Chuyên đề giải phương trình tài liệu ôn thi vào lớp 10

12 1,661 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 10:59

Phương trình quy về phương trình bậc haia) Phương trình trùng phương Là phương trình có dạng (a0) Cách giải: Đặt x2 = t (t0) rồi đưa về giải phương trình bậc hai ẩn t. Sau đó đối chiếu điều kiện để lấy t và từ đó thay trở lại để tìm x.b) Phương trình chứa ẩn ở mẫuCách giải:Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rrồi khử mẫuBước 3: Giải phương trình vừa nhận đượcBước 4: Trong các giả trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thoả mãn điều kiện xác định, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.c) Phương trình tích Là phương trình có dạng: A(x).B(x).C(x)… = 0 trong đó A(x); B(x); C(x); … là các đa thức ẩn x. Cách giải: Chuyªn ®Ị: Gi¶i ph¬ng tr×nh I) C¸c kiÕn thøc cÇn nhí 1) C«ng thøc nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh bËc hai: ax 2 + bx + c = 0 (1) §Ỉt ∆=b 2 -4ac. +) Nếu ∆>0 thì phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: 1 2 b x a - + D = ; 2 2 b x a - - D = +) Nếu ∆=0 phương trình (1) có nghiệm kép: 1 2 2 b x x a - = = +) Nếu ∆<0 thì phương trình (1) vô nghiệm. NÕu ph¬ng tr×nh (1) có: b=2b’ Đặt ∆’=b’ 2 -ac +) Nếu ∆’ > 0 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt: 1 ' 'b x a - + D = ; 1 ' 'b x a - + D = +) Nếu ∆’ = 0 thì phương trình (1) có nghiệm kép: 1 2 'b x x a - = = +) Nếu ∆’<0 thì phương trình (1) vô nghiệm. 2) Ph¬ng tr×nh quy vỊ ph¬ng tr×nh bËc hai a) Ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng - Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng 4 2 0ax bx c+ + = (a≠0) - C¸ch gi¶i: §Ỉt x 2 = t (t≥0) råi ®a vỊ gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai Èn t. Sau ®ã ®èi chiÕu ®iỊu kiƯn ®Ĩ lÊy t vµ tõ ®ã thay trë l¹i ®Ĩ t×m x. b) Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu C¸ch gi¶i: Bíc 1: T×m ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh cđa ph¬ng tr×nh. Bíc 2: Quy ®ång mÉu thøc hai vÕ rråi khư mÉu Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh võa nhËn ®ỵc Bíc 4: Trong c¸c gi¶ trÞ t×m ®ỵc cđa Èn, lo¹i c¸c gi¸ trÞ kh«ng tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh, c¸c gi¸ trÞ tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh ®· cho. c) Ph¬ng tr×nh tÝch - Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng: A(x).B(x).C(x)… = 0 trong ®ã A(x); B(x); C(x); … lµ c¸c ®a thøc Èn x. - C¸ch gi¶i: ( ) 0 ( ). ( ). ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 A x A x B x C x B x C x é = ê ê ê = Û = ê ê = ê ë II) C¸c d¹ng bµi tËp Lo¹i 1: Ph¬ng tr×nh bËc hai Bµi 1: a) 2 28 52 0x x- + = b) 2 3 5 1 0x x+ - = §Ỉng Ngäc Dư¬ng – THCS Giao Hµ - Giao Thủ - Nam §Þnh c) 2 7 2 3 0x x- + = d) 2 2 7 3 0x x- + = e) 2 6 5 0x x+ - = f) 2 3 5 2 0x x+ + = g) 2 8 16 0x x- + = h) 2 16 24 9 0z z+ + = i) 2 12 288 0x x- - = j) 2 9 12 4 0x x- + = k) 2 13 36 0x x- + = l) 2 3 2 5 0x x- + = m) 2 64 3600 0x x- - = n) 2 12 8 1 0x x- + = o) 2 2 7 39 0x x- + + = p) 2 3 7 0x x- + = q) 2 2 5 1 0x x- + = r) 2 3 2 8 0x x- + + = s) 2 16 10 1 0x x+ + = t) 2 2 7 4 0x x- + = Bài 2: a) Loại 2: Phơng trình trùng phơng a) 4 2 2 3 2 0x x- - = b) 4 2 2 8 0x x- - = c) 4 2 13 36 0x x- + = d) 4 2 4 5 9 0x x- - = e) 4 2 24 25 0t t+ - = f) 4 2 9 8 1 0x x+ - = g) 4 2 3 10 3 0x x+ + = h) 4 2 9 2 32 0a a+ - = i) 4 2 3 9 0u u+ + = j) 4 2 2 5 2 0x x+ + = k) 4 2 6 27 0x x- - = l) 4 2 12 27 0a a- + = m) 4 2 3 10 0t t+ + = n) 4 2 6 0x x+ - = o) 4 2 2 120 0x x- - = p) 4 2 36 13 1 0x x- + = q) 4 2 7 144 0z z- - = r) 4 2 1,16 0,16 0x x- + = s) 4 2 5 (2 5 3) 5 3 0x x+ + + + = t) 4 2 3 (2 3) 2 0x x- - - = u) 4 2 1 1 1 0 3 2 6 x x- + = v) 4 2 1 3 11 0 3 2 6 x x- - = x) 4 2 (5 2) (5 2) 10 0x x+ - - - = y) 4 2 39 360 0x x- + = B i 2: a) 4 2 2 2 1 15 35x x x x x+ - + = - - b) 4 2 4 2 2 3 6 3x x x x+ - = + + c) 4 2 4 2 5 7 2 3 10 3x x x x- - = - - d) 4 2 2 5 2 16 10x x x+ - = - e) 2 ( 2)( 2)( 10) 72x x x- + - = f) ( 2)( 1)( 1)( 2) 10x x x x- - + + = g) ( 4)( 3)( 3)( 4) 44x x x x- - + + = h) 2 2 ( 9)( 1) 33x x- - = i) 2 2 ( 2)( 5) 12x x+ - = - Loại 3: Phơng trình chứa ẩn ở mẫu B i 1 Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định a) B i 2 B i 3 a) 2 3 1 2 5 4 2 1 3 2 3 x x x x x x - + - + = - + + - b) 2 3 1 2 4 2 6 8 x x x x x x + - + = - - - + - c) 2 2 1 3 5 3 6 x x x x x - + = - - - d) 2 2 1 8 4 32 0 4 8 12 6 3(4 16 ) x x x x x x + - + = + - - e) 3 2 2 3 2 7 6 30 16 1 1 x x x x x x x x + + - - + = - + + f) 2 1 3 1 2( 1) 1 4x x + = - - g) 2 3 2 1 2 5 4 1 1 1 x x x x x - + = - - + + h) 2 15 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 x x x x x x - + - - = + - - + B i 5 a) 2 2 1 1 1 4 3 8 15 6x x x x + = + + + + b) 2 2 2 1 2 3 6 5 6 8 15 13 40 5x x x x x x + + = - + - + - + c) 2 2 2 1 1 1 1 9 20 11 30 13 42 18x x x x x x + + = + + + + + + d) 2 2 2 2 1 1 2 4 5 6 3 2 4 3 x x x x x x x ổ ử ữ ỗ + + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + + + + + e) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 6 7 12 9 20 11 30 3x x x x x x x x + + + = - + - + - + - + f) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 3 2 5 6 7 12 9 20 14a a a a a a a a a a + + + + = + + + + + + + + + g) 2 2 2 2 1 1 1 1 9 3 8 15 12 35 16 63 20a a a a a a a a + + + = - + + + + + + + B i 6 a) 2 2 8 1 x x x ổ ử ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ỗ ố ứ - b) 2 2 5 1 4 x x x ổ ử ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + c) 2 2 1 1 15 1x x ổ ử ổử ữ ữ ỗ ỗ + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + d) 2 2 2 25 11 ( 5) x x x + = + Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định e) 2 2 1 1 5 ( 2) 16x x + = + f) 2 2 2 4 12 ( 2) x x x + = + g) 2 2 2 81 40 ( 9) x x x + = + h) 2 2 2 15 ( 1) x x x + = + B i 7 a) 2 2 1 1 40 2 9 x x x x ổ - ử ổ - ử ữ ữ ỗ ỗ + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ - b) 2 2 2 2 2 2 4 20. 5 48. 0 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - c) 2 2 2 2 2 2 5 4 . 0 1 1 2 1 x x x x x x ổ ử + ổ - ử - ữ ữ ỗ ỗ + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - d) 2 2 2 2 2 2 4 5 48 4 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - e) 2 2 2 2 2 2 4 5. 44 12 0 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - B i 8 a) (3 ) 3 . 2 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + b) (5 ) 5 . 6 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + c) (8 ) 8 . 15 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + B i 9 a) 2 2 2 7 1 3 2 3 5 2 x x x x x x - = - + + + b) 2 2 4 3 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - + - + c) 2 2 2 13 6 2 5 3 2 3 x x x x x x + = - + + + d) 2 2 3 7 4 3 1 1 x x x x x x + = - - + + + e) 2 2 4 5 3 3 5 3 2 x x x x x x + = - + + - + f) 2 2 4 5 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - + - + g) 2 2 4 5 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - - + - + B i 10 Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định a) 2 2 2 10 15 4 6 15 12 15 x x x x x x x - + = - + - + b) 2 2 2 2 3 5 5 5 1 4 5 6 5 4 x x x x x x x x - + - + - = - - + - + c) 2 2 2 2 13 15 15 15 1 14 15 16 15 12 x x x x x x x x - + - + - = - - + - + Bài 11: a) 4 4 8 8 8 1 1 2 2 3 x x x x x x x x + - + - + = + - - + - + b) 1 2 3 4 4 1 2 3 4 x x x x x x x x + - - + + + + = - + + - c) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7 1 3 4 6x x x x x x x x + + + = + + + + + + + + + + d) 2 2 2 2 2 2 8 20 4 6 6 12 1 4 2 3 x x x x x x x x x x x x + + + + + + + + + = + + + + + Loại 4: Phơng trình tích B i 1: a) 2 ( 1)( 2 3) 0x x x- + - = b) 3 2 3 2 0x x x+ + = c) 2 2 (3 5 1)( 4) 0x x x- + - = d) 2 2 2 (2 4) (2 1) 0x x x+ - - - = e) 2 2 2 2 ( 2 5) ( 5)x x x x+ - = - + f) 2 2 2 ( 1) (4 1)x x x+ + = - g) 2 2 2 ( 3 2) 6( 3 2)x x x x+ + = + + h) 2 2 3 (2 3) 10 15 0x x x+ - - = i) 3 2 5 5 0x x x- - + = j) 3 2 3 2 6 0x x x+ - - = k) 3 2 3 6 4 0x x x+ - = l) 3 2 6 3 10 0x x x+ + - = m) 3 2 4 4 0x x x- - + = n) 2 2 2 2 (5 4 10) ( 7 9) 0x x x x+ + - - + = o) 2 2 2 2 (2 10 5) (2 21 8)x x x x+ + = - - p) 2 2 2 2 (2 7 20) ( 5 7)x x x x- + = + - q) 2 2 2 2 2 2 (2 1998) 4( 3 950) 4(2 1998)( 3 950)x x x x x x x x+ - + - - = + - - - r) 2 2 2 2 ( 2) 2( 2)( 3 4) ( 3 4)x x x x x x- - - - + = - - + s) 2 2 2 2 2 2 (3 10 7) 2(3 10 7)( 5 12) ( 5 12) 0y y y y y y y y+ - + + - + - + + - = B i 2: a) 3 2 6 3 10 0x x x+ + - = b) 3 2 2 3 2 0x x x+ + + = c) 3 2 3 1 0x x x- + + = d) 3 2 7 14 8 0x x x- + - = e) 3 2 5 7 0x x x- + + = f) 3 2 4 29 24 0x x x+ - + = g) 3 2 2 29 30 0x x x- - + = h) 3 2 2 7 7 12 0x x x- - + = i) 3 2 6 11 6 0x x x+ + + = j) 3 2 5 8 4 0x x x- + - = k) 3 2 2 7 14 0x x x+ + + = l) 3 2 4 0x x+ + = Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định B i 3: a) 4 3 2 10 15 10 16 0x x x x- + + - = b) 4 3 2 11 8 8 12 0x x x x+ - + - = c) 4 3 2 2 3 17 27 9 0x x x x+ - - - = d) 4 3 2 2 6 10 5 0x x x x- + - + = e) 4 3 2 4 19 106 120 0x x x x- - + - = f) 4 3 2 2 21 74 105 50 0x x x x- + - + = g) 4 3 2 3 14 6 4 0x x x x+ - - + = h) 4 3 2 3 6 3 1 0x x x x- - + + = Loại 5: Phơng trình tam thức a) 6 3 7 6 0x x- + = b) 6 3 9 8 0x x- + - = c) 8 4 17 16 0x x- + = d) 8 4 2 0x x+ - = e) 12 6 1 0x x- - = f) 10 5 6 0x x+ - = g) 6 3 10 16 0x x- + = h) 6 3 2 5 3 0x x- + - = Loại 6: Phơng trình đối xứng B i 1: a) 3 2 2 7 7 2 0x x x+ + + = b) 3 2 9 7 7 9 0x x x- + + - = c) 3 2 4 5 5 4 0x x x+ + + = d) 3 2 2 2 1 0x x x- - + = e) 3 2 4 4 1 0x x x- + + - = f) 3 2 2 5 5 2 0x x x- - - = g) 3 2 8 5 5 8 0x x x+ + + = h) 3 2 2 3 3 2 0x x x- + + - = B i 2: a) 4 3 2 2 3 16 3 2 0x x x x- - - + = b) 4 3 2 5 12 5 1 0x x x x+ - + + = c) 4 3 2 6 5 38 5 6 0x x x x+ - + + = d) 4 3 2 6 7 36 7 6 0x x x x+ - + + = e) 4 3 2 7 14 7 1 0x x x x- + - + = f) 4 3 2 10 1 0x x x x+ - + + = g) 4 3 2 4 12 47 12 4 0x x x x+ - + + = h) 4 3 2 10 77 150 77 10 0x x x x- + - + = i) 4 3 2 3 4 3 1 0x x x x- + - + = j) 4 3 2 2 6 2 0x x x x+ - + + = k) 4 3 2 10 26 10 1 0x x x x- + - + = l) 4 3 2 2 11 2 0x x x x+ - + + = Loại 7: Phơng trình Đặt ẩn phụ B i 1: a) 2 2 2 3( ) 2( ) 1 0x x x x+ - + - = b) 2 2 2 ( ) 4( ) 12x x x x+ + + = c) 2 2 2 2( 2 ) 3( 2 ) 1 0x x x x- + - + = d) 4 2 (2 3) 5(2 3) 6x x+ + + = e) 2 2 2 ( 5 ) 10( 5 ) 24 0x x x x- + - + = f) 2 2 2 ( 5 ) 2( 5 ) 24 0x x x x+ - + - = g) 2 2 2 ( 2) 12( 2) 35 0x x x x+ + - + + + = h) 2 2 2 ( 3 1) 2( 1) 8 0x x x x+ - + + - - = i) 2 2 ( 3 2)( 3 1) 20x x x x+ + + + = j) 2 2 ( 3 4)( 3 2) 3x x x x- + - + = k) 2 2 2 ( 4 4) 4 2 0x x x x- + + - - = l) 2 1 1 4 3 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ m) 2 1 1 2 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ n) 2 1 1 3 10 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định o) 2 2 1 1 5 12 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ p) 2 2 1 1 4 12 47 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ q) 2 2 1 1 2 3 16 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ r) 2 2 1 1 7 2 9x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ s) 1 1 4 6 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ t) 2 2 7 7 1 x x x x + + = + + u) 2 2 2 5 3 0 ( 1) ( 1) x x x x - + = + + v) 2 2 48 4 10 3 3 x x x x ổ ử ữ ỗ + = - ữ ỗ ữ ỗ ố ứ B i 2: a) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 8x x x x+ + + = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 4 5 8 31x x x x- - - - = - c) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 7 8 144x x x x+ + - - = d) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 6 8 9 40x x x x+ + + + = e) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 3 5 7 297x x x x- - + + = f) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 4 5 10x x x x+ + + + = g) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 1 0x x x x+ + + + + = h) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 6 108x x x x- + + + = i) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 3 5 7 9x x x x+ + + + = j) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 4 5 40x x x x+ + + + = k) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 3x x x x+ + + + = l) ( ) ( ) ( ) ( ) 7 5 4 2 72x x x x- - - - = m) ( ) ( ) ( ) 1 1 3 3x x x x- + + = n) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 24x x x x+ + + = o) ( ) ( ) ( ) 16 1 2 3 9x x x x+ + + = p) ( ) ( ) 2 2 3 2 7 12 24x x x x+ + + + = q) ( ) ( ) 2 1 1 56x x x x+ - + = r) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 1 12 1 3 2 1 4x x x x+ - + + = s) ( ) ( ) ( ) 2 6 7 3 4 1 6x x x+ + + = t) ( ) ( ) ( ) 2 6 5 3 2 1 35x x x+ + + = u) ( ) ( ) ( ) 2 4 3 1 2 1 810x x x+ + + = B i 3: a) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 5 6 10 12 3x x x x x+ + + + = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 3 6 120x x x x x+ + + + = c) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 3 8 12 4x x x x x+ + + + = d) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 5 8 10 72x x x x x- - - - = e) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 3 5 15 16x x x x x+ + + + = - f) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 1 2 5 1 9x x x x x- + + + = B i 4: a) 2 2 3 2 2 1x x x x x+ = + + - b) 2 2 3 1 3x x x x+ + - = + c) 2 2 2 3 2 2 3 9 33x x x x+ + + + = d) 2 2 3 21 16 2 7 7 0x x x x+ + + + + = e) 3 10 0x x+ - = f) 12 35 0x x+ + = Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định g) 2 5 3 0x x+ + = h) 2 13 45 0x x+ - = i) 2 2 2 7 2 2 2 12 x x x x + + + = + + ) 2 1 1 2 1 2 2 x x x + + = + k) 4 1 2 4 1 x x x x - + = - l) 2 3 2 3 3 2 x x x x - + = - B i 5: a) 2 2 24 15 2 2 8 2 3x x x x - = + - - - b) 2 2 2 1 1 9 2 2 2 3 2( 2 4)x x x x x x + = - + - + - + c) 2 2 5 3 4 0 5 x x x x x x + - + + = + - d) 2 2 2 2 2 1 1 2 x x x x x x x x - - + - = - + - - e) 2 2 2 1 2 6 3 3 3 4 3 5x x x x x x + = - + - + - + d) 6 8 1 ( 1)( 2) ( 1)( 4)x x x x + = + + - + e) 2 2 7 5 1 x x x x + - = + + B i 6: Loại 8: Phơng trình bậc chứa dấu giá trị tuyệt đối Bài 1: a) 3 5x + = b) 7 4x - = c) 5 2 7x + = d) 2 3 4x- + = e) 4 5 1x + = f) 2 2 5x- + = g) 4 2x- + = h) 3 2 7x + = i) 1 4 3 3 x + = j) 4 1 7 x- - = k) 3 4 2 4 9 x- + = l) 1 5 2 7 2 x - = - m) 3 2 6x x= - n) 3 8x x- = - o) 5 16 3x x- - = p) 5 3x x- = q) 2 2x x- = + r) 2 4 5x x- = + s) 2 3 4 1x x- = - t) 7 3 3 2x x- = + u) 2 3 2( 3)x x- = - v) 4 3 2 5 0x x- - + - = x) 2 1 3 4 3 2 x x+ = - y) 3 4 1 2 2 3 3 x x- = - z) 2 3 3x x+ - = aa) 2 0x x+ = ab) 2 5 2 2x x- + = - ac) 2 3 2 1 0x x x- + + - = ad) 2 (3 1) 4 1 5 0x x- - - + = Bài 2: a) 1 2 0x x- - - = b) 2 3 5 2 0x x- - - = c) 2 3 0x x- + + - = d) 2 3 4 5 0x x+ + - - = e) 3 2 2 1 3 0x x- + - - + + = f) 1 5 4x x+ + - = Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định g) 1 3 3 2 4 0 3 x x+ + - = h) 3 2 0x x- - - = i) 1 2 1x x x+ - - = j) 2 1 3 1 2 6x x x- - + = + k) 2 4 1 3x x x- + + - - = + l) 2 1 2 1 2x x x- + - + = - + m) 2 3 2 3 2 2 3x x x+ + - = - - n) 2 1 2 3 5x x x- + - = - o) 2 3 4 2 4 3 2x x x- - + - = - p) 7 2 3 1 3x x x+ - - = - Bài 3: a) 1 2 3 4x x x+ + - - - = b) 1 2 1 2x x x- - - - + + = - c) 1 2 3 14x x x- + + + + = d) 1 2 3 1x x x+ + - - + = e) 1 2 3 4x x x- + + = + f) 2 1 3 2 0x x x- + + + = g) 3 2 3 2x x x- - - + - = h) 5 4 2 3 3 7x x x- - + + = i) 1 2 3 3 2 1x x x x- - + - + + = - j) 3 2 1 2 3 3 4x x x x- + - - + - = - Loại 9: Phơng trình vô tỉ Bài 1 a) 3 2 5 8 7 16 28x x x- + = b) 4 8 5 2 9 18 20x x x- + - - - = c) 16 16 9 9 4 4 1 16x x x x+ - + + + + + = d) 25 25 7 49 49 1 4 4x x x x- - - = - + - e) 5 1 36 36 9 9 8 12x x x x- - - + - = - f) 4 4 20 3 5 9 45 6 3 x x x+ - + + + = g) 15 1 25 25 6 1 2 9 x x x - - - = + - B i 2: a) 1 1x x+ = - b) 2 2x x- = - c) 4 20 20x x- = - d) 1 2x + = e) 3 2 4x + = f) 5 1x x+ = - g) 1 13x x+ + = h) 2 5 2 1x x+ = - i) 5 7x x- + = j) 4 4x x- = - k) 1 3x x- - = l) 5 1x x- = - m) 3 2 3x x+ - = n) 2 2 1 5 0x x+ - + = o) 2 8 2 1 21x x+ - = p) 2 1 16x x- - = q) 3 2 2 3x + = = r) 2 1 2 1x x- = - B i 3: a) 2 4 4 49x x- + = b) 2 4 4 1 13x x- + = c) 2 6 9 3x x x- + = + d) 2 2 1 3x x x+ + = - + e) 2 2 2 1 4 4 2 1x x x x x- + - + + = - + Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định f) 2 2 10 25 9 6 1 3 2x x x x x- + + + + = - g) 2 4 3 1x x x- + = - h) 2 5 4 1x x x+ + = + i) 2 2 2 1 4 4 3x x x x- + + - + = j) 2 2 2 2 1 4 4 4 4x x x x x x+ + + - + = + + l) 2 4 4 8x x x- + + = m) 3 4 1 8 6 1 5x x x x+ - - + + - - = n) 1 4 5 11 8 5 4x x x x- + - + + + - = o) 4 4 9 6 1x x x x+ - + + - = p) 6 4 2 11 6 2 1x x x x+ - + + + - + = q) 2 4 2 7 6 2 1x x x x+ + - + + - - = r) 2 1 1 1x x x- - - - = s) 3 4 1 8 6 1 5x x x x+ + - + + - - = t) 1 4 5 11 8 5 4x x x x- + - + + + - = u) 2 2 5 2 3 2 5 7 2x x x x- + - + + + - = v) 2 2 6 9 10 25 8x x x x- + + + + = Bài 4: a) 2 5 3 5 2x x+ - - = b) 3 1 2x x+ + - = c) 3 5 2x x+ = - - d) 1 3 2x x+ = - - e) 4 2 2x x+ + - = f) 1 1x x+ + = g) 3 4 1x x+ - - = h) 15 3 6x x- + - = i) 10 3 5x x- + + = j) 1 1 2x x- + + = k) 5 9 2x x- + - = l) 3 12 5x x- + + = m) 6 2 2x x- + - = n) 4 9 5x x+ + + = o) 4 1 3 4 1x x+ - + = p) 1 4 3x x- + + = q) 8 5 5x x+ + - = r) 3 2 7 5x x- + + = B i 5: a) 2 1 2 1x x x- + - = + b) 1 7 12x x x+ - - = - c) 1 5 1 3 2x x x- - - = - d) 3 15 4 17 2x x x+ - + = + e) 1 10 2 5x x x x+ + + = + + + f) 3 2 1 3 4x x x x- - = + - + B i 6: Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định [...]... 1987 a) Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định 315 - x 313 - x 311- x + + =3 105 103 101 59 - x 57 - x 55 - x 53 - x 51- x i) + + + + =- 5 41 43 45 47 49 x - 342 x - 323 x - 300 x - 273 j) + + + = 10 15 17 19 21 315 - x 313 - x 311- x 309 - x k) + + + +4= 0 101 103 105 107 h) Loại 12: Phơng trình không mẫu mực Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định ... 16x + 66 d) 5 - x + x - 1 = - x2 + 2x + 1 94 + 96 - x = x2 - 190x + 9027 f) x - 4 + 6 - x = x2 - 10x + 27 x + x - 5 = x2 - 12x + 38 2 + 10 - x = x2 - 12x + 40 2 + 4 - x = x2 - 6x + 11 3x2 + 6x + 7 + 5x2 + 10x + 14 = 4 - 2x - x2 2x - 3 + 5 - 2x = 3x2 - 12x + 4 i) B i 7: a) x2 + x2 - 9 - 29 = 0 Loại 10: Phơng trình căn bậc ba a) 3 x + 1 - 3 x - 4 = 3 5 x b) x2 + x2 - 6 = 12 b) 12 - x + 3 14 + x = 2 d) x... 1 = 5 i) 3 2 + 1 + 3 x = 1 x k) 3 13 - x + 3 22 + x = 5 f) c) e) 3 3 x +1 + 3 7- x = 2 1+ 3 x - 16 = 3 x + 3 3 x + 25 + 3 3 - x = 4 h) 3 2 - x + 3 x - 1 = 1 j) 3 x + 34 - 3 x - 3 = 1 3 Loại 11: Phơng trình khác x +1 x + 3 x + 5 x + 7 + = + 65 63 61 59 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 b) + = + 58 57 56 55 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 c) + + = + + 2002 2001 2000 1999 1998 1997 x - 11 x - 12 x - 13 x - 67 . 311 3 105 103 101 x x x- - - + + = i) 59 57 55 53 51 5 41 43 45 47 49 x x x x x- - - - - + + + + = - j) 342 323 300 273 10 15 17 19 21 x x x x- - - - + + + = k) 315 313 311 309 4 0 101 103 105 107 x. ∆>0 thì phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: 1 2 b x a - + D = ; 2 2 b x a - - D = +) Nếu ∆=0 phương trình (1) có nghiệm kép: 1 2 2 b x x a - = = +) Nếu ∆<0 thì phương trình (1) vô nghiệm. NÕu. + f) 2 2 4 5 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - + - + g) 2 2 4 5 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - - + - + B i 10 Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ - Nam Định a) 2 2 2 10 15 4 6 15 12 15 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề giải phương trình tài liệu ôn thi vào lớp 10, Chuyên đề giải phương trình tài liệu ôn thi vào lớp 10, Chuyên đề giải phương trình tài liệu ôn thi vào lớp 10