góp phần cho Đảng để Đảng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chủ trương đường lối, chính sách đúng đắn hoàn chỉnh hơn, phù hợp với thực tiễn. 1.2.2. Vai trò của chi bộ Chi bộ là “tế bào” của Đảng, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ tổ chức cơ sở Đảng, trực tiếp giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc và quản lý đảng viên, tiến hành các thủ tục đầu tiên để kết nạp đảng viên và đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, chi bộ trực tiếp đưa đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy cơ sở vào nhân dân và tổ chức thực hiện, sinh hoạt chi bộ có vai trò to lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng, củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên và của chi bộ, Đảng bộ cơ sở, sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên để tìm chủ trương, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua sinh hoạt chi bộ trình độ mọi mặt của từng đảng viên được nâng lên, từng đảng viên được trưởng thành. 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ 1.3.1. Chức năng của chi bộ Chi bộ, Đảng bộ cơ sở rất đa dạng gồm nhiều loại hình chi bộ ở cơ sở Đảng ở nông thôn, ở phường, trong doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, ở cơ quan. Từng loại chi bộ cơ sở Đảng ngoài những đặc điểm chung còn có những đặc điểm riêng, do đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở (nơi tổ chức chi bộ được thành lập) quy định. Tuy nhiên các chi bộ, Đảng bộ cơ sở đều có hai chức năng chung chủ yếu sau: 7 - Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở: Đó là việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương của cấp trên, tại Đảng bộ, chi bộ lãnh đạo chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nhiệm vụ đối với Nhà nước. - Chi bộ là nơi góp phần các hoạt động xây dựng Đảng: Đó là giáo dục rèn luyện đảng viên phân công công việc cho đảng viên, kết nạp đảng viên, xét kỷ luật đảng viên, đưa người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Là nơi đào tạo rèn luyện cán bộ cho Đảng bộ. Đảng bộ, chi bộ là nơi trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với Đảng để Đảng đưa ra đường lối đúng đắn hợp lòng dân, định hướng hoạt động và uốn nắn những lệch lạc của các tổ chức, đoàn thể quần chúng ở chi bộ. 1.3.2. Nhiệm vụ của chi bộ - Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. - Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức; năng lực công tác, làm tốt công tác phát triển đảng viên. - Lãnh đạo xây dựng ban quản lý bản, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và bảo vệ vững chắc quốc phòng, anh ninh trong làng xóm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. - Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 8 - Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, kiểm tra các đảng viên chấp hành điều lệ Đảng 1.4. Tác dụng của sinh hoạt chi bộ - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng to lớn, là nhằm kiên định lập trường giai cấp công nhân và nhân dân lao động, để giáo dục lý tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng không ngừng giáo dục, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục mọi chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong Đảng bộ, chi bộ. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng nhằm để kiểm tra, giám sát phân công, phân nhiệm, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng góp phần xây dựng đảng viên, chi bộ, Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng, ngày càng trong sạch vững mạnh. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí tuệ tập thể, đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. 1.5. Về nội dung sinh hoạt chi bộ 1.5.1. Nội dung sinh hoạt hàng tháng Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Trình tự và nội dung như sau: 1.5.1.1. Công tác chuẩn bị của chi ủy 9 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy; - Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề); - Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng). 1.5.1.2. Sinh hoạt chi bộ * Phần mở đầu - Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên; - Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công chủ trì) tiến hành các nội dung sau: + Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng; + Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận; + Cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ). * Phần nội dung - Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần chọn 10 [...]... ủy, chi bộ phải vận dụng sáng tạo, kết hợp hài hòa, giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế để giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 23 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TAM ĐẢO TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 3.1 Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung. .. và sức chi n đấu của chi bộ, đảm bảo cho mỗi đảng viên và chi bộ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình Thực tế chất lượng sinh hoạt ở chi bộ Trung tâm GDTX Tam Đảo trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nội dung sinh hoạt có lúc chưa được chuẩn bị chu đáo, chất lượng tiến hành chưa cao, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có khi chưa nghiêm Vì vậy, để nâng cao chất lượng sinh. .. định, coi trọng chất lượng; quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú; phấn đấu bình quân mỗi năm kết nạp được 1 – 2 đảng viên và đến năm 2015 chi bộ trung tâm có 100% giáo viên là đảng viên; 90 % trở lên đảng viên hoàn 26 thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ hàng năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Trung tâm GDTX Tam Đảo 3.2.1 Tăng... chung đã được nâng lên nhưng kiến thức và kinh nghiệm thực tế chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay - Chi ủy, chi bộ chưa thực sự quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi bộ Vì thế chưa dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, do đó chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao - Chi bộ chưa đề ra được Nghị quyết sát với thực tế nên nhiều Nghị quyết chưa trở thành hiện thực 2.3 Những... sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo 2.2.1 Đặc điểm tình hình chi bộ Đến năm 2013 chi bộ Trung tâm GDTX Tam Đảo có 11 đảng viên Chi bộ chỉ đạo chính quyền với 28 cán bộ công nhân viên chức Chi bộ lãnh đạo 2 đoàn thể công đoàn và đoàn thanh niên; 2 tổ chức xã hội là hội khuyến học và chi hội chữ thập đỏ Mặc dù các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng khác 14 nhau, song cùng chung mục đích nâng. .. cùng thực hiện Với phạm vi của bài tiểu luận, tôi mong muốn đóng góp một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, không có tham vọng làm thay đổi căn bản một số vấn đề lớn như vậy, nhưng với từng bước đi, phương pháp thích hợp của chi bộ Trung tâm GDTX Tam Đảo chắc chắn sẽ là động lực không nhỏ tác động đến từng đảng viên Khi chất lượng đảng viên được nâng lên, thì chất lượng sinh hoạt. .. viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đánh giá phân loại đảng viên: Đây là một vấn đề quan trọng trong công tác đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, mới động viên khích lệ đảng viên phấn đấu Xây dựng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, muốn như vậy thì phải đánh giá một cách công tâm, dân chủ và khách quan, theo đúng quy trình đánh giá, hướng dẫn của tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiêu chuẩn, phương pháp. .. công nhiệm vụ cao hơn để thử thách và ngược lại để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đòi hỏi chi bộ phải thường xuyên kiểm tra, quản lý, cần phát huy tính tích cực, chủ động của đảng viên trong học tập và rèn luyện trong thực tiễn 29 3.2.4 Nâng cao chất lượng đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Nâng cao chất lượng đảng viên là hoạt động rất quan trọng của chi bộ, có vai... Đảo 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức, năng lực thực tiễn cho đảng viên Đây là nội dung quan trọng trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Vì đây là nhiệm vụ thường xuyên để giáo dục các đảng viên trong chi ủy, chi bộ là biện pháp chủ động nhằm đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ Chi ủy, chi bộ phải thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, trang bị... đảng viên trong chi bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt từ chuẩn trở lên, trong đó có 3/11 đồng chí có trình độ thạc sỹ, chi m 27,3% Hiện nay trong chi bộ trung tâm còn có 02 đồng chí đang tiếp tục theo học chương trình đào tạo sau đại học 2.2.2 Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 2.2.2.1 Những mặt mạnh * Về nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ 15 Về nội dung sinh hoạt, chi bộ đã tiến hành . lượng sinh hoạt chi bộ 4 Chương 2: Thực trạng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo từ năm 2009 đến nay Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX. sinh hoạt chi bộ. - Khảo sát thực trạng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo. - Chỉ ra những phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo. 3 4 chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Tôi lựa chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm GDTX Tam Đảo từ năm 2009 đến nay với mong
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trung tâm gdtx tam đảo từ năm 2009 đến nay, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trung tâm gdtx tam đảo từ năm 2009 đến nay, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trung tâm gdtx tam đảo từ năm 2009 đến nay, Kết cấu tiểu luận, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, THỰC TRẠNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TAM ĐẢO TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TAM ĐẢO TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm