Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

72 1,266 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 17:01

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Từ viết tắt Ý nghĩa 1-MCP 1- Methylcyclopropene ACC 1- Aminocyclopropene 1- cacboxylic acid cm Centimet CT Công thức ĐC Đối chứng g Gam HL Hàm lượng MET Methionine mg Miligam ppm Đơn vị phần triệu (parts per milion) SAM S- adenosyl methionine TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam cal ca-lo kcal kilo ca-lo kcl kali crorua gr Grain mcg microgram IU Đơn vị quốc tế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Thành phần dinh dưỡng chính trong 100g cải chíp 4 Bảng 2.2: Ảnh hưởng của nhóm chức đến độ thấm khí O2 (Pascat B, 1986) 20 Bảng 2.3: Ảnh hưởng của mật độ tinh thể đến độ thấm khí O2 (Pascat B, 1986) 20 Bảng 4.1: Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến chất lượng cảm quan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 29 Bảng 4.2: Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến chất lượng cảm quan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 35 Bảng 4.3: Ảnh hưởng của bao gói đến chất lượng cảm quan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 41 Bảng 4.4: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng cảm quan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 47 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang DANH MỤC CÁC BẢNG 2 DANH MỤC CÁC HÌNH 3 Trang 3 MỤC LỤC 9 Trang 9 Phần 1 LỜI MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích và yêu cầu 2 1.2.1 Mục đích 2 1.2.2. Yêu cầu 2 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Giới thiệu về rau cải chíp 3 2.1.1. Nguồn gốc phân bố 3 2.1.2. Đặc điểm sinh thái 3 2.1.3. Giá trị dinh dưỡng của rau cải chíp 3 Bảng 2.1. Thành phần dinh dưỡng chính trong 100g cải chíp 4 2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau cải chíp trên thế giới và ở Việt Nam 4 2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau cải chíp trên thế giới 4 2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau cải chíp ở Việt Nam 5 2.3. Những biến đổi trong quá trình bảo quản rau cải chíp 5 2.3.1. Biến đổi sinh lý 5 2.3.1.1. Sự thoát hơi nước 5 2.3.1.2. Sự sinh nhiệt 6 2.3.1.3. Sự giảm khối lượng tự nhiên 6 2.3.2. Biến đổi sinh hoá 6 * Quá trình hô hấp 7 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ của rau cải chíp 7 2.4.1. Ảnh hưởng của độ già thu hái 7 2.4.2. Nhiệt độ không khí 7 2.4.3. Độ ẩm tương đối của không khí 8 2.4.4. Sự sản sinh Etylen 8 2.4.4.1. Sinh tổng hợp etylen 9 2.4.4.2. Vai trò của etylene đối với sự già hóa của thực vật 10 2.4.4.3. Chất ức chế etylene 10 2.4.5. Ảnh hưởng của vi sinh vật đến quá trình bảo quản 10 2.4.6. Những tổn thương cơ học 11 2.5. Một số biện pháp bảo quản rau quả 11 2.5.1. Phương pháp bảo quản lạnh 12 2.5.2. Phương pháp xử lý hóa học 12 2.5.3. Phương pháp tiên tiến và hiện đại 13 2.5.3.1. Phương pháp bảo quản bằng kiểm soát khí (CA) 13 2.5.3.2. Phương pháp bảo quản MA (modified atmosphere) 13 2.5.3.3. Phương pháp phủ màng (coating) 14 2.5.3.4. Phương pháp bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ 14 2.6. Giới thiệu về chất ức chế etylen 1-Methylcyclopropene (1-MCP) 14 2.6.1. Bản chất hóa học của 1-Methylcyclopropene 14 Hình 2.1: Cấu tạo phân tử 1-Methylcyclopropene (1-MCP) 15 2.6.2. Cơ chế tác dụng của 1-MCP 15 2.6.3. Ứng dụng 1-MCP trong bảo quản rau, quả 16 2.7. Bao bì bảo quản rau 18 2.7.1. Màng chất dẻo (plastic film) 18 2.7.2. Độ thấm khí của màng chất dẻo 18 Bảng 2.2: Ảnh hưởng của nhóm chức đến độ thấm khí O2 (Pascat B, 1986) 20 Bảng 2.3: Ảnh hưởng của mật độ tinh thể đến độ thấm khí O2 (Pascat B, 1986) 20 Hình 2.2. Sơ đồ thấm khí của plastic film (Greengrass J, 1993) 21 Phần 3 ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1. Đối tượng, nguyên vật liệu nghiên cứu 22 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2. Vật liệu nghiên cứu 22 3.1.2.1. Hóa chất 22 3.1.2.2. Thiết bị và dụng cụ 22 3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 22 3.3. Nội dung nghiên cứu 22 3.4. Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 22 3.4.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp 22 3.4.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng và thời gian bảo quản của rau cải chíp 23 3.4.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng và thời gian bảo quản của rau cải chíp 24 3.4.1.4. Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch 24 3.4.2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu hoá lý 24 3.4.2.1. Đánh giá chất lượng cảm quan 24 3.4.2.2. Phương pháp xác định tỉ lệ vàng hỏng(%) 25 3.4.2.3. Xác định hàm lượng chất khô hòa tan 25 3.4.2.4. Xác đinh hàm lượng acid hữu cơ tổng số (mg/%) 25 3.4.2.5. Xác định hàm lượng vitamin C (mg/%) 26 3.4.3. Phương pháp xông 1-MCP 27 3.5. Phương pháp xử lý số liệu 27 Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1. Ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp 28 4.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp 28 Hình 4.1: Rau cải chíp nguyên liệu 28 Bảng 4.1: Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến chất lượng cảm quan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 29 4.1.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 30 Hình 4.2: Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 30 Hình 4.2 thể hiện rõ nét ảnh hưởng của 1-MCP đến tỷ lệ vàng lá của rau cải chíp. Sau 2 ngày bảo quản, tỷ lệ vàng lá trong mẫu CT2 (300ppm) là thấp nhất (9,93%), trong khi tỷ lệ vàng lá được tìm thấy có giá trị lớn nhất tại CT3 (400ppm) là 11,9%; tỷ lệ vàng lá được tìm thấy trong các công thức khác dao động trong khoảng 10-11% 31 Sau 4 ngày bảo quản, tỷ lệ vàng lá trong mẫu CT2 (300ppm) vẫn đạt giá trị nhỏ nhất so với các công thức xử lý khác (15%); mẫu CT1 có tỷ lệ vàng lá là 19%; mẫu CT3 có tỷ lệ vàng lá là 22,32% và tỷ lệ vàng lá trong mẫu đối chứng ĐC là 23,8% (tỷ lệ vàng lá lớn nhất) 31 Như vậy, tại nồng độ 1-MCP 300 ppm đã có tác dụng làm giảm tỷ lệ vàng lá của rau cải chíp trong quá trình bảo quản 31 4.1.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 31 Hình 4.3: Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 32 4.1.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 32 Hình 4.4: Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 33 4.1.1.4. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 33 Hình 4.5: Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 34 4.1.2. Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp 34 Bảng 4.2: Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến chất lượng cảm quan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 35 4.1.2.1. Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 36 Hình 4.6: Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 37 4.1.2.2. Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 38 Hình 4.7: Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 38 4.1.2.3. Ảnh hưởng thời gian xử lý 1-MCP đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 39 Hình 4.8: Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 39 Qua hình 4.8 cho thấy rất rõ ảnh hưởng của thời gian xông 1-MCP đến hàm lượng acid hữu cơ tổng số của rau cải chíp trong quá trình bảo quản. Hàm lượng acid của rau cải chíp được xử lý 1-MCP cao hơn so với mẫu không xử lý. Sau 4 ngày bảo quản, hàm lượng axit trong mẫu CT3 có giá trị cao nhất là 0,45% tương ứng với thời gian xông 1-MCP là 8 giờ, hàm lượng axit tại các công thức CT1 là 0,38%, CT2 là 0,42%, CT4 là 0,35 và hàm lượng axit có giá trị thấp nhất tại công thức ĐC là 0,3% 39 Như vậy, thời gian xông 1-MCP cho rau cải chíp là 8 giờ sẽ cho hàm lượng axit trong rau là tốt nhất 39 4.1.2.4. Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 40 Hình 4.9: Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 40 4.2. Ảnh hưởng của bao gói đến chất lượng và thời gian bảo quản 40 Bảng 4.3: Ảnh hưởng của bao gói đến chất lượng cảm quan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 41 4.2.1. Ảnh hưởng của bao gói đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 43 Hình 4.10: Ảnh hưởng của bao gói đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 43 4.2.2. Ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 44 Hình 4.11: Ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 44 4.2.3. Ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 45 Hình 4.12: Ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 45 Qua hình 4.12 thể hiện ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng axit hữu cơ tổng số của rau cải chíp qua các ngày bảo quản. Sau hai ngày bảo quản, hàm lượng axit tổng số trong mẫu đối chứng đã giảm mạnh xuống 0,5% và giảm xuống còn 0,3% sau 4 ngày bảo quản. Hàm lượng axit hữu cơ giảm ít nhất trong mẫu rau được bao gói ở độ dày màng LDPE là 0,03 mm, và giảm mạnh nhất trong mẫu rau không được bao gói 45 4.2.4. Ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 46 Hình 4.13: Ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 46 4.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng và thời gian bảo quản của rau cải chíp 47 Bảng 4.4: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng cảm quan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 47 4.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 48 Hình 4.14: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 49 4.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 50 HL chất khô hòa tan (%) 50 Hình 4.15: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 50 4.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 51 Hình 4.16: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 51 4.3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 52 Hình 4.17: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 52 4.4. Quy trình chung sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch 53 Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1. Kết luận 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Tài liệu tiếng Việt 55 Tài liệu nước ngoài 55 Tài liệu tham khảo từ internet 56 Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp (sau 4 ngày bảo quản) 1 Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian xử lý 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp (sau 6 ngày bảo quản) 2 Bảng 3. Ảnh hưởng của bao gói đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp (sau 4 ngày bảo quản) 3 Bảng 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng và thời gian bảo quản của rau cải chíp (sau 4 ngày bảo quản) 4 MỤC LỤC Trang Phần 1 LỜI MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích và yêu cầu 2 1.2.1 Mục đích 2 1.2.2. Yêu cầu 2 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Giới thiệu về rau cải chíp 3 2.1.1. Nguồn gốc phân bố 3 2.1.2. Đặc điểm sinh thái 3 2.1.3. Giá trị dinh dưỡng của rau cải chíp 3 2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau cải chíp trên thế giới và ở Việt Nam 4 2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau cải chíp trên thế giới 4 2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau cải chíp ở Việt Nam 5 2.3. Những biến đổi trong quá trình bảo quản rau cải chíp 5 2.3.1. Biến đổi sinh lý 5 2.3.1.1. Sự thoát hơi nước 5 2.3.1.2. Sự sinh nhiệt 6 2.3.1.3. Sự giảm khối lượng tự nhiên 6 2.3.2. Biến đổi sinh hoá 6 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ của rau cải chíp 7 2.4.1. Ảnh hưởng của độ già thu hái 7 2.4.2. Nhiệt độ không khí 7 2.4.3. Độ ẩm tương đối của không khí 8 2.4.4. Sự sản sinh Etylen 8 2.4.4.1. Sinh tổng hợp etylen 9 2.4.4.2. Vai trò của etylene đối với sự già hóa của thực vật 10 2.4.4.3. Chất ức chế etylene 10 2.4.5. Ảnh hưởng của vi sinh vật đến quá trình bảo quản 10 2.4.6. Những tổn thương cơ học 11 2.5. Một số biện pháp bảo quản rau quả 11 2.5.1. Phương pháp bảo quản lạnh 12 2.5.2. Phương pháp xử lý hóa học 12 2.5.3. Phương pháp tiên tiến và hiện đại 13 2.5.3.1. Phương pháp bảo quản bằng kiểm soát khí (CA) 13 2.5.3.2. Phương pháp bảo quản MA (modified atmosphere) 13 2.5.3.3. Phương pháp phủ màng (coating) 14 2.5.3.4. Phương pháp bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ 14 2.6. Giới thiệu về chất ức chế etylen 1-Methylcyclopropene (1-MCP) 14 2.6.1. Bản chất hóa học của 1-Methylcyclopropene 14 2.6.2. Cơ chế tác dụng của 1-MCP 15 2.6.3. Ứng dụng 1-MCP trong bảo quản rau, quả 16 2.7. Bao bì bảo quản rau 18 2.7.1. Màng chất dẻo (plastic film) 18 2.7.2. Độ thấm khí của màng chất dẻo 18 Phần 3 ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1. Đối tượng, nguyên vật liệu nghiên cứu 22 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2. Vật liệu nghiên cứu 22 3.1.2.1. Hóa chất 22 3.1.2.2. Thiết bị và dụng cụ 22 3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 22 3.3. Nội dung nghiên cứu 22 3.4. Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 22 3.4.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp 22 3.4.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng và thời gian bảo quản của rau cải chíp 23 3.4.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng và thời gian bảo quản của rau cải chíp 24 3.4.1.4. Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch 24 3.4.2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu hoá lý 24 3.4.2.1. Đánh giá chất lượng cảm quan 24 3.4.2.2. Phương pháp xác định tỉ lệ vàng hỏng(%) 25 3.4.2.3. Xác định hàm lượng chất khô hòa tan 25 3.4.2.4. Xác đinh hàm lượng acid hữu cơ tổng số (mg/%) 25 3.4.2.5. Xác định hàm lượng vitamin C (mg/%) 26 3.4.3. Phương pháp xông 1-MCP 27 3.5. Phương pháp xử lý số liệu 27 Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1. Ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp 28 4.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp 28 [...]... Yêu cầu - Nghiên cứu được chế độ và các thông số xử lý 1- MCP cho bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu lựa chọn được thông số bao gói cho bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu xác định được nhiệt độ bảo quản rau cải chíp - Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch 3 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu về rau cải chíp 2.1.1 Nguồn gốc phân bố Cải chíp hay cải bẹ trắng (Brassica... nghiên cứu, xác định các chế độ, thông số công nghệ, hạn chế những tác động xấu của etylene, từ đó kéo dài thời gian bảo quản, giảm tổn thất và duy trì chất lượng của rau sau thu hoạch 1.2 Mục đích và yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu được chế độ xử lý và thông số công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp nhằm duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên. .. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp - Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến chất lượng và thời gian bảo quản - Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng và thời gian bảo quản - Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 3.4.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng... dụng và hạn chế mức độ tổn thất của rau cải chíp là một việc làm quan trọng và rất có ý nghĩa của công nghệ sau thu hoạch Tuy nhiên, rau cải chíp sau thu hoạch bị tổn thất cao, rất khó bảo quản, nhanh vàng hóa Nguyên nhân gây hư hỏng chủ yếu như: nhiệt độ, độ ẩm của môi trường bảo quản, dập nát do thu hái, vận chuyển,… và etylene là một yếu tố tác động mạnh đến chất lượng rau cải chíp sau thu hoạch. .. dụng sau thu hái Đối với sản phẩm rau quả, bên cạnh yêu cầu rau phải sạch, hấp dẫn về hình thức (tươi, sạch bụi bẩn, tạp chất), người tiêu dùng còn yêu cầu an toàn về chất lượng và đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm Nhằm làm giảm tổn thất, đồng thời nâng cao giá trị của sản phẩm rau cải chíp sau thu hoạch, đề tài: Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản 2 rau cải chíp sau thu hoạch tiến hành nghiên. .. của rau cải chíp 48 4.3.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng chất khô hòa tan trong quá trình bảo quản của rau cải chíp .50 4.3.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 51 4.3.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp .52 4.4 Quy trình chung sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau. .. chất lượng và thời gian bảo quản của rau cải chíp Rau cải chíp thu hái ở độ già thích hợp, Sau khi trồng 30-32 ngày có thể thu hoạch được Thu hoạch cắt bỏ gốc, loại bỏ những phần hư hỏng, sâu bệnh, bỏ những lá vàng, úa, chọn những cây rau tươi cây rau đồng đều về kích thước, màu sắc Sau khi rau cải chíp đã được xử lý sau thu hoạch bằng phương pháp xông 1- MCP với khoảng nồng độ và trong khoảng thời gian... trình bảo quản của rau cải chíp .44 4.2.3 Ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng acid trong quá trình bảo quản của rau cải chíp 45 4.2.4 Ảnh hưởng của bao gói đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp .46 4.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng và thời gian bảo quản của rau cải chíp 47 4.3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ vàng hỏng trong quá trình bảo quản. .. của 1-MCP đến chất lượng và thời gian bảo quản rau cải chíp *Ảnh hưởng của nồng độ xử lý 1-MCP 23 Rau cải chíp thu hái ở độ già thích hợp, Sau khi trồng 30-32 ngày có thể thu hoạch được Thu hoạch cắt bỏ gốc, loại bỏ những phần hư hỏng, sâu bệnh, bỏ những lá vàng, úa, chọn những cây rau tươi cây rau đồng đều về kích thước, màu sắc Sau đó rau cải chíp được xông 1-MCP tại các công thức tương ứng với các... bảo quản để mang lại hiệu quả cao trong việc duy trì chất lượng nông sản đang là một xu hướng mới trong công nghệ sau thu hoạch Hiện nay, tại Việt Nam 1-MCP bước đầu đã nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm trên một số rau, hoa quả tươi như xúp lơ, cải chíp, vải thiều, bơ,… cho kết quả khả thi Theo Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch, xử lý 1-MCP ở nồng độ 300ppm trong 9 giờ giúp kéo dài thời gian bảo . sản phẩm rau cải chíp sau thu hoạch, đề tài: Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản 1 rau cải chíp sau thu hoạch tiến hành nghiên cứu, xác định các chế độ, thông số công nghệ, hạn chế những. gian bảo quản, giảm tổn thất và duy trì chất lượng của rau sau thu hoạch. 1.2. Mục đích và yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu được chế độ xử lý và thông số công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp. thông số bao gói cho bảo quản rau cải chíp. - Nghiên cứu xác định được nhiệt độ bảo quản rau cải chíp - Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. 2 Phần 2 TỔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch, Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch, Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch, Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, * Quá trình hô hấp, Hình 2.1: Cấu tạo phân tử 1-Methylcyclopropene (1-MCP), Bảng 2.3: Ảnh hưởng của mật độ tinh thể đến độ thấm khí O2 (Pascat B, 1986), Phần 3 ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Như vậy, tại nồng độ 1-MCP 300 ppm đã có tác dụng làm giảm tỷ lệ vàng lá của rau cải chíp trong quá trình bảo quản., Như vậy, thời gian xông 1-MCP cho rau cải chíp là 8 giờ sẽ cho hàm lượng axit trong rau là tốt nhất., HL chất khô hòa tan (%), Hình 4.17: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng vitamin C trong quá trình bảo quản của rau cải chíp., Tài liệu tham khảo từ internet

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm