khảo sát các phần hành kế toán của công ty cổ phần thương mại công nghệ dos

79 366 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 07:03

Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan     !"#$%&'(')*+!, '-.%/01' ')''23456'67089& :;:<81'34'22.7;%9'2 5*<3!,/ 01'!8 '38=6;9-.>) ?'5.49.>62%!8!8.@9?!8.@' !A'B'?'5/C212.,-% 92-.6!,7%D!8.@ -92<-4!8.@9'13 ' / &E*''29FC->0 G8H< >=AIA'4J'B:K,' '9.@A5.4'(?3I,=')9.!L 49;D. 9).@.@A'('), >'>39'M>2N:493:35/ $%'4 CACHOP C&%Q#R'(?L O')4S38=6;955') !%934%%D8A3;%/0T%2  L'3:N14'UO D1/PT92V?L6A')%D'5.4%3 A>7L/ !N4%A9T;+'(253; >42 IA7LW* 32/X6')34Y87OA?A9V  '1L%7N/Z7LM* ;-3K GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A [ Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan K\%CAO C&%Q#R K0T'1 CAO C&%Q#R/ KF83O7CAO C &%Q3/ ':AL=:834?']7OA9? CAO C&%9'T%.34;^%N7 '(?']L%A/    GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A _ Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan   !"#$% &'&()*)+*)+,,+-)++./0123+4/5-+673 89$%' &'&'&:+;/3 CAO %Q#R')66A` ' ;3a_a[[b[c[dA[eafg_a[[/QRJ 'O G8H<6/ IAKCh&\iCjHGk&Glm&\PnoCh&\&\GpQ#R/ &>' ;%.@KOH? \'AKOH? D3JA Kbe_&\4qG8rsG8H< 0%  Kaf[fe[bbtf u= Kaf[fe[bbtf P(3 Ka_a[[b[c[d fg_a[_CA'(A1D3J;0[asG<&6 s&V0sFDAsG8H</ &'&'<=/+33>?@A1 Ngnh ngh kinh doanh: vPBg<wA-9OA-9B  A9x v%A-9R8=6=68O vC;BD%CrQyCrP9-) Dwzr&x vC;BD.*6 v6A-;BD.I!A- Mc tiêu: $34'9'M:6-71.(' :I9 CAO %Q#R6'6J* ;% I'BYG8H<.{4%9 A'(9.5'T%<A-qAqBg<s GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A f Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan O'229O!8.@9% zr&! -34%9VAO9%*  Y/B;A6.')J.4, CA'(UN<OVB7>I;+9 |638}+)AIO7.8% !A.)-'7>I;+|*%Dg87 A2A--AI% 0V:IA2N'AI%D*5 ')'  >' ,9'~AI%/C: I7A.2@4;M,W9:N'AI'1 'OA7/ZI '27A >=AI.69M;]%D9891 .(%;Y/z,%=:A ;4181%/CA..6A'2 .DI1'12OU1L7708 & &'&'BC+DE/F+?+G/0123+4+A3H183IJ4K Bảng1.1. khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây. F+ 8<L&M 8<L&< 8<L&B   3      'B    >'1f[y[_ [ba/e_f/baa _fa/eaa/d_b fab/b[_/fdb .' > '1f[y[_ tdb/[a_/bde ta_/fae/bt_ ctd/e_b/t•e   ;       > '1f[y[_ _/baa/bef/tc• _/tdb/cba/ddb f/aed/c[e/bb_   .)       > '1f[y[_ [ca/_bd/bab _a[/_da/b_d _[d/bfa/[b• N!:w>y [x [/d_a/aaa [/eaa/aaa _/aba/aaa ( Nguồn: Phòng kế toán - ti chính) Nhận xét: GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A d Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan 8!!8 '38=6;7CA6A .7A2=g q'B7g_a[fg.I3g_a[_.cd/•[[/•_a% 'Mf_9d•€ q.'7g_a[f2=83g_a[_. [c/eta/ete%'M8f9c•e€  qz)7g_a[f2=g.I3g_a[_.[f/_t•/efb %'Me/e€ qN!:!_g_a[fg3g_a[_.dba/aaa'M g_t9[_b€/ &'<5/N/HC8)4*OPQ/0123+4/5-+67389/233;$% zCA&GG '.{4;A-qA qBg<///'V.'V%!8.@JCA 8+).{4 '7CA/ 1%!3'M3K 7IR&'&K"STUV WXYZ[\ GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A Z•' Q4 F; : H< F‚ H<   ; H< - F; .ƒ b Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan vT13)8IE/Kz>!A'BY' 4%38 =6;9Y' %2-!A'B'%4% 7 CA/ v ]3?GA9/?@A1KC2%DI55B >9='BO96T9=:A;4 ;5 ; / v]3?^+_+K+;498'(4% 6968. *.)-4 q'O928gJ9:61   ./%9;:AA.5%' 98+!AN 1B'O'OLI}')!A'BT„9 %A-$%&[[bCL '(~'B')A-IB >/ `]3?G+/a?G+A)KHD6'-7 CA9B%<' '- 99!@.IZ''1Z'55 ')NN-9VNN '7 CAU<9<D<2%D.8.9 .D6:ICA v$b)K691;4.;% &9:. v(@A1H)PcKzA J'BY35A 7I;+:KC6.)qQBDq\8/ \.5'T8'8 v(@A1-J-EKC2%:5% GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A e Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan  de WTUV(f%V#  !"#$% <'&5/N/HC8)4?G+A)/0123+4 01+)34!8.@7CA9% LN  V'(')Z':5AU*A'O ./CA'(;DNAL '1%%1)3.%/CD13K 7IR<'&Kg W(f%V[\ v(G+A)+6h3KHD-/C2%D A7A'88,…92%!8/1 %4%'`'O9I'B†9'M>1 %7I/ v(G+A)+53i-K3.%J9%  :-38=6-/H:-NN4%  ID38}93.!A/ GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A FJ F    7 ‚ F   . F   F   |  F   ) c Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan `(G+A)+>P673K-.88:I9) 3.%.8:.8-L.'.I !/0B†:-NN.'9NN!8.@I!‚ .6O.I!/ `(G+A)_++6KG -=9B>NN'3‡;D &$z9-9=696&$zD;DDL AIO!8.@/L;ENN4%'B/ `(G+A)EHj3+>KH8B>'OA'79-=3%2N N'|7CA/ `0*^KC2%D+.I!L;E T„8/C2%DNN!‚A/ <'<'k/I.8+5/N/HCD5?G+A) <'<'&',+N/?G+A))-@=3+9/23+4 Hình thức kế toán công ty áp dụng là hình thức Nhật ký chung • &AI59'T87N&@ 0T87N@K68%D9 -3'')3&@9,:.3@9L N4>3L;w'B8x7% D'23'2.6A3.%I3@'1RCLU%D 3/  GN@M. 37A3K RCˆ  R&@9R&@0T%ˆ  C39ƒ/ GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A t Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan 7IR<'<Klgm (f%Vn%gWo(Z \?K \A 091/ \'B†/ <'<'<;+E3D5D)//23+4)-@=3 01!8.@%;S!N;NCA'(3‡;D *. U3K q G'Bg'O q Hq=6q q ZI81I q \6A&)7&:G GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A CU R R@ 'T% ƒ3  Z- Z8)  Rj&G‰FŠCG‹&\ Z8:'3 3 • Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan q \6AC27&:G q G'Bg'O q ƒ q C. 3L;E) q RL;Eq=6qM q G' q CU- q H9 Ngoài ra còn một số loại chứng từ khác : q Z8./ q \6A'B / q \6A / <'B'GIC-673-)-?G+A))-@=3 CA4%'OA'7B'B!A'B '9 9ˆG ''O93‡;D.@9)38'BˆG  '993‡;D9;4*2ˆG '!8.@.'9 .98-L.ˆF!8.@-9ˆF !8.@96;BDˆF!8.@-ˆF4 %{D:3&LA'Bdty_aaey0qZCA [dya•y_aae7Z- • H-\\L6U \\8Œ\\'Oq\\'O \\'O.3I2'2 • &AI5'MKCA'ML • H='BM†KLN!: !A • H MKLI>=AI • &I'7A5'OUa[ya['Af[y[_g;.B † KCA.Lg/ GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A \\ 'O \-B7  36\\ 7 p q [a [...]... dụng: Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng PHẦN III KHẢO SÁT CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DOS 3.1 Kế toán vốn bằng tiền Vốn bằng tiền của Công ty cổ phần thương mại công nghệ DOS gồm: Tiển mặt, tiền gửi ngân hàng 3.1.1 Kế toán tiền mặt Tiền mặt là số vốn bằng tiền được thủ quỹ bảo quản trong két sắt an toàn của công ty Tiền mặt tại quỹ của công. .. tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) ( Nguồn: Phòng kế toán – tài chính ) Biểu 3.11 GVHD:THS Trần Thu Hà 34 SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A Trường Đại Học Hải Phòng Đơn vị: Công ty cổ phần thương mại công nghệ DOS Báo cáo thực tập tổng quan Mẫu số: 02 - LĐTL Bộ phận: Tài chính - Kế toán (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số : 01 BẢNG THANH TOÁN TIỀN... ( Ký, họ tên) trưởng phiếu tiền ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Nguồn: Phòng kế toán - tài chính) Biểu 3.2 Đơn vị : Công ty cổ phần thương mại Mẫu số: 01 - TT công nghệ DOS Địa chỉ: Đội 10 – Hòa Nhất – Ngũ Đoan ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) Kiến Thụy – Hải Phòng PHIẾU THU Ngày 07 tháng 12 năm 2013 Số: PT00128 Nợ TK 1111 Có TK... Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Nguồn: Phòng kế toán - tài chính) GVHD:THS Trần Thu Hà 14 Lớp:KT41A SVTH: Lê Văn Nhu – Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan Biểu 3.3 Đơn vị : Công ty cổ phần thương mại công nghệ DOS Mẫu số: S03A - DNN ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 của Địa chỉ: Đội 10 – Hòa Nhất – Ngũ Đoan - Kiến Thụy – Hải Phòng Bộ... toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Nguồn: Phòng kế toán - tài chính) GVHD:THS Trần Thu Hà 17 SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan Biểu 3.4 Đơn vị : Công ty cổ phần thương mại công nghệ DOS Địa chỉ: Đội 10 – Hòa Nhất – Ngũ Đoan - Kiến Thụy – Hải Phòng Mẫu số: S03B - DNN ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản :... triển nông thôn Tên Tài khoản Có : Công ty Cổ phần thương mại công nghệ DOS Số tiền viết bằng chữ: Mười bảy triệu bảy trăm mười nghìn đồng chẵn Trích yếu: Chi trả tiền hàng cho Công ty Hải Hà HN Nợ Tài khoản: 2109220125085 Có Tài khoản : 1507205343850 Số tiền:17.710.000đ Người lập phiếu Kiểm soát Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký ( Nguồn: Phòng kế toán - tài chính ) Biểu 3.7 Ngân... Ngày 08 tháng 12 năm 2013 Tên tài khoản Có: Công ty Cổ phần thương mại công nghệ DOS Số tiền viết bằng chữ: Chín mươi tư triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn Trích yếu: Thu tiền bán máy tính cho công ty xây dựng Vân Quý Người lập phiếu Đã ký Kiểm soát Có Tài khoản:2109220125085 Số tiền: 94.985.000đ Kế toán trưởng Đã ký Đã ký (Nguồn: Phòng kế toán – tài chính) GVHD:THS Trần Thu Hà 24... đóng dấu, ghi rõ họ tên) ( Nguồn: Phòng kế toán - tài chính) GVHD:THS Trần Thu Hà 25 Lớp:KT41A SVTH: Lê Văn Nhu – Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan Biểu 3 9 Đơn vị : Công ty cổ phần thương mại công nghệ DOS Mẫu số: S03A - DNN Địa chỉ: Đội 10 – Hòa Nhất – Ngũ Đoan - Kiến Thụy – Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm... Ký, họ tên, đóng dấu) ( Nguồn: Phòng kế toán - tài chính) GVHD:THS Trần Thu Hà 27 SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A Trường Đại Học Hải Phòng Báo cáo thực tập tổng quan Biểu số 3.10 Đơn vị : Công ty cổ phần thương mại công nghệ DOS Mẫu số: S03B - DNN Địa chỉ: Đội 10 – Hòa Nhất – Ngũ Đoan - Kiến Thụy – Hải Phòng ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Năm 2013... quỹ tiền mặt Bán máy tính cho công ty Vạn phúc Chi trả tiền hàng cho Công ty Hải Hà – HN Doanh thu thu tiền bán hàng cho Công ty Vân Quý Thu tiền hàng của Công ty Tây Hồ Bán máy cho công ty Hồng Phúc Số tiền 28 Ghi Nợ Co chu 4 250.000.000 5 G X 1 1111 X 3 132.000.000 x 4 511 33311 331 x 6 x x 9 11 12 511 33311 131 511 33311 334 94.985.000 x Thanh toán tiền lương cho công nhân viên tháng 12 GVHD:THS . '27A >=AI.69M;]%D9891 .(%;Y/z,%=:A ;4181%/CA..6A'2 .DI1'12OU1L7708 & &'&'BC+DE/F+?+G/0123+4+A3H183IJ4K Bảng1.1. khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây. F+ 8<L&M 8<L&< 8<L&B . -=9B>NN'3‡;D &$z9-9=696&$zD;DDL AIO!8.@/L;ENN4%'B/ `(G+A)EHj3+>KH8B>'OA'79-=3%2N N'|7CA/ `0*^KC2%D+.I!L;E T„8/C2%DNN!‚A/ <'<'k/I.8+5/N/HCD5?G+A) <'<'&',+N/?G+A))-@=3+9/23+4 Hình thức kế toán công ty áp dụng là hình thức Nhật ký chung • &AI59'T87N&@ 0T87N@K68%D9 -3'')3&@9,:.3@9L N4>3L;w'B8x7% D'23'2.6A3.%I3@'1RCLU%D 3/ . _[d/bfa/[b• N!:w>y [x [/d_a/aaa [/eaa/aaa _/aba/aaa ( Nguồn: Phòng kế toán - ti chính) Nhận xét: GVHD:THS. Trần Thu Hà SVTH: Lê Văn Nhu – Lớp:KT41A d Trường Đại Học
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát các phần hành kế toán của công ty cổ phần thương mại công nghệ dos, khảo sát các phần hành kế toán của công ty cổ phần thương mại công nghệ dos, khảo sát các phần hành kế toán của công ty cổ phần thương mại công nghệ dos

Từ khóa liên quan