84 Kiểm toán nội bộ - 1 nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp & tổ chức hiện nay

27 389 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:54

84 Kiểm toán nội bộ - 1 nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp & tổ chức hiện nay [...]... của loại hình kiểm tra , kiểm soát này trong nền kinh tế Với tầm quan trọng của mình , chúng ta tin tởng rằng KTNB sẽ nhanh chóng phát triển ở Việt Nam trong thời gian tới 26 Mục lục Lời mở đầu 1 Nội dung 1 Phần I : Lý luận chung .1 1 Tổng quan về kiểm toán 1 1 .1 Khái niệm về kiểm toán 1 1.2 Phân loại kiểm toán .5 2 Khái quát chung về Kiểm toán nội bộ ( KTNB ) 5 2 .1 Khái niệm ... 16 4.4 Vấn đề đào tạo kiểm toán viên nội bộ 17 Phần 2 : Tình hình hiện tại của KTNB và một số kiến nghị của bản thân 19 1 Tình hình hiện tại của KTNB 19 1. 1 Trên thế giới 19 1. 2 ở Việt Nam 21 2 Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy quá trình phát triển KTNB ở Việt Nam 26 2 .1 Về chính sách pháp luật 26 2.2 Về mô hình tổ chức bộ máy KTNB 27 2.3 Xây dựng các chơng trình , các học viện đào tạo kiểm. .. một loại quan hệ thận trọng Cái khó cho kiểm toán viên nội bộ là mối quan hệ thứ hai , khi tốt đẹp , sẽ có tác dụng thúc đẩy sự hợp tác giữa kiểm toán viên và bộ phận bị kiểm toán , đồng thời nó có thể giúp cho việc cải thiện tính hiệu quả của bộ phận bị kiểm toán này Ngợc lại quan hệ thứ nhất lại là cơ sở để đánh giá quá trình hoạt động của kiểm toán viên nội bộ và là cơ sở cho sự tồn tại cho loại... nữa của KTNB Sự phát triển của KTNB diễn ra rộng khắp xuát phát từ quá trình hoạt động của các bộ phận KTNB tại từng doanh nghiệptổ chức Chính phủ Những hoạt động này là cơ sở cho sự thành công của các tổ chức đó Thêm vào đó , những thành công này đã lan truyền tới các tổ chức , các doanh nghiệp khác , đặc biệt là qua các phơng tiện thông tin của Viện KTNB Sự tiến triển trong tơng lai của KTNB... của các hội viên Hiện nay , Viện kiểm toán viên nội bộ đã xây dựng đợc Phòng kiến thức chung dành cho kiểm toán viên nội bộ Từ cơ sở này , Viện hình thành các lĩnh vực để đào tạo kiểm toán viên nội bộ gồm : Quá trình KTNB ; kỹ năng KTNB ; Kiểm soát quản lý ; công nghệ thông tin và môi trờng kiểm toán ; cũng nh triển khai một chơng trình cấp chứng chỉ công nhận danh hiệu kiểm toán viên nội bộ (... 2.2 Đặc trng của KTNB 7 2.2 .1 Chủ thể của KTNB .7 2.2.2 Lĩnh vực hoạt động của KTNB 10 3 Sự cần thiết của KTNB đối với các tổ chức 12 4 Một số khó khăn đối với quá trình phát triển của KTNB 14 4 .1 Sự cạnh tranh với các công ty kiểm toán độc lập và công ty cung cấp dịch vụ kế toán 14 4.2 Khó khăn trong việc giải quyết mối quan hệ giữa cấp quản lý và bộ phận đợc kiểm toán .15 4.3 Thích... quyết các công việc Quy mô daonh nghiệp và KTNB thiếu sự linh động cần thiết Theo Thông t số 52 /19 98/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định Phòng KTNB của Tổng công ty có biên chế từ 3-5 ngời thì quá ít đối với những doanh nghiệp lớn và Tổ ( nhóm ) KTNB tại các doanh nghiệp đọc lập của Tổng công ty từ 2-3 ngời là quá lớn đối với những doanh nghiệp nhỏ Việc lập bộ máy KTNB doanh nghiệp hiện nay rất... cấu tổ chức bộ máy kiểm toán đủ mạnh có khả năng đảm nhiệm công việc đợc giao , có số lợng kiểm toán viên hợp lý , phân công chức năng , quyền hạn và nhiệm vụ của kiểm toán viên 2.3 Xây dựng các chơng trình , các học viện đào tạo kiểm toán viên nội bộ Các kiểm toán viên nội bộ phải thực sự là những ngời có kỹ năng , chuyên môn cao , đạt trình độ chuẩn mực về chuyên môn nghiệp vụ , có đạo đức nghề nghiệp. .. một loạt các chơng trình và phơng pháp xử lý dữ liệu phức tạp Khi xem xét các số liệu này , kiểm toán viên nội bộ cần quay lại xem xét các chơng trình và cácd kiểm soát mà qua đó số liệu đợc tạo ra Vì vậy công việc của các kiểm toán viên nội bộ lại tăng thêm do phải xem xét quá trình xử lý cơ bản của máy tính Để có thể trở thành một bộ phận cấu thành tích cực của hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu... một bộ phận đợc lập ra để thực hiện những chức năng kiểm tra , xác nhận và t vấn về hệ thống thông tin quảndoanh nghiệp , do đó KTNB chủ yếu hoạt động theo hai lĩnh vực kiểm toánkiểm toán hoạt động 23 và kiểm toán tuân thủ Việc xác định rõ mục đích của bộ phận KTNB có tác dụng định hớng cho hoạt động của các nhân viên kiểm toán và tạo điều kiện cho các nhân viên có đủ điều kiện để thực hiện tốt 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 84 Kiểm toán nội bộ - 1 nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp & tổ chức hiện nay, 84 Kiểm toán nội bộ - 1 nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp & tổ chức hiện nay, 84 Kiểm toán nội bộ - 1 nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp & tổ chức hiện nay