QUỸ đầu tư và VAI TRÒ của QUỸ đầu tư đối với THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

27 537 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2014, 00:48

LỜI MỞ ĐẦUThị trường chứng khoán Việt Nam hình thành và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000. Trong thời gian hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng tỏ là một kênh tập trung và phân phối các nguồn vốn của nền kinh tế một cách hiệu quả, tập trung các nguồn tiết kiệm để phân phối lại cho những ai muốn sử dụng các nguồn tiết kiệm đó theo giá mà người sử dụng sẵn sàng trả và theo phán đoán của thị trường về khả năng sinh lời từ các dự án của người sử dụng. Để làm được điều này phải kể tới vai trò của các định chế tài chính trung gian tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Các định chế này có thể là các công ty môi giới và kinh doanh chứng khoán. Họ giữ vai trò cầu nối trung gian giữa tổ chức cần vốn và những người cung cấp vốn, tham gia vào việc huy động các nguồn tài chính từ thị trường tiền tệ và thị trường tài chính để đáp ứng nhu cầu về tài trợ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ. Các định chế này cũng có thể là các tổ chức giữ vai trò của người nhận tiền huy động từ công chúng và thay mặt họ để thực hiện việc đầu tư vào các công cụ tài chính trên thị trường chứng khoán. Người ta thường biết đến các tổ chức này với tên là các quỹ đầu tư tập thể.Các quỹ đầu tư tập thể được hình thành từ cuối thể kỷ 19 tại các thị trường chứng khoán có lịch sử phát triển lâu đời. Các quỹ này với vai trò là các nhà đầu tư có tổ chức tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán và góp phần đáng kể vào việc bình ổn hoạt động của thị trường. Thị trường chứng khoán Việt Nam mặc dù đã đi vào hoạt động được một thời gian nhưng tham gia đầu tư trên thị trường hiện nay vẫn chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân. Sự thiếu vắng vai trò của các nhà đầu tư có tổ chức, đặc biệt là các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp như các quỹ tập thể, một định chế đầu tư quan trọng và điển hình trên thị trường chứng khoán, bộc lộ qua các đợt biến động lớn trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua cho thấy sự thiếu ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam.Nếu thị trường chứng khoán và các công ty chứng khoán là các khái niệm đã tương đối quen thuộc đối với công chúng đầu tư tại Việt Nam, quỹ đầu tư chứng khoán dường như còn là khái niệm mới mẻ với các nhà đầu tư. Vì vậy nhóm chúng em đã chọn đề tài tiểu luận về:Quỹ đầu tư và vai trò của quỹ đầu tư đối với thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về sự hình thành và phát triển của quỹ đầu tư chứng khoán cũng như hoạt động của quỹ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.    d&c  !"!# $%&'( )%*!+,!--./*!+,! 0-1&'(-2 -3 %,&4 52 %6789: "1 %39;  *!!< %:=>;;?@ABCD:9@@=;;?9>@  ! E"E "#$#%&#'()*+,#%( /'0.1)2#345#6 3789:;<= 6 37 '>:? 6)@AB7:;<889 C)DEF:GHIB89:;< )B?H89:;< %JKB89:;<L 'MNOJ<P=  'MNQ E 6RSF-9:;<=  6)FT89:;< R0#""U)VW# /'0.1)2#345#W"%"X#YZ C R0#"""'[#1\#]#^#%^R5V"_# /'0.1 `%"X#YZa "Zbcd'[#1\#'_]#^#%^R5V"_# / '0.1`%"X#YZa )eff )gIh7MeffA )iJjH:klF7:HFDe:GmG8e A:;<ln7f 6#H<N; lE AHoJ@Ap7T HHfJ?-' C)iJjn=:qPfrEJGJs E=Q 89:;<Jti #u EO:?THHfJ?89:;<6 3v+^"C ",! OJ<P= %7#THHA=:HF :GwJPF:GOJ<P= %7# :s=xHG nyfJHfSfMqMBQ E G78eyfJqE 7:?fSfMFu MIhz{qE 7:|H<PIhz{I}IHJeH |f:BOJ<PQ eIPwzpB<PIh z{'?H:<@:QHlfe ?NJKB:OEHAJ F:G zJnOJ<P= ):OE Hl?HtltNH z= juJK ;MJur=;MHu<P~fM H7l:GqHAwOJ<PQ7HOJ<PH A:?:f=;QHJ@F:G zBz 7fHr=fAfB):OEHlm?Hr =uJKB<PyQl:GwtiHl>j:? p77:;<Ht{HAJnOJ<P=  #<P<PE:Er=HlNnH89:;<yf? )89:;<yf?:<@THwM? •aFOJ<P = OIhfJ?S:P)89HlNJKHH:; <r=:;<HOJ<P= Hff;: ? H7TrF:GBOJ<POJ<P= %7# >z€:s:HF:G:<@GP<:;<JnO J<P7l•BlEHH:;<ScpE‚JKB H:;<r=:>7Hr=:;<ln7f< 89yf?G:OE:;<8JjH:?TJnOJ<P= GG8:@E:GNJnOJ<P= JP 8~lIpEr:OBOJ<P= %7# #EOJ<P= Htl= H 7:s <D:M8|G:MNti:;<F%7#89:;<= 1 z<P<KH 7NƒNH:;<%Tyl i|:sj:QH?yQ"Quỹ đầu tư và vai trò của quỹ đầu tư đối với thị trường chứng khoán ở Việt Nam". '?T?J„DQIpT HHfJ?B89:;<= m<F:GB89 JnOJ<P= %7# 2 ,F3! ,9%12!*!+,!--./,! G-<)H-)*!+,!'( 96IJKJL8MNOPQNRST6UKVW6XIK 996IJKJL8% -9:;<HGr=:;<ln7fzH:;<€ fMwu eQE 7HzofSJzSi:<@ yfFHqMNHln7fIhz{J …p:;< EPHfSr=r:tfM 9;YTPJZ8% -9:;<= tzH:IMM:;<B89:?:;<H = -9?†Slzpz{:;<:zFH@f‡| 8lE:OBH:;<ˆM:@yHe?JBJ #H7BlE:;<H= 89:;<= ?E H:;<Hu…p <fq z~:GIe‰ -9:;<= :<@8e‡H:;<Gln7f Štl8e‡89:;<=  -9:;<w H e:GyfNHIeBtl8e ‡89H89 ztlHl8e‡:>:?Hl:ee7:;< B89SB:i{:A:;< tOfMD@A B tl8e‡89 9CIT[\J]T6T^_`JLTPQNRSMN_MNO ‹@AB89:;< FI<PzSŠQ EfJ?FA:;<EfH = t889:;<DH:;<JpEfHtlŒ 'HTjy~l89:;<u@AI • RSJBJ -9:;<?:;<HH{yAHJF= BHt7f |{nB89%7IŠu GF=  z€ tFxHHJBJ 3 Qk<?ifFEJBJzBoF=   ?€:‚fHM<@y • 'B e:;< #H:;<?:;<EfHtlN•|ŽfI•>IŠ uQF=  N=MM?t87IŠ u=g89 • e?fA:;< ZGJuSM8Jj ET=89:;<~fz• H:;<:HfA:;<cpII? <#H:;< wHx<PfeJefA:;<QDG89:;<J7 p77= JGz{:;<‹‡zH fAzOJ;EOJ<PwJ<N:El:Qn8> •N8ltzO)fAzOBH:;<S:MN  ex<PDQTJOBozOj p7xDQIN89:;< jzONIM<@ = ND • -e‡ln7f -e‡:;<:KxfenMPqpHpln t:QH;EuH:;<S t3F:;< H89=HF:nuH8e‡ln7fp7 t7HI e:;<BF • +e7H:;< F:GB89:<@:QgHIŠ‘l=  #H<NHcŠzO)=  HIeB-9t:<@IŠSHIH:O ’AF:<@e:eP7MJ„JH:;l:Bwt l8e‡-9 4 9?aT6b6XcRPdKV`eVJI8fIRT^_MNOPQNRS )D88e‡B8eBtl8e‡89H‘l)=  #H<N•.+)3##•+GH)AH#SH#H#<N%7# IHGF:GBtl8e‡8989:;<HS HIQ>…t #SHIp77e8e< ‡HIeB89:;< = HItl8e‡89ˆe7@AB<P:; < )tl8e‡89p778e‡897:;<|z{ :;<:<@nJFB89 )tl ?p77 ?J: 8HA †TTF:GB89:;<e:eIpF 9AITT6^R6ZR6_8VJ_`eXMNOPQNRS% Ž#<P:;<#<P:;<Š:Sl:<@?Hu<PfMH -9:;<ˆ=g{<Šlrf;B-9j 8lQ:<@r=Hyf wF:G:;<B-9| •7Mf>|eyNtl8e‡-9’|A~ wF-9:;<H<P:;<?ln;-9F=g -9:;<JPFF:GB-93EPFF:GjI• :<@HJeM ŽG:q8eJOB-9G:q8eJOgqFJtT tl•I•:<@:QyfEŠHEI•:<@:FGr:t;n M<GG:q8eJOBGtlrf;t<PG :q8eJO:Fz7r:t:?†SlzpAI:;<HI F:GB-98lQ~:MN-9G:q8eJOKO J7 ?JIF:GBtlestl<~H n~fzO{-9 Ž)tl8e‡-9‹HtlOJ78e‡F:G:; <B-9p~H8e‡z{= |{n:;<:s 5 :OJ<N<PJ„JJ+eFfHH:Q7-9 HHltlI•†:OJOHIeJz{:;<>JO HIeJKJnorf;)tl8e‡-9 tfeHHnB cŠzO= %7= B-9:;<fe t8tl=  Ž)ln:;<lH<~:;<J7pj z{:;<A@f|AIH{n:;<B-9n =fSAHAH†<N E8lE:OP:;<A @f#HJj?H<Pp77l?7= NcŠzOE:<@•j:<@fA|•7“ JOHIeJKJTB-9J>JnIMQHzO{< ~p7 Ž)r=e8eHIHIeB-9ZGSHtl A•JI||)fl•>r=:BnkI•:<@nH <Pe8eHIeB-9•Q= ‰•r=Hl <PHGSHTSHI}DIŠy~ 9y 7uHe8eHIem<G7M ln7f)r=e8eHIegOJ7e8eIp HHIe-9:OHIeH|z„IpE:GHIeJ HH<NJtTA•I•:QyfŠf;I•r=e 8eHIeKOJ7IF:GB-9:?:ee 8lQ@<P:;<~eugOBtl8e‡-9Q :;<B-9I•g:<@SHp7Ef€@fNu8l :OJ<A ‡ Eutl8e‡-9Hr=e8e I #HesfH%7fHrfEB-9<P:<@ Hesp7JnDIŠl:GMM:-9Nu:Q 7y@~)f<DffesfAesJ7H 8lQ@Bn:<@8l:OJ@f:q:s ‡ E#HesI• 6 y:<@fAesH en7uIMQ= H QJe-9%Nu:@fH;:;JtifAes THesfeOJBJJfSfM=  #HesfH?HJpEfJti>t8 GHfSfMJ  ;-_JRghT^_MNOPQNRS ”ff;l:GMIpfJ?Q EHIpf J?BOJPID~fl?IMMHlwE 7H:;< ”ff;r:OOJP=~ft8:;<ln7fN f<Dff j ”<P e8eJOtl ”p7JKs:FJ8JT8MEOJ<PM 'MNH:;< • e?JBJP:zF{:;<Q@y • '<@8e‡ln7f • +e7H:;<F:GB89:<@:QgHI> ••SHIH:O ’ • –—zHJiM:;<H:t Ip:>8lQf;N = B89:;<?FJnOJ<PyfJGz• zHH:;<?zl?MBTuF= J z{:;<H89pj • ‹pjJGJsDH:;<?ju89{ nf€@f~N eOJBzHP ’:;<BT Ž'MNtl )89:~<fje7n˜Efy:MNqM< ~Q8e‡EfOHHAFqtMm<Efy qtMzHFz—D Ž 'MDAfB89:;<mFn@At8 7qME 7J<NeIpf{GHqq tr:O:zFIŠu 9fJ?OJ<PMJ <NtDMfkDHP:i:kltlJ<N fJ? 7 ;9iJ`jJR6kRgSlKVT6UKVW6XIK ff;l:GM7fJ?Q EHf f;HIpfJ?BOJ<PID~f89:;<es fHJfEAfBHJfEz7f~fM fJ?HN=Hl89:;<uJK8Jj JnOJ<PID~f ff;H7r:OHOJ<P=~fNJKHr= :;<ln7fJnOJ<P= 89:;<ff; TrezOJnOJ<P=~fff;HIpfJ?B OJ<PHlt8F:G:;<ln7fNf<D fffSA:;< j Ff<D=l:GM:zF8OJ<P=   Q EfJ?HIeHAHlHF eI@D :;< l<NMQzFt{HA:?:;<:?:f =;B<P:;<89:;<THz<NQzFIe fkHA <P:F eI@:GH‰ ™sGF:G:;<= 89:;<FGf<D=:; <:<@H:;<xAIp?EQ= <Af f;E 7Bti:;<ˆ7iQ:;<H89 ;;iJ`jJKmKWJK6Rb #Q EMJ<ŠHQu~EfeQ M:;<#<HEH:?r=lS:‚uu qMHJoHz7f:‡<Š z e ?>fH@fN€TDG z@~):O EHAJJ:PAH:f=;;uEš; M›u<PMH<P;M ‹HGJ:OEJHAfSH-9:;< Q:?ryINJHA NJK l:GMfJ? E 8 [...]... vốn của quỹ đó là các loại chứng khoán do quỹ phát hành, cùng với hoạt động của thị trường chứng khoán cho phép trao đổi, mua bán các loại chứng khoán đó sự kết hợp này khuyến khích các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có khả năng đầu tư dài hạn, cung cấp nguồn tài chính vô cùng cần thiết cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp 10 3 Phân loại Quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đầu tư. .. năng động của quỹ đầu tư Mỗi nhà đầu tư tham gia đầu tư vào quỹ sẽ sở hữu một phần trong tổng danh mục đầu tư của quỹ Việc nắm giữ này được thể hiện thông qua việc sở hữu các chứng chỉ quỹ đầu tư 3.1.Các loại hình quỹ đầu tư Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều loại hình quỹ đầu tư căn cứ theo các tiêu chí phân loại khác nhau a Căn cứ vào nguồn vốn huy động: + Quỹ đầu tư tập thể (quỹ công... nhất từ khoản vốn đóng góp của họ 13 PHẦN II: THỰC TRẠNG QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM Thời kỳ sôi động của hoạt động huy động quỹ đầu tư thành lập theo Luật Chứng khoán Việt Nam (gọi là Quỹ đầu tư trong nước” để phân biệt với các quỹ đầu tư thành lập theo luật pháp khác) là từ tháng 7/2006 tới tháng 3/2008, khi có tới 20 quỹ đầu tư trong nước được thành lập với tổng vốn huy động hơn... cho sự hoạt động của quỹ đầu tư Một trong những mục tiêu hàng đầu của quỹ đầu tư là thực hiện đa dạng hoá đầu tư vào chứng khoán Trong điều kiện hiện nay, số lượng chứng khoán giao dịch trên thị trường còn nhiều hạn chế, để tạo điều kiện cho quỹ đầu tư bước đầu đi 21 vào hoạt động có hiệu quả, Nhà nước cần trợ giúp hàng hoá chứng khoán cho sự hoạt động của quỹ đầu tư Sự trợ giúp được... t chứng khoán của quỹ đầu tư Quỹ đầu tư là một hình thức đầu tư còn còn rất mới mẻ, chắcchắn rằng khi thành lập và những năm đầu mới đi vào hoạt động sẽ gặp nhiều khó khăn Do vậy việc thực hiện ưu đãi về thuế đối với hoạt động đầu tư chứng khoán của quỹ là việc hỗ trợ hết sức quan trọng và cần thiết của Nhà nước đối với sự hoạt động và phát triển của quỹ đầu tư chứng khoán Việc ưu... bày tiểu luận đề tài:: "Quỹ đầu tư và vai trò của quỹ đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam" của nhón 10 Trong quá trình tìm hiểu về nội dung cũng như trình bày về mặt hình thức bài làm của nhóm đang còn nhiều thiếu sót vì vậy Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của cô TRẦN THỊ YẾN giảng viên bộ môm: Thị Trường Chứng Khoán và các bạn về bài tiểu luận của nhóm Chúng em xin chân... UBCKNN, quỹ đầu tư không có tư cách pháp nhân + Quỹ đầu tư dạng hợp đồng( tín thác) Đây là mô hình quỹ tín thác đầu tư Khác với mô hình quỹ đầu tư dạng công ty, mô hình này quỹ đầu tư không phải là pháp nhân Công ty quản lý quỹ đứng ra thành lập quỹ, tiến hành việc huy động vốn, thực hiện việc đầu tư theo những mục tiêu đã đề ra trong điều lệ quỹ Bên cạnh đó, ngân hàng giám sát có vai trò bảo... Trong điều kiện quy mô thị trường chứng khoán như hiện nay còn nhỏ, cần thiết hướng dẫn các quỹ đầu tư đầu tiên 19 xây dựng các chính sách đầu tư phù hợp với qui mô và định hướng phát triển trên thị trường, chủ yếu tập trung lập các quỹ cổ phiếu và quỹ cân đối Sau đó trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các quỹ, cho phép mở rộng việc lập các quỹ có chính sách đầu tư vào các đối tư ng và công cụ... trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanhchứng khoán của Quỹ tối thiểu thời gian 5 năm đầu + Thực hiệ ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ Miễn thuế trong thời gian 3 năm đầu hoạt động và giảm thuế 50% cho 3-5 năm thiếp theo Nhà nước cần có những chính sách thuế ưu đãi hơn đối với các quỹ đầu tư chứng khoán vì lẽ những năm đầu mới đi vào hoạt động ,việc đầu tư của quỹ gặp nhiều... chúng) Là quỹ huy động vốn bằng cách phát hành rộng rãi ra công chúng Nhà đầu tư có thể là cá nhân hay pháp nhân nhưng đa phần là các nhà đầu tư riêng lẻ Quỹ công chúng cung cấp cho các nhà đầu tư nhỏ phương tiện đầu tư đảm bảo đa dạng hóa đầu tư, giảm thiểu rủi ro và chi phí đầu tư thấp với hiệu quả cao do tính chuyên nghiệp của đầu tư mang lại + Quỹ đầu tư cá nhân (Quỹ thành viên) 11 Quỹ này . 7NƒNH:;<%Tyl i|:sj:QH?yQ" ;Quỹ đầu tư và vai trò của quỹ đầu tư đối với thị trường chứng khoán ở Việt Nam& quot;. '?T?J„DQIpT HHfJ?B89:;<=
- Xem thêm -

Xem thêm: QUỸ đầu tư và VAI TRÒ của QUỸ đầu tư đối với THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, QUỸ đầu tư và VAI TRÒ của QUỸ đầu tư đối với THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, QUỸ đầu tư và VAI TRÒ của QUỸ đầu tư đối với THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, Khái niệm quỹ đầu tư chứng khoán, Vai trò của quỹ đầu tư, Phân loại Quỹ đầu tư chứng khoán, PHẦN II: THỰC TRẠNG QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM, PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn