Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

252 792 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 20:47

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Bổ trợ về giúp bạn tự tin hơn về ngữ pháp tiếng Anh. Giúp bạn tự tin hơn trong tiếng Anh. Hỗ trợ bạn trong các kì thi tiếng anh. Là một phần không thể thiếu trong việc học tiếng Anh. 1. Quán từ (The Article) Tính từ (The Adjective) Đại từ (The Pronoun) Số từ (The Numeral ) Từ chỉ trạng thái (The Words of the Category of State) Trạng từ ( The Adverb ) liên từ ( the conjunction) Từ phương thức ( Modal Words ) Hình thái học (Acciden- ce) Ngữ pháp tiếng Anh (English Grammar) Cú pháp (Syntax) Trật tự từ (Word Order ) Sự phối hợp về thời ( The Sequence of Tenses ) Cách nói gián tiếp ( Indirect Speech ) Dấu ngắt câu (Punctuation) Câu phức hợp ( The Complex Sentence ) Câu kết hợp (The Compound Sentence ) Thán từ (The Interjection) Giới từ (The Preposition) Liên từ (The Conjunction) HỆ THỐNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (ENGLISH GRAMMAR SYSTEM) Tiểu từ (The Particle ) Câu đơn giản (The Simple Sentence ) PHẦN I - HÌNH THÁI HỌC ( PART I - ACCIDENCE ) CHƯƠNG I - DANH TỪ ( CHAPTER I - THE NOUN ) I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION) Danh từ là từ loại diễn tả sự vật với nghĩa rộng nhất của từ đó. II. PHÂN LOẠI (CLASSIFICATION) 1. Danh từ riêng (Proper Nouns) : Là tên riêng đặt cho những người và vật cá biệt, có thể là tên người ( Mary , David ), địa danh (Moscow, London ), tên thứ trong tuần ( Monday, Tuesday ), tên tháng (January, May ), tên các con tàu thủy, khách sạn, câu lạc bộ, báo, tạp chí 2. Danh từ chung (Common Nouns) : Là tên gọi bất cứ cá thể nào thuộc một loại người hoặc vật. a. Danh từ chỉ loại ( Class Nouns ) : Dùng chỉ người hoặc vật thuộc một loại, giống Có hai số : Số ít và số nhiều . Thường có quán từ đi cùng . 3 Động từ (The Verb) It is a house. (Đó là một ngôi nhà). I like the pens. (Tôi thích những chiếc bút này) b. Danh từ tập hợp ( Collective Nouns ) : Dùng chỉ một số lượng hoặc một tập hợp những cá thể giống nhau như một đơn vị riêng biệt.  Những danh từ chỉ ở số ít (có động từ-vị ngữ ở số ít khi là chủ ngữ) như"machinery, foliage ": How much new machinery has been installed ? (Có bao nhiêu máy móc mới đã được lắp đặt rồi?)  Những danh từ có hình thái số ít nhưng mang nghĩa số nhiều (có động từ-vị ngữ ở số nhiều khi là chủ ngữ) như “police , cattle , people ” The police are searching his house (Cảnh sát đang khám nhà hắn).  Những danh từ có thể là số ít, có thể là số nhiều như : "family, crowd, fleet, nation, government, staff, audience, committee, team, crew, jury, congress, organization, group, army, class, club, public, majority " The jury is (are) considering its (their) verdict (Ban bồi thẩm đang cân nhắc sự phán quyết của mình). 4 c. Danh từ chỉ chất liệu ( Nouns of Material ) Dùng để chỉ các chất liệu , vật liệu như : iron, paper , tea , water , sugar ".Chúng không đếm được và thường không đi với quán từ : There is tea in the cup . (Trong chén có nước chè). Chú ý : Khi đi với quán từ và có số nhiều , danh từ chỉ chất liệu ám chỉ loại của một chất liệu,vật liệu nào đó: It is a good wine. (Đó là một loại rượu vang ngon) He asked for some other wines. (Anh ta yêu cầu thêm mấy loại rượu vang nữa). d. Danh từ trừu tượng ( Abstract Nouns): Dùng để chỉ phẩm chất trạng thái, hành động hoặc ý nghĩ như: "sadness, kindness, fight, idea " Thường là danh từ không đếm được nhưng có một số đếm được. I see new courage in him . (Tôi thấy có một sự can đảm mới trong anh ta) They are fixed ideas. (Chúng là những định kiến) Chú ý : Danh từ trừu tượng có thể thay đổi nghĩa từ và biến thành danh từ chỉ loại . 5 He loves beauty. (Anh ta yêu cái đẹp). She is quite a beauty. (Cô ta quả là một người đẹp). III. SỐ CỦA DANH TỪ (THE NUMBER OF THE NOUN). Danh từ tiếng Anh có hai loại : Danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ đếm được có hai số là số ít và số nhiều. 1. Cách thành lập số nhiều cho danh từ đếm được (The Formation of the Plural Form for the Countable Noun )  Thêm "-s" vào trước danh từ số ít danh từ số nhiều : a book  books  Thêm "-es" vào sau những danh từ số ít có tận cùng là -s(s),-sh,(t)ch,-x, z. A bus  buses, a box  boxes  Với những danh từ có tận cùng là "-y", "-o": Thêm "-s" khi trước "-y","-o" là một nguyên âm. A radio  radios, a day  days. Thêm "-es" khi trước -y,-o là một phụ âm: A potato  potatoes, a lorry  lorries. 6 Chú ý:  Có một số ít ngoại lệ như chỉ thêm “-s” cho những danh từ có nguồn gốc nước ngoài và những từ viết tắt (piano  pianos, kilo  kilos), hoặc có những từ tận cùng là "-o" được chuyển sang số nhiều bằng cả hai cách ( mosquitos / mosquitoes)  Một số danh từ thay đổi phụ âm tận cùng khi chuyển sang số nhiều : A calf / ka:f /  calves / ka:vz / A path /pa: θ /  paths / pa: ð z / A house /haus /  houses /`hauziz /  Một số danh từ có chung hình thái của cả hai số như : "deer, sheep, swine, aircraft, counsel, quid, means, series, fish, carp, cod, trout ”. I have just seen two deer ( Tôi vừa trông thấy hai con nai ) The bicycle is a useful means of transport in our country. ( Xe đạp là một phương tiện giao thông hữu ích ở nước chúng tôi ).  Một số danh từ chỉ có hình thái số nhiều và mang nghĩa số nhiều:"trousers, shorts, clothes, goods, savings, stairs, riches ".Một số danh từ có hình thái số nhiều nhưng lại mang nghĩa số ít như: "mumps, rickets, billiards, darts, news, barracks, 7 works " Where are my clothes ? ( Quần áo của tôi đâu rồi? ). No news is good news. (Không có tin tức gì lại là tin tốt lành).  Một số danh từ chuyển sang dạng số nhiều không theo qui tắc như: Man → men Mouse → mice Woman → women Tooth → teeth Louse → lice Ox → oxen Foot → feet Child → children Goose → geesse  Với những danh từ ghép như: "hanger-on, looker-on, editor-in-chief, brother-in-law " thì thêm "-s" vào thành tố đầu ( a hanger-on → two hangers-on ); với những danh từ ghép chỉ gồm có hai danh từ hoặc không có danh từ nào như:" lady- bird, boy-friend, forget-me-not, merry-go-round " thì thêm "-s" vào thành tố cuối ( a lady-bird → two lady-birds ) 2. Cách đọc đuôi -(e)s (The Pronunciation of the Ending -e(s))  Đọc là / s / khi tận cùng của danh từ là phụ âm vô thanh ( trừ những phụ âm xuýt /s, ∫ , t ∫ /) 8 cup / k Λ p / cups / k Λ ps /  Đọc là / z / khi tận cùng của danh từ là phụ âm hữu thanh (trừ những phụ âm xuýt /z, 3 , d 3 /) và nguyên âm hoặc nguyên âm đôi : pen / pen / pens / penz / day / dei / days / deiz /  Đọc là / iz / khi tận cùng của danh từ là một âm xuýt Judge / d 3 Λ d 3 / judges / ‘d 3 Λ d 3 iz/ IV. CÁCH CỦA DANH TỪ (THE CASE OF THE NOUN ) Danh từ tiếng Anh có hai cách là cách thông thường ( common case ) và cách sở hữu ( genitive case ) A river edge : 'River' làm định ngữ cho 'edge' ở cách thông thường A river's edge : 'River' làm định ngữ cho ' edge' ở cách sở hữu 1. Thành lập cách sở hữu ( Formation of the Genitive Case ) a. Thêm dấu sở hữu '-s ' vào danh từ số ít và danh từ số nhiều không có tận cùng là '-s' : a man's hat, a men's hat , a boss's car 9 b. Thêm dấu sở hữu " ' " vào danh từ số nhiều có tận cùng là '-s' và cả danh từ số ít có tận cùng là "-s" : a girls’ school, a boss' car Chú ý : Những danh từ ghép, những tên gồm nhiều từ, những danh từ chỉ dùng chữ cái đầu nhận dấu sở hữu ở thành tố cuối : My brother-in- law's house. Jane and Mary 's room Henry the Eight 's wives The PM's secretary . ( PM = Prime Minister ). 2 Cách đọc dấu sở hữu " ' " và " 's " (The Pronunciation of " ' " and " 's " )  Đọc là / s / khi đứng sau phụ âm vô thanh (trừ những phụ âm xuýt / s, ∫, t∫ / ). Mr Smith's house / smi θ s / .  Đọc là / z / khi đứng sau phụ âm hữu thanh (trừ những phụ âm xuýt / z, 3 , d 3 / và những nguyên âm ( kể cả nguyên âm đôi): My child's toy / t ∫ aildz / That boy's ball / b iz / 10  Đọc là / iz / khi đứng sau những phụ âm xuýt: A judge's decision / 'd 3 Λ d 3 iz /, His boss' car / 'b siz / V. GIỐNG CỦA DANH TỪ ( THE GENDER OF THE NOUN ) Trong tiếng Anh, giống của danh từ hầu hết được thể hiện bằng ngữ vựng như: Father (bố) mother (mẹ) Man servant ( đầy tớ nam) maid servant ( đầy tớ gái ) Cock -sparrow (chim sẻ trống) hen - sparrow ( chim sẻ mái ) He- buffalo (con trâu đực) she-buffalo (con trâu cái) Bull-elephant (con voi đực ) cow -elephant (con voi cái ) Chỉ có hai hậu tố thể hiện giống cái là -ess,-ette actor ( diễn viên nam ) actress ( diễn viên nữ ) usher ( người chỉ chỗ ngồi (trong rạp hát ) nam) usherette ( người chỉ chỗ ngồi (trong rạp hát) nữ). 11 [...]... chính anh ấy ) chính họ ) Herself ( Cô ấy, chính cô ấy ) Itself ( Nó,chính nó ) b Đại từ phản thân được dùng làm tân ngữ, bổ ngữ Khi có giới từ đứng trước, chúng có thể làm tân ngữ gián tiếp, định ngữ và trạng ngữ He sometimes forgets himself (Tân ngữ trực tiếp) (Anh ta đôi khi quên cả bản thân mình) I am always myself (Bổ ngữ) (Tôi lúc nào cũng vẫn là tôi) Don't fight against yourself (Tân ngữ gián... what , which b Được dùng làm chủ ngữ , bổ ngữ và tân ngữ Who has talked to you ? ( Chủ ngữ ) (Ai đã nói chuyện với anh thế ?) Whose is that pen ? ( Bổ ngữ ) (Cái bút kia của ai thế ?) Which do you like ? ( Tân ngữ ) (Anh thích người (vật) nào ?) 7 Đại từ quan hệ (Relative Pronouns ) a Chỉ trở lại danh từ hay đại từ đứng trước chúng và giới thiệu mệnh đề định ngữ cho danh từ hay đại từ đó Gồm có : Who... (those), such,(the) same 36 Chúng được dùng làm chủ ngữ, bổ ngữ và tân ngữ This is enough (Chủ ngữ ) ( Thế này là đủ rồi) Who is that ? ( Ai đấy ? ) If you are not satisfied with the goods bought, you can change such (Tân ngữ ) (Nếu anh không hài lòng với những hàng hóa đã mua thì anh có thể đổi lại những thứ đó ) Can you do the same ? (Tân ngữ ) (Anh có thể làm được việc như thế không ?) 6 Đại từ nghi... chúng nó) b Đại từ sở hữu dùng làm chủ ngữ, tân ngữ và bổ ngữ Your pen is new and mine is old (Chủ ngữ) (mine = my pen) (Bút của anh thì mới còn bút của tôi thì cũ) I don't like my watch but his (Tân ngữ) (his = his watch) (Tôi không thích đồng hồ của tôi mà thích đồng hồ của anh ấy) That book is not yours (Bổ ngữ) Cuốn sách này là của tôi chứ không phải là của anh (yours = your book) Chú ý: Kết cấu... CỦA DANH FUNCTION OF THE NOUN) - Làm chủ ngữ - Làm tân ngữ - Làm định ngữ TỪ (THE The sun is rising (Mặt trời đang mọc) I met the man last night ( Tôi gặp người đàn ông đó tối qua ) It's a glass window ( Đó là cái cửa sổ kính ) He came to his father's room ( Anh ta đến phòng của bố mình ) - Làm bổ ngữ They are students ( Họ là sinh viên) - Làm trạng ngữ Next day he came to see her ( Ngày hôm sau anh. .. mùa, các ngày nghỉ, các môn chơi, các ngôn ngữ (With Names of Months , Days , Seasons , Holidays , Games and Languages ) Những tên này không có quán từ : He is playing football 22 ( Anh ấy đang chơi bóng đá ) Can you speak English ? ( Anh nói được tiếng Anh không ? ) Chú ý : Tên ngôn ngữ có từ 'language' thì có quán từ xác định : The English language (Tiếng Anh) 6 Với tên các tài liệu, lịch sử và các... chất, cảm xúc, trạng thái nào đó thì quán từ không xác định được dùng(danh từ hầu như luôn có một định ngữ miêu tả (loại định ngữ miêu tả danh từ hay cung cấp thêm thông tin về danh từ) He still keeps a hope that is burning in his eyes ( Anh ấy vẫn nuôi một hi vọng mà nó đang bùng cháy trong mắt của mình ) IV.CÁCH DÙNG QUÁN TỪ VỚI DANH TỪ RIÊNG (USE OF ARCTICLES WITH PROPER NOUNS) 1 Với tên người ( With... dùng làm định ngữ và bổ ngữ It is a white shirt (Định ngữ) (Đó là chiếc áo sơ mi trắng) My book is new (Bổ ngữ) (Cuốn sách của tôi thì mới) 2 Đặc tính ngữ pháp của tính từ quan hệ (Grammatical Characteristics of Relative Adjectives) a Tính từ quan hệ không có cấp so sánh 29 b Tính từ quan hệ không tạo ra trạng từ bằng cách thêm hậu tố '-ly ' c Tính từ quan hệ chủ yếu được dùng làm định ngữ It is a wooden... trong tiếng Anh có ba ngôi số ít, ba ngôi số nhiều, hai cách là danh cách và tân cách, ba giống - đực, cái, trung (ở ngôi thứ ba số ít) Số Ngôi Ngôi.thứ nhất Ngôi.thứ hai Ngôi.thứ Số ít I /me (tôi ) You / you (bạn ) He / him (anh Số nhiều We /us (chúng tôi ) You / you (các bạn ) They / them (họ, 32 ba ấy ) chúng nó) She / her (cô ấy ) It / it (nó ) b Đại từ nhân xưng được dùng làm chủ ngữ, tân ngữ và... tân ngữ và bổ ngữ I am busy now (Chủ ngữ) (Lúc này tôi đang bận) He saw her in the morning (Tân ngữ) (Anh ta trông thấy cô ấy sáng nay) It is me (Bổ ngữ) (Tôi đây) 2 Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) a Đại từ sở hữu cũng có phạm trù về ngôi, số và giống như đại từ nhân xưng Số Ngôi Ngôi thứ nhất Ngôi thứ hai Ngôi thứ ba 33 Số ít Số nhiều Mine ( của tôi ) Yours ( của bạn ) His ( của anh ấy ) Hers
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, Chương VI - Từ chỉ trạng thái

Từ khóa liên quan