38 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện

81 641 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:49

38 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện [...]... của công ty được nâng lên 3.600.000.000VNĐ hứa hẹn quy mô của công ty sẽ ngày càng được mở rộng hơn nữa 19 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHẦN 2 THỰC TẾ KIỂM TOÁN KHO N MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ĐÔNG DƯƠNG 2.1 Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các khách hàng do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm. .. kiểm toán Đông Dương thực hiện 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về khách hàng ABC và khách hàng XYZ Khách hàng của công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thuộc nhiều loại hình, nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau Em xin tìm hiểu về thực tế quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện tại hai khách hàng là khách hàng ABC và khách hàng. .. nên công ty hiểu về XYZ khá rõ Do đó các thủ tục kiểm toán tại công ty XYZ sẽ đơn giản hơn so với các thủ tục kiểm toáncông ty TNHH kiểm toán Đông Dương thiết kế cho chương trình kiểm toán tại công ty ABC 2.1.2 Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho tại khách hàng ABC 2.1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán • Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng: Công ty ABC là doanh nghiệp nhà nước và mục đích kiểm. .. 2008 của công ty Do ABC là khách hàng kiểm toán lần đầu của công ty TNHH kiểm toán Đông Dương nên các thủ tục kiểm toán tại công ty ABC được công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thiết kế nhiều 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp XYZ là công ty kinh doanh trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng và là khách hàng thường niên của công ty TNHH kiểm toán Đông Dương Công ty đã kiểm toán XYZ cho niên độ kế toán kết... văn phòng đại diện của công ty để làm công tác thanh toán quy t toán và thu hồi công nợ Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp 1.5 Quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương Một cuộc kiểm toán nói chung thường chia làm 3 giai đoạn nhưng quy trình kiểm toán tại công ty được cụ thể hóa thành 5 bước như sau: Bước 1 - Công tác tiếp xúc và... tiến hành Công việc thực hiện đối với phần kiểm toán kho n mục hàng tồn kho đã tiến hành theo chương trình kiểm toán từ ngày đến ngày Các vấn đề phát sinh và kiến nghị Công ty chưa thực hiện đối chiếu công nợ đối với một số khách hàng => Công ty cần thực hiện đối chiếu công nợ với các khách hàng của công ty Kết quả kiểmhàng tồn kho và áp dụng các thủ tục quan sát vật chất hàng tồn kho phát hiện ra... điểm kho bãi, do đó mà rủi ro tiềm tàng đối với kho n mục hàng tồn khocông ty ABC là caoThực hiện các thủ tục phân tích Kiểm toán viên thực hiện các trắc nghiệm phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán để giúp kiểm toán viên xác định những kho n mục, nghiệp vụ trọng yếu cần kiểm toán tương ứng rủi ro dự kiến Kho n mục hàng tồn khokho n mục trọng yếu trên bảng cân đối kế toán, còn các... XYZ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 ABC là một doanh nghiệp sản xuất và là khách hàng kiểm toán lần đầu của công ty TNHH kiểm toán Đông Dương Trong năm 2008, bằng các nghiệp vụ Marketing của công ty, công ty đã đặt được mối quan hệ với khách hàng ABC và cuối năm 2008 công ty ABC đã đề nghị công ty TNHH kiểm toán Đông Dương kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán từ ngày... Khi xác định giá vốn hàng bán thì chứng từ sử dụng chủ yếu là phiếu giao hàng do lái xe mang về sau khi đã chuyển hàng đến khách hàng Kho n mục duy nhất trong hàng tồn khocông ty sử dụng là kho n mục hàng hóa, chi phí thu mua hàng hóa Công ty không cần sử dụng đến kho n mục dự phòng giảm giá hàng tồn kho cũng như các kho n mục khác thuộc hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán Trong năm, những biến... XYZ là công ty cổ phần và mục đích kiểm toán của công ty XYZ ngoài việc là kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp áp dụng, các ước tính quan trọng của công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính và tuân thủ quy định của Bộ tài chính, hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, công ty còn cần báo cáo kiểm toán để 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 38 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện, 38 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện, 38 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện, Quy trình kiểm tốn tại cơng ty TNHH Kiểm tốn Đơng Dương., Giới thiệu sơ lược về khách hàng ABC và khách hàng XYZ, Thực hiện kiểm toán. Kết thúc kiểm toán.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn