Giáo án bồi dưỡng toán 7

12 1,182 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2014, 09:50

I Mục tiêu Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh đầu năm , đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh.Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán , kĩ năng trình bày .Rèn cho học sinh ý thức tự học tự nghiên cứu . Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 Tuần 3- Buổi 1 Đề khảo sát I/ Mục tiêu - Kiểm tra khảo sát chất lợng học sinh đầu năm , đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh. - Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán , kĩ năng trình bày . - Rèn cho học sinh ý thức tự học tự nghiên cứu . II/ Chuẩn bị Thày : soạn đề kiểm tra khảo sát Trò : Ôn tập lại nội dung các kiến thức III/ Nội dung Cõu 1 : a, cho A = 4 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + + 2 20 Hỏi A có chia hết cho 128 không? b, Tính giá trị biểu thức 104.2 65.213.2 10 1212 + + 49 1010 2.3 5.311.3 + Bài 2 : a, Cho A = 3 + 3 2 + 3 3 + + 3 2009 Tìm số tự nhiên n biết rằng 2A + 3 = 3 n b, Tìm số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 5 và 9 biết rằng chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của hai chữ số kia Bài 3 : Cho p và p + 4 là các số nguyên tố( p > 3) . Chứng minh rằng p + 8 là hợp số Bài 4 : Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 84 , ƯCLN của chúng bằng 6. Bài 5: Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm ; OB = 6 cm . Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 3 cm . So sánh AB với AC Hớng dẫn chấm 1 Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 Bài Hớng dẫn chấm Điểm 1 a, 2A A = 2 21 2 7 A 128 b, = 104.2 78.2 10 12 + 16.3 16.3 9 10 = 3 + 3 = 6 0.5 0.5 0.5 0.5 2 a, Tìm đợc n = 2010 b, Gọi số phải tìm là abc theo bài ra ta có a + b + c 9 và 2b = a + c nên 3b 9 b 3 vậy b { } 9;6;3;0 abc 5 c { } 5;0 Xét số abo ta đợc số 630 Xét số 5ab ta đợc số 135 ; 765 1 0.5 0.5 3 P có dạng 3k + 1; 3k + 2 k N Dạng p = 3k + 2 thì p + 4 là hợp số trái với đề bài p = 3k + 1 p + 8 = 3k + 9 3 p + 8 là hợp số 0.5 0.5 0.5 0.5 4 Gọi 2 số phải tìm là a và b ( a b) ta có (a,b) = 1 nên a = 6a / b= 6b / trong đó (a / ,b / ) = 1 ( a,b,a / ,b / N) a / + b / = 14 a / 1 3 5 b / 13 11 9 a 6 18 30 b 78 66 54 0.5 0.5 1 5 x O B C A Hai điểm A và B trên tia Ox mà OA< OB (4<6) nên điểm A năm giữa O và B suy ra AB = OB OA AB = 6 4 = 2 (cm) Hai điểm Avà C trên tia BA mà BA < BC ( 2<3 ) nên điểm A năm giữa hai điểm B và C Suy ra AC = BC BA = 3 2 = 1 (cm) Vậy AB > AC ( 2 >1) 0.5 0.5 0.5 0.5 Ngày soạn : 15/ 09/ 2010 2 Giáo án bồi dưỡng Tốn 7 Ngµy d¹y : / 09/ 2010 Tn 4- Bi 2 ¤n tËp sè h÷u tØ sè thùc I/ Mơc tiªu - Cđng cè cho häc sinh kiÕn thøc vỊ sè h÷u tØ , sè thùc . - Më réng cho häc sinh c¸c kiÕn thøc vỊ bÊt ®¼ng thøc , gi¸ trÞ tut ®èi cđa sè h÷u tØ . - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng vËn dơng kiÕn thøc vµo lµm c¸c d¹ng bµi tËp chøng minh , t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa biĨu thøc . - Gi¸o dơc cho häc sinh ý thøc tù häc tù nghiªn cøu . II/ Chn bÞ - Thµy: so¹n néi dung «n tËp - Trß : ¤n tËp kiÕn thøc vỊ sè h÷u tØ . III/ Néi dung PhÇn 1: Lý thut 1. Céng , trõ , nh©n, chia sè h÷u tØ Víi x= a m , y= b m ( a,b,m ∈ Z m 0≠ ) a b a b x y m m m a b a b x y m m m + + = + = − − = − = , ( 0) . . . . . : : . . a c x y y b d a c a c x y b d b d a c a d a d x y b d b c b c = = ≠ = = = = = 2,Gi¸ tri tut ®èi cđa mét sè h÷u tØ +/ Víi x Q∈ Ta cã  x nếu x ≥ 0 x =   -x nếu x < 0 Nhận xét : Với mọi x ∈ Q, ta có: x≥ 0, x = -xvà x≥ x 3 Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 +/ Với x,y Q Ta có x y x y+ + ( Dấu bằng xảy ra khi cùng dấu nghĩa là x.y 0 ) x y x y ( // // ) Phần II: Bài tập vận dụng Bài 1. Thực hiện phép tính: 1 1 1 1 1 3 5 7 49 ( ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 + + + + 1 1 1 1 1 3 5 7 49 ( ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 + + + + = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (1 3 5 7 49) ( ). 5 4 9 9 14 14 19 44 49 12 + + + + + + + + + = 1 1 1 2 (12.50 25) 5.9.7.89 9 ( ). 5 4 49 89 5.4.7.7.89 28 + = = Bi 2: Thc hin phộp tớnh: ( ) ( ) 12 5 6 2 10 3 5 2 6 3 9 3 2 4 5 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 A 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 = + + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10 12 5 6 2 10 3 5 2 12 5 12 4 10 3 4 6 3 12 6 12 5 9 3 9 3 3 9 3 2 4 5 12 4 10 3 12 5 9 3 3 10 3 12 4 12 5 9 3 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 2 .3 2 .3 5 .7 5 .7 2 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 7 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 2 5 .7 . 6 2 .3 .2 2 .3 .4 5 .7 .9 1 10 7 6 3 2 A = = + + + + = + + = = = Bài 3. a) Tìm x biết: 2x3x2 +=+ 4 Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x20072006x + Khi x thay đổi a) Tìm x biết: 2x3x2 +=+ Ta có: x + 2 0 => x - 2. + Nếu x - 2 3 thì 2x3x2 +=+ => 2x + 3 = x + 2 => x = - 1 (Thoả mãn) + Nếu - 2 x < - 2 3 Thì 2x3x2 +=+ => - 2x - 3 = x + 2 => x = - 3 5 (Thoả mãn) + Nếu - 2 > x Không có giá trị của x thoả mãn b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x20072006x + Khi x thay đổi + Nếu x < 2006 thì: A = - x + 2006 + 2007 x = - 2x + 4013 Khi đó: - x > -2006 => - 2x + 4013 > 4012 + 4013 = 1 => A > 1 + Nếu 2006 x 2007 thì: A = x 2006 + 2007 x = 1 + Nếu x > 2007 thì A = x - 2006 - 2007 + x = 2x 4013 Do x > 2007 => 2x 4013 > 4014 4013 = 1 => A > 1. Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi 2006 x 2007 Cách 2 : Dựa vào hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau - GV: Gọi học sinh trình bày Bi 4: Tỡm x bit: a. ( ) 1 4 2 3, 2 3 5 5 x + = + b. ( ) ( ) 1 11 7 7 0 x x x x + + = - GV: Hớng dẫn giải 5 Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 a, ( ) 1 2 3 1 2 3 1 7 2 3 3 1 5 2 3 3 1 4 2 1 4 16 2 3,2 3 5 5 3 5 5 5 1 4 14 3 5 5 1 2 3 x x x x x x x x = = = + = = + = + = + + = + + = = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 11 1 10 7 7 0 7 1 7 0 x x x x x x x + + + = = ( ) ( ) ( ) 1 10 1 10 7 0 1 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 8 7 1 7 0 10 x x x x x x x x x x + ữ + = = = = = = = Bài tập về nhà : Bài 1,Cho 1,11 0,19 1,3.2 1 1 ( ): 2 2,06 0,54 2 3 7 1 23 (5 2 0,5) : 2 8 4 26 A B + = + + = a, Rút gọn A và B b, Tìm x Z để A < x < B. Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M= 2002 2001x x + Ngày soạn : 28/ 09/ 2010 Tuần 6- Buổi 4 Ngày dạy : / 10/2010 6 Giáo án bồi dưỡng Tốn 7 Bµi to¸n liªn quan ®Õn gi¸ trÞ tut ®èi I/ Mơc tiªu - N¾m v÷ng tÝnh chÊt vỊ gi¸ trÞ tut ®èi - VËn dơng lµm mét sè d¹ng to¸n liªn quan ®Õn gi¸ trÞ tut ®èi . - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm bµi II/ Chn bÞ - Thµy : Gi¸o ¸n - Trß : ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ gi¸ trÞ tut ®èi III/ Néi dung A- Lý thut 1/ §Þnh nghÜa +/ Víi x Q∈ Ta cã  x nếu x ≥ 0 x =   -x nếu x < 0 2, TÝnh chÊt Với mọi x ∈ Q, ta có: x≥ 0, x = -xvà x≥ x +/ Víi x,y Q∈ Ta cã x y x y+ ≤ + ( DÊu b»ng x¶y ra khi cïng dÊu nghÜa lµ x.y 0≥ ) x y− ≥ x y− ( // // )… B- Bµi tËp Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a, A= 3x 2 - 2x+1 víi x= 1 2 Ta cã x= 1 2 suy ra x= 1 2 hc x= 1 2 − - HS tÝnh gi¸ trÞ trong 2 trêng hỵp +/ Víi x= 1 2 th× A= 3 4 +/ Víi x= 1 2 − th× A= 11 4 b, B= 3 2 6 3 2 4x x x− + + víi x= -2/ 3 c, C= 2 3x y− víi x=1/2 vµ y=-3 7 Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 d, D= 2 2 3 1x x với x=4 e, E= 2 5 7 1 3 1 x x x + với x= 1 2 (về nhà ) Tơng tự phần a giáo viên yêu cầu học sinh làm và chữa phần b và c KQ: B=20/ 9 C= -8 D = -5 Bài 2: Tìm x biết a, 6527 =++ xx 7x =1-2x Do 7x 0 với mọi x nên xét với 1 2x 0 2 1 x Tr ờng hợp 1: x-7 = 1-2x => 3x =8 => x= 3 8 (loại do không thoả mãn điều kiện x 2 1 ) Tr ờng hợp 2: x 7 = 2x -1 x = - 6( thoả mãn điều kiện của x) b, 2 3 2x x x = c, xxx 313 =+++ GV: yêu cầu học sinh làm gọi lên bảng trình bày Bài 3: Tìm x và y biết a, 1 2 2 3 2 x = b, 7,5 3 5 2 4,5x = c, 3 4 5 5 0x y + + = GV: Tổ chức cho học sinh làm bài - Học sinh lên bảng trình bày Bài 4 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a, A= 3,7 4,3 x+ 8 Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 Ta có 4,3 0x với mọi x 4,3 3,7 3,7x + Hay A 3,7 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 4,3 0 4,3 0 4,3 x x x = = = Vậy giá tri nhỏ nhất của A= 3,7 khi x= 4,3 Tơng tự giáo viên cho học sinh làm phần b, c b, B= 3 8,4 24,2x + c, C= 4 3 5 7,5 17,5x y + + + Bài tập về nhà Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau , 5,5 2 1,5 , 10,2 3 14 , 4 5 2 3 12 a D x b E x c F x y = = = + Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức a, 1996 1997x + b, 1996 1997 x + ` Ngày soạn : 07/ 10/ 2010 Ngày dạy : /10/ 2010 Tuần 7- Buổi 5 9 Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 Chuyên đề : Luỹ thừa của số hữu tỉ I/ Mục tiêu - Củng cố cho học sinh các kiến thức về luỹ thừa . - Vận dụng tính luỹ thừa của một số - Vận dụng làm một số bài tập nâng cao về luỹ thừa. - Giáo dục cho học sinh ý thức tự học , tự nghiên cứu . II/ Chuẩn bị - Thày : Giáo án - Trò : Ôn tập các kiến thức về luỹ thừa III/ Nội dung A Lý thuyết . 1, . 2, : ( 0, ) 3,( ) 4,( . ) . 5,( ) ( 0) 1 6, m n m n m n m n m n m n m m m m m m n n x x x x x x x m n x x x y x y x x y y y a a + = = = = = = - GV: Cho học sinh ghi lại nội dung các công thức B Bài tập Bài 1: a,Có thể khẳng định đợc x 2 luôn luôn lớn hơn x hay không ? Không khẳng định đợc nh vậy chẳng hạn x=1/2 thì 2 1 1 ( ) 2 2 < b, Khi nào x 2 < x x 2 < x 2 0 ( 1) 0x x x x < < xảy ra nếu x và x-1 trái dấu Vì x-1 < x nên x-1 < 0 và x > 0 suy ra 0 < x <1 10 [...]... 6 7 15 + 3 9 3 12 4 10 4.81 16.152 4 4. 675 Gv: Hớng dẫn học sinh giải ( ) 0 8 3 4 1 15 1 6 =1 1 2 8.38 a, 7 15 + 3 9 3 12 4 3 2 8.3 4 = 35 10 4.81 16.152 2 4.5 4.3 4 2 4.3 2.5 2 b, = 4 2 8.33.5 2 4 675 124 2 4.3 2.5 2 (5 2.3 2 1) = = = 4 2 3 2 8.33.5 2 11 Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 Bài 5: 2 2 5 .7 14 =4 = 4 = 3 2 3 3 a,Tính tổng A = 1+5+52+53+ +52008+52009 b , B= 2100-299+298-2 97+ ... b , B= 2100-299+298-2 97+ +22 suy ra 2B = 2101-2100+299-298++23-22suy ra 2B+B= 2101-2 3B = 2( 2100-1) Suy ra B = 2(2100-1)/3 C, Bài tập về nhà Bài 1: Chứng minh rằng: 76 + 75 74 chia hết cho 55 Bài 2: Tính tổng C = 3100- 399 + 398 - 3 97 + +32 - 3 + 1 Bài 3: Tính giá trị của đa thức sau tại x = -1 x2 + x4 + x6 + x8 + + x100 12 ...Giỏo ỏn bi dng Toỏn 7 Vậy 0 < x . 9 3 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 2 .3 2 .3 5 .7 5 .7 2 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 125 .7 5 .14 2 .3 8 .3 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 7 2 .3 . 3 1 5 .7 . 1 2 5 .7 . 6 2 .3 .2 2 .3 .4 5 .7 .9 1 10 7 6 3 2 A = =. = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 11 1 10 7 7 0 7 1 7 0 x x x x x x x + + + = = ( ) ( ) ( ) 1 10 1 10 7 0 1 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 8 7 1 7 0 10 x x x x x x x x x x + ữ + = . dng Toỏn 7 Ta có 4,3 0x với mọi x 4,3 3 ,7 3,7x + Hay A 3 ,7 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 4,3 0 4,3 0 4,3 x x x = = = Vậy giá tri nhỏ nhất của A= 3 ,7 khi x= 4,3 Tơng tự giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng toán 7, Giáo án bồi dưỡng toán 7, Giáo án bồi dưỡng toán 7