133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young thực hiện

77 593 4
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:56

133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young thực hiện [...]... 2: THỰC TRẠNG KIỂM TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 2.1 Quy trình kiểm tốn các khoản dự phòng trong kiểm tốn báo cáo tài chính do cơng ty TNHH Ernst& Young Việt Nam thực hiện tại cơng ty khách hàng ABC 2.1.1 Lập kế hoạch kiểm tốn: 2.1.1.1 Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng: ABC là khách hàng đã được Ernst & Young kiểm. .. bình do trong năm nay cơng ty có thay đổi kế tốn trưởng cũ bằng một kế tốn trưởng mới Như vậy rủi ro kiểm tốn kết hợp cho hai khoản mục dự phòng phải thu khó đòi dự phòng giảm giá hàng tồn kho được đánh giá là ở mức trung bình 2.1.1.4 Xây dựng chương trình kiểm tốn các khoản dự phòng:  Chương trình kiểm tốn đối với dự phòng phải thu khó đòi: - Kiểm tra tỉ suất của tài khoản dự phòng so với doanh... doanh thu tài khoản chi phí để phát hiện những khoản mục bất thường - So sánh vòng quay các khoản phải thu năm nay với năm trước - Trao đổi với khách hàng để tìm hiểu quy trình trích lập dự phòng những yếu tố ảnh hưởng đến q trình tính dự phòng - Kiểm tra lại các biên bản họp, hợp đồng, hóa đơn, thư xác nhận các tài liệu có liên quan khác để thẩm định giá trị của các khoản dự phòng kiểm tra... nay so với năm trước - Kiểm tra giá trị của hàng tồn kho để đánh giá khả năng cần trích lập dự phòng - Kiểm tra việc trích lập dự phòng của cơng ty khách hàng, kiểm tra các tính tốn của khách hàng Dựa trên chương trình kiểm tốn, kiểm tốn viên tiến hành thực hiện kiểm tốn 2.1.2 Thực hiện kiểm tốn 2.1.2.1 Thực hiện thử nghiệm kiểm sốt: Đối với khách hàng này kiểm tốn viên có thể dựa vào những kết quả đánh... đủ của các khoản dự phòng đó - Kiểm tra các tính tốn dự phòng - Tìm kiếm những khoản mục chưa được trích lập dự phòng  Chương trình kiểm tốn đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nguyễn Thị Huyền Chi- Kiểm tốn 46B Chun đề thực tập chun ngành 27 - Rà sốt những khoản mục tồn kho, thừa, chậm ln chuyển, hỏng hóc thơng qua biên bản kiểmthực tế do khách hàng cung cấp - So sánh mức trích lập dự phòng. .. lập dự phòng là 100% Đối với dự phòng chung, hiện nay, theo chính sách quy định của cơng ty đã tìm hiểu ở trên, cơng ty đang tính trích lập dự phòng chung bằng 0.5% doanh thu bán hàng Như vậy cơng ty tính trích lập dự phòng chưa căn cứ vào thơng tư 13 Do vậy kiểm tốn viên tiến hành tính lại cho đúng với thơng tư Bảng 2.8: Bảng do kiểm tốn viên tính tốn lại dự phòng Tên khách hàng Nợ q hạn Cơng ty Thăng... hành tính dự phòng, chuyển cho kế tốn trưởng kiểm tra trình giám đốc phê duyệt Theo đánh giá của kiểm tốn viên, hệ thống kiểm sốt nội bộ nói chung đối với các khoản dự phòng nói riêng tại cơng ty ABC là hiệu quả 2.1.1.3 Xây dựng chiến lược đánh giá rủi ro kiểm tốn Chuẩn bị bản ghi nhớ chiến lược kiểm tốn để tóm tắt kết quả của q trình lập kế hoạch kiểm tốn chiến lược kiểm tốn Kiểm tốn viên... họ là thực hiện Nguyễn Thị Huyền Chi- Kiểm tốn 46B Chun đề thực tập chun ngành 12 các nhiệm vụ do chủ nhiệm kiểm tốn phân cơng, thiết kế các chu trình kiểm tốn đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm hướng dẫn nhóm kiểm tốn Họ đóng vai trò quan trọng để đảm bảo việc thực hiện kiểm tốn, những phát hiện kết luận của kiểm tốn viên tn thủ theo những chính sách, pháp luật của chế độ Việt Nam của... các khoản phải thu tại thời điểm lập bảng cân đối kế tốn Tăng hoặc giảm số tài khoản dự phòng được phản ánh vào chi phí quản lý doanh nghiệp trongDự phòng gồm có dự phòng chung dự phòng cụ thể Dự phòng chung trích theo tỉ lệ 5% của doanh số bán hàng Dự phòng cụ thể được trích lập cho từng khách hàng cụ thể trong trường hợp khách hàng gặp khó khăn về thanh tốn, có nguy cơ phá sản, giải thể,... 17 này do đó đòi hỏi kiểm tốn viên phải ln ln cập nhật thơng tin trên giấy tờ làm việc 1.4.1.4 Kết thúc kiểm tốn phát hành báo cáo kiểm tốn (Conclusion and reporting) Trưởng nhóm kiểm tốn tiến hành tổng hợp kết quả, lập thư quản lý, báo cáo kiểm tốn trình lên cấp cao hơn để duyệt trước khi gửi cho khách hàng Báo cáo kiểm tốn được lập theo đúng chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam các chuẩn mực kiểm tốn 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young thực hiện, 133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young thực hiện, 133 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst và Young thực hiện, Quá trình hình thành và phát triển Ernst Young Việt Nam:, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: .1 Bộ máy quản lý chung:, Bộ máy kiểm toán:, Hệ thống hồ sơ kiểm toán: Kiểm soát chất lượng kiểm toán:, Đối với dự phòng phải thu khó đòi:, Kết thúc kiểm toán và phát hành báo cáo., Đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng phải thu khó đòi:, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:, Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng: Tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội bộ: Xây dựng chiến lược và đánh giá rủi ro kiểm tốn:, Thực hiện thủ tục phân tích: Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết:, Trong giai đoạn lập kế hoạch. Trong giai đoạn thực hiện kế hoạch Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán., Trong giai đoạn lập kế hoạch: - Chương trình kiểm tốn:, Trong giai đoạn thực hiện kế hoạch: - Thực hiện thủ tục phân tích:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn