Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội của Việt Nam

25 517 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2014, 01:26

 FOREIGN TRADE UNIVERSITY ********* Tiểu luận kinh tế lượng:     GVHD:  QTKDQT-CN22 SVTH: MSSV Lê Thanh Minh 1203015033  1203025029  1203025054  1203025044  1203025036  06/2013 MỤC LỤC Li c Trang Bng phân công công vic  1  2  7  13 4.1 c và kia các h s hi quy. 14 4.2 Kim tra s phù hp ca mô hình. 16 4.3 Kinh và khc phc các hing trong mô hình 17 4.4 Kt lun 17 Ý ki xut, gi ý gii pháp 20 TÀI LIU THAM KHO 21 LỜI CẢM ƠN       .  Tên SV  chung  riêng Lê Thanh Minh - Tìm ý tưởng cho đề tài - Lên kế hoạch thực hiện - Tìm tài liệu cơ sở lí luận của đề tài Tìm số liệu GDP, viết mục tiêu, ý nghĩa đề tài, tổng hợp bài  Tổng hợp số liệu, chạy Eview, kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy. Viết kết luận, đề xuất ý kiến  Tìm số liệu xuất khẩu, kiểm định sự phù hợp của mô hình  Tìm số liệu nhập khẩu, kiểm tra, khắc phục đa cộng tuyến  Tìm số liệu đầu tư, kiểm tra, khắc phục phương sai thay đổi Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 1   1.1.     . T         .      -           Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 2 -  .  (    ,     ?  tài:   2007). 1.  ta tr  . 1.  1988-2007. : g:      Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 3 C  2.1.  2.1.1 Khái niệm "(GDP) hàng hóa  .", là   hàng hóa và . 2.1.2 Phương pháp tính tổng sản phẩm quốc nội GDP    hay - (US Dollar)       . 2.1.2.1 pháp chi tiêu: chi tiêu    Y = GDP = C + I + G + X  M  Te = C + I + G +NX  T e   Y. C (consumption) . Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 4 I (Inv  . X (Export)   . M (Import) trong . T e (Tax):  NX (Net Export) . NX = X - M    2.1.2.2.  )   2.1.2.3.  chi phí:   . GDP= W + i + r + R  ng      ch trên.  . Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 5 2.2.  2.2.1. Giá trị xuất khẩu  h     chi phí     ngoài và          . Trong tính toán             công  . Tuy nhiên, do  g,  (IMF)    . 2.2.2. Giá trị nhập khẩu  q này mua hàng hóa và           (cái, , v.v ) Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 6      nhu  .    Y:       n. (NX)        . NX = X  M 2.2.3. Giá trị đầu tư          [...]... trình Kinh tế lượng” M Cô XB L -Xã (200 ) “ lý ĩ ô” XB L [3] Tổ ụ T (200 ) “ Niên giám thống kê” XB T [4] http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t _Nam [5].http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhin-lai-nen-kinh-te-Viet -Nam- qua-20 -nam- doimoi/65052003/87/ 21 ... luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 3.2 Mô hình ngh n - Biến phụ thu c: ổ - Biến độc lập: X2 X ệ ậ X3 (Y) (GDP) ệ (EX) (M) ệ X4 ( ỷ US ) (I) Mô e x ậ - Mô hình tổng thể: Y =  1 +  2 X2i +  3 X3i +  4 X4i + Ui - Kỳ vọng dấu các hệ số hồi quy:  β2 d ịx  β3 ị ẽ dẫ ậ ẽd  β4 d ẽ dẫ ổ ậ 3.3 Nguồn dữ liệu và cách thu th p dữ liệu g ồn ữ l ệ : - Niên giám Th ng Kê 2007, Tổng cục th ng kê,... 16.1 17.0 2002 53.6 16.5 19.3 19.9 2003 56.3 17.0 21.2 20.8 2004 58.0 18.7 22.4 21.9 2005 59.1 19.1 23.7 23.2 2006 63.1 21.4 25.3 25.6 2007 ồ X4 1990 Ư X3 1989 Kế X2 1988 Chương 4 Y 65.4 23.2 26.9 26.9 nghiên l ợ bằ ô E ew ób 13 Tiểu luận Kinh tế lượng ừ ế GVHD: Th.S Trương Bích Phương ướ lượng n, óh hồ y : = 8.3625 + 1.4422 X2i – 0.5488 X3i + 1.5504 X4i + ei 4.1 ể 411 nghĩ  1: nghĩ ủ ủ hệ hồ ịx ị... 0.993173 *  *  775.878521 2 k 1 1 R 4  1 1  0.993173 F T b g: F0.05 (3,16) = 3.24 T F > F0.05(3,16)  Bác bỏ H0 => Mô hình phù hợp v i m 4 Kể nh hắ h h ện ượng ng ý ĩ % ô hình 4.3.1 Kiểm tra hiện tư ng đa cộng tuyến ồ ô hình g : ^ Yi  8.362519  1.442159 X 2i  0.548843 X 3i  1.550492 X 4i e i ữ T ặ ữ b  Khắc ph T ữ lậ b ó E ew ( > 0 ) óx lậ ng tuyến bằng cách lo i m t biến gi i thích ra khỏi... 2.4172X2i + 0.1777X3i + Ui 4 17 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương R2(bỏ X4) = 0 T T e lý ó 4 > R2 (bỏ X2 )= 0 bỏ b ô ồ ỏ l ô 0 = 8.2804 + 2.4172X2i + 0.1777X3i + Ui 4.3.2 Kiểm tra hiện tư ng phương sai thay đổi Kiể ồ nh White ô hình g : ^ Yi  8.362519  1.442159 X 2i  0.548843 X 3i  1.550492 X 4i e i B Kế ể ậ ậ d ei nh Wh e ằng E ew 18 Tiểu luận Kinh tế lượng Kiể GVHD: Th.S Trương... giám Th ng Kê 2007, Tổng cục th ng kê, NXB Th ng Kê - S liệu từ trang web c a Ngân Hàng Th Gi i www.worldbank.org Không g n ó ô ẫ : 20 ậ ô ẫ ợ l l ậ x d B ng s liệu GDP, nh p kh u, xu t kh , ư ủa Việt Nam (1988 – 2007) ĐV : tỷ USD 12 Tiểu luận Kinh tế lượng ă GVHD: Th.S Trương Bích Phương 15.5 2.9 3.8 3.2 16.9 3.1 4.3 3.6 17.0 3.5 4.8 4.3 1991 17.4 3.9 5.2 4.9 1992 18.7 4.3 5.9 5.8 1993 19.8 4.7 6.8
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội của Việt Nam, Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội của Việt Nam, Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội của Việt Nam

Từ khóa liên quan