Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

199 3,611 17
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2014, 21:01

Bộ giáo dục và đào tạo Tr-ờng đại học kinh tế quốc dân hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp - vận dụng cho doanh nghiệp việt nam Chuyên ngành: QUảN TRị KINH DOANH Mã số: 62340102 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.ts. NGUYễN MạNH QUÂN Hà nội, năm 2014 i LỜI CÁM ƠN Trước tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô trong Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, người hướng dẫn khoa học của luận án, đã giúp tôi những quy chuẩn về nội dung, kiến thức và phương pháp nghiên cứu để hoàn thành luận án này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những đồng nghiệp đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tác giả Đỗ Hữu Hải ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả trong luận án này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Đỗ Hữu Hải iii MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 9 1.1. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 9 1.1.1. Khái niệm văn hóa 9 1.1.2. Khái niệm về văn hóa kinh doanh 11 1.1.3. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 12 1.2. Cách tiếp cận về văn hóa doanh nghiệp 16 1.3. Các mô hình nghiên cứu điển hình về văn hóa doanh nghiệp 19 1.3.1. Mô hình ba lớp văn hóa doanh nghiệp của Schein 19 1.3.2. Mô hình văn hóa đa chiều của Hofstede 20 1.3.3. Công trình nghiên cứu văn hóa của Trompenaars 23 1.3.4. Mô hình nghiên cứu của Cameron và Quinn 26 1.3.5. Mô hình DOCS của Denison (Denison Organisational Culture Survey) 30 1.3.6. Một số mô hình nghiên cứu khác trên thế giới 36 1.3.7. Các nghiên cứu về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 47 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC TIÊU CHÍ 48 2.1. Định hướng nghiên cứu của luận án 48 iv 2.2. Phát triển câu hỏi nghiên cứu 66 2.3. Mô hình nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu 64 2.4. Thiết kế nghiên cứu 66 2.5. Các nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu 70 2.6. Thiết kế bảng hỏi 72 2.6.1. Xác định các thông tin cần tìm và cách thức sử dụng chúng 73 2.6.2. Nội dung thang đo lường hệ thống nhận diện VHDN 74 2.7. Thiết kế mẫu 85 2.8. Phương pháp xử lý dữ liệu 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 89 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHÍ TRONG NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 90 3.1. Giới thiệu 90 3.2. Mô tả mẫu 90 3.3. Phân tích đánh giá công cụ đo lường 94 3.3.1. Hệ số tin cậy Cronbach alpha 95 3.3.2. Phân tích nhân tố 97 3.3.3. Phân tích hồi quy 115 3.3.4. Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 120 3.4. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN và thực trạng VHDN ở Việt Nam 122 3.4.1. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN 122 3.3.2. Thực trạng VHDN ở Việt Nam 129 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 137 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 138 4.1. Khuyến nghị khi ứng dụng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN ở Việt Nam 138 4.2. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Tổ chức 139 v 4.3. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Quản lý 143 4.4. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Lãnh đạo 145 4.5. Tạo lập và thay đổi văn hóa trong các loại hình doanh nghiệp Việt Nam 149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 156 KẾT LUẬN 157 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 PHỤ LỤC 165 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN DN Doanh nghiệp EU Liên minh châu Âu ILO Tổ chức lao động quốc tế NAFTA Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ VNPT Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VINACONEX Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam VHDN Văn hóa doanh nghiệp WTO Tổ chức thương mại thế giới UNESCO Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa Liên hợp quốc vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bẩy phương diện chính của văn hóa 23 Bảng 1.2: Cách thức thể hiện 4 mô hình văn hóa doanh nghiệp của Cameron và Quinn 27 Bảng 1.3: Bốn phương diện chính của văn hóa doanh nghiệp 32 Bảng 1.4: Cách thức thể hiện của 4 phương diện chính của văn hóa doanh nghiệp 33 Bảng 2.1: Bảng thống kê các tiêu chí của một số tác giả 50 Bảng 2.2: Hệ thống khía cạnh văn hóa dự kiến nghiên cứu 63 Bảng 2.3: Bảng mô tả thang của nhóm tiêu chí tổ chức 75 Bảng 2.4: Bảng mô tả khía cạnh văn hóa của nhóm tiêu chí Quản lý 79 Bảng 2.5: Bảng mô tả khía cạnh văn hóa của nhóm tiêu chí Lãnh đạo 81 Bảng 3.1: Loại hình doanh nghiệp 91 Bảng 3.2: Các thông tin nhân khẩu của đối tượng hồi đáp 92 Bảng 3.3: Kiểm định KMO và Bartlett - thang đo yếu tố Tổ chức 98 Bảng 3.4: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 37 biến quan sát trong bộ thang đo yếu tố Tổ chức 99 Bảng 3.5: Rotated Component Matrix – Yếu tố Tổ chức 101 Bảng 3.6: Kiểm định KMO và Bartlett cho yếu tố Quản lý 105 Bảng 3.7: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 23 biến quan sát trong bộ thang đo yếu tố Quản lý 106 Bảng 3.8: Rotated Component Matrix – Yếu tố Quản lý 107 Bảng 3.9: Kiểm định KMO và Bartlett cho yếu tố Lãnh đạo 109 Bảng 3.10: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 42 biến quan sát trong bộ thang đo yếu tố Lãnh đạo 110 Bảng 3.11: Rotated Component Matrix– Yếu tố Lãnh đạo 112 Bảng 3.12: Hệ số tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc trong bộ thang đo 116 Bảng 3.13: Tổng hợp chỉ số phân tích hồi quy bội bộ thang đo 118 Bảng 3.14: Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết 120 viii Bảng 3.15: Giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 121 Bảng 3.16: Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 122 Bảng 3.17: Tổng hợp hệ thống các tiêu chí nhận diện VHDN 123 DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 01: Qui trình thực hiện nghiên cứu 6 Hình 1.1: Mô hình tổng thể đánh giá văn hoá doanh nghiệp của Denison 31 Hình 1.2: Các thành tố, hệ thống của VHDN và vai trò của chúng 46 Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu hệ thống nhận diện VHDN 64 Biểu đồ 3.1: Phân loại theo loại hình doanh nghiệp 91 Biểu đồ 3.2: Các thông tin nhân khẩu của đối tượng hồi đáp 93 Biểu đồ 3.3: Sự phân bổ các tiêu chí vào 3 yếu tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo 114 1 MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu tóm tắt về nghiên cứu Sự hội nhập kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây đã mang lại cho các doanh nghiệp trong nước nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng cho mình một chiến lược tạo sự khác biệt để phát triển bền vững thông qua xây dựng giá trị riêng mà ưu thế là giá trị bắt nguồn từ con người, từ văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc. Thực tế đã cho thấy văn hoá doanh nghiệp đang ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp đã và đang ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường. Nghiên cứu này tập trung phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo đối với việc tạo lập và thay đổi văn hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó xây dựng bộ tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp giúp các nhà quản lý xác định dấu hiệu đặc trưng về văn hoá của doanh nghiệp. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu này là: phương pháp hệ thống hoá dụng để tổng kết các lý thuyết về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp; phương pháp nghiên cứu định tính để khám phá, điều chỉnh và bổ sung các khía cạnh của từng yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN; phương pháp nghiên cứu định lượng để đanh giá độ tin cậy và mức độ phù hợp của các thang đo các yếu tố tổ chức, quản lý, lãnh đạo đồng thời kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bộ tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp gồm 79 biến quan sát thuộc ba nhóm nhân tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo; trong đó, nhân tố Tổ chức gồm 36 biến quan sát, nhân tố Quản lý 17 gồm biến quan sát, nhân tố Lãnh đạo gồm 26 biến quan sát. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra yếu tố Tổ chức là yếu tố nổi bật nhất trong văn hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh đó, yếu tố Lãnh đạo và Quản lý trong văn hoá doanh nghiệp còn yếu và chưa thực sự được chú trọng. Cuối cùng nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp phát triển văn hoá trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. [...]... đóng góp thiết thực 3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của luận án trên cơ sở tổng hợp những công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn là: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến tiêu chí nhận diện VHDN - Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN trong các doanh nghiệp Việt Nam - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN tại các doanh nghiệp Việt Nam, đưa ra bộ tiêu chí nhận diện VHDN Đây là giá trị... chưa thống nhất về nhiều vấn đề lý luận, nghiên cứu giới hạn phạm vi ở việc nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí để xác minh những dấu hiệu đặc trưng về văn hoá doanh nghiệp của một doanh nghiệp, tổ chức; từ đó giúp người quản lý trong việc tạo lập và thay đổi văn hóa doanh nghiệp ở tổ chức của mình Vì lý do đó nghiên cứu sinh đã chọn Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh. .. làm cho quá trình xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp ở các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Điều đó không có nghĩa các doanh nghiệp Việt Nam chưa hề ý thức được về giá trị của nhân tố văn hoá, hay trong các doanh nghiệp Việt Nam, văn hoá doanh nghiệp chưa hiện diện hoặc hình thành Trái lại, các yếu tố về văn hoá luôn thể hiện rất đậm nét trong các sản phẩm và hoạt động của các doanh nghiệp Việt. .. đo 8 lường các yếu tố tạo nên văn hóa cho doanh nghiệp của mình Đồng thời nhận diện các tiêu chí chính xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam Hai là, nghiên cứu này đề xuất một hệ thống tiêu chí có thể sử dụng làm chuẩn mực cho việc nghiên cứu, đánh giá, xây dựng và phát triển VHDN cho các DNVN Đây cũng là một thể nghiệm vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp... dụng cho doanh nghiệp Việt Nam làm đề tài nghiên cứu của mình Nghiên cứu được lựa chọn với mong muốn cung cấp một căn cứ về lý luận cần thiết là cơ sở cho việc làm sáng tỏ nhận thức thống nhất về hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp và quan trọng hơn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá về phương pháp và kết quả xây dựng văn hoá doanh nghiệp ở các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam Thông qua... trong nhận diện VHDN của doanh nghiệp Việt Nam Chương 4: Đề xuất các giải pháp phát triển Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa là khái niệm đa nghĩa bởi góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau trên nhiều lĩnh vực Do đó, khi nghiên cứu một vấn đề có liên quan đến văn. .. cứu điển hình về văn hóa doanh nghiệp Vấn đề văn hoá doanh nghiệp hay văn hoá công ty đã được nhiều tác giả nghiên cứu và công bộ rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam Mỗi tác giả nghiên cứu văn hoá doanh nghiệp với cách tiếp cận khác nhau 1.3.1 Mô hình ba lớp văn hóa doanh nghiệp của Schein Mô hình nghiên của Schein sử dụng phương pháp đánh giá văn hóa doanh nghiệp với ba tiêu chí là: cấu trúc... trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi phối kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Chính vì vậy, có thể nói thành công hay thất bại của các doanh nghiệp đều gắn với việc có hay không có văn hoá doanh nghiệp theo đúng nghĩa của khái niệm này Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam được hình thành là một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam được lưu truyền và bồi đắp từ thế hệ này đến thế hệ khác mà chúng ta... cấp một phân tích học thuật về văn hoá doanh nghiệp để từ đó rút ra hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa trong doanh nghiệp Từ đây, tác giả mong muốn hệ thống này sẽ đóng góp vào việc xây dựng văn hóa ở các doanh nghiệp Việt Nam  Về phương diện thực tiễn: Một là, kết quả của nghiên cứu giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị chiến lược có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về một phương thức tiếp... tố văn hoá đối với các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có môi trường tổ chức hay môi trường hoạt động đa -văn hoá [31] Theo đuổi hướng nghiên cứu thứ nhất, từ những năm 1980, khái niệm về văn hoá doanh nghiệp hay văn hoá công ty đã nhận được sự quan tâm trong các nghiên cứu lý thuyết về doanh nghiệp [44] Văn hoá doanh nghiệp được định nghĩa như là chất keo gắn kết các thành viên của doanh . - Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN trong các doanh nghiệp Việt Nam. - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN tại các doanh nghiệp Việt Nam, đưa ra bộ tiêu chí nhận diện VHDN cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 120 3.4. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN và thực trạng VHDN ở Việt Nam 122 3.4.1. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN 122. duy hệ thống được sử dụng để tổng kết các lý thuyết về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp (chương 1); xây dựng bộ tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp và vận dụng bộ tiêu chí ấy ở Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam, Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam, Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn