Vai trò của các loài động vật hoang dại và một số loài côn trùng trong các bệnh Arleovirua ở Việt Nam

20 414 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 14:09

Trên cơ sở đánh giá vai trò của các loài động vật hoang dại và côn trùng trong sự lưu hành của một số Arhovirua phổ biến chủ yếu là tỏng dangue xuất huyết và viên não nhật bản B, xây dựng các biện pháp phòng chống hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của các loài động vật hoang dại và một số loài côn trùng trong các bệnh Arleovirua ở Việt Nam, Vai trò của các loài động vật hoang dại và một số loài côn trùng trong các bệnh Arleovirua ở Việt Nam, Vai trò của các loài động vật hoang dại và một số loài côn trùng trong các bệnh Arleovirua ở Việt Nam

Từ khóa liên quan