skkn: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC

23 910 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 20:32

CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Trang Các từ viết tắt Nội dung từ viết tắt 1 TW Trung ương BCH Ban chấp hành 2 HS Học sinh GV Giáo viên THCS Trung học cơ sơ HSG Học sinh giỏi GDCD Giáo dục công dân GD Giáo dục 6 TBDH Thiết bị day học BGH Ban giám hiệu 13 GD - ĐT Giáo dục - đào tạo SKKN-Đoàn Thị Bảy-Hiệu trường THCS Nguyệt Đức MỤC LỤC PHẦN TÊN MỤC Phần I Đặt vấn đề Cơ sở lý luận thực tiễn 1 Mục đích của đề tài 2 Bản chất của đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Giới hạn về không gian của đối tượng nghiên cứu Phần II Nội dung 1 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ 2 Tổ chức thực hiện 2.1 Bồi dưỡng đạo đức, tư tưởng, phẩm chất đạo đức chính trị 2.2 Chỉ đạo đổi mới của tổ chuyên môn 2.3 Bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn 2.4 Bồi dưỡng về phương pháp giảng day 2.5 Bồi dưỡng về năng lực sư phạm 2.6 Bồi dưỡng về kỹ năng sư phạm 2.7 Bồi dưỡng về công tác chủ nhiệm lớp 2.8 Bồi dưỡng về hình thức kèm cặp rèn nghề 2.9 Biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng 2.1 Nhà trường tạo ra môi trường hoạt động 3 Công tác kiêm tra đánh giá Phần III Kết luận 1 Từ công tác bồi dưỡng đội ngũ của trường THCS Nguyệt Đức… 2 Kiến nghị 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN. Chúng ta biết trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang chuyển mình theo dòng chảy của nền kinh tế hội nhập và cạnh tranh toàn cầu hoá, từng giờ, từng phút chúng ta phải đối mặt với cái gọi là “ Thương trường là chiến trường ”, nhất là khi chúng ta đang đứng trước sự đổi thay như vũ bão của sự cạnh tranh khốc liệt về kinh tế - Khoa học - Công nghệ - Thông tin - Tri thức. Trước những đổi thay như vậy giáo dục đang đứng trước những thách thức gay gắt, điều kiện cần để nước ta có thể thành công trong cuộc chạy đua, hội mhập và cạnh tranh này là phải có một đội ngũ nhân lực đủ sức đương đầu để cạnh tranh và hợp tác. Nền giáo dục nước ta có sứ mệnh đào tạo ra nguồn lực người có khả năng thích ứng với những thay đổi của nền khoa học công nghệ ,việc làm, tạo cơ hội cho giáo dục đào tạo hội nhập với nền giáo dục của thế giới, sớm bắt nhịp với nền văn hoá, văn minh tiên tiến để có cơ hội sử dụng kho tàng tri thức nhân loại. Nếu nhân lực đào tạo thấp sẽ dẫn đến hậu quả giáo dục khó có thể cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy đòi hỏi giáo dục phải nhanh chóng đạt chuẩn mực khu vực, không những đáp ứng nhu cầu của đất nước hôm nay mà cho cả mai sau . Trước tình hình biến động của thế giới, xác định nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ đổi mới Đảng ta đã chú trọng “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu “Tại nghị quyết TWII khoá VIII Đảng ta đã đề cập “ Khâu then chốt để thực hiện chất lượng giáo dục là phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo ”, bởi không ai khác chính người thầy là người “ Khai tâm mở trí cho bao thế hệ học trò ”. Tại nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW BCH Đảng khoá VIII, nghị quyết hội nghị TW IV khoá VI đã khảng định “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. Ngày 15/6/2004 Ban bí thư TW Đảng ra chỉ thị 40, một lần nữa nhấn mạnh “Nâng cao chất lượng quản lý và nhà giáo vừa là nhiệm SKKN-Đoàn Thị Bảy-Hiệu trường THCS Nguyệt Đức 2 vụ đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài và chấn hưng đất nước, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới ”. Như vậy vấn đề bồi dưỡng đội ngũ là rất quan trọng bởi : “Chất lượng giáo dục trước mắt và trong tương lai tuỳ thuộc vào mỗi giáo viên” Trong điều 15 luật giáo dục đã nêu vai trò của Nhà giáo “Nhà giáo gữi vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo không ngừng học tập , nêu gương tốt cho người học”.Có thể nói nếu không có đội ngũ giáo viên thì không có nhà trường, không có nhà trường thì không có sự tồn tại và phát triển giáo dục. Bác Hồ đã nói “Nhiệm vụ của giáo viên rất quan trọng và vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục , không có giáo dục thì không có cán bộ, không nói gì đến tri thức văn hóa” Nếu người thầy không gữi vai trò là chủ thể tích cực quan trọng của quá trình đổi mới phương pháp dạy học, thì việc nâng cao chất lượng dạy học khó có thể thành công, cho nên lo cho giáo dục thì trước hết là lo cho đội ngũ giáo viên,vấn đề đặt ra là làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên dần dần trở thành đội quân tinh thông về kiến thức, điêu luyện về phương pháp, giỏi về nghiệp vụ tay nghề để họ có thể làm tròn sứ mệnh của mình. Với bậc trung học cơ sở có ý nghĩa là tiền đề của bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đây là bậc học tạo nền móng vững chắc cả về kiến thức cũng như phát triển nhân cách HS, tri phối hướng phát triển nhân cách cả một đời người,vì thế coi trọng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm cần thiết, bởi người giáo viên luôn là tấm gương mẫu mực về phẩn chất đạo đức, “Vừa hồng vừa chuyên” là người mẹ hiền để HS tôn thờ và làm theo . Thực tế qua các năm làm công tác quản lý giáo dục ở trường THCS Nguyệt Đức tôi nhận thấy bên cạnh những mặt mạnh, tích cực, tiến bộ là chủ yếu, vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhất định, chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến chưa ổn định, phương pháp giảng dạy còn chậm đổi mới chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học. Một bộ phận giáo viên còn ngại sử dụng các phương tiện thiết bị dạy học. Một bộ phận GV tuổi cao trình độ chuyên môn còn hạn chế do tồn tại của quá trình đào tạo chắp vá do đó còn dạy theo lối truyền thụ “ một chiều”. Một số GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn nhưng lại non yếu về phương pháp sư phạm. Chất lượng HSG chưa cao do còn ít kinh nghiệm giảng dạy .Tất cả các nguyên nhân nêu trên không thể đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục tiên tiến hiện đại, khó có thể hoà nhập và đáp ứng những yêu cầu của đất nước trong hiện tại và tương lai, việc thực hiện mục tiêu giáo dục cũng như cung cấp nguồn lực người cho nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước khó có thể thành công.Vì thế giáo dục cần có những bước đột phá mới mà khâu bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV là rất cần thiết, người làm công tác quản lý phải SKKN-Đoàn Thị Bảy-Hiệu trường THCS Nguyệt Đức 3 tìm ra biện pháp khả thi bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để đưa chất lượng giáo dục đi lên, đây là một việc làm cần thiết và thiết thực phải thực hiện ngay đối với mỗi nhà trường . Xuất phát từ những lý do nêu trên cho nên tôi chọn đề tài “một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ GVtrong trường THCS ” 2/ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI . Nghiên cứu đề tài đề xuất một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường THCS Nguyệt Đức- Yên lạc- Vĩnh phúc. 3/ BẢN CHẤT CỦA ĐỀ TÀI Đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tại trường THCS Nguyệt Đức –Huyện Yên Lạc –Tỉnh Vĩnh Phúc đã thu được kết quả nhất định . 4/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. Khảo sát thực trạng các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ GV trong trường THCS Nguyệt Đức- Yên lạc -Vĩnh phúc. 5/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tế. - Phương pháp quan sát -Phương pháp so sánh –Đối chiếu -Tổng hợp thống kê phân tích số liệu 6/Giíi h¹n cña ®Ò tµi Với thời gian trong khuôn khổ,đề tài chỉ xin được phép trình bày những nội dung ngắn gọn với những biện pháp cụ thể để thực thi việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV ở trường THCS Nguyệt Đức-Huyện Yên Lạc –Tỉnh Vĩnh phúc. Thời gian bắt đầu nghiên cứu từ tháng 8 năm 2012 kết thúc vào tháng 4 năm 2013 Nội dung bồi dưỡng *Nghiên cứu tình hình đội ngũ GV ở trường THCSNguyệt Đức. *Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng . -Bồi dưỡng về nhận thức , tư tưởng , phẩm chất đạo đức nhà giáo . -Bồi dưỡng theo chu kỳ . -Bồi dưỡng học lên chuẩn và trên chuẩn. -Bồi dưỡng qua các hoạt động tại trường . - Bồi dưỡng theo chuyên đề . -Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học . PHẦN II: NỘI DUNG SKKN-Đoàn Thị Bảy-Hiệu trường THCS Nguyệt Đức 4 Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THCS Nguyệt Đức –Yên lạc – Vĩnh phúc 1/ ChØ ®¹o x©y dùng ®éi ngò Công tác bồi dưỡng đội ngũ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, vai trò của người GV cùng với những phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực chuyên môn vững càng tạo uy tín lớn trong việc giáo dục HS. Khi nói về bồi dưỡng đội ngũ, tổng bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh “ Nghề thầy là một nghề cao quý, có nghiệp vụ cao, tinh tú…Vì vậy phải coi trọng sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ”. Trong nhà trường GV là lực lượng chủ yếu quyết định chất lượng GD,mà chất lượng đội ngũ phụ thuộc vào công tác bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên có ý nghĩa đào tạo tiếp tục sau đào tạo ban đầu . Việc bồi dưỡng giáo viên ở trường THCS Nguyệt Đức so với yêu cầu vẫn còn những bất cập, GV ở vùng nông thôn còn khó khăn về điều kiện kinh tế nên chưa say với nghề, chất lượng HSG, HS đại trà chưa ổn định, vì vậy việc bồi dưỡng cho đội ngũ là việc làm cần thiết.Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bắt đầu từ các khâu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ: Ngay từ đầu năm Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, kế hoạch phải căn cứ vào quy hoạch GD của địa phương, chiến lược phát triểnGD đào tạo của trường Nguyệt Đức, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của ngành về số GV/ lớp, bản quy hoạch phải đảm bảo đủ về số lượng , đồng bộ về cơ cấu, cần rà soát phân loại đội ngũ dựa trên các tiêu trí sau : -Tư tưởng chính trị . -Trình độ chuyên môn nghiệp vụ . -Năng lực sư phạm . Việc phân tích khảo sát GV với những tiêu chí đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV THCS. Xây dựng phiếu đánh giá theo mẫu của Bộ GD-ĐT -Thảo luận và thống nhất trong hội đồng sư phạm. Thực trạng về phẩm chất chính trị , năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm của đội ngũ GV ở trường THCS Nguyệt Đứctrong năm qua -Tổng số GV tham gia đánh giá :25 -GV được đánh giá:25 TT Các tiêu chí đánh giá Kết quả đánh giá (%) Tốt Khá T.Bình Yếu Kiến thức cơ bản 15 30 40 15 SKKN-Đoàn Thị Bảy-Hiệu trường THCS Nguyệt Đức 5 1 Kiến thức Kiến thức tâm lý sư phạm 20 25 35 20 Kiến thức về kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh 10 30 40 20 Kiến thức thông tin chính trị, xã hội và nhân văn, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ 15 25 35 25 2 Kỹ năng Lập kế hoạch dạy học,biết soạn giáo án theo hướng đổi mới 20 30 50 Tổ chức các hoạt động dạy và học phát huy tính tích cực của học sinh 15 25 35 20 Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp 20 30 40 10 Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý giáo dục, hành vi ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục 25 30 45 Xây dựng bảo quản sử dụng đồ dùng dạy học 50 30 20 3 Phẩ m chất đạo đức lối sống Nhận thức tư tưởng chính trị của Nhà giáo đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 70 30 Chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước 70 30 Chấp hành các quy chế của ngành, quy định của trường 70 20 10 Đạo đức, lối sống, tinh thần đấu tranh chống tham ô lãng phí và các tai tệ nạn xã hội khác, thể hiện sự tín nhiệm của đồng nghiệp và phụ huynh HS 50 30 20 Trung thực trong công tác, đoàn kết nội bộ 60 30 10 Từ việc khảo sát tình hình đội ngũ GV như trên các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch của tổ phù hợp tình hình đội ngũ của tổ mình, mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho riên mình. Ta nhận thấy trong các năm qua trường THCS Nguyệt Đức đã có chuyển biến rõ nét, chất lượng đội ngũ đã tăng nhưng một số GV nhận thức chưa đúng, chưa đủ về vai trò của công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng chưa sâu, SKKN-Đoàn Thị Bảy-Hiệu trường THCS Nguyệt Đức 6 bin phỏp ch o cha khoa hc , cha thng xuyờn, nờn so vi yờu cu o to ngun nhõn lc cho s nghip cụng nghip húa , hin i húa t nc cũn bt cp. Ban giỏm hiu, t chuyờn mụn cha cú k hoch c th cho vic bi dng kin thc, k nng s phm cho GV,Vic hng dn sinh hot chuyờn mụn cũn mang tớnh i phú cha vch rừ nguyờn nhõn yu kộm ca tng GV ch nhn xột chung chung, cỏc bui sinh hot chuyờn ni dung s si cha cú k hoch c th. D gi thm lp, kim tra ỏnh giỏ cỏc hot ng dy hc cũn n nang, cha thng thn phờ bỡnh nhng vic cha lm c, biu dng khen thng cha kp thi nờn cha cú tỏc dng ln.T thc t trờn l ngi qun lý cn t chc cỏc hot ng nõng cao cht lng i ng giỏo viờn ti trng THCS Nguyt c Huyn Yờn Lc-Tnh Vnh Phỳc. 2/ T CHC THC HIN. 2.1: Bi dng nhn thc, t tng phm cht o c, chớnh tr. õy l cụng vic nhm nõng cao nhn thc v th gii quan, nhõn sinh quan cho ngi GV nhm to ra s nhy bộn, kh nng thớch ng v mt xó hi nht l trong cuc hi nhp v cnh tranh gay gt ca nn kinh t, nn khoa hc cụng ngh -Thụng tin- tri thc. Nhn thc ú to nờn sc mnh, nim tin v lý tng ca tng giỏo viờn, t ú xỏc nh rừ v trớ, vai trũ, trỏch nhim ca GV trong vic giỏo dc hc sinh. Bi dng lũng nhõn ỏi s phm, thng yờu con ngi, giỏo dc ý thc K cng- Tỡnh thng- Trỏch nhim c bit bi dng cỏi tõm ngh nghip vi phng chõm: Ly hiu qu cht lng cụng vic v uy tớn lm tiờu chớ v thc o giỏ tr cụng tỏc, hc tp phn u ca ngi thy. Hot ng chớnh ca ngi thy Tt c vỡ hiu qu hot ng ca mi ngi hc. Vỡ th nh trng cn bi dng cho i ng thm nhun quan im lónh o ca ng, nh nc v phỏp lut, thc hin quan im ch o ca ngnh bng cỏc vn bn phỏp lut, cỏc vn bn ch o ca ngnh, nht l s ch o i mi phng phỏp dy hc, ng dng cụng ngh thụng tin trong ging dy, kim tra ỏnh giỏ hc sinh .Hot ng ny c thụng qua trong cỏc bui hp hi ng s phm, qua hp t chuyờn mụn, qua hi tho chuyờn , qua cỏc bui hot ng ngoi gi lờn lp. Bi dng phm cht o c, nhõn cỏch, li sng mi GV thc s l thc o chun mc, l hỡnh mu thn tng trong mi HS. Trng hp nhng GV no cũn mt phong cỏch nh hng n uy tớn ngi thy tuyt i lờn ỏn , phờ bỡnh nu vn khụng chuyn bin s chuyn cụng tỏc khỏc hoc a ra khi ngnh. Cần tăng cờng GD, bồi dỡng để mỗi cán bộ GV-CNV nhà trờng có nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động Hai không với bốn nội dung; cuộc vận động học tập và làm theo tấm giơng đạo đức Hồ Chí Minh, và phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cựcđợc thể hiện qua hành vi và chất lợng GD, mỗi thầy cô giáo thực hiện là SKKN-on Th By-Hiu trng THCS Nguyt c 7 Tấm giơng sáng về đạo đức , tự học và sáng tạo ,bồi dỡng về tin học ứng dụng vào giảng dạy, mỗi GV tự soạn và giảng ít nhất 1 tiết giáo án trên papoi . Biến quá trình bồi dỡng thành quá trình tự bồi dỡng. Đẩy mạnh hoạt động và cải tiến sinh hoạt tổ chuyên môn theo các nhóm môn. tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy học gắn với việc sử dụng thiết bị dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đa lồng ghép t tng đạo đức Hồ Chí Minh và kỹ năng sống vào bài giảng. 2.2 Ch o i mi hot ng ca t chuyờn mụn. õy l hot ng trng tõm, nh trng l trung tõm bi dng, t chuyờn mụn l n v bi dng, cn ci tin hot ng ca t v c ni dung v hỡnh thc trỏnh nhm chỏn, t chuyờn mụn sinh hot vo th 5 tun 2-3/ thỏng, trong t chuyờn mụn phõn thnh nhúm(mụn) d gi, rỳt kinh nghim giỳp nhau cựng tin b, t k hoch ca trng, t lờn k hochv trin khai k hoch, c em ra tho lun, trao i, a ra cỏc tiờu chớ thi ua, cỏc thnh viờn trong t xõy dng k hoch bi dng cho riờng mỡnh. Cn phõn cụng, phõn nhim cho cỏc thnh viờn trong t c th, sau mi cụng vic cn kim tra, ỏnh giỏ cụng vic, bỡnh bu thi ua. Hot ng ca t cú th la chn cỏc ni dung sau: + Kim li k hoch ca tun qua v trin khai hot ng ca tun ti. + T chc hi tho khoa hc v i mi phng phỏp dy hc, ng dng cụng ngh thụng tin vo bi ging, kim tra ỏnh giỏ hc sinh. + C giỏo viờn dy gii dy mu. - Trong cụng tỏc ny cn b trớ, sp xp chng trỡnh, ni dung bi dng, thi gian m bo theo hng phõn húa, theo nhu cu ca ngi hc. Phi hp vi phũng GD vi trung tõm bi dng thng xuyờn huyn Yờn Lc cựng cng ng trỏch nhim, cn kt hp bi dng im vi bi dng din, gia ni dung thit thc v ni dung nõng cao. Nhng trong thc t, hot ng hot ng ca t chuyờn mụn cũn nng tớnh hỡnh thc, cha dỏm tranh lun mnh cũn v n, vic rỳt kinh nghim sau d gi cha giỳp cho ngi dy cng nh ngi nghe thy c nhng vn cn thit, hot ng chuyờn cha hiu qu cũn mang tớnh hỡnh thc, hiu qa ỏp dng sau chuyờn cha cao. Vic kim tra s sỏch vn ch l hỡnh thc, cha sõu sỏt, cha khoa hc. Vai trũ ca ngi qun lý t cha phỏt huy c ht tỏc dng, cũn qua loa, i khỏi, thiu tớnh khoa hc. T nhng vn nờu trờn u nh hng n vic nõng cao hiu qu bi dng i ng, cn phi cú bin phỏp lm chuyn bin nhng tn ti trờn nh: Cn bi dng phng phỏp qun lý t trng chuyờn mụn, cn ci tin hot ng qun lý ca t chuyờn mụn bng k hoch, khoa hc, cú tớnh thc tin, kim tra ỏnh giỏ cht, ỳng cú hiu qu. Cn phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to ca GV trong cụng tỏc bi dng v t bi dng, phõn cụng, phõn nhim v c th trong t s dng ỳng ngi ỳng vic. Nh trng dựng phng phỏp Kớch cu bng kinh t Va khuyn khớch ng viờn SKKN-on Th By-Hiu trng THCS Nguyt c 8 những GV có ý thức bồi dưỡng tốt chuyên môn, vừa tạo đà cho những GV cầu thị tiến bộ . Xây dựng khối đoàn kết trong tập thể sư phạm. Xây dựng phát huy truyền thống tập thể đã có. 2.3. Chỉ đạo bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn: Chúng ta đều biết xã hội càng phát triển thì vốn kiến thức của chúng ta được học trong trường sư phạm càng trở nên lạc hậu. Nếu không học tập thường xuyên, không cập nhật hàng ngày thì chúng ta sẽ sớm bị tụt hậu về tri thức, nói đến người thầy là phải có tri thức, bởi tri thức làm nên chất lượng GD, một nhà sư phạm đã từng nói “Trước hết là tri thức, sau tri thức mới là phương pháp, bởi trên đời này không có một phương pháp tối ưu nào thay thế cho sự dốt nát. Tri thức bao giờ cũng có con đường đi riêng của nó để tìm đến đối tượng tiếp nhận. Mọi đổi mới về phương pháp đều có tính kề thừa, phát triển trên nền tảng tri thức đủ rộng và đủ sâu”. Như vậy ngoài vốn tri thức cơ bản liên quan đến môn học trong chương trình THCS, người thầy cần nắm được vốn kiến thức để có thể đảm nhiệm dạy được toàn cấp học theo môn được phân công. Ngoài ra người thầy còn cần có kiến thức về đối tượng tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THCS, không chỉ có những kiến thức trong trường phổ thông mà còn cả kiến thức ngoài cuộc sống như kinh tế, an ninh, xã hội, chính trị, môi trường… và nhất là trong tình hình hiện nay trước sự đổi thay của đất nước người thầy cũng cần nắm được kiến thức trong lĩnh vực GD hòa bình, GD quốc tế và nhân văn. Cần bồi dưỡng cho đội ngũ những kiến thức bằng con đường tự học, tự vươn lên, để đáp ứng yêu cầu như trên, nhà trường ngoài việc bồi dưỡng cho đội ngũ về chuyên môn, phương pháp mà còn tạo điều kiện để GV tự vươn lên bằng con đường học tập đó là động viên, tạo điều kiện để những GV trẻ, có trình độ cao đẳng tiếp tục học lên đại học, lên cao học . Hiện tại nhà trường đã có 22/27 đồng chí có bằng ĐH, năm học2012-2013 tiếp tục khuyến khích động viên 01 GV ở các môn Hóa đi đào tạo trên chuẩn,02 giáo viên đang theo học cao học môn sinh vật và môn vật lý .Đối với những GV chưa đạt chuẩn nhà trường động viên để các GV tiếp tục đi học bằng các loại hình đào tạo trên chuẩn.Với những GV già, trình độ thấp không đủ sức khỏe, năng lực chuyên môn thấp có thể phân dạy các môn GDCD…., hoặc làm các công việc khác.Tổ chức và động viên GV tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chu kỳ, thi khảo sát GV đạt kết quả cao. Tổ chức thi khảo sát chất lượng HS đầu năm- giữa kỳ- cuối năm để làm căn cứ đánh giá quá trình giảng dạy của GV, coi đây là tiêu chí xếp loại GV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Năm học GV-Trình độ ĐT Nhân viên SKKN-Đoàn Thị Bảy-Hiệu trường THCS Nguyệt Đức 9 Tổng Thừa Trên Đạt Dưới Tỷ lệ gv/lớp Tổng Thiếu Dưới Thư Khác số chuẩn chuẩn chuẩn số chuẩn viện Năm 2004 27 2 8 18 1 2.1 2 3 2 1 1 2007-2008 27 0 16 8 2 2,08 2 3 2 1 1 2008-2009 27 0 13 11 1 2,08 3 2 3 1 2 2009-2010 27 2 14 11 1 2,25 4 1 4 1 3 2010-2011 26 0.3 16 9 0 2.2 4 4 1 3 2011-2012 27 0.4 18 9 0 2.3 4 1 4 1 3 2012-2013 27 0,4 22 05 0 2,25 4 1 4 1 3 Qua điều tra ta thấy công tác khuyến khích GV bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đã có tiến bộ rõ . Nếu so với năm 2004 là năm nhà trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I thì số GV có bằng đại học có 8 GV tỷ lệ 29,6% đến năm 2013 số GV có trình độ đại học tăng 22 GV đạt tỷ lệ 81,5 %.Có thể nói công tác động viên khuyến khích GV bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của nhà trường rất hiệu quả, hiện tại nhà trường có 2 GV đang theo học lớp cao học môn vật lý , môn sinh vật. Kết quả bồi dưỡng thường xuyên do phòng GD-ĐT Yên lạc tổ chức TT Năm Môn TSGV tham dự Xếp loại G K TB Không đạt 1 2006 T.Anh 2 2 2 2007 T.Anh 3 3 3 2008 11 môn 19 8 6 4 1 4 2009 8 môn 22 8 13 1 0 5 2010 8 môn 22 8 13 1 0 6 2011 8 môn 22 10 12 0 0 7 2012 10 môn 21 10 10 1 không dự thi Trong các đợt khảo sát GV tự nhận ra những mặt còn hạn chế của chính mình và có hướng khắc phục, kết quả khảo sát GV cũng là một tiêu chí thi đua, những năm SKKN-Đoàn Thị Bảy-Hiệu trường THCS Nguyệt Đức 10 [...]... có tính trắc nghiệm Chỉ đạo ra đề kiểm tra theo tinh thần tự luận , trắc nghiệm, ra đề ma trận ,100% các bài kiểm tra từ 15phút đến 1 tiết đều đợc duyệt qua tổ trởng và BGH,sau đó phô tô đề phát đến HS Chỉ đạo nghiêm từ khâu coi, chấm ,chữa bài của HS, đánh giá công khai khách quan kết quả học tập của HS Nhà trờng tổ chức thi khảo sát để đánh giá học lực của HS từ đó cả thầy và trò điều chỉnh cách dạy... rỳt kinh nghim, bỡnh bu, ỏnh giỏ, xp loi thi ua mi cỏ nhõn t nhn ra mỡnh v cú hng phn u i mi vic s dng v khai thỏc thit b dy hc,s dng cụng ngh thụng tin vo ging dy ,tp hun cụng tỏc trn ,ra , qun lý trờn mỏy vi tớnh,GVs dng 11 SKKN-on Th By-Hiu trng THCS Nguyt c thnh tho cụng ngh thụng tin, s dng bn t duy, b bỳt thụng minh, tra cu kin thc trờn mng intnet õy l khõu rt quan trng trong vic nõng cao. .. thc t trng THCS Nguyt c vn cũn mt b phn GV chm i mi v phng phap, vn cũn dy hc theo kiu c din nguyờn nhõn chớnh l do trỡnh chuyờn mụn cũn thp, do quỏ trỡnh o to chp vỏ nờn dn n vic khú tip nhn phng phỏp mi, vic t chc HS theo phng phỏp mi cũn min cng, chiu l, chớnh vỡ th hiu qu cht lng cha cao T thc t trờn cn phi cú bin phỏp bi dng nhng GV ny bng cỏch BGH cựng t chuyờn mụn tng cng d gi, rỳt kinh nghim,... dy hc ca trng/k cỏc b mụn Qua cỏc t sinh hot chuyờn giỏo viờn c trang b thờm kin thc b mụn, ỳc rỳt c nhng kinh nghim ging dy nõng cao cht lng ging dy Cụng tỏc bi dng v t bi dng ó v ang i vo chiu sõu v cú hiu qu Nhng vn khú c bn bc v thng nht chung trờn phm vi ton trng Cỏc chuyờn , sỏng kin kinh nghim c ng ký t u nm GV cú thi gian nghin ngm v t duy tng hp kin thc, sau mi t thc hin chuyờn c nhõn... dy hc ca trng/k cỏc b mụn Qua cỏc t sinh hot chuyờn giỏo viờn c trang b thờm kin thc b mụn, ỳc rỳt c nhng kinh nghim ging dy nõng cao cht lng ging dy Cụng tỏc bi dng v t bi dng ó v ang i vo chiu sõu v cú hiu qu Nhng vn khú c bn bc v thng nht chung trờn phm vi ton trng Cỏc chuyờn , sỏng kin kinh nghim c ng ký t u nm GV cú thi gian nghin ngm v t duy tng hp kin thc, sau mi t thc hin chuyờn c nhõn... trỏch nhim trong cụng tỏc ch nhim 2.8 Ch o bi dng bng hỡnh thc kốm cp rốn ngh Trong iu kin trng THCS Nguyt c s GV tr ụng, iu ny cú thun li GV tr v kin thc cũn núng hi, nhanh tip cn vi cỏi mi, nhit tỡnh vi cụng vic, nhng tay ngh, k nng ngh nghip cha cao vic bi dng cho lp GV ny nh trng s dng phng phỏp dựng GVó cú kinh nghim ging dy kốm GV mi ra trng, GV vng chuyờn mụn kốm GV yu chuyờn mụn, trong mi khi cn... SKKN-on Th By-Hiu trng THCS Nguyt c ỏnh giỏ , rỳt kinh nghim , cú khen thng kp thi i vi cỏ nhõn cú thnh tớch xut sc 3 CễNG TC KIM TRA NH GI Bt c cụng vic no, mt hot ng no, mun t hiu qu theo mc tiờu ra thỡ u coi trng khõu kim tra ỏnh giỏ, khõu kim tra luụn an xen trong cỏc hot ng,vic kim tra khụng cú ngha l ỏnh giỏ kt qu m cú ý ngha un nn, khc phc kp thi sai lch Thc t trng THCS Nguyt c trong nhng... Huyn SL % 5,4 12 10,7 1,6 7 5,4 1 0.85 4 3,39 19 SKKN-on Th By-Hiu trng THCS Nguyt c Nhỡn vo bng s liu trờn nm 2004 vi cỏc nm sau thỡ ch s HSG-GVG ó cú chuyn bin rừ nột c th s hc sinh gii tnh mụn vn húa nm 201 2cao hn so vi nm 2004 l 2,34%, s GVG cp tnh v s chin s thi ua cp c s tng mnh.ú chớnh l kt qu ca quỏ trỡnh bi dng i ng ca trng THCS Nguyt c-Huyn Yờn Lc Kt qu thi vo THPT : Nm hc im TB ba mụn Xp th... qun lý gii Túm li mun bi dng nõng cao cht lng i ng giỏo viờn trong trng THCS, ngi Hiu trng cn cú mt h thng ng b cỏc bin phỏp phự hp vi iu kin nh trng.Tuy nhiờn cỏc bin phỏp khụng th tỏch ri nhau m ũi hi cú mi quan h qua li, tỏc ng ln nhau, cú nh vy cụng tỏc bi dng i ng mi cú hiu qu PHN III: KT LUN: Trờn õy l ton b kt qu nghiờn cu v cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng THCS Nguyt c.Qua quỏ trỡnh nghiờn... cu ngun nhõn lc cú trớ tu cho thi i mi, ỏp ng nguyn vng ca i ng, phỏt hin ra nhng mt hn ch tp trung bi dng ỳng i tng, ỳng yờu cu ra c cỏc bin phỏp nhm nõng cao cht lng v hiu qu cụng tỏc bi dng ca trng THCS Nguyt c 2 Kin ngh: vic bi dng GV trng THCS cú cht lng tụi xin nờu mt xut nh sau: - Bi dng thng xuyờn theo chu k l vic lm thit thc, tuy nhiờn cn tng cng khõu thc hnh, sau bi dng cn kim tra ỏnh giỏ . tài một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ GVtrong trường THCS ” 2/ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI . Nghiên cứu đề tài đề xuất một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. đội ngũ giáo viên trong trường THCS Nguyệt Đức- Yên lạc- Vĩnh phúc. 3/ BẢN CHẤT CỦA ĐỀ TÀI Đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tại trường THCS Nguyệt Đức –Huyện Yên Lạc –Tỉnh. Kiến nghị 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN. Chúng ta biết trong bối
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, skkn: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, skkn: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC

Từ khóa liên quan