đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương

25 713 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2014, 07:12

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ PHÂN LẬP GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN GEN CYSTATIN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG ( Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS CHU HOÀNG MẬU Thái nguyên 10/2010 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ THỊ PHƯỢNG  Më ®Çu  TỔNG QUAN TÀI LIỆU  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG TRÌNH BÀY  Cây Đậu tương Glycine max (L.) Merrill, có vị trí quan trọng trong cơ cấu cây trồng nông nghiệp  Khí hậu nước ta phức tạp, tác động bất lợi đến cây trồng Më ®Çu  Đậu tương thuộc nhóm chịu hạn kém. Đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu đặc tính chịu hạn và cơ sở phân tử của đặc tính này để tuyển chọn giống chất lượng, chịu hạn. Tuy nhiên, sự hiểu biết về gen liên quan đến chịu hạn còn ít và chưa đầy đủ 1. Lý do chọn đề tài  Cystatin và gen cystatin được xác định có liên quan với khả năng chịu hạn của thực vật và đã được nghiên cứu ở nhiều loài cây trồng khác nhau Vậy gen cystatin liên quan thế nào đến khả năng chịu hạn của đậu tương?  Mục đích: Đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương 2. Mục tiêu :  Xác định khả năng chịu hạn và phân nhóm về mức độ chịu hạn của các giống đậu tương ngiên cứu.  Phân tích đặc điểm gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn của cây đậu tương. 3. Nội dung:  Xác định khả năng phản ứng với hạn của các giống đậu tương ở giai đoạn cây non trong điều kiện hạn nhân tạo;  Tách ARN tổng số từ hạt đậu tương ở giai đoạn hạt non;  Thu thập thông tin về gen cystatin, thiết kế và tổng hợp cặp mồi để nhân gen cystatin;  Tạo dòng cADN từ mARN bằng phản ứng phiên ma ngược và nhân gen cystatin bằng kĩ thuật PCR;  Đọc trình tự nu của gen cystatin ở cây đậu tương. Më ®Çu Đề tài luận văn đã tổng kết 56 tài liệu có liên quan thể hiện một số vấn đề sau:  Đặc điểm, giá trị kinh tế và tình hình sản xuất của cây đậu tương  Đặc tính chịu hạn của thực vật và cây đậu tương  Gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở đậu tương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Cystatin và gen cystatin Cystatin và gen cystatin  Cystatin là chất ức chế có bản chất protein, có khả năng ức chế đặc hiệu hoạt động của papain và các enzyme phân hủy cysteine (cysteine proteinase).  Khi stress hạn xảy ra, một số protein bị biến tính và tổn thương. Cysteine protease tham gia loại bỏ các protein biến tính; tham gia hoàn thiện, tái tạo protein nhằm giúp cây thích ứng với những tác động của ngoại cảnh. Quá trình này có thể bị cản trở bởi cystatin.  Sự biểu hiện của gen cystatin thường trong điều kiện hạn, lạnh, mặn và ở các pha riêng rẽ của quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật.  Do vậy, phân lập gen cystatin nhằm tạo cơ sở cho việc nghiên cứu làm giảm sự tích luỹ cystatin là rất cần thiết. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU STT Tên giống Nguồn gốc 1 Thái Nguyên Thái Nguyên 2 DT84 Viện di truyền 3 Bản Dốc Cao Bằng 4 Vàng Bắc Hà Yên Bái 5 Cúc Tuyển Bắc Giang VẬT LIỆU VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HÓA CHẤT, THIẾT BỊ VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU  Các loại hóa chất, thiết bị dùng cho các thí nghiệm phân tích hoá sinh và sinh học học phân tử: gồm các loại mua của các hãng Anh, Đức, Mỹ, Trung Quốc  Các thí nghiệm được thực hiện tại Phòng Công nghệ tế bào Thực vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đánh gía khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây non bằng phương pháp gây hạn nhân tạo, theo phương pháp của Lê Trần Bình và cs (1998) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp sinh học phân tử Phương pháp sinh học phân tử  PP tách chiết RNA tổng số PP tách chiết RNA tổng số từ hạt ở quả đậu tương non  Phương pháp điện di RNA trên gel agarose Phương pháp điện di RNA trên gel agarose  Phương pháp RT-PCR Phương pháp RT-PCR  Phương pháp tinh sạch sản phẩm PCR Phương pháp tinh sạch sản phẩm PCR  Phương pháp gắn gen vào vector tách dòng Phương pháp gắn gen vào vector tách dòng  Biến nạp vector tái tổ hợp vào TB khả biến E.coli DH5α Biến nạp vector tái tổ hợp vào TB khả biến E.coli DH5α  Phương pháp PCR trực tiếp từ khuẩn lạc (clony-PCR) Phương pháp PCR trực tiếp từ khuẩn lạc (clony-PCR)  Tách chiết plasmid Tách chiết plasmid  Phương pháp xác định trình tự nucleotide Phương pháp xác định trình tự nucleotide 2.3.3. Phương pháp xử lí số liệu 2.3.3. Phương pháp xử lí số liệu  Phương pháp thống kê bằng chương trình Excel Phương pháp thống kê bằng chương trình Excel  Phương pháp xử lý trình tự gen Phương pháp xử lý trình tự gen kÕt qu¶ VA THAO LUÂǸ ̉ ̣ Hình 3.1. Hạt của 5 giống đậu tương Đặc điểm hình thái, kích thước và khối lượng hạt [...]... số tương đồng và hệ số khác nhau của trình tự gen cystatin Thái Nguyên với trình tự gen cystatin của 9 giống đậu tương công bố trên GenBank kÕt qu¶ VÀ THAO LUÂN ̉ ̣ Biểu đồ hình cây thể hiện mối quan hệ di truyền của 10 giống đậu tương SO SÁNH TRÌNH TỰ AXIT AMIN DO GEN CYSTATIN Mà HÓA CỦA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG THÁI NGUYÊN VỚI 4 GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN GENBANK So với gen cystatin. .. mARN tách chiết ở hạt non của giống đậu tương TN 4 Gen cystatin của giống đậu tương TN(738 bp), xuất hiện đột biến thay thế ở vị trí nu thứ 109 làm bộ ba GAA thay bằng TAA (mã kết thúc) và chuỗi polypeptit tổng hợp chỉ có 36 aa 5 So với 9 trình tự nu của gen cystatin đậu tương trên genbank thấy trình tự nu của gen cystatin giống đậu tương TN có độ tương đồng dao động từ 94,5% - 99,8% ĐỀ... 1 Các giống đậu tương nghiên cứu đa dạng về hình thái hạt, số quả và số hạt Khối lượng 1000 hạt của 5 giống: DT84> BH> BD> CT = TN 2 Ở giai đoạn cây non ba lá, 5 giống nghiên cứu phản ứng khác nhau với hạn Chỉ số chịu hạn tương đối (215,07 3595,77) Khả năng chịu hạn: BD> BH > TN> CT> DT84 3 Đã thiết kế cặp mồi và khuếch đại thành công gen cystatin từ mARN tách chiết ở hạt non của... 262,07 12 Bảng 3.2 Khả năng chịu hạn của 5 giống đậu tương nghiên cứu Khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây non 3 lá: BD > BH> TN> CT> DT84 Chương 3 kÕt qu¶ VÀ THAO LUÂN ̉ ̣ 2 KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN CYSTATIN Ở GIỐNG ĐẬU TƯƠNG THÁI NGUYÊN 3.2.1 Kết quả tách chiết ARN tổng số Hình 3.3 Kết quả tách chiết RNA tổng số 3.2.2 Kết quả khuếch đại gen cystatin bp 1000 750... - 99,8% ĐỀ NGHỊ Tiếp tục nghiên cứu cấu trúc của gen cystatin ở các giống đậu tương khác  Đặc biệt so sánh cấu trúc gen cystatin của giống đậu tương thuộc nhóm chịu hạn tốt với giống đậu tương chịu hạn kém, để xác định mối liên quan giữa sự thay đổi cấu trúc gen với đặc tính chịu hạn của cây đậu tương ... đậu tương nghiên cứu kÕt qu¶ VÀ THAO LUÂN ̉ ̣ Khả năng chịu hạn của giống đậu tương A B Sau 5 ngày Sau 7 ngày Sau 9 ngày Hình 3.2 Hình ảnh cây đậu tương non 3 lá A trước khi xử lí bởi hạn; B sau khi xử lý hạn kÕt qu¶ VÀ THAO LUÂN ̉ ̣ Khả năng chịu hạn của giống đậu tương STT Tên giống Chỉ số chịu hạn tương đối (%) Số ngày hạn cây chết 100 %(ngày) 1 Thái Nguyên 1682,99 13 2... hình thái, kích thước và khối lượng hạt 5 giống đậu tương nghiên cứu Số lượng Giống Màu vỏ hạt Màu rốn hạt Quả / cây Thái Nguyên Vàng Đen 79,6 144,2 68 DT84 Vàng Nâu 73 155,2 145 BD Vàng phớt xanh Nâu 71 136,4 70 BH Vàng Đen 48,8 78,8 106 Cúc Tuyển Vàng Đen 107,8 195,4 68 Hạt / cây Khối lượng 1000 hạt (g) Bảng 3.1 Màu sắc, số lượng và khối lượng hạt của 5 giống đậu tương nghiên cứu kÕt qu¶... mã gen bị đột biến thay thế một nucleotide; 3 Gen cystatin phân lập từ ADN (4 exon và 3 intron) Trình tự gen cystatin giống nghiên cứu tách từ mRNA tương đồng với trình tự nu ở 4 exon Khi phiên mã tổng hợp mRNA, các đoạn không mã hóa và mã hóa đều được sao thành phân tử tiền mRNA Qua giai đoạn cắt bỏ các đoạn intron và nối các exon lại với nhau của phân. .. DNAstar ̀ So sánh trình tự này trong BLAST của ngân hàng NCBI, kết quả cho thấy đây là trình tự gen cystatin của đậu tương kích thước mong muốn dài 738 bp kÕt qu¶ VÀ THAO LUÂN ̉ ̣ SO SÁNH TRÌNH TỰ NU CỦA GEN CYSTATIN CỦA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG THÁI NGUYÊN VỚI 4 GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN GENBANK 70 80 90 100 110 120 | | | | | | | | | | | | AK246065 TTCCTCTCCATTCTCTTCGCTCTTCGATCCTCGTCCGGGGGCTGCTCCGAATACCACCAC... tổng số Hình 3.3 Kết quả tách chiết RNA tổng số 3.2.2 Kết quả khuếch đại gen cystatin bp 1000 750 Hình 3.4 Kết quả PCR nhân gen cystatin từ hạt non của giống đậu tương Thái Nguyên kÕt qu¶ VÀ THAO LUÂN ̉ ̣ 3.2.3 Kết quả biến nạp vector tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli DH5α Hình 3.5 Hình ảnh khuẩn lạc 3.2.4 Kết quả chọn dòng tế bào mang vector tái tổ hợp bp M 1 2 3 4 1000 750 738 Hình . chịu hạn của đậu tương?  Mục đích: Đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương 2. Mục tiêu :  Xác định khả năng chịu hạn và phân. giống đậu tương ngiên cứu.  Phân tích đặc điểm gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn của cây đậu tương. 3. Nội dung:  Xác định khả năng phản ứng với hạn của các giống đậu tương ở. điểm, giá trị kinh tế và tình hình sản xuất của cây đậu tương  Đặc tính chịu hạn của thực vật và cây đậu tương  Gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở đậu tương TỔNG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương, đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương, đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn