Bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng HVNH (full)

312 1,185 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2014, 22:35

Câu 1: Trường hợp nào không phải phương thức luân chuyển vốn gián tiếp.a. Công ty bảo hiểm Bảo Việt cho công ty TNHH Honda VN vay vốnb. Bạn mua trái phiếu của ngân hàng VCBc. Bạn mượn 100 triệu VNĐ từ bạn thând. Bạn vay ngân hàng Đông Á 100 triệu VNĐCâu 2: Cổ phiếu công ty vừa được phát hành sẽ được giao dịch trên thị trườngThị trường tiền tệ (I)Thị trường vốn (II) NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Bản chất – Chức năng của tiền tệ Chương 2: Tổng quan về Thị trường tài chính Chương 3: Lãi suất Chương 4: Ngân hàng trung gian Chương 4: Ngân hàng trung gian Chương 5: Tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 6: Ngân hàng Trung ương Chương 7: Cung cầu tiền tệ Chương 8: Lạm phát Chương 9: Chính sách tiền tệ CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT - BẢN CHẤT - CHỨC NĂNG TIỀN TỆ Bộ môn Tiền tệ Khoa Ngân hàng NỘI DUNG  Bản chất của tiền tệ  Chức năng của tiền tệ  Vai trò của tiền tệ SỰ RA ðỜI CỦA TIỀN TỆ  Trao ñổi hàng hóa qua 2 giai ñoạn: • Trao ñổi trực tiếp: H – H Yêu cầu: phải có sự trùng hợp kép về nhu cầu giữa các bên tham gia trao ñổi • Trao ñổi gián tiếp: H – T – H Tiền xuất hiện BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ  Theo K.Mark “Tiền là một loại hàng hóa ñặc biệt, ñộc quyền giữ vai trò vật ngang giá chung ñể biểu hiện ño lường giá trị hàng hóa khác và là môi giới trung gian lường giá trị hàng hóa khác và là môi giới trung gian trong quá trình trao ñổi”  Theo KTH hiện ñại: “Tiền là phương tiện trao ñổi ñược xã hội chấp nhận và ñược pháp luật bảo vệ” CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ Tiền hàng hóa Tiền giấy Tiền kim loại Tiền qua ngân hàng TIỀN HÀNG HÓA  Các hàng hóa ñược sử dụng làm trung gian trao ñổi: gạo, cừu, muối, vỏ sò, gỗ, lụa…  Hạn chế của tiền hàng hóa: • Khó vận chuyển • Khó dự trữ, bảo quản hay bảo toàn giá trị • Khó chia nhỏ hay gộp lại • Chỉ ñược chấp nhận trong từng khu vực, từng ñịa phương TIỀN KIM LOẠI (TIỀN VÀNG) Ưu ñiểm • ðược chấp nhận rộng rãi • Bền vững • Dễ chi nhỏ và hợp nhất • Giá trị ổn ñịnh, ít biến ñổi Hạn chế • Giá trị ổn ñịnh, ít biến ñổi • Bất tiện khi di chuyển khối lượng lớn • Khó thực hiện các GD nhỏ • Khả năng khai thác có hạn, không ñủ ñáp ứng nhu cầu NKT TIỀN GIẤY  Ưu ñiểm: • Nhẹ, dễ dàng cất trữ và vận chuyển • Có nhiều mệnh giá, thuận tiện trong trao ñổi • Chi phí phát hành thấp  Hạn chế: • Lưu thông tiền giấy dễ rơi vào tình trang bất ổn ñịnh • Không bền, dễ rách • Chi phí lưu thông tương ñối lớn TIỀN QUA NGÂN HÀNG  Là số dư trên tài khoản tiền gửi của khách hàng tại NHTG  Ưu ñiểm: • Tiết kiệm CFGD. • Tốc ñộ thanh toán cao, an toàn và ñơn giản → tăng hiệu quả kinh tế. • Thuận tiện cho việc thanh toán các giao dịch có giá trị lớn.  Hạn chế: • CF về thời gian, xử lý chứng từ • CF hiện ñại hóa ngân hàng. [...]... www.themegallery.com CHƯƠNG 2 T NG QUAN V TH TRƯ NG TÀI CHÍNH B môn Ti n t Khoa Ngân hàng N I DUNG Ch c năng và vai trò TTTC Phân lo i TTTC Công c TTTC KHÁI NI M TTTC Th trư ng tài chính là nơi mua bán các công c tài chính, nh ñó mà v n ñư c chuy n giao m t cách tr c ti p ho c gián ti p t các ch th dư th a v n ñ n các ch th có nhu c u v v n ð C ðI M TTTC Hàng hóa: công c tài chính Giá c : ñư c quy t ñ nh b i... CHÍNH Ch th phát hành? Th i h n? M c r i ro? Tính l ng? Phương th c phát hành? Các ñ c trưng khác? CÔNG C NG N H N Tín phi u Kho b c (Treasury Bill) Tín phi u Ngân hàng Nhà nư c (Centre Bank Bill) Thương phi u (Commercial Paper) Ch p phi u Ngân hàng (Banker’s Acceptance) Ch ng ch ti n g i (Certificate of Deposit) H p ñ ng mua l i (Repo) Ti n trung ương (Money Base) ðô la Châu âu (Eurodollars) CÔNG C... ñư c s d ng làm phương ti n mua hàng hóa d ch v ho c thanh toán các kho n n Tác d ng: • Kh c ph c ñư c h n ch c a trao ñ i tr c ti p: “s trùng h p ý mu n” → gi m CFGD • Tăng hi u qu kinh t thông qua thúc ñ y CMH và phân công LðXH THƯ C ðO GIÁ TR Ti n ñư c s d ng ñ ño lư ng, bi u hi n giá tr hàng hóa, d ch v Tác d ng: • T o s thu n ti n, d dàng khi so sánh giá tr các hàng hóa v i nhau • Ti t ki m CFGD... năng môi gi i • Ch c năng bi n ñ i tài s n: V tính l ng V m c ñ r i ro V kh i lư ng V th i h n THEO TH I H N LUÂN CHUY N V N Th trư ng ti n t Th trư ng v n Là nơi mua bán ng n h n các công c tài chính Hàng hóa có tính thanh kho n cao, r i ro th p -> l i nhu n th p Tài tr cho nhu c u v n lưu ñ ng c a DN và CP, ph c v quá trình tái s n xu t gi n ñơn Phân lo i: TTTT liên NH và TTTT m r ng Là nơi mua bán... c tài chính Th trư ng ti n t Th trư ng v n THEO PHƯƠNG TH C T CH C TH TRƯ NG Th trư ng sơ c p (Primary Market) Là nơi phát hành các công c TC Ch c năng: tăng v n cho các ch th phát hành (DN, CP), t o hàng hóa m i cho th trư ng Giá: n ñ nh ho c ñ u giá Th i gian ho t ñ ng: không liên t c, theo ñ t Th trư ng th c p (Secondary Market) Là nơi mua bán l i các công c TC ñã ñư c phát hành trên TT sơ c p Ch . CHẤT CỦA TIỀN TỆ  Theo K.Mark “Tiền là một loại hàng hóa ñặc biệt, ñộc quyền giữ vai trò vật ngang giá chung ñể biểu hiện ño lường giá trị hàng hóa khác và là môi giới trung gian lường giá. Dễ vận chuyển  Khan hiếm  ðồng nhất CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ Phương tiện trao ñổi (Medium of exchange) Thước ño giá trị (Unit of account) (Unit of account) Tích lũy giá trị (Store of value) PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng HVNH (full), Bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng HVNH (full), Bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng HVNH (full)