vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh

19 1,065 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 11:31

VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TI PẾ TRẺ S SINHƠ M M Ụ C TIÊU C TIÊU  Nêu các đ c đi m vàng da sinh lý tr s sinh.ặ ể ở ẻ ơ Nêu các đ c đi m vàng da sinh lý tr s sinh.ặ ể ở ẻ ơ  K các giai đo n lâm sàng c a vàng da nhân.ể ạ ủ K các giai đo n lâm sàng c a vàng da nhân.ể ạ ủ  Nêu các b nh lý th ng g p gây vàng da n ng.ệ ườ ặ ặ Nêu các b nh lý th ng g p gây vàng da n ng.ệ ườ ặ ặ  K các d u hi u tr vàng da n ng. ể ấ ệ ẻ ặ K các d u hi u tr vàng da n ng. ể ấ ệ ẻ ặ  K 2 bi n pháp đi u tr vàng da tăng bilirubin ể ệ ề ị K 2 bi n pháp đi u tr vàng da tăng bilirubin ể ệ ề ị gián ti p.ế gián ti p.ế CHUYỂN HÓA BILIRUBIN TRONG CƠ THỂ Hemoglobin Biliverdin HC Bilirubin GT + Albumin TUẦN HOÀN Bilirubin TT Bilirubin Glucuronide β -glucuronidase Bilirubin Chu trình gan ruột Stercobilinogen Urobilinogen TĂNG BILIRUBIN TR S SINH:Ở Ẻ Ơ TĂNG BILIRUBIN TR S SINH:Ở Ẻ Ơ “Q “Q UÁ TRÌNH SINH LÝ” UÁ TRÌNH SINH LÝ”  H ng c u v ồ ầ ỡ H ng c u v ồ ầ ỡ → → Bilirubin. Bilirubin.  ↓ ↓ chuy n hóa Bili GT ể chuy n hóa Bili GT ể → → Bili TT / gan. Bili TT / gan.  ↓ ↓ bài ti t Bilirubin ế bài ti t Bilirubin ế → → Tái h p thu Bilirubin / chu ấ Tái h p thu Bilirubin / chu ấ trình ru t gan.ộ trình ru t gan.ộ ĐẶC ĐIỂM VÀNG DA SINH LÝ ĐẶC ĐIỂM VÀNG DA SINH LÝ - Xuất hiện sau N3. Xuất hiện sau N3. - Tự khỏi sau 1 tuần. Tự khỏi sau 1 tuần. - VD nhẹ ở mặt, ngực. VD nhẹ ở mặt, ngực. - Bilirubin < 12 - 15mg/dl. Bilirubin < 12 - 15mg/dl. - Trẻ bú tốt, không dấu hiệu bệnh. Trẻ bú tốt, không dấu hiệu bệnh. TĂNG BILIRUBIN QUÁ M C Ứ TĂNG BILIRUBIN QUÁ M C Ứ VÀNG DA B NH LÝỆ VÀNG DA B NH LÝỆ Bili TT Tan trong nước Bili GT Tan trong mỡ Đ Đ Ộ Ộ C C N N Ã Ã O O 3 giai đọan 3 giai đọan - Gđ 1: Bú yếu, li bì, giảm TLC, khóc thét. - Gđ 1: Bú yếu, li bì, giảm TLC, khóc thét. - Gđ 2: Bỏ bú, tăng TLC, co gồng, co giật, - Gđ 2: Bỏ bú, tăng TLC, co gồng, co giật, sốt, chết trong cơn ngưng thở. sốt, chết trong cơn ngưng thở. - Gđ 3: Di chứng. - Gđ 3: Di chứng.  S m (N1 - 2): ít g p, do ớ ặ S m (N1 - 2): ít g p, do ớ ặ TÁN HUY T: Ế TÁN HUY T: Ế B t đ ng nhóm máu ABO: m máu O; con máu A ho c B.ấ ồ ẹ ặ B t đ ng nhóm máu ABO: m máu O; con máu A ho c B.ấ ồ ẹ ặ B t đ ng nhóm máu Rhesus: m rh (-), con Rh (+).ấ ồ ẹ B t đ ng nhóm máu Rhesus: m rh (-), con Rh (+).ấ ồ ẹ Tán huy t mi n d ch: t kháng th t m .ế ễ ị ự ể ừ ẹ Tán huy t mi n d ch: t kháng th t m .ế ễ ị ự ể ừ ẹ  N3 - 10: r t th ng g p do:ấ ườ ặ N3 - 10: r t th ng g p do:ấ ườ ặ - Nhi m trùng: r n, da, nhi m trùng huy t.ễ ố ễ ế - Nhi m trùng: r n, da, nhi m trùng huy t.ễ ố ễ ế - Đa h ng c u, b u huy t thanh to, t máu.ồ ầ ướ ế ổ ụ - Đa h ng c u, b u huy t thanh to, t máu.ồ ầ ướ ế ổ ụ - Ch m tiêu phân su, teo t c ru t.ậ ắ ộ - Ch m tiêu phân su, teo t c ru t.ậ ắ ộ - Thi u men G6PD.ế - Thi u men G6PD.ế NGUYÊN NHÂN VÀNG DA B NGUYÊN NHÂN VÀNG DA B Ệ NH LÝ NH LÝ  Mu n (Sau N14):ộ Mu n (Sau N14):ộ - Do s a m (th ng g p).ữ ẹ ườ ặ - Do s a m (th ng g p).ữ ẹ ườ ặ - B nh gan.ệ B nh gan.ệ - T c m t.ắ ậ T c m t.ắ ậ - Suy giáp b m sinh.ẩ Suy giáp b m sinh.ẩ - B nh chuy n hoá.ệ ể B nh chuy n hoá.ệ ể VÀNG DA SƠ SINH VÀNG DA SƠ SINH (Bilirubin > 7mg/dl (Bilirubin > 7mg/dl SINH LÝ SINH LÝ BỆNH LÝ BỆNH LÝ Bili > 20mg/dl Bili > 20mg/dl VÀNG DA NHÂN VÀNG DA NHÂN (Bệnh não do Bilirubin) (Bệnh não do Bilirubin) Yếu Yếu tố tố thuận thuận lợi lợi Thiếu oxy Toan máu Hạ đường huyết Giảm albumin máu D U HI U TR VÀNG DA N NGẤ Ệ Ẻ Ặ D U HI U TR VÀNG DA N NGẤ Ệ Ẻ Ặ  Xu t hi n s m 24 – 48 gi đ u sau sanh.ấ ệ ớ ờ ầ Xu t hi n s m 24 – 48 gi đ u sau sanh.ấ ệ ớ ờ ầ  Vàng da s m đ n bàn tay bàn chân.ậ ế Vàng da s m đ n bàn tay bàn chân.ậ ế  Vàng da tr b nh / sanh non.ở ẻ ệ Vàng da tr b nh / sanh non.ở ẻ ệ  Bilirubin gián ti p > 20mg%. ế Bilirubin gián ti p > 20mg%. ế  Tăng Bilirubin nhanh > 5mg/dl/ngày. Tăng Bilirubin nhanh > 5mg/dl/ngày. Đánh giá 1 tr vàng da ẻ Đánh giá 1 tr vàng da ẻ  H i ngày tu i b t đ u xu t hi n vàng da.ỏ ổ ắ ầ ấ ệ H i ngày tu i b t đ u xu t hi n vàng da.ỏ ổ ắ ầ ấ ệ  Khám vàng da đ n đâu, tìm d u vàng da bàn tay bàn chân. ế ấ Khám vàng da đ n đâu, tìm d u vàng da bàn tay bàn chân. ế ấ  Tìm d u hi u vàng da nhân.ấ ệ Tìm d u hi u vàng da nhân.ấ ệ  Xác đ nh tr c n đi u tr vàng da ngay hay ch c n theo dõi ? ị ẻ ầ ề ị ỉ ầ Xác đ nh tr c n đi u tr vàng da ngay hay ch c n theo dõi ? ị ẻ ầ ề ị ỉ ầ  XN c n làm / tr VD n ng: Bilirubin, CTM, Hct, Coomb’s ầ ẻ ặ XN c n làm / tr VD n ng: Bilirubin, CTM, Hct, Coomb’s ầ ẻ ặ Test, nhóm máu m con (ABO, Rh), CRP, ẹ Test, nhóm máu m con (ABO, Rh), CRP, ẹ G6PD G6PD [...]... 390 nm 450 nm 500 nm 390 nm Da Bili Bili Bili Sàn phẩm ưu thế Hiệu quả θ: Lục > Xanh > Tím, Trắng Trở ngại: Trắng > Xanh > Tím, Lục   Chọn lựa: Ánh sáng xanh blue  HƯỚNG DẪN PHÁT HIỆN VÀNG DA    Quan sát màu da trẻ hàng ngày dưới ánh sáng mặt trời Không nằm trong buồng tối Mang đến khám ngay khi thấy màu da trẻ vàng Khi trẻ có VD được theo dõi tại nhà: bà mẹ nên: - Cho trẻ bú mẹ nhiều lần hơn - Tắm... CÁC YẾU TỐẢNH HƯỞNG BƯỚC SÓNG: 420 – 480nm AS xanh > AS trắng KHOẢNG CÁCH từ đèn đến BN: 30 – 40cm HIỆU QUẢ CHIẾU ĐÈN CHẤT LƯỢNG ÁNH SÁNG Bóng thay mỗi 2000 giờ (# 3 tháng) DIỆN TÍCH TIẾP XÚC DA: 2 dàn đèn > 1 dàn đèn LIỀU LƯỢNG ÁNH SÁNG Liên tục > gián đoạn  Nhóm máu thay: - Bất đồng ABO: nhóm O - Bất đồng Rhesus: Rh âm, nhóm máu ABO cùng nhóm máu con ĐỪNG NÊN THAY MÁU KHI ĐÃ VÀNG DA NHÂN GĐ II SỰ... Suy giáp bẩm sinh (+) VD vùng mặt 24 giờ đầu (-) VD vùng mặt ngực 48 giờ đầu (+) (-) Bili máu CTM (-) VD tòan thân (-) T/d bình thường Yếu tố nguy cơ VD Tầm sóat NN gây VD (+) (+) Điều trị VD -Chiếu đèn -Thay máu (-) Trẻ bệnh (+) ĐIỀU TRỊ NGUYÊN NHÂN Qui luật Kramer’s (1) 6 mg/dl (2) 9 mg/dl (3) 12 mg/dl (4) 15 mg/dl (5) > 15 mg/dl CƠ N G U Ồ N S Á N G CHẾ TÁC DỤNG Bili trong mô mỡ dưới da CỦA ÁNH SÁNG... Mang đến khám ngay khi thấy màu da trẻ vàng Khi trẻ có VD được theo dõi tại nhà: bà mẹ nên: - Cho trẻ bú mẹ nhiều lần hơn - Tắm nắng mỗi sáng - Tái khám mỗi ngày cho đến khi hết vàng da (tuần 1) - Theo dõi tiến triển của màu da & các dh bệnh nặng . VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TI PẾ TRẺ S SINH M M Ụ C TIÊU C TIÊU  Nêu các đ c đi m vàng da sinh lý tr s sinh. ặ ể ở ẻ ơ Nêu các đ c đi m vàng da sinh lý tr s sinh. ặ ể ở ẻ ơ  K. tr vàng da n ng. ể ấ ệ ẻ ặ K các d u hi u tr vàng da n ng. ể ấ ệ ẻ ặ  K 2 bi n pháp đi u tr vàng da tăng bilirubin ể ệ ề ị K 2 bi n pháp đi u tr vàng da tăng bilirubin ể ệ ề ị gián ti p.ế gián. ậ - Suy giáp b m sinh. ẩ Suy giáp b m sinh. ẩ - B nh chuy n hoá.ệ ể B nh chuy n hoá.ệ ể VÀNG DA SƠ SINH VÀNG DA SƠ SINH (Bilirubin > 7mg/dl (Bilirubin > 7mg/dl SINH LÝ SINH LÝ BỆNH LÝ BỆNH
- Xem thêm -

Xem thêm: vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh, vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh, vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh