Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc

9 359 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 10:20

d Là phương án tốt nhất trong số các phương án được đánh giá trên tất cả các tiêu chí 157/ Ý nghĩa cơ bản của việc đối chiếu giữa kết quả dự kiến và kết quả thực tế là để …. a Phát hiện những khiếm khuyết trong kết quả thực tế để tìm biện pháp cải tiến b Cả ba đáp án còn lại đều đúng c Tìm những khiếm khuyết trong kết quả dự kiến để điều chỉnh cho phù hợp thực tế d Giải quyết những vấn đề đã phát hiện ra sau khi áp dụng giải pháp 158/ Một hệ thống thông tin có thể tồn tại được không nếu thiếu phần mềm ? a Có, đó là khi người ta chưa có cơ hội sử dụng máy tính b Có, đó là hệ thống thông tin quản lý theo theo chức năng c Không, vì nó chỉ có thể là hệ thống dữ liệu, không phải là hệ thống thông tin d Không, các hệ thống thông tin không thể thiếu phần mềm 159/ Hệ thống nào sau đây đòi hỏi các xử lý của nó liên kết chặt chẽ với quy trình của tổ chức ? a Hệ thông tin điều hành (EIS) b Hệ thống hổ trợ ra quyết định (DSS) c Hệ thống thông tin quản lý (MIS) d Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) 160/ Phát biểu nào sau đây mô tả vai trò (chức năng, nhiệm vụ) chung của các hệ thống thông tin MIS, DSS, EIS a Cung cấp thông tin để ra quyết định dựa trên dữ liệu b Cung cấp thông tin để tạo ra giải pháp dựa trên thông tin bên trong và bên ngoài tổ chức c Cung cấp thông tin hoặc giải pháp để ra quyết định d Cung cấp các quyết định dựa trên thông tin 161/ Phát biểu nào sau đây là ví dụ điển hình của thông tin hình thức a Một trang Web trên mạng Internet b Một bài báo được đăng trong tạp chí “Sức khỏe và đời sống” c Một mẫu ghi chú cho một cuộc trò chuyện qua điện thoại d Một phác thảo sơ lược khi đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nào đó 162 / Người quản lý phải ra quyết định để giải quyết một vấn đề bán cấu trúc, có nghĩa là a Vấn đề chỉ được giải quyết một phần, không có giải pháp hoàn chỉnh. b Quyết định đó cần dựa trên kinh nghiệm và tư duy riêng của người quản lý c Quyết định đó sẽ không thể đưa đến hành động hợp lý d Vấn đề đã có sẵn lời giải, chỉ cần quyết định chọn lựa của người quản lý 163/ Những phát biểu nào sau đây không phải là lợi ích cơ bản của hệ thống thông tin dựa trên máy tính (CBIS) a Gia tăng tính linh hoạt cho tổ chức b Tách rời công việc với vị trí làm việc c Làm giảm bớt cấp quản lý trung gian d Không bị lạc hậu nhờ ứng dụng công nghệ mới 164/ Những hoạt động nào không phải là để tìm hiểu (nhận thức về) hiện trạng của hệ thống a Tìm hiểu các tiêu chuẩn đang áp dụng b Tìm hiểu các mong muốn của người sử dụng 21 c Tìm hiểu các phương án để thỏa mãn yêu cầu của người sử dụng d Tìm hiểu các công nghệ có thể dùng để cải tiến hệ thống 165/ Khuyết điểm chính của phương pháp làm mẫu thử (protyping) đối với khảo sát hiện trạng a Người sử dụng can thiệp quá sâu vào công việc thiết kế hệ thống b Khó kiễm soát kế hoạch thực hiện, nó có thể bị kéo dài hơn dự định c Khó xác định các xử lý có tính hệ thống d Người sử dụng đặt ra quá nhiều yêu cầu chi tiết 166/ Một yêu cầu bắt buộc đối với việc khảo sát hiện trạng là a Lập sưu liệu thật chi tiết cho tất cả các tiến trình b Tìm kiếm các loại công nghệ mới để giải quyết các bài toán c Phỏng vấn tất cả những người chủ chốt d Kiễm chứng thực tế các tài liệu khảo sát đã được lập ra 167/ Khuyết điểm chính của phương pháp phỏng vấn cá nhân là a Người được phỏng vấn không trả lời đúng nội dung phỏng vấn b Phát sinh nhiều ý kiến cá nhân về hệ thống hiện tại c Có nhiều mâu thuẩn ý kiến giữa các cá nhân d Khó gặp được người phỏng vấn 168/ Khuyết điểm của phương pháp phỏng vấn nhóm là a Có mâu thuẩn ý kiến giữa các cá nhân b Tốn thời gian thảo luận về những điều mà người tham dự vừa mới biết c Có quá nhiều ý kiến d Ngại đưa ra ý kiến trái với ý kiến của người quản lý cấp cao 169/ Mục đích chính của phương pháp tái cấu trúc tiến trình (BPR) là a Tạo ra sự thay đổi lớn trong cách tổ chức thực hiện công việc b Ứng dụng công nghệ mới hổ trợ cho các quy tắc quản lý đã biết c Tìm ra các khuyết điểm của hệ thống trong lúc khảo sát d Tìm ra và tận dụng các nguồn lực có sẵn để thực hiện mục tiêu của tổ chức 170 / Những gì sẽ được giữ nguyên (không đổi) khi tái cấu trúc các tiến trình (BPR) a Mục đích (và mục tiêu) của tổ chức b Mối quan hệ quản lý trong tổ chức c Cấu trúc của tổ chức d Các quy trình nghiệp vụ của tổ chức 171/ Yêu cầu cơ bản để DFD có tính chất hoàn chỉnh là a Tất cả các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin được thể hiện đầy đủ trên lược đồ b Tất cả những mô tả trong lược đồ hoàn toàn phù hợp với các quy tắc quản lý của tổ chức c Tất cả các dòng dữ liệu vào ra của 1 xử lý hoàn toàn phù hợp (tương thích) với các dòng dữ liệu vào ra của lược đồ phân rã xử lý đó d Tất cả các ký hiệu cơ bản của lược đồ DFD (dataflow, datastore, process, source/sink) được đưa vào đầy đủ trong lược đồ 172/ Yêu cầu cơ bản để DFD có tính chất nhất quán là a Tất cả các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin được thể hiện đầy đủ trên lược đồ 22 b Tất cả các dòng dữ liệu vào ra của 1 xử lý hoàn toàn phù hợp (tương thích) với các dòng dữ liệu vào ra của lược đồ phân rã xử lý đó c Tất cả các ký hiệu cơ bản của lược đồ DFD (dataflow, datastore, process, source/sink) được đưa vào đầy đủ trong lược đồ d Tất cả những mô tả trong lược đồ hoàn toàn phù hợp với các quy tắc quản lý của tổ chức 173/ Mối liên hệ “là cha của”,”là con của”, “là vợ của”,”là chồng của”, giữa người nhân viên và người thân của họ được mô hình hóa tốt nhất bằng a Các thuộc tính trong thực thể NGƯỜI THÂN b Thuộc tính của mối quan hệ giữa NHÂN VIÊN và NGƯỜI THÂN c Các thuộc tính trong thực thể NHÂN VIÊN d Quan hệ giữa NHÂN VIÊN và NGƯỜI THÂN 174/ “Bác sỹ là nhân viên trong bệnh viện” có lược đồ ERD tốt nhất là a ERD4 b ERD3 c ERD2 d ERD1 175/ Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất trong việc đánh giá tính khả thi của một hệ thống thông tin sẽ được xây dựng ? a Năng lực đáp ứng các yêu cầu thay đổi b Năng lực hổ trợ hoàn thiện kế hoạch phát triển tổ chức c Ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến nhất d Làm hài lòng người sử dụng hệ thống 176/ Chuẩn hóa (normalizasion) là để: a Không làm mất thông tin khi thao tác trên dữ liệu b Tất cả cả các đáp án còn lại c Làm bộc lộ rõ các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các nội dung dữ liệu d Tăng hiệu quả sử dụng không gian lưu trữ 177/ Thuộc tính B phụ thuộc hàm vào thuộc tính A có nghĩa là a Cả a, b, và c đều đúng b Nếu cho trước 1 giá trị dữ liệu A, thì sẽ xác định được 1 giá trị dữ liệu B tương ứng c Nếu cho trước 1 giá trị dữ liệu B, thì sẽ xác định được 1 giá trị dữ liệu A tương ứng d Nếu cho trước 1 giá trị dữ liệu A, thì sẽ tính toán được 1 giá trị dữ liệu B tương ứng bằng công thức toán học 178 / Mô tả nào sau đây không phải là chức năng của form/report trên máy tính 23 a Kiễm tra quyền sử dụng hệ thống của người sử dụng b Mã hóa và giải mã dữ liệu vào / ra c Truy vấn trên cơ sở dữ liệu d Lưu trữ tạm thời dữ liệu vào / ra 179/ Một đặc điểm cơ bản của tương tác trực tuyến là a Xử lý cho các nội dung yêu cầu đã định nghĩa sẵn b Xử lý được thực hiện có chu kỳ lặp lại c Xử lý qua nhiều công đoạn theo quy trình đã định nghĩa sẵn d Xử lý xuất hiện ngẫu nhiên cho các yêu cầu có tính tức thời 180/ Một đặc điểm của tương tác dạng gói là a Thường được thực hiện trên mạng máy tính b Nội dung các yêu cầu thay đổi tùy theo tình huống xử lý c Xử lý có trình tự đã được ấn định thời gian và thời điểm cụ thể d Người thực hiện các xử lý không được xác định trước khi thực hiện 181 / Ý nghĩa của tương tác trực tuyến đối với tổ chức là a Cả ba đáp án còn lại đều đúng b Giúp tổ chức tiếp cận và giải quyết tức thời các yêu cầu mới phát sinh c Giúp tổ chức đáp ứng các yêu cầu có số lượng lớn d Giúp tổ chức giám sát phát hiện ra các tình huống chưa lường trước 182/ Công việc nào sau đây không được thực hiện trong giai đoạn triễn khai ứng dụng ? a Đặc tả yêu cầu chức năng cho hệ thống b Thiết lập hồ sơ quản lý cấu hình cho hệ thống c Lập trình cho phần mềm d Cài đặt cấu trúc cho các bảng dữ liệu trên cơ sở dữ liệu 183/ Những gì sau đây không thuộc về khái niệm “sản phẩm phần mềm” của người sử dụng a Chương trình thực thi trên máy tính b Cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng c Tài liệu hướng dẫn sử dụng (user guide) d Tài liệu dùng để kiễm thử phần mềm 184 / Xử lý quan trọng nhất của phân khúc thị trường là a Phân tích mối quan hệ giữa các khách hàng đã biết với các nhóm đã phân khúc b Phân tích mối quan hệ giữa các đặc điểm của nhóm với đặc tính của sản phẩm c Xác định một khách hàng thuộc nhóm (phân khúc nào) d Phân tích mối quan hệ giữa các nhóm 185/ Cá nhân hóa sản phẩm là a Sản phẩm phải được thiết kế đa dụng để đáp ứng cho mọi sở thích cá nhân b Thay đổi các thuộc tính của sản phẩm cho phù hợp với sở thích của một cá nhân c Tất cả các yêu cầu của một cá nhân đều được doanh nghiệp đáp ứng bằng sản phẩm d Thiết kế sản phẩm cho phù hợp với từng nhóm phân khúc khách hàng 186 / Quan điểm mua sắm nào sau đây kém hiệu quả nhất a Chọn mua hàng giá thấp nhất b Thực hiện chính xác các cam kết trong hợp đồng mua sắm c Kiễm soát kỹ mức tiêu dùng vật tư trong kho 24 d Đàm phán kỹ với nhà cung cấp về các điều khoản cung cấp hàng 187/ Công việc nào sau đây không nằm trong việc huấn luyện nhân viên mới a Khai báo lý lịch b Gặp gỡ các đồng nghiệp c Tìm hiểu về các vai trò và trách nhiệm trong tổ chức d Tham quan các tiện nghi của tổ chức 188/ Một trong các yêu cầu cơ bản của CRM (Customer Relationship Management) là a Cần phải quản lý thống nhất các kênh thông tin về sản phẩm được cung cấp b Cần phải có chính sách ứng xử nhất quán trong tổ chức đối với từng khách hàng c Doanh nghiệp cần phải hướng dẫn khách hàng đến với các dịch vụ được cung cấp d Cần phải có chính sách nhận biết sản phẩm dịch vụ nào không làm khách hàng hài lòng 189 / Điều gì sau đây không nằm trong mục đích của SCM (Supply Chain Management) a Giảm thiểu chi phí quảng cáo b Giảm thiểu sự không chắc chắn c Giảm thiểu sự sai thông tin d Giảm thiểu lãng phí do làm trước 190/ Thương mại điện tử (TMĐT) là một hệ thống mỡ rộng các giao dịch của tổ chức bằng các giao dịch điện tử. TMĐTcó đòi hỏi phải có mạng Internet không ? a Nếu không có, nhà cung cấp không thể tiếp cận được với khách hàng b Thương mại điện tử không đòi hỏi phải có mạng Internet c Nếu không có, khách hàng không thể tiếp cận được với nhà cung cấp d Nếu không có, các giao dịch, giao tiếp với khách hàng sẽ rất phiền phức 191/ Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của hệ thông tin điều hành EIS a Thông tin được thể hiện thành dạng ảnh hoặc văn bản tóm tắt b Có sử dụng công cụ phân tích thông tin/dữ liệu từ tổng quát đến chi tiết c Chi tiết hóa bài toán từ mức cao xuống mức thấp d Có đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề 192 / Phát biểu nào sau đây là chính xác đối với phương pháp tái cấu trúc các tiến trình (BPR) a Phân tích SWOT được tiến hành cùng với BPR b BPR có chứa nhiều rủi ro c BPR gây ra tâm lý căng thẳng cho nhiều người nhân viên của tổ chức d Là phương pháp vạn năng, ưu việt hơn các phương pháp khác 193/ Có bao nhiêu lỗi sai do vi phạm quy tắc vẽ DFD trong lược đồ sau (mỗi loại lỗi chỉ tính 1 lần) 25 a 4 b 2 c 3 d 1 194/ “Theo yêu cầu đặt phòng của khách, bộ phận tiếp tân sẽ giao chìa khóa phòng cho khách sử dụng, sau đó ghi dữ liệu phòng đã sử dụng vào CSDL để in biên lai thu tiền khi khách trả chìa khóa phòng”. Hãy cho biết có bao nhiêu lỗi sai trong lược đồ ngữ cảnh sau: a 4 b 3 c 2 d 1 195/ “Tại quầy tính tiền trong siêu thị, mã số của các món hàng mà khách hàng đã chọn mua được máy đọc mã vạch nhận biết để dùng làm khóa tìm kiếm tên mặt hàng và đơn giá món 26 hàng trong hồ sơ mặt hàng bán. Dữ liệu này sẽ được dùng để in hóa đơn thu tiền cho khách hàng. Số lượng bán của mỗi món hàng được ghi vào hồ sơ mặt hàng bán”. Lược đồ DFD hiện tại mức luận lý cho xử lý này được vẽ như hình sau. Hãy cho biết mô tả nào chính xác nhất cho các dòng dữ liệu (1) và (2): a 1: mã số hàng, số luợng 2: mã số hàng b 1: mã số hàng 2: món hàng, số luợng c 1: món hàng, số luợng 2: món hàng, số lượng d 1: món hàng, số luợng 2: mã số hàng 196/ Có tất cả bao nhiêu lỗi vi phạm quy tắc vẽ DFD trong lược đồ sau a 4 b 1 c 3 d 2 197/ Có tất cả bao nhiêu lỗi vi phạm quy tắc vẽ DFD trong các lược đồ sau 27 a 2 b 4 c 1 d 3 198/ Ý niệm về “quản lý” trong một tổ chức được mô hình hóa tốt nhất bằng a Thuộc tính của thực thể b Thực thể c Thuộc tính của quan hệ d Quan hệ 199/ Bản chất của công việc kiễm thử là a Định nghĩa lỗi, và tìm xem nó có tồn tại trong hệ thống hay không b Tìm hiểu toàn bộ hệ thống để chỉ ra khiếm khuyết, hoặc sai sót của nó so với yêu cầu 28 c Sử dụng các kỹ thuật đã biết để dò tìm lỗi d Cả ba đáp án còn lại đều đúng 200/ Các phương pháp dự báo nhu cầu dựa trên 4 yếu tố chính, đó là: a Đặc điểm của nhóm phân khúc, đặc tính của sản phẩm, khả năng cung cấp sản phẩm của thị trường, và môi trường cạnh tranh b Đặc tính của sản phẩm, mức tiêu thụ sản phẩm, khả năng cung cấp sản phẩm của doanh nghiệp, và môi trường cạnh tranh c Đặc tính của sản phẩm, mức tiêu thụ sản phẩm, khả năng cung cấp sản phẩm của thị trường, và môi trường cạnh tranh d Đặc điểm của nhóm phân khúc, mức tiêu thụ sản phẩm, khả năng cung cấp sản phẩm của doanh nghiệp, và môi trường cạnh tranh 29 . là hệ thống thông tin d Không, các hệ thống thông tin không thể thi u phần mềm 159/ Hệ thống nào sau đây đòi hỏi các xử lý của nó liên kết chặt chẽ với quy trình của tổ chức ? a Hệ thông. với quy trình của tổ chức ? a Hệ thông tin điều hành (EIS) b Hệ thống hổ trợ ra quyết định (DSS) c Hệ thống thông tin quản lý (MIS) d Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) 160/ Phát biểu nào. nhiệm vụ) chung của các hệ thống thông tin MIS, DSS, EIS a Cung cấp thông tin để ra quyết định dựa trên dữ liệu b Cung cấp thông tin để tạo ra giải pháp dựa trên thông tin bên trong và bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc, Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc, Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn