nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai

87 1,126 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2014, 06:01

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá HIệU QUả ĐIềU TRị BệNH NHÂN VIêM PHổI BệNH VIệN TạI TRUNG TÂM Hô HấP BệNH VIệN BạCH MAI !"##$%#&'()*+ ,-./&01234241 56789:;< $=>(=?#$@A#& :2B 1 LỜI CẢM ƠN    !"# $%&'()*  +,- !(/012+3&456,& .2 ('45617"(!"8 9 !"#$%:;9<4=5 33()0%>?04?@A2BCD$ E5D$  1.F G+3&.2 ('5 6,=5H%H"(!". !" IB#D>JCK;(:2CB4=LM( &?@:5;:5*  1IB(F4N.2 ('#$%5 JCK(&?@:54=;:5*  +%>89;)OE445 625H.2 ( '25H 5 !"5456# @LML(?@;:5*  P&Q(A4BR;4>EJ6S(# (CM(5)2BH44T#;( LM"5H(&?@:5;: 5*B Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2012  CDE("#- F=G#$ 2 H,H Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. ID$(J - F=G#$ 3 H,KL UVW- "XB(''>Y ZU[[BC[BC[\ 1]+W 8^_` W6+ WF8 ! 2` a-b 6[β;[8" ZaA[C[C-[[b[\ +/ [>?= c1d $F`D Zc[5[[\ e- e 6e/ 6f%`?= 6WV 6;C[ Z%&\ 6V-U .gI5%[;; Z6[;;V[[-B;[\ !e/ !"%`?= !!c- &h%i?&Z ej\ Z!;!;ck[-5[;;[\ VV+! V@> PU+ PH8fB ZP[;[C[\ P+P PH845 .66! .4># . U .*B> PeP%i 4 MNO PH845;5H8A':5lmn E%(3C'74Y:5opqr2B;4;0 n3h%i45 .[";OD ej*pssl<;^5H84 53$J*6nCQ5$F*35 4#3$>4"<;^45t5C5H84 55K'ouvr!)42^4=w5 CB5`'&%x PiP+PE&%3%*5@%(3Xn iP+P3YiI5J@ 4;0nhQ%PH845C5 %i2BH>%BH2;55'y%423 B=hCFovur 1B>&BE2B5H8454O8>5: "fB^48`J38EfE? %ZAEBB:\n;H?>7 :$Fn!e/nC[CCB.B>&BE@ )42fB3BE'P:4>B>&B E355(Q?y5H845 .P!C$%Ef5:'7B>$ >(5Q%i&;B>&BE;*< ;h%i45335H845n445 6352('3H;B>B>&QC3 3$42n5J4$X&;942(z 5 3I;XH@@5H845zX" n74 B5;Cg%;";0C;75%i %&B*:?=;*<;'4$F `$F%PH845I=9$F %`AJ&B%! HX'Bw>$F%4I'4@3CQ3 98%[%O@<;(z%( H3$HXz'B3D%45$5%i2B 4)35H845J5"P;D% 4I9%B>CQ%8"BH5t Cg%B=Q95J@@5%i7yE f$F Y@Y5$nY;2:;2555:Q" &B>&BE2B5H845z3I2%= *$F(5H845L(>HX ${!"#$%&&'&(()*+ , /0#&12003-&451600 63789wgH{ P2 Q#RSTUVDU(WXYZX.%#$[DQ#YZX.%#$D\+E("X]^(_`# E(`#Ta(Tb #$TZXcd]`#E(`#aD,+(2 42 I#$(I)eTf JU(g TbhE("X]^(_`#E(`#Ta(Tb #$TZXc d]`#E(`#aD,+(2 6 =G#$P iH8 P2P 2,'T./)I(#(`XEgE("X]^(_`#E(`# :;:;: ;<#&1200 PH845ZP+P\;8EhQ8% 42:5ylmJ3%(34YXn 74Y:5o|rovropvropmr .[U iP+P%4238EJH }?8%TH"&Hi;2.Hi;2 7P+PO`'p&X{B8"Z ~v•  1n€vm  1\B84IZ~l,•;n€||,•;\B8` 'nCFLI opqr.2%Y4Z1W1\ z"F‚5HiED48H X%;2{B8*CF>CF>?= %3  f  5  3      J  %  [  8  !    H  8  E }?#HƒC8E{CnQB38 EJn>YnE78Ezopmrovsr :;:;= ;<#&12#*8/&(><?@7A .942#9n&!e/fBlmA' 5H89F‚;5H8;H?>fBoqro|vro|ur 6nCQ424FP+.6;4n59$F% O X'X42%(3&!e/z3Y^5H8 ;P+P@3Y5ynn.BH%42%(3 &!e/_'%3;'B5F`2Y('B;iP+P$ BCKJ%(i9P+PniI 7 :;:;B ;<#&12#*8&C><?DEFGH@A PH8;H?>*3B>;;5H8>Y3 Y45n45423<I3$t >AL5J*3B>3BE5%i%&{ w55„sBw$F2$CMB :2>AL5J5H@3X5%i %1HXI2B'B%(='=42 3BE^P+b/1-.3hDD5%i%; h5%i"Oo|ur :;:;I;.J8)(K 1252B5H845I;J;5%i ,Z\5%i,Z\B%$%EC 3E>%%[[ P%i%&;5%i3%=*%ypvlnm %(Y$F5%i2B43 olsr o•sr o•|r F‚B3YB85%E5F;2% 4f%(=f2z35%i%'=% P`Cg&5J5%i+[;5%i,Z\3q 3%(3YC%i%(=;L z35%i3Y%=q35%i3W5:B3YL F‚{P%i+[%&;5%i3 %=*% yp q3 %C+[{ [;4[[…;GX>…;[†?;[ 5;BC[ B"&EA'75%i3X"$% E9CQ5J:) j]+#bk.(.T+#Dkl2 3;5%i 8 ,Z\22BP+P93%=*%4" %      CQ  Y  $  F  P+P  {  [k[[  [k‡C[ [[[[[[;;‡4k;A5;[5k;A -DA'5%iB;&[C42P+P 4f%(%3Y$F9opqr P242hDTmCD :;=;:;@LL<?6<-# .[";OD ej*pssl6NP+PXX &4;`h%i453<;^45<;t5 ouvrP^P+P%T[4;`J33Y* $F;Hu>„B%T[`$F*ovur ˆ6NP+P>pq‰h%ic1d5Hqs‰5J) 42#9tCg%J3ovvrPH8fB ZPU+\A=Bf„pu‰423n!e/ovur„s‰42^P+P wc1d=%xCfBfBC@B E^4;!BE4FPU+'5)BI: 5%=v‰•B5qBIp‰•ByBXq>B X|sfB5<|‰•B5)B3ov„rn!e/z BEh%i4238E('' %(IfBA2:_`^P+PEovvr .%f5H8;"B>&?Cg "5BH22B45?B>FJ@742 P+Pn4%3fB13pY{J5". %fJ9`lBI%Yy;L:542 4F4B3H;9&E22B4;5 %iB=5J%.HqB_9`;P+P "2Bn;5%i%&Z6WV\O<; 9 4n5t5z.BH)423 %fP+PJJ3#tCg%n3w5 5„sBJ3@BEh6WV5^4% >;9$F42BH&42 3%f"ou•r .<;t5CP+Pyvsus‰ opqr."& HX5$PU+'B<;t53;H?>P+Pw %=vv‰>qs‰opqr!BEt5*5;% %(?=%^=5%i2Bh%iB>n 4;Pseudomonas aeruginosan7Acinetobacterf42$ F"%5J$FK:o•lr :;=;=;@LL<?6</<0"8& ˆ5HX5$P+Pz#9>$ 45nCQHX>5$n?B(z 'B@@P+PE&X ,.gUHX% 1P6y u•pssv>m•pssl3|l„99i!eP3 •lm‰;P+P 5JI'P+.6•BfB;l|q•|sss5%i 2BP+.6I; A.baumanii o|r. !*pssm% 1P6!BhP QH X|*3msm42fB3<;^P+.6p|v‰ I'•vq•|sssBfBo|sr !*pssm.EU.HX245 ;Jf$^8&uqu|429[Cƒq„s 42!eP><;um‰.3;!ePn ';5H845Zl|„‰\>[;h  %i 5>8 10 [...]... chn oỏn VPBV khụng hiu qu vi tỏc nhõn phõn lp c 2.2.4 X lý s liu Các kết quả thu đợc đợc xử lý trên chơng trình SPSS 16.0 tớnh giỏ tr trung bỡnh, phng sai, so sỏnh bng thut toỏn 32 Chng 3 KT QU NGHIấN CU 3.1 c iờm chung cỏc bờnh nhõn nghiờn cu 3.1.1 Phõn b bnh theo nhúm tui Biu 3.1: Phõn b theo nhúm tui mc VPBV (n=32) Nhn xột: Tui trung bỡnh l 66,2, thp nht l 43 tui, cao nht l 89 tui Cỏc bnh nhõn VPBV... bnh lý tim mch nng 30 + Phng tin: ng ni soi mm chun Olympus + Ni soi c thc hin bi cỏc bỏc s ca trung tõm Hụ hp + a im soi: ti trung tõm Hụ hp + Tin hnh ra ph qun bng nc mui sinh lý vựng ph qun tng ng vi vựng phi tn thng nhiu trờn Xquang ngc - Kt qu xột nghim vi khun c thc hin ti khoa Vi sinh bnh vin Bch Mai, nh danh vi khun bng mỏy Phoenix Kt qu nuụi cy dng tớnh s c tin hnh lm khỏng sinh c im vi... vi khun khỏng thuc 27 Chng 2 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2.1 i tng nghiờn cu Bao gm nhng bnh nhõn c chn oỏn viờm phi bnh vin v iu tr ti Trung tõm Hụ hp Bnh vin Bch Mai t thỏng 11/ 2011 9/2012 2.1.1 Tiờu chun la chon bnh nhõn Tui 16 Nhng bnh nhõn sau khi nhp vin vo trung tõm hụ hp 48h xut hin nhng triu chng, du hiu tha món tiờu chun chn oỏn VPBV theo hip hi lng ngc Hoa K (ATS) v hip hi bnh nhim trựng... vi khun t mụi trng cú tham gia vo gõy VP trong quỏ trỡnh nm vin Theo kt qu phõn lp ca on Mai Phng thc hin phõn lp vi khun b mt thỏng 7 nm 2011 ó phỏt hin cú A.baumanii ti bung 14 hu phu khoa Thn Tit niu, cng trong thi gian ny bt u xut hin cỏc trng hp viờm phi do A.baumanii ti khoa ny [16] Bn tay nhõn viờn y t l vt trung gian lõy truyn vi khun nhiu nht, phng phỏp chp hng ngoi cho thy vi khun xut hin ... cu Thay i trờn Xquang: Phim Xquang c chp ti khoa Chn oỏn hỡnh nh bnh vin Bch Mai v c c bi giỏo viờn hng dn v hc viờn V trớ tn thng: phi phi, phi trỏi, thựy? Tn thng ó cú tin trin nng lờn hay tn thng mi xut hin Hỡnh nh tn thng l dng nt, li, dng ụng c ph nang, tnt hng dng hang hoc trn dch mng phi Chn oỏn ban u khi vo Trung tõm Hụ hp Thi gian xut hin viờm phi bnh vin Cỏc phng phỏp ly bnh phm xột... khụng do cỏc nguyờn nhõn khỏc P/F50%), t l khỏng thp nht vi imipenem (12,5%) [6] Theo bỏo cỏo hot ng theo dừi s khỏng KS ca vi khun...11 (27,5%), nhim khun tiờu hoỏ (13,1%) Nhng yu t liờn quan ti NKBV bao gm t NKQ, m khớ qun, t ng thụng tiu, t ng thụng tnh mch trung tõm (TMTT), iu tr ti khoa Ngoi, khoa TTC, khoa Nhi, bnh h thng v bnh lớ tim mch Tỏc nhõn gõy NKBV ph bin nht l P aeruginosa: 31,5%; A baumannii: 23,3% v Candida spp: 14,4% [21] 1.3 Chn oỏn viờm phụi... l cỏc khong thi gian xut hin VPBV Nhn xột: T l xut hin viờm phi bnh vin trc 5 ngy l 18.8%, t ngy th 5 n ngy th 7 l 15.6%, t ngy th 8 n ngy th 10 l 37.5% v t sau ngy th 10 l 28.1% Thi gian xut hin VPBV trung bỡnh l sau 34 9.51 ngy Bnh nhõn b VPBV sm nht l sau 3 ngy nm vin v bnh nhõn b VPBV mun nht l sau 28 ngy nm vin 3.2 c iờm lõm sng cua bờnh nhõn VPBV 3.2.1 Triu chng c nng v ton thõn ca bnh nhõn nghiờn . NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá HIệU QUả ĐIềU TRị BệNH NHÂN VIêM PHổI BệNH VIệN TạI TRUNG TÂM Hô HấP BệNH VIệN BạCH MAI !"##$%#&'()*+ ,-./&01234241 56789:;< $=>(=?#$@A#& :2B 1 LỜI. F=G#$ 2 H,H Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình. spp{|ll‰op|r P2n2o#U*I#E("X]^(_`#E(`# :;B;:;HK 1.3.1.1. Yếu tố xuất phát từ phía bệnh nhân >&EF5$t4:742y;2#9X ;B>&BE3;H?n_>DA'7P+P1 B>&;H?>4=2428J4x@5 &; 6"&HX#:'B>423$t48y Jn555@;0C4;0('_3BE^P+P E5X"4_nE$B9=`;CH ('742B3DB8E>4=5CKJ5%i ChA2:5'(E5J84@ol•r 283<;P+P5@B>&BE#%Y H=%Y>B>&:?=7:K{O"U;4 '<&-U+-w5%xC %%xC!?@K:423Y`= CFCCBfB%xC5tCg&%
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai, Không có triệu chứng nào là đặc hiệu cho chẩn đoán viêm phổi bệnh viện. Theo ATS và IDSA thì chẩn đoán viêm phổi bệnh viện được đặt ra khi sau khi bệnh nhân nhập viện trên 48h xuất hiện những triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng sau [25]:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm