Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt

69 841 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 15:43

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT PHẠM THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ẾCH CÂY XANH Rhacophorus maximus TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC HÀ NỘI - 2012 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT PHẠM THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ẾCH CÂY XANH Rhacophorus maximus TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 60 42 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐẶNG TẤT THẾ HÀ NỘI - 2012 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ MỤC LỤC MỤC LỤC 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 (Rhacophoridae) 3 1.2. Các thông tin chung về loài R.maximus 7 1.2.1. Vị trí phân loại 7 1.2.2. Phân bố 7 Chƣơng 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 9 9 9 : 9 10 10 12 12 13 13 2.2.4. Đặc điểm khí hậu, thời tiết vùng Hà Nội trong thời gian nghiên cứu13 Chƣơng 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1. Mục tiêu nghiên cứu 16 3.2. Nội dung nghiên cứu 16 3.2.1. Tìm hiểu quần thể trong tự nhiên tại KBTTN Tây Yên Tử 16 3.2.2. Nghiên cứu sự thay đổi đặc điểm sinh học, sinh thái học trong điều kiện nuôi nhốt 16 3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 17 3.4.1. Khảo sát thực địa và thu mẫu nghiên cứu 17 3.4.2. Mô tả hình thái 17 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 3.4 19 3.4.4. Thiết kế bể nuôi nòng nọc và chuồng nuôi ếch 21 23 3.4.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu 23 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 24 , sin 24 4.1.1. Nơi sống 24 4.1.2. Đặc điểm hình thái ngoài của R.maximus 24 4.1.3.Thành phần thức ăn 27 4.1.4.Quan sát sự sinh sản của ếch cây lớn ngoài tự nhiên 27 4.2. Đặc điểm sinh học, sinh thái trong điều kiện nuôi nhôt 28 4.2.1. Sự thích nghi của ếch cây lớn thu từ tự nhiên vào nuôi nhốt 28 4.2.2. Đặc điểm sinh sản của Ếch cây lớn trong điều kiện nuôi nhốt 29 4.2.3. Sự phát triển của trứng 31 4.2.4. Đặc điểm sinh thái và sinh trƣởng của nòng nọc 32 4.2.5. Đặc điểm sinh thái và biến thái của nòng nọc 34 37 4.2.7. Thức ăn của ếch cây lớn trong điều kiện nuôi nhốt 41 4.2.8. Các bệnh thƣờng gặp ở trong điều kiện nuôi nhốt 43 48 48 48 4.3.3. Kỹ thuật chăm sóc nòng nọc 50 4.3.4. Kỹ thuật chăm sóc ếch sinh trƣởng: 53 4.3.5. Phòng trị dịch bệnh 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẶT VẤN ĐỀ Do có màu sắc đẹp, một số loài ếch có màu xanh trong họ ếch cây ở Việt Nam đặc biệt đƣợc quan tâm bởi sự ghi nhận nhiều loài mới trong mấy năm gần đây. Theo kết quả điều tra, các loài ếch cây xanh lớn ở nƣớc ta gồm Ếch cây chƣ yang sing (Rhacophorus chyangsinensis), Ếch cây xanh đốm (R. dennysi), Ếch cây phê (R. feae), Ếch cây ki-ô (R. kio) và Ếch cây lớn (R. maximus), trong đó có hai loài mới đƣợc mô tả gần đây là R. kio (Ohler & Delorme 2006) [41] và R. chuyangsinensis (Orlov et al. 2008) [44]. Loài R. maximus mới đƣợc ghi nhận ở Việt Nam (Nguyen et al. 2008) [39]. Hai loài R. feae và R. kio đã đƣợc ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) [2]. Tuy nhiên, do các loài trên mới đƣợc phát hiện gần đây nên chúng chƣa đƣợc nghiên cứu một cách đầy đủ. Các loài ếch cây xanh thƣờng đƣợc đƣợc ƣa chuộng sử dụng làm sinh vật cảnh, nên chúng là đối tƣợng bị khai thác, buôn bán làm cho quần thể loài bị giảm mạnh ngoài tự nhiên. Những năm gần đây, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật đã tiến hành nghiên cứu sinh học, sinh thái học và kỹ thuật nhân nuôi một số loài ếch cây nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát triển các loài này và đã có những thành công bƣớc đầu. Loài R. maximus mới đƣợc ghi nhận có phân bố hẹp ở một địa điểm thuộc Khu BTTN Yên Tử, vùng Đông Bắc Việt nam. Vì vậy, hầu nhƣ chƣa có nghiên cứu nào về sinh học, sinh thái học, cũng nhƣ khả năng nuôi nhốt của loài này ở Việt nam. Vì vậy, chúng lựa chọn và : “N Ếch cây lớn (Rhacophorus maximus Günther, 1858) trong điều kiện nuôi nhốt”/ Research on eco-biology features and captivity technique of Rhacophorus maximus in captivity. Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 2 sinh học, sinh thái của loài Ếch cây lớn, đồng thời phát triển kỹ thuật nhân nuôi loài này trong điều kiện nuôi nhốt. Những kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bảo tồn và phát triển bền vững quần thể loài Ếch cây lớn trong tự nhiên, phát triển mô hình gây nuôi sinh sản trong nuôi nhốt nhằm mục đích góp phần bảo tồn chuyển vị, sử dụng trong giáo dục bảo tồn và bảo vệ môi trƣờng và phát triển kinh tế cho cộng đồng dân cƣ địa phƣơng. Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 3 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU nghiên cứu họ ếch cây (Rhacophoridae) Trên thế giới, họ Ếch cây Rhacophoridae hiện biết có 320 loài thuộc 13 giống. Ở Việt Nam, họ Ếch cây Rhacophoridae có 51 loài thuộc 9 giống bao gồm: Aquixalus, Chiromantis, Feihyla, Kurixalus, Nyctixalus, Philautus, Polypedates, Rhacophorus và Theloderma. Giống Rhacophorus có 17 loài (Nguyen et al. 2009; Ziegler & Nguyen 2010) [38, 40,] bao gồm: Rhacophorus annamensis (Smith, 1924) [39], R.appendiculatus (Günther, 1859 “1858”) [2], R.baliogaster Inger, Orlov et Darevsky, 1999; R.calcaneus Smith, 1924; R.chuyangsinensis (Orlov, Nguyen và Ho, 2008) [44], R. dennysii Blanford, 1881, R. dorsoviridis (Bourret, 1937) [31], R.duboisi Ohler, Marquis, Swan et Grosjean, 2000; R.dugritei (David, 1872) [34], R.exechopygus Inger, Orlov et Darevsky, 1999, R.feae Boulenger, 1893, R.hoanglienensis Orlov, Lathrop, Murphy et Ho, 2001; R.kio Ohler et Delorme, 2006, R.hungfuensis (Liu et Hu, 1961) [8], R.maximus Günther, 1858; R.orlovi Ziegler et Köhler, 2001 R.rhodopus Liu et Hu, 1960. Theo phân loại của Dubois (1986) [33] thì các loài ếch cây xanh ghi nhận ở Việt Nam nằm trong hai nhóm loài: Nhóm 1: nhóm Rhacophorus reinwardtii (Schlegel, 1840) gồm: Rhacophorus bipunctatus Ahl, 1927; Rhacophorus dulitensis Boulenger, 1892; Rhacophorus georgii Roux, 1904; Rhacophorus maximus Gunther, 1859; Rhacophorus nigropalmatus Boulenger, 1895; Rhacophorus prominanus Smith, 1924; Rhacophorus reinwardtii (Schlegel, 1840) [5]; và Rhacophorus rhodopus Liu & Hu, 1959. Nhóm 2: nhóm Rhacophorus dennysi Blanford, 1881 gồm: Rhacophorus dennysi Blanford, 1881 và Rhacophorus feae Boulenger, 1893. Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 4 Trong tài liệu của Bourret (1942) [31] mô tả một loài ếch cây xanh là Rhacophorus nigropalmatus với 4 phân loài: R.nigropalmatus maximus, R.nigropalmatus nigropalmatus, R.nigropalmatus feae và R.nigropalmatus dennysi. Trong số đó, chỉ có phân loài R.nigropalmatus feae . Năm 2007, Bordoloi et al. [30] đã nghiên cứu về phân loại các loài ếch cây màng chân đỏ thuộc giống Rhacophorus và mô tả một loài ếch cây mới R.suffry , hình thái và xây dựng khóa định loại của 8 loài ếch cây có màng chân đỏ bao gồm Rhacophorus bipunctatus, R. kio, R. malabaricus, R. pseudomalabaricus, R. reinwardtii, R. rhodopus, R. suffry, và R. yaoshanenis. Loài R. kio đƣợc xếp vào loài R. Reinwardtii. Chou et al. (2007) [32] thuộc nhóm Rhacophorus maximus: R. dennysi, R. feae, R. maximus, và R. Tuberculatus, có chung các đặc điểm hình thái: Chi trƣớc có màng bơi hoàn toàn hoặc ít nhất các ngón phía ngoài có màng bơi hoàn toàn, không có nếp da phía trên hậu môn hay gót chân, mút mõm tròn hay hơi nhọn, không có gờ da bên lƣng, không có riềm da ở mép ngoài cổ chân. Đào Văn Tiến và cộng sự (1960) [3] đã tiến hành điều tra, thống kê đƣợc một số loài ếch nhái ở khu vực Vĩnh Linh ( Quảng Trị). Năm 1981, các tác giả Trần Kiên, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc đã thống kê đƣợc 69 loài ếch nhái trong công trình “Kết quả điều tra cơ bản động vật miền Bắc Việt Nam” [23] (phần ếch nhái và bò sát). Năm 1985, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã thống kê đƣợc 90 loài ếch nhái trong “Tuyển tập báo cáo kết quả điều tra thống kê động vật Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 5 Viêt Nam” [28], ngoài ra, các tác giả còn mô tả về phân bố của các loài theo sinh cảnh. Nguyễn Văn Sáng và Hồ Thu Cúc (1996) [17] ghi nhận tổng số 19 loài ếch cây, trong đó có loài ếch cây xanh Rhacophorus nigropalmatus đã phân loại thành P. feae R. kio Năm 1995, Lê Nguyên Ngật [13, 14] đƣa ra một số nhận xét về thành phần loài ếch nhái ở vùng núi Tam Đảo, trong đó thống kê đƣợc 32 loài thuộc 7 họ, 3 bộ. Năm 1996, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc [17] đã thống kê đƣợc 61 loài ếch nhái, bò sát thuộc 17 họ 5 bộ ở Tam Đảo. Orlov et al. (2001) [42] ghi nhận 20 loài ếch cây ở vùng núi Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, trong đó có 8 loài ghi nhận mới cho khu hệ ếch nhái Việt Nam và mô tả thêm một loài mới Rhacophorus hoanglienensis. Các tác giả cũng tổng hợp danh sách 40 loài ếch cây có ở Việt Nam thuộc 5 giống, trong đó hai loài R. dennysi và R. feae đƣợc xếp vào giống Polypedates. Năm 2002, Orlov et al. [43] ghi nhận 42 loài trong họ Rhacophoridae ở Việt Nam, trong đó có 3 loài ếch cây thuộc hai giống là Polypedates và Rhacophorus là Polypedates dennysi, P. feae và Rhacophorus reinwardtii. Tài liệu của Nguyễn Văn Sáng và cộng sự (2005) [19] ghi nhận tổng số 45 loài ếch cây, trong đó cũng ghi nhận có 3 loài ếch cây thuộc hai giống Polypedates và Rhacophorus là Polypedates dennysi, P. feae và Rhacophorus reinwardtii. Ohler & Delorme (2006) [41] mô tả loài ếch cây xanh Rhacophorus kio ở khu vực Đông Dƣơng, dựa trên các mẫu vật thu đƣợc ở Việt Nam, Lào và Thái Lan trƣớc đây đƣợc định loại là R. reinwardtii. Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 6 Orlov et al. (2008) [44] mô tả loài ếch cây mới với mẫu chuẩn thu tại VQG Chƣ Yang Sin, tỉnh Đắc Lắk và đặt tên là Rhacophorus chuyangsinensis. Các tác giả cũng cập nhật danh sách 49 loài thuộc 11 giống trong họ Ếch cây ở Việt Nam và chuyển hai loài P. dennysi và P. feae sang giống Rhacophorus. Năm 2008, Nguyen et al. [44] lần đầu tiên ghi nhận loài Rhacophorus maximus ở Việt Nam dựa trên bộ mẫu thu ở vùng núi iên cứu nào có đầy đủ dẫn liệu sinh học đặc tính sinh học, sinh trƣởng của loài kể cả đối với các mẫu tự nhiên và nuôi nhốt. Việc nghiên cứu gây nuôi sinh sản loài này chƣa thấy tài liệu nào công bố. Trên thế giới đã có nhiều nƣớc nghiên cứu về gây nuôi một số loài ếch nhằm mục đích thƣơng mại, thực phẩm, làm cảnh và giáo dục bảo tồn. Ếch đƣợc sử dụng làm thực phẩm khá phổ biến ở Trung quốc, Pháp, Philipine, Bắc Hy Lạp và nhiều vùng thuộc Nam Mỹ. Nhiều loài ếch có màu sắc, hình dáng đẹp ở nhiều quốc gia. Việc nhân nuôi ếch nhái ở Việt nam đã đƣợc tiến hành khá sớm. Năm 1960, bộ môn Động vật có xƣơng sống, khoa Sinh học, trƣờng Đại học Tổng hợp và bộ môn Động vật trƣờng Đại học Sƣ phạm I Hà Nội, đã có các nghiên cứu nhân nuôi ếch đồng (Hoplobatrachus rugulocusus). Năm 1990, một số tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật nuôi ếch đồng của Nguyễn Lân Hùng, Phạm Báu; Nguyễn Duy Khoát, Trần Kiên và các tác giả khác (1977-1978) [21, 22], Trần Kiên và Nguyễn Kim Tiến (1981) [26][27]…, đã công bố những kết quả nghiên cứu sinh thái học của ếch đồng trong điều kiện nuôi nhốt. Ở , từ năm 1992 đã có phong trào nuôi ếch đồng trên quy mô hộ gia đình ở một số địa phƣơng nhƣ Đông Anh (Hà Nội), Hiệp [...]... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu và phát triển kỹ thuật nhân nuôi loài cây ếch cây lớn (R .maximus) trong điều kiện nuôi nhốt 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Tìm hiểu quần thể trong tự nhiên tại KBTTN Tây Yên Tử Mô tả đặc điểm hình thái, là các đặc điểm hình thái ngoài của cá thể trƣởng thành, đặc điểm ổ trứng, Một số đặc điểm sinh học, học nhƣ tập tính sinh sản, bắt mồi, mô tả nơi sống, tập... mùa vụ… 3.2.2 Nghiên cứu sự thay đổi đặc điểm sinh học, sinh thái học trong điều kiện nuôi nhốt - thay đổi về hình thái, các cá thể nhiên đƣa vào nuôi nhốt - Theo dõi, xác định một số đặc điểm về sinh sản nhƣ: tập tính sinh sản, đẻ, tỷ lệ nở của trừng, thời gian phát triển của nòng nọc, sự biến thái…, một số dịch bệnh thƣờng gặp trong điều kiện nuôi nhốt 3.3 Kỹ thuật nhân nuôi - Điều kiện chuồng trại,... giữa trứng c với các loài ếch cây khác là chúng có kích thƣớc ổ trứng rất lớn, trứng có mầu màu vàng nhạt 4.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái trong điều kiện nuôi nhôt 4.2.1 Sự thích nghi của ếch cây lớn thu từ tự nhiên vào nuôi nhốt Trong điều kiện nuôi nhốt, do hạn chế về không gian sống trong chuồng nuôi, sinh cảnh đơn điệu và đặc biệt có sự thay đổi nhất định các điều kiện sinh thái nhƣ đã có những... loài Rhacophorus maximus mới chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu điều tra về phân bố, sinh thái trong tự nhiên, chƣa có tài liệu nào nghiên cứu tỉ mỉ về đời sống, các giai đoạn phát triển, biến thái , đặc biệt là các dẫn liệu sinh học và sinh thái học của loài trong điều kiện nuôi nhốt 1.2 Các thông tin chung về loài R .maximus 1.2.1 Vị trí phân loại Tên Việt Nam: Ếch cây lớn Tên khoa học: Rhacophorus maximus. .. v.v tỉ lệ chết giảm 4.2.2 Đặc điểm sinh sản của Ếch cây lớn trong điều kiện nuôi nhốt trong tự nhiên và ếch trƣởng thành nuôi nhốt Ếch nuôi nhốt có mùa sinh sản sớm hơn, có thể do nhiệt độ trung bình ở nơi nuôi nhốt cao hơn so với nơi sống của chúng trong tự nhiên Ngay từ đầu tháng 2, khi nhiệt độ bắt đầu tăng lên giữa các đợt lạnh của gió mùa Đông B nuôi đƣợc phun nƣớc trong chuẩn bị giao phối Nếu... nhau ghép đôi đẻ trứng Hình 4.1: Sinh cảnh sống của loài ếch cây lớn tại Khu BTTN Tây Yên Tử 4.1.2 Đặc điểm hình thái ngoài của R .maximus Loài là một trong các loài ếch cây có màu sắc đẹp và kích thƣớc lớn nhất trong số các loài ếch cây tìm thấy tại Việt Nam hiện nay Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 25 ếch cây lớn Con trƣởng thành lƣng màu xanh lá cây, bụng màu xám hoặc trắng đục,... trong một ổ trứng Số lƣợng trứng trong một ổ = Số nòng nọc + số trứng ung Tỷ lệ trứng nở = số nòng nọc/ Số lƣợng trứng trong một ổ Theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của nòng nọc: Quan sát sinh trƣởng và phát triển của nòng nọc, định kì 1 tuần tiến hành đo các chỉ tiêu kích thƣớc của nòng nọc và ếch sinh trƣởng Số lƣợng mẫu mỗi lần là 25 con Chụp ảnh các giai đoạn sinh trƣởng và biến đổi hình thái của. .. pháp xử lý số liệu Số liệu đƣợc xử lý theo phƣơng pháp thống kê sinh học với công cụ tính toán là phầm mềm Excel của Microshoft Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 24 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN , sinh thái học của R maximus 4.1 nhiên 4.1.1 Nơi sống Các khảo sát ngoài tự nhiên cho thấy loài R .maximus bắt gặp nhiều tại các đầm, hồ, ao ở các sinh cảnh rừng nguyên sinh có... thể sống đƣợc đựng trong các hộp nhựa có nắp đục lỗ, mẫu nòng nọc đƣợc đựng trong các túi lynon có nƣớc Một số mẫu vật đƣợc chụp ảnh, đo các chỉ số hình thái Một số mẫu vật đƣợc mổ để kiểm tra thành phần thức ăn trong tự nhiên 3.4.2 Mô tả hình thái Mô tả các đặc điểm hình thái ngoài theo tài liệu của Đào Văn Tiến (1982) [3] Các mẫu vật sẽ đƣợc xử lý và mô tả tỷ mỉ Các số đo hình thái đƣợc ký hiệu trong. .. thuật nhân nuôi - Điều kiện chuồng trại, kỹ thuật cho ếch đẻ, kỹ thuật ƣơm trứng, kỹ thuật nuôi nòng nọc, kỹ thuật nuôi ếch sinh trƣởng, vệ sinh phòng bệnh Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 17 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Khảo sát thực địa và thu mẫu nghiên cứu Chọn địa điểm khảo sát thực địa và thu mẫu: Tiến hành khảo sát các sinh cảnh ven suối, vũng nƣớc, ao nhỏ hoặc các vùng . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ẾCH CÂY XANH Rhacophorus maximus TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC HÀ NỘI - 2012 Số hóa bởi trung tâm học. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT PHẠM THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ẾCH CÂY XANH Rhacophorus maximus TRONG ĐIỀU KIỆN. nghi của ếch cây lớn thu từ tự nhiên vào nuôi nhốt 28 4.2.2. Đặc điểm sinh sản của Ếch cây lớn trong điều kiện nuôi nhốt 29 4.2.3. Sự phát triển của trứng 31 4.2.4. Đặc điểm sinh thái và sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch cây xanh Rhacophorus maximus trong điều kiện nuôi nhốt

Từ khóa liên quan