Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực hay

49 3,485 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 15:57

1.Một tập hợp có thể có một ,có nhiều phần tử, có vô số phần tử,cũng có thể không có phần tử nào.2.Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng.tập rỗng kí hiệu là : Ø.3.Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu là A B hay B A.Nếu A B và B A thì ta nói hai tập hợp bằng nhau,kí hiệu A=B. Ti liu Bi dng hc sinh gii mụn Toỏn lp 6 cc hay ễN TP TP HP V NHNG DNG TON LIấN QUAN S phn t ca mt tp hp.Tp hp con 1.Mt tp hp cú th cú mt ,cú nhiu phn t, cú vụ s phn t,cng cú th khụng cú phn t no. 2.Tp hp khụng cú phn t no gi l tp rng.tp rng kớ hiu l : ỉ. 3.Nu mi phn t ca tp hp A u thuc tp hp B thỡ tp hp A gi l tp hp con ca tp hp B, kớ hiu l A B hay B A. Nu A B v B A thỡ ta núi hai tp hp bng nhau,kớ hiu A=B. *.Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ Thành phố Hồ Chí Minh a. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. b. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông b A c A h A Bài 2: Cho tập hợp các chữ cái X = {A, C, O} a/ Tìm chụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X. b/ Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trng cho các phần tử của X. Bài 3: Cho các tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9} a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B. b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A. c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B. d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B. Bài 4: Cho tập hợp A = {1; 2; a; b} a/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử. b/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử. c/ Tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không? Bài 5: Cho tập hợp B = {x, y, z} . Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con? *Dạng 2: Các bài tập về xác định số phần tử của một tập hợp Bài 1: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử? Bài 2: Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau: a/ Tập hợp A các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số. 1 Ti liu Bi dng hc sinh gii mụn Toỏn lp 6 cc hay b/ Tập hợp B các số 2, 5, 8, 11, , 296. c/ Tập hợp C các số 7, 11, 15, 19, , 283. Bài 3: Cha mua cho em một quyển số tay dày 256 trang. Để tiện theo dõi em đánh số trang từ 1 đến 256. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sổ tay? C.HNG DN V NH: Bài 1.Hãy xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó a, A là tập hợp các chữ số trong số 2002 b, B là tập hợp các chữ cái trong cụm từ cách mạng tháng tám c, C là tập hợp các số tự nhiên có một chữ số d, D là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ khác nhau và và có chữ số tận cùng bằng 5 Bài 2. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông 4 3 N { } 4,3,2,1 N N* N 7 N* N* 0 N* Bài 3 . Hãy xác định các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trng của các phần tử thuộc tập hợp đó a. A = { } 49 ;; 7;5;3;1 b. B = { } 99; ;44;33;22;11 c. C = { } 99 ;; 12;9;6;3 d. D = { } 100 ;; 15;10;5;0 Bài 4 . Hãy viết các tập hợp sau bằng cách chỉ rõ tính chất đặc trng của các phần tử thuộc tập hợp đó a. A = { } 49;36;25;16;9;4;1 b.B = { } 37;31;25;19;13;7;1 { } 1;4;9;16;25;36;49;64;81;100A = { } 2;6;12;20;30;42;56;72;90B = Bài toán 5: Cho a) { } 2; 3; 100A x N x x x= <M M b) { } 6; 100B x N x x= <M { } ; 3.A x N x ab a b= = = { } 20B x N x= M c) { } 11. 3; ; 300C x N x n n N x= = + Hãy viết các tập hợp A, B bằng cách liệt kê các phần tử. Bài 5. Tìm số phần tử của các tập hợp sau đây a. A = { } b. B = { } 1002;2/ xxNx M c. C = { } 01/ =+ xNx d. D = { } 3/ MxNx Bài 6. Viết các tập hợp sau rồi tìm số phần tử của các tập hợp đó a. Tập hợp A các số tự nhiên x mà 8 : x = 2 b. Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 5 c. Tập hợp C các số tự nhiên x mà x 2 = x + 2 d. Tập hợp D các số tự nhiên x mà x : 2 = x : 4 e. Tập hợp E các số tự nhiên x mà x + 0 = x Bài 7. Cho A = { } 3;2;1 2 Ti liu Bi dng hc sinh gii mụn Toỏn lp 6 cc hay Tìm tất cả các tập hợp con của tập hợp A Bài 8. Ta gọi A là tập hợp con thực sự của B nếu A B và A B Hãy viết các tập hợp con thực sự của tập hợp B = { } 4;3;2;1 Bài 9 . Cho tập hợp A = {a, b, c, d, e } a. Viết các tập con của A có một phần tử b.Viết các tập con của A có hai phần tử c. Có bao nhiêu tập hợp con của A có ba phần tử d. Có bao nhiêu tập hợp con của A có bốn phần tử e. Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con Bài 11 . Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số, B là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số , C là tập hợp các số tự nhiên lẻ có ba chữ số , D là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số tận cùng bằng 5 . Dùng kí hiệu và sơ đồ để biểu thị quan hệ giữa các tập hợp ở trên Bài 12 . Cho tập hợp A = { } 7;5;4 , hãy lập tập hợp B gồm các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từ các phần tử của tập hợp A . Bảo rằng tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B đúng hay sai? Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp A và B Bài 13 . Tìm các tập hợp bằng nhau trong các tập hợp sau a. A = { } 7;1;3;5;9 b. B là tập hợp các số tự nhiên x mà 5 . x = 0 c. C là tập hợp các số lẻ nhỏ hơn 10 d. D là tập hợp các số tự nhiên x mà x : 3 = 0 Bài 17 . Trong một lớp học , mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 ngời học tiếng Anh , 27 ngời học tiếng Pháp, còn 18 ngời học cả hai thứ tiếng . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh Bài 18 Kết quả điều tra ở một lớp học cho thấy : có 20 học sinh thích bóng đá ; 17 học sinh thích bơi; 36 học sinh thích bóng chuyền; 14 học sinh thích bóng đá và bơi;13 học sinh thích bơi và bóng chuyền; 15 học sinh thích bóng đá và bóng chuyền; 10 học sinh thích cả ba môn ;12 học sinh không thích một môn nào.Tìm xem lớp học đó có bao nhiêu học sinh Bài 19 . Trong số 100 học sinh có 75 học sinh thích toán , 60 học sinh thích văn. a. Nếu có 5 học sinh không thích cả toán và văn thì có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán b. Có nhiều nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán c. Có ít nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán Bài toán 1: Cho tập hợp { } , , , ,A a b c d e= . a) Viết các tập hợp con của A có một phần tử b) Viết các tập hợp con của A có hai phần tử. c) Có bao nhiêu tập hợp con của A có ba phần tử ? có bốn phần tử ?. d) Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con ? Bài toán 2: Xét xem tập hợp A có là tập hợp con của tập hợp B không trong các trờng hợp sau. a) { } 1;3;5A = ; { } 1;3;7B = b) { } ,A x y= ; { } , ,B x y z= c) A là tập hợp các số tự nhiên có tận cùng bằng 0, B là tập hợp các số tự nhiên chẵn. 3 Ti liu Bi dng hc sinh gii mụn Toỏn lp 6 cc hay Bài toán 3: Ta gọi A là tập con thực sự của B nếu ; .A B A B Hãy viết các tập con thực sự của tập hợp { } 1;2;3B = Bài toán 4: Cho các tập hợp { } 1;2;3;4A = ; { } 3;4;5B = Viết các tập hợp vừa là tập hợp con của A, vừa là tập hợp con của B Bài toán 5: Cho tập hợp { } 1;2;3;4A = . a) Viết các tập hợp con của A mà mọi phần tử của nó đều là số chẵn. b) Viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A. Bài toán 6: Cho 2 tập hợp { } 1;3;6;8;9;12A = và B = { } */ 2 12x N x a)Tìm tập hợp C của các phần tử vừ thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B Tìm tập hợp D của các phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp A Hoặc tập hợp B Bài toán 10: Cho tập hợp { } 30;4;2005;2;9M = . Hãy nêu tập hợp con của tập M gồm những số: a) Có một chữ số b) có hai chữ số c) Là số chẵn. Bài toán 11: Cho { } 2; 4; 100A x N x x x= <M M ; { } 8; 100B x N x x= <M a) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A ; tập hợp B. b) Hai tập hợp A, B có bằng nahu không ? Vì sao ? Bài toán 13: Cho A là tập hợp 5 số tự nhiên đầu tiên, B là tập hợp 3 số chẵn đầu tiên. a) CMR: B A b) Viết tập hợp M sao cho ,B M M A . Có bao nhiêu tập hợp M nh vậy. Bài toán 14: Cho { } 7. 3; ; 150A x N x q q N x= = + . a) Xác định A bằng cách liệt kê các phần tử ? b) Tính tổng các phần tử của tập hợp A. Bài toán 15: Cho { } 1;13;21;29;52M = . Tìm ;x y M biết 30 40x y< < Bài toán 10: Cho a) { } 1;2A = ; { } 1;3;5B = b) { } ,A x y= ; { } , , ,B x y z t= Hãy viết các tập hợp gồm 2 phần tử trong đó một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B. Các phép toán trong N 1. Tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng v phộp nhõn. a + b = b + a ; a.b = b.a Khi i ch cỏc s hng trong mt tng thỡ tng khụng i Khi i chừ cỏc tha s trong mt tớch thỡ tớch khụng i. 2. Tớnh cht kt hp ca phộp cng v phộp nhõn: (a + b ) + c = a + ( b + c); (a.b).c = a(b.c); 3. Tớnh cht phõn phi ca phộp nhõn i vi phộp cng.: a(b+ c) = ab + ac 4. iu kin a chia ht cho b ( a,b N ; b 0) l cú s t nhiờn p sao cho a= b.p. 5. Trong phộp chia cú d s b chia = s chia x thng + s d ( a = b.p + r) s d bao gi cng khỏc 0 v nh hn s chia. Nếu a .b= 0 thì a = 0 hoặc b = 0. 4 Ti liu Bi dng hc sinh gii mụn Toỏn lp 6 cc hay II. Bài tập *.Dạng 1: Các bài toán tính nhanh Bài 1: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất. a/ 67 + 135 + 33 b/ 277 + 113 + 323 + 87 Bài 2: Tính nhanh các phép tính sau: a/ 8 . 17 . 125 b/ 4 . 37 .25 Bài 3: Tính nhanh một cách hợp lí: a/ 997 + 86 b/ 37. 38 + 62. 37 c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001 d/ 67. 99; , 998. 34 c/ 43. 11 67. 101 B i 4: Tính nhanh các phép tính: a/ 37581 9999 c/ 485321 99999 b/ 7345 1998 d/ 7593 1997 Bài 5: Tính nhanh: a) 15. 18 b) 25. 24 c) 125. 72 d) 55. 14 Bài 6 :Tính nhanh: a) 25. 12 b) 34. 11 c) 47. 101 d) 15.302 e) 125.18 g) 123. 1001 Bài 7: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất: a) 463 + 318 + 137 + 22 b) 189 + 424 +511 + 276 + 55 c) (321 +27)+ 79 d) 185 +434 + 515 + 266 + 155 e) 652 + 327 + 148 + 15 + 73 f) 347 + 418 + 123 + 12 Bài 8: Tính bằng cách hợp lí nhất: a) 5. 125. 2. 41. 8 b) 25. 7. 10. 4 c) 8. 12. 125. 2 d) 4. 36. 25. 50 Chú ý: Quy tắc đặt thừa số chung : a. b+ a.c = a. (b+ c) hoặc a. b + a. c + a. d = a.(b + c + d) e) 3. 25. 8 + 4. 37. 6 + 2. 38. 12 Bài 9: Tính bằng cách hợp lí nhất: 6. 38. 63 + 37. 38 b) 12.53 + 53. 172 53. 84 5 Ti liu Bi dng hc sinh gii mụn Toỏn lp 6 cc hay c) 35.34 +35.38 + 65.75 + 65.45 d, 39.8 + 60.2 + 21.8 e, 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 *Chỳ ý: Mun nhõn 1 s cú 2 ch s vi 11 ta cng 2 ch s ú ri ghi kt qu vỏo gia 2 ch s ú. Nu tng ln hn 9 thỡ ghi hng n v vỏo gia ri cng 1 vo ch s hng chc. vd : 34 .11 =374 ; 69.11 =759 *Chỳ ý: mun nhõn mt s cú 2 ch s vi 101 thỡ kt qu chớnh l 1 s cú c bng cỏch vit ch s ú 2 ln khớt nhau vd: 84 .101 =8484 ; 63 .101 =6363 ; *Chỳ ý: mun nhõn mt s cú 3 ch s vi 1001 thỡ kt qu chớnh l 1 s cú c bng cỏch vit ch s ú 2 ln khớt nhau Ví dụ:123.1001 = 123123 *.Dạng 2: Các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp 1:Dãy số cách đều: VD: Tính tổng: S = 1 + 3 + 5 + 7 + + 49 Ta tính tổng S nh sau: Bài 1:Tính tổng sau: a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + . + 100 S s hng c dóy l: (100-1):1+1 = 100 A= (100 + 1) .100 : 2 = 5050 b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + . + 100 s s hng l: (100-2):2+1 = 49 B=(100 +2).49 :2 = 551 .49 = 2499 c) C = 4 + 7 + 10 + 13 + . + 301 d) D = 5 + 9 + 13 + 17 + .+ 201. Bài 2: Tính các tổng: a) A = 5 + 8 + 11 + 14 + . + 302 b) B = 7 + 11 + 15 + 19 + .+ 203. c) C = 6 + 11 + 16 + 21 + . + 301 d) D =8 + 15 + 22 + 29 + . + 351. Bài 3: Cho tổng S = 5 + 8 + 11 + 14 + . a)Tìm số hạng thứ100 của tổng. b) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên. Gii: lu ý: s cui = (s s hng - 1) . khong cỏch - s u 6 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 cực hay a. vậy số thứ 100 = (100-1) .3 – 5 = 292 b. S= (292 + 5) .100:2 = 23000 Bµi 4: Cho tæng S = 7 + 12 + 17 + 22 + . a)T×m sè h¹ng tø50 cña tæng. b) TÝnh tæng cña 50 sè h¹ng ®Çu tiªn. 7 Bµi 5:TÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn x, biÕt x lµ sè cã hai ch÷ sè vµ 12 < x < 91 Bµi 6: TÝnh tæng cña c¸c sè tù nhiªn a , biÕt a cã ba ch÷ sè vµ 119 < a < 501. TÝnh tæng c¸c ch÷ sè cña a. Bµi 7: TÝnh 1 + 2 + 3 + . + 1998 + 1999 Bµi 8: TÝnh tæng cña: a/ TÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè. b/ TÊt c¶ c¸c sè lÎ cã 3 ch÷ sè. b/ S 2 = 101+ 103+ . + 997+ 999 Bµi 9TÝnh tæng a/ TÊt c¶ c¸c sè: 2, 5, 8, 11, ., 296 b/ TÊt c¶ c¸c sè: 7, 11, 15, 19, ., 283 Bµi 10: Cho d·y sè: a/ 1, 4, 7, 10, 13, 19. b/ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. c/ 1, 5, 9, 13, 17, 21, . H·y t×m c«ng thøc biÓu diÔn c¸c d·y sè trªn. Ghi chó: C¸c sè tù nhiªn lÎ lµ nh÷ng sè kh«ng chia hÕt cho 2, biÓu diÔn lµ 2 1k + , k ∈ N C¸c sè tù nhiªn ch½n lµ nh÷ng sè chia hÕt cho 2, c«ng thøc biÓu diÔn lµ 2k , k ∈ N) *D¹ng 3: T×m x Bµi 1:Tìm x ∈ N biết a) (x –15) .15 = 0 b) 32 (x –10 ) = 32 Bµi 2:Tìm x ∈ N biết : a ) (x – 15 ) – 75 = 0 b)575- (6x +70) =445 c) 315+(125-x)= 435 Bµi 3:Tìm x ∈ N biết : a) x –105 :21 =15 b) (x- 105) :21 =15 Bµi 4: Tìm số tự nhiên x biết a( x – 5)(x – 7) = 0 b/ 541 + (218 – x) = 735 c/ 96 – 3(x + 1) = 42 d/ ( x – 47) – 115 = 0 e/ (x – 36):18 = 12 BTNC a) Tính tổng của các sống tự nhiên từ 1 đến 999; b) Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 999 thành một hang ngang ,ta được số 123….999. tính tổng các chữ số của số đó. 1.Tìm số có hai chữ số,biế rằng nếu viêt chữ số 0 xen giữa hai chữ của số đó thì được số có ba chữ số gấp 9 lần số có hai chữ số ban đầu. 2.a)Hãy viết liên tiếp 20 chữ số 5 thành một hàng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ số đó để được tổng bằng 1000. b) Hãy viết liên tiếp tám chữ số 8 thành một hàng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ số đó để được tổng bằng 1000. 3.Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp : lớp số chẵn và lớp số lẻ.hỏi lớp nào có tổng các chữ số lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? 4. Điền các chữ số thích hợp vào các chữ để được phép tính đúng : a) ab1 + 36 = 1ab ; b) abc + acc + dbc = bcc 5. Cho ba chữ số a,b,c với 0 < a < b < c ; a) Viết tập hợp A các số có ba chữ số ,mỗi số gồm cả ba chữ số a, b ,c: b) Biết rằng tổng hai số nhỏ nhất trong tập hợp A bằng 488.tìm tổng các chữ a + b + c. 5. Cho 1 bảng vuông gồm 9 ô vuông như hình vẽ. hãy điền vào các ô của bảng các số tự nhiên từ 1 đến 10 (mỗi số chỉ được viết một lần) sao cho tổng các số ở mỗi hang ,mỗi cột ,mỗi đường chéo bằng nhau. 6. Kí hiệu n! là tích của các số tự nhiên từ 1 đến n : n! = 1.2.3…n. Tính : S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! 7. Trong một tờ giấy kẻ ô vuông kích thước 50.50 ô vuông .trong mỗi ô người ta viết một số tự nhiên . biết rằng bốn ô tạo thành một hình như hình vẽ thì tổng các số trong bốn ô đó đều bằng 4 .hãy chứng tỏ rằng mỗi số đó đều bằng 1. 8.Một số có bảy chữ số ,cộng với số được viets bảy chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại thì được tổng là số có bảy chữ số.hãy chứng tổ rằng tổng tìm được có ít nhất một chữ số chẵn. 9.Cho bảng gồm 16 ô vuông như hình vẽ .hãy điền vào các ô bảng của bảng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 31 (mỗi số chỉ 4 1 0 2 8 15 29 23 5 3 17 27 9 vit mt ln.) sao cho tng cỏc s trong cựng mt hng, cựng mt ct , cựng mt ng chộo u bng nhau 10.Cho dóy s 1,2,3,5,8,13,21,34,.( dóy s phi bụ na xi) trong ú mi s (bt u t s th ba) bng tng hai s ng lin trc nú.chn trong dóy s ú 8 s liờn tip tựy ý.chng minh rng tng ca 8 s ny khụng phi l mt s ca dóy ó cho. 11. Mt s chn cú bn ch s, trong ú ch s hng trm v ch s hang chc lp thnh mt s gp ba ln ch s hng nghỡn v gp hai ln ch s hang n v.tỡm s ú. 12.Tỡm cỏc s a,b,c,d trong php tớnh sau: abcd + abc + ab + a = 4321 . 13.Hai ngi chi mt trũ chi ln lt bc nhng viờn bi t hai hp ra ngoi.mi ngi n lt mỡnh bc mt s viờn bi tựy ý .ngi bc viờn bi cui cựng i vi cacr hai hp l ngi thng cuc.bit rng hp th nht cú 190 viờn bi ,hp th hai cú 201 viờn bi.hóy tỡm thut chi m bo ngi bc bi u tiờn l ngi thng cuc. Bi tp củng cố 1. Tớnh giỏ tr ca biu thc mt cỏch hp lớ: A = 100 + 98 + 96 + .+ 2 - 97 95 - - 1 ; B = 1 + 2 3 4 + 5 + 6 7 8 + 9 + 10 11 12 + - 299 330 + 301 + 302; 2. Tớnh nhanh a) 53.39 +47.39 53.21 47.21. b)2.53.12 + 4.6.87 3.8.40; c) 5.7.77 7.60 + 49.25 15.42. 3.Tỡm x bit: a) x : [( 1800+600) : 30] = 560 : (315 - 35); ab) [ (250 25) : 15] : x = (450 - 60): 130. 4. Tng ca hai s bng 78293.s ln trong hai s ú co ch s hng dn v l 5 ,ch hng chc 1,ch s trm l 2.nu ta gch b cỏc ch s ú i thỡ ta c mt s bng s nh nht .tỡm hai s ú. 5.Mt php chia cú thng l 6 d 3 .tng ca s b chia ,s chia v s d l 195.tỡm s b chia v s chia. 6.Tng ca hai s cú a ch s l 836.ch s hng trm ca s th nht l 5 ,ca s th hai l 3 .nu gch b cỏc ch s 5 v 3 thỡ s c hai s cú hai ch s m s ny gp 2 ln s kia.tỡm hai s ú. 7.Mt hc sinh khi gii bi toỏn ỏng l phi chia 1 s cho 2 v cng thng tỡm c vi 3 .nhng do nhõm ln em ú ó nhõn s ú vi 2 v sau ú ly tớch tỡm c tr i 3 .mc dự vy kt qu vn ỳng .hi s cn phi chia cho 2 l s no? 8. Tỡm s cú ba ch s .bit rng ch s hng trm bng hiu ca ch s hng chc vi ch s hng n v.chia ch s hng chc cho ch s hng n v thỡ c thng l 2 v d 2.tớch ca s phi tỡm vi 7 l 1 s cú ch s tn cựng l 1. 9. Tỡm s t nhiờn a 200 .bit rng khi chia a cho s t nhiờn b thỡ c thng l 4 v d 35 . 10. Vit s A bt kỡ cú 3 ch s ,vit tip 3 ch s ú 1 ln na ta c s B cú 6 ch s.chia s B cho 13 ta c s C. chia C cho 11 ta c s D.li chia s D cho 7.tỡm thng ca phộp chia ny. 11. Khi chia s M gm 6 ch s ging nhau cho s N gm 4 ch s ging nhau thỡ c thng l 233 v s d l 1 s r no ú .sau khi b 1 ch s ca s M v 1 ch s ca s N thỡ thng khụng i v s d gim i 1000.tỡm 2 s M v N? * Các bài toán về dãy số viết theo quy luật. [...]... 583 + 765 5 +8 +11 +14 + + 38 + 41 b 4 7 16 25 13 8 250 c ( 1999 + 313) – 1999 ( 1435 + 213) – 13 d 2023 - ( 34 + 1 560 ) 1972 – ( 368 + 972) e 364 – ( 364 – 111) 249 – ( 75 – 51) Bµi 2 TÝnh nhanh c¸c tỉng sau a 1+2+3+4+5+ +n e 2+5+11+ +47 +65 b 1+3+5+7+ + ( 2n – 1) g 3+12+48+ +3072+12288 c 2+4 +6+ 8+ +2n h 2+5+7+12+ +81+131 d 1 +6+ 11+ 16+ + 46+ 51 i 49-51+53-55+57-59 +61 -63 +65 Bµi 3 a TÝnh nhÈm 204 36 499.12... a 420 + 65 4 = ( x + 175) : 5 + 30 b [ ( x + 32) − 17] 2 = 42 c ( 32 15 ) : 2 = ( x + 70 ) : 14 – 40 d [ 61 + (53 − x)] 17 = 1785 e x – 4 867 = ( 175 2050 70 ) : 25 + 23 f 69 7 : 15.x + 364 = 17 x g 92.4 – 27 = Bµi 5 TÝnh nhanh x + 350 + 315 x 168 . 168 − 168 .58 (4 56. 11 + 912).37 110 13.74 864 .48 − 432. 96 45. 16 − 17 b 864 .48.432 28 + 45.15 72 56. 4375 − 725 (315 + 372).3 + (372 + 315).7 c 365 0 + 4375.7255... (113 )66 0 = 133 166 0 371320 = (372 )66 0 = 1 369 660 V× 1 369 660 > 133 166 0 => 371320 > 111979 Bµi 7: So s¸ch c¸c cỈp sè sau: a/ A = 275 vµ B = 2433 Ta cã A = 275 = (33)5 = 315 vµ B = (35)3 = 315 VËy A = B b/ A = 2 300 vµ B = 3200 A = 2 300 = 33.100 = 8100 vµ B = 3200 = 32.100 = 9100 V× 8 < 9 nªn 8100 < 9100 vµ A < B Bµi 8: So s¸nh hai l thõa sau: 3111 vµ 1714 Ta thÊy 3111 < 3211 = (25)11 = 255 (1) 1714 > 161 4... b b = n c, 166 : 42 d, 178: 94e, 1254 : 253f, 414 528 = (g, 12n: 22n = h 84 165 b 540 1252 62 53 i 274 8110 d 103 1005 10004 k 410.230 b) 925.274.813 c) 2550.1255 d) 64 3.48. 164 a) 5 x.5 x.5 x b) x1.x 2 .x 20 06 c) x.x 4 x 7 .x100 d) x 2 x5 x8 .x 2003 a) 38 : 36 ; ; 197 :193 210 : 83 ; 127 : 67 ; 275 : 813 b) 1 06 :10 ; 58 : 252 ; 49 : 64 2 ; 225 : 324 ; 183 : 93 ; 1253 : 254 a) 166 : 42 b) 278... : 34 + 22 2 20 10 187 (38 + 62 ) – 87 (62 + 38) 11 25.{32 : [12 – 4 + 4 ( 16 : 8)]} 12 : 2.125.18 + 36. 252 + 4.223.9 B = 12 62 32 + 32 + 72 + 20 1449 : {[2 16 + 184 : 8).9]} 2195.1952 - 952 427 - 1952 1 768 H = 30 + 31 + 32 + 33 + 30 31 32.33 A = { 46 – [( 16 + 71.4) : 15 ] }– 222 + 224 + 2 26 + + 444 (53 46 – 2808) : 54 + 51 23 16 - 23 14 25.{32 : [12 – 4 + 4 ( 16 : 8)]} L thõa víi sè mò tù nhiªn... (372 + 315).7 c 365 0 + 4375.7255 26. 13 + 74.14 1978.1979 + 1980.21 + 1958 27.45 + 27.55 d 1980.1979 − 1978.1979 2 + 4 + 6 + + 14 + 16 + 18 26. 108 − 26. 12 1 e 127 36 + 64 127 – 27 100 32 − 28 + 24 − 20 + 16 − 12 + 8 − 4 a {390 : [500 – (125 + 35 7)]} 2 57 : 55 - 7 70 3 50 + 51 + 52 + + 99 + 100 4 24:{300 : [375 – (150 + 15 5]} 5 56 : 53 + 3 32 6 20 + 22 + 24 + 96 + 98 7 35 + 38 + 41 + + 92 + 95... 414.528 e) 12n : 22 n g) 64 4. 165 : 420 Bµi tËp 2: TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc a, 38 : 34 + 22 23 b, 3 42 – 2 32 c, 3 e 2 72 x 54 108 4 10 g 3 10 11 + 3 5 9 4 3 2 10 h 2 46. 34.95 212.14.125 453.204.182 213 + 25 d, e, g, 10 2 61 2 35 36 1805 2 +2 10 13 + 2 65 8 2 104 y ( 1253 75 – 1755 : 5 ) : 20012002 k 16 64 82 : ( 43 25 16) Bµi 4 Cho A = 5 415 99 – 4 320 89 B = 5.29 .61 9- 7.229.2 76 TÝnh A : B C = 2181.729... – 6 ) =1339 :13 d 10 + 2x = 45 : 43 a 70 - 5.(2x - 3) = 45 b 1 56 – (x + 61 ) = 82 c 6. (5x + 35) = 330 d 9 36 - (4x + 24) = 72 a 5.(3 x + 34) = 515 b (158 - x) : 7 = 20 c (7x - 28) 13 = 0 d 218 + (97 - x) = 313 (2x – 39) 7 + 3 = 80 b)[(3x + 1)3 ]5 = 150 c) 24 36 (5x + 103) = 12 d) 294 - (7x - 217) = 38 311 : 3 16 + 62 a) x : [( 1800 +60 0) : 30] = 560 : (315 - 35); b) [ (250 – 25) : 15] : x = (450 - 60 ):... + 6 không chia hết cho 5 Giải: Với mọi số tự nhiên n thì n 2 + n = n(n + 1) đây là tích của hai số tự nhiên liên tiếp nên tận cùng bằng 0; 2; 6 Do đó n 2 + n + 6 tận cùng bằng 6; 8; 2 nên không chia hết cho 5 4) CMR: a/ 94 260 – 35137chia hết cho 5 b/ 995 - 984 + 973 - 962 chia hết cho 2 và 5 Giải: a/ 94 260 – 35137= 9424.15 – 35137= … .61 5 - …1 = 6 - …1 = …5 M 5 b/ 995 - 984 + 973 - 962 = …9 - 6 +... 22 + … + 102) (65 111 – 13 15 37) 210.13 + 210 .65 2 8.104 310.11 + 310.5 210.13 + 210 .65 49. 36 + 64 4 b) B = c) C = d) 39.24 28.104 164 .100 723.542 46. 34.95 213 + 25 212.14.125 D= e) E = 12 f) F = 10 2 g) G = h) 1084 6 2 +2 355 .6 11.322.37 − 915 453.204.182 H= i) I = (2.314 ) 2 1805 a) A = Bµi tËp 5: T×m x ∈ N biÕt a, 2x 4 = 128 b, x15 = x 1 c, (2x + 1)3 = 125 d, (x – 5)4 = (x - 5 )6 d/ x10 = x e/ . chuyền; 10 học sinh thích cả ba môn ;12 học sinh không thích một môn nào.Tìm xem lớp học đó có bao nhiêu học sinh Bài 19 . Trong số 100 học sinh có 75 học sinh thích toán , 60 học sinh thích. một lớp học cho thấy : có 20 học sinh thích bóng đá ; 17 học sinh thích bơi; 36 học sinh thích bóng chuyền; 14 học sinh thích bóng đá và bơi;13 học sinh thích bơi và bóng chuyền; 15 học sinh. hạng đầu tiên. Gii: lu ý: s cui = (s s hng - 1) . khong cỏch - s u 6 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 cực hay a. vậy số thứ 100 = (100-1) .3 – 5 = 292 b. S= (292 + 5) .100:2 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực hay, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực hay, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực hay

Từ khóa liên quan