siêu âm và siêu âm doppler màu trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến

50 1,572 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2014, 11:30

siªu ©m vµ Siªu ©m doppler siªu ©m vµ Siªu ©m doppler mµu trong chÈn ®o¸n ung mµu trong chÈn ®o¸n ung th tiÒn liÖt tuyÕn th tiÒn liÖt tuyÕn Xếp loại theo TC tiết niệu Mỹ Xếp loại theo TC tiết niệu Mỹ -GĐ A: cha biểu hiện LS, khu trú trong tuyến -GĐ A: cha biểu hiện LS, khu trú trong tuyến -GĐB: U đã sờ thấy, chỉ giới hạn trong tuyến -GĐB: U đã sờ thấy, chỉ giới hạn trong tuyến trong 1 thùy hay nhiều thuỳ trong 1 thùy hay nhiều thuỳ -GĐC: Sờ thấy, phá vỡ vỏ tuyến, cha di căn -GĐC: Sờ thấy, phá vỡ vỏ tuyến, cha di căn -GĐ D: K có di căn -GĐ D: K có di căn siêu âm kiểu b trong chẩn siêu âm kiểu b trong chẩn đoán ung th TLT đoán ung th TLT siêu âm kiểu b trong siêu âm kiểu b trong chẩn đoán ung th TLT chẩn đoán ung th TLT Ung th làm giảm tổ chức tuyến lành Ung th làm giảm tổ chức tuyến lành Ung th: biểu hiện bằng hình nốt giảm âm Ung th: biểu hiện bằng hình nốt giảm âm nằm trong tổ chức tuyến bình thờng tăng âm nằm trong tổ chức tuyến bình thờng tăng âm N N ốt giảm âm gặp trong 90-100% ốt giảm âm gặp trong 90-100% ung th TLT sờ thấy ung th TLT sờ thấy [...]... âm trong chẩn đoán ung thư TLT Dấu hiệu gián tiếp -Cắt ngang: bờ tuyến lồi, gianh giơí ngoại vi và chuyển tiếp bị đẩy ra trước -Dọc: góc túi tinh và TLT bị đầy, bờ TLT không cân đối, không đều siêu âm trong chẩn đoán ung thư TLT Nốt giảm âm của K TLT siêu âm trong chẩn đoán ung thư TLT Nốt giảm âm trong TLT ngaọi biên siêu âm trong chẩn đoán ung thư TLT siêu âm kiểu b trong chẩn đoán ung thư TLT SÂ.. .siêu âm kiểu b trong chẩn đoán ung thư TLT SÂ kiểu B có độ nhạy không cao trong phát hiện ung thư TLT 20 % ung thư vùng ngoại biên không được phát hiện Các ung thư ở phía trước(20%) không được phát hiện siêu âm kiểu b trong chẩn đoán ung thư TLT TLT là cơ quan hay bị thay đổi do các bệnh lý(nhiễm khuẩn cấp, mãn, thiếu máu, adenome ) Chỉ 1/3 các nốt giảm âm ở vùng ngoại biên là u siêu âm trong chẩn. .. xét cần thiết là thăm trực tràng và PSA Phát hiện ung thư TLT Hai khám xét quan trọng trước khi có chẩn đoán GPB TR : 60 % các u phát hiện được bằng TR PSA 80 % các K TLT tăng PSA> 4ng/ml 20 % các trường hợp có PSA cao không có ung thư TLT chẩn đoán ung thư TLT Mô học: sinh thiết Sinh thiết: hướng dẫn siêu âm Sinh thiết tiền liệt tuyến chẩn đoán ung thư TLT Chỉ định sinh thiết Nếu sinh thiết quyết... không cao trong chẩn đoán ung thư TLT siêu âm kiểu b trong chẩn đoán ung thư TLT Thăm trực tràng và PSA làm tăng thêm độ đặc hiệu của SÂ Phát hiện ung thư TLT Không khuyến cáo khám để phát hiện ung thư TLT nếu không cần thiết Thăm khám phát hiện bệnh không chắc chắn, tốt nhất cho người > 55 tuổi, có thể trẻ hơn, không thăm khám để phát hiện >75 tuổi Hai khám xét cần thiết là thăm trực tràng và PSA... số lượng BN ST ( tai biến và giá tăng) Vai trò của SÂ Doppler màu Siêu âm Doppler màu TLT Giải phẫu mạch máu ĐM TLT - BQ nhánh ĐM chậu trong -ĐM bàng quang dưới: cho các nhánh NĐ cho vùng chuyển tiếp và quanh NĐ -Các ĐM TLT: các mạch vỏ tuyến, các mạch hướng tâm Siêu âm Doppler màu TLT Điều chỉnh máy do tốc độ thấp PRF Gain màu Cửa sổ màu rộng thích hợp Không ấn đầu dò ... chấn thư ng chẩn đoán ung thư TLT Về lý thuyết thì SÂ hai bình diện không quyết định có sinh thiết hay không Thực tế nó cho biết khối lượng chính xác của tuyến và không có vùng nghi ngờ Vai trò của SÂ Doppler màu trong chỉ định giới hạn ST Kết quả sinh thiết ST âm tính không loại trừ K TLT Tỷ lệ K trong chỉ định sinh thiết giới hạn là 30%, sinh thiết nhiều lần + 30% số lượng BN ST ( tai biến và giá . ung th TLT siêu âm kiểu b trong siêu âm kiểu b trong chẩn đoán ung th TLT chẩn đoán ung th TLT Ung th làm giảm tổ chức tuyến lành Ung th làm giảm tổ chức tuyến lành Ung th: biểu hiện. giảm âm: ung Ung th không phải luôn giảm âm: ung th vùng ngoại biên và trung tâm 70-80% th vùng ngoại biên và trung tâm 70-80% giảm âm, 20% đồng âm, rất ít khi tăng âm giảm âm, 20% đồng âm, . siêu âm trong chẩn đoán siêu âm trong chẩn đoán ung th TLT ung th TLT siªu ©m trong chÈn ®o¸n siªu ©m trong chÈn ®o¸n ung th TLT ung th TLT  siªu ©m trong
- Xem thêm -

Xem thêm: siêu âm và siêu âm doppler màu trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến, siêu âm và siêu âm doppler màu trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến, siêu âm và siêu âm doppler màu trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến

Từ khóa liên quan