Đề tài triết học " Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay " pptx

10 536 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 05:22

- - -    - - - Đề tài triết học Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay 1. Thïë nâo lâ trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp? Àậ cố nhiïìu cấch àõnh nghơa ca cấc hổc giẫ khấc nhau vïì Trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp (Corporate Social Responsibility, viïët tùỉt lâ CSR). Chùèng hẩn, ngay tûâ nùm 1973, Keith Davis àậ àûa ra mưåt khấi niïåm khấ rưång: “CSR lâ sûå quan têm vâ phẫn ûáng ca doanh nghiïåp vúái cấc vêën àïì vûúåt ra ngoâi viïåc thoẫ mận nhûäng u cêìu phấp l, kinh tïë , cưng nghïå”. Trong khi àố, Archie Carroll (1999) côn cho rùçng, CSR cố phẩm vi rưång lúán hún: “CRS bao gưìm sûå mong àúåi ca xậ hưåi vïì kinh tïë, låt phấp, àẩo àûác vâ lông tûâ thiïån àưëi vúái cấc tưí chûác tẩi mưåt thúâi àiïím nhêët àõnh”. Matten vâ Moon (2004) lẩi cho rùçng, “CSR lâ mưåt khấi niïåm chm, bao gưìm nhiïìu khấi niïåm kha ác nhau, nhû àẩo àûác kinh doanh, doanh nghiïåp lâ tûâ thiïån, cưng dên doanh nghiïåp, tđnh bïìn vûäng vâ trấch nhiïåm mưi trûúâng. Àố lâ mưåt khấi niïåm àưång vâ ln àûúåc thûã thấch trong tûâng bưëi cẫnh kinh tïë, chđnh trõ, xậ hưåi àùåc th”… Trong khi àố, theo Hưåi àưìng Doanh nghiïåp thïë giúái vò sûå phất triïín bïìn vûäng, “CRS lâ sûå cam kïët trong viïå c ûáng xûã húåp àẩo l vâ àống gốp vâo sûå phất triïín kinh tïë, àưìng thúâi cẫi thiïån chêët lûúång cåc sưëng ca lûåc lûúång lao àưång vâ gia àònh hổ, cng nhû ca cưång àưìng àõa phûúng vâ ca toân xậ hưåi nối chung”… Hay gêìn àêy, theo Nhốm phất triïín kinh tïë tû nhên ca Ngên hâng Thïë giúái (WB), “CRS lâ sûå cam kïët c a doanh nghiïåp àống gốp cho viïåc phất triïín kinh tïë bïìn vûäng, thưng qua nhûäng viïåc lâm nêng cao chêët lûúång àúâi sưëng ca ngûúâi lao àưång vâ cấc thânh viïn trong gia àònh hổ; cho cưång àưìng vâ toân xậ hưåi, theo cấch cố lúåi cho cẫ doanh nghiïåp cng nhû phất triïín chung ca xậ hưåi”… Múái chó àiïím qua mưåt sưë cấch àõnh nghơa trïn àêy àậ cho thêëy, d cấch thïí hiïån, hònh thûác diïỵn àẩt ngưn tûâ cố khấc nhau, song nưåi hâm phẫn ấnh ca CSR vïì cú bẫn àïìu cố àiïím chung lâ, bïn cẩnh nhûäng lúåi đch phất triïín riïng ca tûâng doanh nghiïåp ph húåp vúái phấp låt hiïån hânh thò àïìu phẫi gùỉn kïët vúái lúåi đch phất triïín chung ca cưång àư ìng xậ hưåi. Chđnh vò thïë, theo chng tưi, cố lệ àõnh nghơa ca Nhốm phất triïín kinh tïë tû nhên ca WB vïì CSR lâ hoân chónh, rộ râng vâ dïỵ hiïíu nhêët, vò nố àậ àïì cêåp àïën trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp phẫi gùỉn liïìn vúái vêën àïì phất triïín bïìn vûäng - mưåt u cêìu khấch quan, cêëp thiï ët, cố tđnh toân cêìu ca sûå phất triïín hiïån nay. Khi cẩnh tranh thûúng trûúâng ngây câng khưëc liïåt, nhûäng u cêìu, àôi hỗi tûâ khấch hâng ngây câng cao vâ do vêåy, xậ hưåi cố cấi nhòn ngây câng khùỉt khe hún àưëi vúái doanh nghiïåp vïì bưín phêån, trấch nhiïåm trûúác cưång àưìng, xậ hưåi thò cấc doanh nghiï åp mën phất triïín bïìn vûäng phẫi ln tn th khưng chó nhûäng chín mûåc vïì bẫo àẫm sẫn xët - kinh doanh phẫi cố lúåi 23 TRIÏËT HỔC, SƯË 8 (219), THẤNG 8 - 2009 (*) Tiïën sơ, V trûúãng, Trûúãng ban Kinh tïë - Xậ hưåi, Bấo àiïån tûã Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam. Nhûäng nùm gêìn àêy, cng vúái sûå phất triïín mẩnh mệ ca cấc doanh nghiïåp vâ àưåi ng doanh nhên Viïåt Nam, àậ cố khấ nhiïìu kiïën thưng qua cấc cåc hưåi thẫo hóåc cấc bâi viïët àùng tẫi trïn cấc phûúng tiïån bấo chđ cng bân vïì khấi niïåm “Trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp”. Bâi viïët nây bâ n gốp thïm vïì khấi niïåm àố vâ liïn hïå vúái thûåc tiïỵn vêån dng úã Viïåt Nam hiïån nay. TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅP VÂ THÛÅC TIÏỴN VÊÅN DNG ÚÃ VIÏÅT NAM HIÏÅN NAY TRÊÌN ANH PHÛÚNGâ(*) TRÊÌN ANH PHÛÚNG nhån, thêåm chđ siïu lúåi nhån, mâ côn cẫ nhûäng chín mûåc vïì bẫo vïå mưi trûúâng thiïn nhiïn, mưi trûúâng lao àưång, vïì thûåc hiïån bònh àùèng giúái, an toân lao àưång, quìn lúåi lao àưång, quìn lúåi àâo tẩo vâ phất triïín ca nhên viïn, gốp phêìn phất triïín cưång àưìng, bao hâm cẫ cấc hoẩt àưång thûåc hiïå n an sinh xậ hưåi nhû nhên àẩo, tûâ thiïån,… Diïỵn giẫi c thïí têët cẫ nưåi dung trïn vïì CSR trong bưëi cẫnh hưåi nhêåp kinh tïë qëc tïë hiïån nay, cố thïí hiïíu nhû sau vïì nưåi hâm u cêìu ca nố: - Trấch nhiïåm vúái thõ trûúâng vâ ngûúâi tiïu dng; - Trấch nhiïåm vïì bẫo vïå mưi trûúâng; - Trấch nhiïåm vúái ngûúâ i lao àưång - Trấch nhiïåm chung vúái cưång àưìng. Nhû vêåy, nưåi hâm ca CSR bao gưìm nhiïìu khđa cẩnh liïn quan àïën ûáng xûã ca doanh nghiïåp àưëi vúái cấc ch thïí vâ àưëi tûúång cố liïn quan trong quấ trònh hoẩt àưång ca doanh nghiïåp, tûâ ngûúâi sẫn xët, tiïëp thõ, tiïu th, tiïu dng àïën cấc nhâ cung ûáng ngun liïåu, vêåt liïåu ta åi chưỵ; tûâ àưåi ng cấn bưå, nhên viïn cho àïën cấc cưí àưng ca doanh nghiïåp. Trong àố, cố cẫ trấch nhiïåm vïì bẫo vïå tâi ngun, mưi trûúâng mâ vïì thûåc chêët, cng lâ cố trấch nhiïåm chung vúái lúåi đch cưång àưìng xậ hưåi, bao gưìm cẫ nhûäng hoẩt àưång nhên àẩo, tûâ thiïån, hoẩt àưång àố ng gốp cho sûå phất triïín chung ca àêët nûúác. Do vêåy, nhûäng ngûúâi lậnh àẩo doanh nghiïåp thúâi nay phẫi lâ nhûäng ngûúâi cố têìm nhòn xa, trưng rưång àïí hûúáng túái mc tiïu hoẩt àưång toân diïån, khưng chó giúái hẩn búãi thùång dû, lúåi nhån kinh tïë àún thìn. Thûúác ào thânh cưng ca hổ bùỉt ngìn tûâ nhûäng tấc àưång ma â hổ tẩo ra àưëi vúái nhu cêìu xậ hưåi. Cấc doanh nhên nây cêìn tòm kiïëm nhûäng giẫi phấp àïí thay àưíi xậ hưåi theo chiïìu hûúáng ngây câng tưët hún vâ ngûúåc lẩi, cấc doanh nghiïåp ca hổ sệ cố nhûäng àiïìu kiïån àïí phất triïín bïìn vûäng hún. Lúåi đch dâi hẩn ch ëu ca CSR lâ cho chđnh nư åi bưå doanh nghiïåp, nhû cẫi thiïån quan hïå trong cưng viïåc, giẫm búát tai nẩn, giẫm t lïå nhên viïn thưi viïåc, tùng nùng sët lao àưång. Ngoâi ra, CSR côn gip nêng cao uy tđn ca doanh nghiïåp trong quan hïå vúái khấch hâng vâ cấc àưëi tấc, tẩo ra ûu thïë trong cẩnh tranh vâ thån lúåi trong viïåc kïu gổi àêìu tû, àùåc biïåt lâ àêìu tû nûúác ngoâi. Thûåc tiïỵn cho thêë y, nhûäng doanh nghiïåp thûåc hiïån tưët CSR sệ khưng thua thiïåt, mâ thûúâng àẩt àûúåc nhûäng lúåi đch àấng kïí, bao gưìm giẫm chi phđ, tùng doanh thu, tùng giấ trõ thûúng hiïåu, giẫm t lïå nhên viïn thưi viïåc, tùng nùng sët vâ thïm cú hưåi tiïëp cêån nhûäng thõ trûúâng múái. Diïỵn giẫi c thïí hún, mưỵi doanh nghiïåp khi àậ tûå quët àõnh mưåt cấch tûå nguån vïì thûåc hiïån tra ách nhiïåm xậ hưåi ca mònh, thò bïn cẩnh nhûäng àống gốp, chi phđ vò lúåi đch cưång àưìng xậ hưåi, àûúng nhiïn, hổ côn cố nhûäng lúåi đch riïng trong kinh doanh, thưng qua cấc hoẩt àưång ca mònh, àố lâ: - Bẫo vïå thûúng hiïåu khưng bõ xậ hưåi chó trđch; nêng cao uy tđn ca sẫn phêím mưåt cấch bïìn vûäng; múã rưång thõ trûúâng vâ tẩo lêåp ûu thïë vïì giấ cẫ ; àûúåc tham gia cấc chûúng trònh àêìu tû phất triïín doanh nghiïåp vò trấch nhiïåm xậ hưåi. - Duy trò hóåc k thïm húåp àưìng kinh tïë vúái cấc àưëi tấc àêìu tû, bẩn hâng; cố thïm àiïìu kiïån àïí múã rưång quy mư sẫn xët, hiïån àẩi hoấ cưng nghïå, tùng nùng sët vâ chêët lûúång sẫn phêím; tùng viïåc lâm, giẫm sưë cưng nhên bỗ viïåc; tùng uy tđn xa ä hưåi àïí doanh nghiïåp cố khẫ nùng cẩnh tranh cao, dïỵ dâng hoẩt àưång hún. - Cố thïm àiïìu kiïån vêåt chêët àïí cẫi thiïån àúâi sưëng ngûúâi lao àưång. C thïí lâ tùng thu nhêåp, nêng cao hún chêët lûúång cåc sưëng vâ sûác khỗe cho ngûúâi lao àưång vâ gia àònh hổ; hưỵ trúå ngûúâi lao àưång thûåc hiïån tưët hún låt phấp lao àưå ng vâ múã rưång hún khẫ nùng bẫo hiïím y tïë, xậ hưåi cho hổ… Cêìn thêëy rùçng, nhêån thûác vïì CSR úã cấc nïìn kinh tïë thõ trûúâng phất triïín hóåc khấ phất triïín trïn thïë giúái hiïån nay rộ râng lâ khưng côn múái lẩ, mùåc d trong 24 thûåc tïë, cho àïën nay, khưng phẫi bêët cûá doanh nghiïåp, doanh nhên nâo, d úã nhûäng nïìn kinh tïë phất triïín nhêët, nhû M, Nhêåt Bẫn, Àûác,… cng àïìu cố thïí thûåc hiïån tưët CSR mổi lc, mổi núi do nhûäng tấc àưång cẩnh tranh quët liïåt ca quy låt giấ trõ, giấ trõ thùång dû vâ siïu lúåi nhån chi phưëi. Trong khi àố, d CSR lâ khấi niïåm múái àûúåc du nhêåp vâo Viïåt Nam khoẫng hún thêåp niïn qua, song câng nhûäng nùm gêìn àêy, àậ cố khưng đt doanh nghiïåp Viïåt Nam, àïí tẩo lêåp àûúåc thûúng hiïåu vûäng bïìn vâ sấng giấ, hổ khưng chó ra sûác phất triïín ngây câng lúán hún vïì quy mư giấ trõ tâi sẫn, doanh thu, doanh lúåi cố àûúåc sau mưỵi nùm kinh doanh, mâ côn nưỵ lûåc àống gốp nhiïìu hún cho sûå phất triïín chung ca cưång àưìng, xậ hưåi. Búãi lệ, hổ àïìu hiïíu lâm tưët vâ ngây câng tưët hún trấch nhiïåm xậ hưåi àưëi vúái cưång àưìng xậ hưåi cng àậ lâ mưåt trong nhûäng thûúác ào cú bẫn àïí thûúng hiïåu cấc doanh nghiïåp nhúâ àố mâ àậ sấng lẩi câ ng sấng hún vâ do vêåy, con àûúâng lâm ùn ca hổ câng cố thïm thån lúåi, phất triïín hún. Do vêåy, thûåc hiïån CSR ngây câng àûúåc cấc doanh nghiïåp, doanh nhên Viïåt Nam nhêån thûác sêu sùỉc hún vâ coi àố lâ u cêìu têët ëu, khấch quan trong quấ trònh hưåi nhêåp. Mùåc d vêåy, cẫ vïì hổc thåt lêỵn thûåc tiïỵn thïí hiïån, cê ìn thêëy àêy vêỵn lâ vêën àïì côn khấ múái mễ àưëi vúái khưng đt cấc doanh nghiïåp, doanh nhên úã nûúác ta. Trïn thûåc tïë, nhiïìu khi vêën àïì nây àûúåc vêån dng rêët khấc nhau, mâ mưåt trong nhûäng ngun nhên cú bẫn lâ do chûa cố àûúåc nhêån thûác àng àùỉn, thưëng nhêët vïì nưåi hâm u cêìu ca nố. Chđnh vò thïë, trïn thûå c tïë, àậ cố doanh nghiïåp, doanh nhên chó lo sẫn xët, kinh doanh sao cho cố lúåi nhån cao, khưng chó giẫi quët tưët vêën àïì lúåi đch cho doanh nghiïåp, cho ngûúâi lao àưång, mâ côn àống gốp khưng đt cho cấc hoẩt àưång nhên àẩo, tûâ thiïån xậ hưåi; thïë nhûng hổ vêỵn vi phẩm Låt Doanh nghiïåp, Låt Mưi trûúâng, hóåc cố nhûäng biïíu hiïån vi phẩm phấp låt kha ác. Cố nhiïìu ngun nhên ca tònh hònh nây, song trûúác hïët lâ do hổ chûa cố mưåt nhêån thûác àng àùỉn, khấch quan, khoa hổc vâ nhêët lâ chûa cố àûúåc “cấi têm”, “cấi àûác” trong viïåc thûåc hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp (CSR) àưëi vúái cưång àưìng xậ hưåi. Chđnh vò thïë, trong tiïën trònh nhêån thûác ca con ngûúâi vïì vêë n àïì nây, mùåc d cho àïën nay, khưng chó úã Viïåt Nam, mâ cẫ trïn thïë giúái vêỵn chûa hoân toân thưëng nhêët, thêåm chđ vêỵn côn lâ ch àïì gêy tranh cậi tẩi nhiïìu cåc hưåi thẫo, song cố lệ, hiïån tẩi, theo chng tưi, chđ đt nïn tẩm chêëp nhêån vïì mưåt kiïíu àõnh nghơa khấi niïåm CSR nhû àậ àûúåc Nhốm phất triïín kinh tïë tû nhên cu ãa Ngên hâng Thïë giúái (WB) àûa ra trïn àêy. 2. Tònh hònh thûåc hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp úã Viïåt Nam Khấi niïåm “Trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp” (CSR) àậ àûúåc truìn bấ vâo nûúác ta thưng qua hoẩt àưång ca cấc cưng ty àa qëc gia àêìu tû nûúác ngoâi vâo Viïåt Nam. Cấc cưng ty nây thûúâng àûa ra cấc chûúng trònh khuën cấo ûáng xûã vïì vùn hoấ kinh doanh àem ấp dng vâo cấc àõa bân àêìu tû. Vđ d nhû “Chûúng trònh tưi u Viïåt Nam” ca cưng ty Honàa - Vietnam; “Chûúng trònh giấo dc vïå sinh ca á nhên” cho cấc trễ em ca cưng ty Unilever; “Chûúng trònh àâo tẩo tin hổc Topic 64” ca Microsoft, Qualcomm vâ HP; “Chûúng trònh hưỵ trúå dõ têåt tim bêím sinh” vâ “Chûúng trònh ng hưå nẩn nhên v sêåp cêìu Cêìn Thú” ca Vinacapitat, Samsung; “Chûúng trònh khưi phc thõ lûåc cho trễ em nghêo” ca Western Union;… Nhûäng nùm gêìn àêy, úã nûúác ta àậ cố mưåt sưë doanh nghiïåp ch àưång thûåc hiïån CSR vâ nhúâ àố, thûúng hiïåu ca hổ câng àûúåc xậ hưåi biïët àïën, nhû cấc têåp àoân Mai Linh, Tên Tẩo, Duy Lúåi, ACB, Sacombank, Kinh Àư,… Tûâ nùm 2005, nûúác ta àậ cố giẫi thûúãng “CSR hûúáng túái sûå phất triïín bïìn vûäng” àûúåc tưí chûác búãi Phông Thûúng mẩi vâ Cưng nghiïåp Viïåt Nam (VCCI), Bưå Lao àưång - Thûúng binh 25 TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅP VÂ vâ Xậ hưåi, Bưå Cưng thûúng cng cấc hiïåp hưåi Da giây, Dïåt may tưí chûác nhùçm tưn vinh cấc doanh nghiïåp thûåc hiïån tưët cưng tấc CSR trong bưëi cẫnh hưåi nhêåp. Cho àïën nùm 2006, àậ cố 50 doanh nghiïåp ngânh dïåt may vâ da giây tham dûå hoẩt àưång nây vò àậ nhêån thêëy tđnh thiïët thûåc ca nố. Khẫo sất do Viïån Khoa hổc Lao àưå ng vâ Xậ hưåi tiïën hânh gêìn àêy trïn 24 doanh nghiïåp thåc hai ngânh dïåt may vâ da giây àậ chó ra rùçng, nhúâ thûåc hiïån cấc chûúng trònh CSR, doanh thu ca cấc doanh nghiïåp nây àậ tùng 25%, nùng sët lao àưång cng tùng tûâ 34,2 lïn 35,8 triïåu àưìng/lao àưång/nùm, t lïå hâng xët khêíu tùng tûâ 94% lïn 97%. Ngoâi hiïåu quẫ kinh tïë, cấc doanh nghiïåp côn cố lúåi tûâ viï åc tẩo dûång hònh ẫnh vúái khấch hâng, sûå gùỉn bố vâ hâi lông ca ngûúâi lao àưång, thu ht lao àưång cố chun mưn cao,… Gêìn àêy, Hưåi nghõ Doanh nhên tiïu biïíu toân qëc nùm 2008 diïỵn ra trong hai ngây 11 vâ 12/10/2008 àậ cố 100 doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu àûúåc trao tùång Cp Thấnh Giống - biïíu tûúång cho tinh thêìn, sûác mẩnh ca doanh nhên Viïåt Nam trong thúâi k hưåi nhê åp. Àưìng thúâi, tẩi Lïỵ k niïåm Ngây Doanh nhên Viïåt Nam (13/10/2008) cng àậ cố 100 doanh nhên àûúåc trao tùång danh hiïåu Doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu nùm 2008. Cấc doanh nhên nây cng vúái cấc doanh nghiïåp ca hổ, bïn cẩnh cấc thânh tđch xët sùỉc trong sẫn xët - kinh doanh, hổ cng àưìng thúâi lâ cấc àiïín hònh thûåc hiïån CSR àưëi vúái cưång àưìng xậ hưå i. Trûúác cấc doanh nhên àẩi diïån cho gêìn 300.000 doanh nghiïåp cẫ nûúác tham dûå Hưåi nghõ Doanh nhên tiïu biïíu toân qëc 2008, Th tûúáng Chđnh ph Nguỵn Têën Dng àậ lûu cấc doanh nhên, doanh nghiïåp phẫi nêng cao hún nûäa trấch nhiïåm xậ hưåi, coi àố lâ mưåt mc tiïu phêën àêëu vùn hốa kinh doanh, tùng cûúâng sûác cẩnh tranh, tûâ àố àống gốp nhiïìu hún nûäa cho àêë t nûúác. Theo Th tûúáng, cấc doanh nghiïåp hậy thïí hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi, thïí hiïån vùn hốa kinh doanh, àẩo àûác kinh doanh bùçng viïåc tn th àng quy àõnh phấp låt. “Vùn hốa kinh doanh khưng chêëp nhêån sûå gian lêån, khưng chêëp nhêån viïåc gêy ư nhiïỵm mưi trûúâng…”. Nhû vêåy, cố thïí thêëy, CSR cố sûå gùỉn kïët chùåt chệ vúái vùn hoấ kinh doanh, vùn hoấ doanh nghiïåp vâ nố cng chđnh lâ vùn hoấ doanh nhên ca têët cẫ cấc doanh nhên khi tham gia vâo cấc hoẩt àưång sẫn xët, kinh doanh trïn thûúng trûúâng. Thûåc tiïỵn cho thêëy, thûåc hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi ca cấc doanh nhên Viïåt Nam thúâi k hưåi nhêåp kinh tïë qëc tïë hiïån nay vâ nhiïìu nùm túái ngây câng àûúåc cấc doanh nhên nûúác ta nhêån thû ác sêu sùỉc vâ àố cng chđnh lâ nhûäng àống gốp ca cấc doanh nghiïåp, doanh nhên vâo viïåc phất triïín kinh tïë bïìn vûäng, thưng qua nhûäng hoẩt àưång nhùçm nêng cao chêët lûúång àúâi sưëng ca ngûúâi lao àưång vâ gia àònh hổ, cố lúåi cho cẫ doanh nghiïåp cng nhû sûå phất triïín chung ca cưång àưìng xậ hưåi. Thûåc tiïỵn c ng àậ cho thêëy, trong tiïën trònh hưåi nhêåp kinh tïë toân cêìu, CSR àậ trúã thânh mưåt trong nhûäng u cêìu àưëi vúái cấc doanh nghiïåp Viïåt Nam, nïëu doanh nghiïåp nâo àố khưng tn th CSR sệ khưng thïí tiïëp cêån àûúåc vúái thõ trûúâng thïë giúái… Nhû àậ nïu trïn, thûåc hiïån tưët trấch nhiïåm xậ hưåi sệ gip nêng cao uy tđn ca doanh nghiïåp, doanh nhên, tûâ àố sệ mang lẩi nhiïìu lúåi nhån kinh tïë vâ lúåi đch chđnh trõ - xậ hưåi cho hổ. Tuy nhiïn, cng khưng nïn àưìng nhêët viïåc cûá lâm tûâ thiïån giỗi àậ lâ thûåc hiïån tưët trấch nhiïåm xậ hưåi, cho d lâm tûâ thiïån lâ mưåt hoẩt àưång thïí hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp. Thûåc tïë lâ àậ cố doanh nghiïåp tđch cûåc lâm tûâ thiïån, nhûng vêỵn vò chẩy theo lúåi nhån mâ vi phẩm phấp låt, vi phẩm sûå phất triïín bïìn vûäng ca cưång àưìng xậ hưåi. “Sûå kiïån Vï Àan” cng mưåt sưë doanh nghiïåp khấc úã Àưìng Nai àậ “àêìu àưåc” sưng Thõ Vẫi lâm hu hoẩi mưi trûúâng múái àêy lâ mưåt minh chû áng àiïín hònh cho trûúâng húåp nây. Àố lâ chûa thïí kïí hïët côn biïët bao trûúâng húåp khấc nûäa “àậ bõ lưå” thò sûå àậ rưìi, vâ chùỉc rùçng côn nhiïìu trûúâng húåp TRÊÌN ANH PHÛÚNG 26 “chûa bõ lưå” àậ vâ àang vêỵn xẫy ra trïn àêët nûúác nây… Ngûúâi dên TP. Hưì Chđ Minh àïën nay vêỵn àang bûác xc, lo ngẩi vïì tònh trẩng ư nhiïỵm mưi trûúâng úã cấc khu cưng nghiïåp ca thânh phưë, nhû cấc khu cưng nghiïåp Lï Minh Xn, Tên Tẩo… vâ côn nhiïìu àõa phûúng khấc nûäa trong cẫ nûúác cng àang lêm vâo tònh trẩng nhû vêåy. Àïën nay, chûa cố cú quan chûác nùng nâo cố thïí thưë ng kï àêìy à con sưë cấc doanh nghiïåp thiïëu trấch nhiïåm xậ hưåi, thiïëu vùn hoấ kinh doanh, àẩo àûác kinh doanh nhû vêåy. Tûâ àố, câng cho thêëy tđnh cêëp thiïët ca viïåc cêìn tùng cûúâng àïì cao hún nûäa tđnh tûå giấc, thêåm chđ àậ àïën lc khưng chó dûâng lẩi úã thûác tûå giấc trong nhêån thûác vâ hoẩt àưång ca mưỵi doanh nghiï åp, mâ cêìn låt phấp hoấ vêën àïì trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp theo àng cấc u cêìu àậ phẫn ấnh trong nưåi hâm ca nố nhû àậ nïu úã phêìn thûá nhêët bâi viïët nây. Tuy nhiïn, cng cêìn thêëy rùçng, khấi niïåm CSR côn tûúng àưëi múái úã Viïåt Nam, vò vêåy, cho àïën nay, viïåc thûåc hiïån nố vêỵ n côn hẩn chïë. Theo nghiïn cûáu múái àêy ca Ngên hâng Thïë giúái tẩi Viïåt Nam, râo cẫn vâ thấch thûác cho viïåc thûåc hiïån CSR bao gưìm: 1) Nhêån thûác vïì khấi niïåm CSR côn hẩn chïë; 2) Nùng sët bõ ẫnh hûúãng khi phẫi thûåc hiïån àưìng thúâi nhiïìu bưå quy tùỉc ûáng xûã COC (Code of Conduct); 3) Thiïëu ngìn tâi chđnh vâ k th åt àïí thûåc hiïån cấc chín mûåc CSR (àùåc biïåt lâ àưëi vúái cấc doanh nghiïåp nhỗ vâ vûâa); 4) Sûå nhêìm lêỵn do khấc biïåt giûäa quy àõnh ca CSR vâ Bưå låt Lao àưång; 5) Nhûäng quy àõnh trong nûúác ẫnh hûúãng túái viïåc thûåc hiïån cấc COC. Diïỵn giẫi c thïí hún vïì mưåt sưë râo cẫn, thấch thûá c àố nhû sau: - Trûúác hïët, àố lâ sûå hiïíu biïët ca doanh nghiïåp vïì CSR chûa àêìy à. Nhiïìu doanh nghiïåp chó hiïíu àún thìn lâ lâm tûâ thiïån, mâ chûa hiïíu rùçng viïåc thûåc hiïån CSR lâ phẫi thïí hiïån trûåc tiïëp trong toân bưå cấc hoẩt àưång sẫn xët, kinh doanh ca cấc doanh nghiïåp. Vò thïë, trïn thûåc tïë àậ cố khưng đt doanh nghiïåp, mưåt mùåt, vêỵn tham gia tđch cûåc cấc hoẩt àưång nhên àẩo, tûâ thiïån, nhûng mùåt khấc, vêỵn lao vâo vông quay lúåi nhån kinh doanh khưng lânh mẩnh theo kiïíu bn bấn lông vông, chp giêåt, tranh th cấc khe húã ca cú chïë, chđnh sấch thõ trûúâng do Nhâ nûúác ban hânh àïí kiïëm lúâi. Tònh trẩng lúåi dng thûúng hiïåu ca nhau àï í lâm hâng giẫ, hâng nhấi, hâng kếm chêët lûúång vêỵn phưí biïën úã nûúác ta. Àố lâ chûa kïí àïën tònh trẩng àậ cố nhiïìu doanh nghiïåp lúán, kïí cẫ mưåt sưë têåp àoân nhâ nûúác àậ khưng chó lúåi dng thûúng hiïåu nhâ nûúác, mâ côn lúåi dng ngên sấch nhâ nûúác (thûåc chêët la â chiïëm dng vưën nhâ nûúác) àïí kinh doanh, bn bấn lông vông cẫ nhûäng mùåt hâng khưng àng chûác nùng àûúåc giao, àïí khi thu lúâi lúán thò àem chia chấc nưåi bưå, côn khi bõ lưỵ thò ngên sấch nhâ nûúác phẫi gấnh chõu… - Thûá hai, mưåt râo cẫn tấc àưång bêët lúåi àïën viïåc thûåc hiïån CSR lâ do nhiïìu doanh nghiïåp hiïån nay bõ thiïëu hu åt ngìn tâi chđnh vâ k thåt àïí thûåc hiïån cấc chín mûåc CSR, àùåc biïåt lâ cấc doanh nghiïåp nhỗ vâ vûâa, mâ phêìn lúán doanh nghiïåp Viïåt Nam hiïån àïìu lâ doanh nghiïåp nhỗ vâ vûâa. - Thûá ba, tđnh phấp l ca viïåc àấnh giấ thûåc hiïån CSR úã nûúác ta hiïån nay côn nhiïìu hẩn chï ë, bêët cêåp. Trïn thûåc tïë, mùåc d àậ àûúåc quy àõnh theo cấc quy tùỉc ca cấc bưå quy tùỉc ûáng xûã COC vâ cấc tiïu chín chïë àõnh khấc, nhû SA8000, WRAP, ISO 14000, GRI , song cấc tiïu chín nây lẩi khưng phẫi lâ thoẫ thån giûäa cấc chđnh ph hay quy àõnh ca cấc cưng ûúác qëc tïë, mâ thûúâng vêỵn chó lâ râng båc giûäa cấc nhâ x ët nhêåp khêíu hóåc do chđnh cấc doanh nghiïåp tûå àùåt ra, vò thïë côn thiïëu tđnh phấp àõnh qëc gia vâ câng thiïëu tđnh phấp àõnh thưng lïå qëc tïë. Tûâ àố, nïëu xẫy ra cấc vi phẩm, d sú hay ch àấng tiïëc nâo àố, dêỵn àïën khiïëu kiïån nhau thò rêët khố phên xûã. Cho àïën nay, chng ta àậ cố cấc doanh nghiïåp sẫ n xët sẩch: sẫn xët rau sẩch, ni trưìng thy sẫn sẩch, sẫn xët than sẩch Nhûng nhûäng viïåc lâm nây hêìu nhû côn mang nhiïìu tđnh bùỉt båc hóåc lâ 27 TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅP VÂ tûå phất hún lâ mưåt viïåc lâm tûå nguån, gùỉn liïìn vúái hoẩt àưång kinh doanh vâ hònh ẫnh ca doanh nghiïåp. Àiïìu lûu nûäa, do thối quen tiïu dng vâ nhêët lâ do “ti tiïìn” côn hẩn hểp ca àa sưë ngâi tiïu dng Viïåt Nam, nïn thûúâng sẫn phêím sẩch ca cấc doanh nghiïåp nây ch ëu chó phc v cho cấc àưëi tûúång khấch hâng tûâ têìng lúáp trung lûu, khấ giẫ trúã lïn, nïn lúåi nhån vâ vông quay lúåi nhån thu àûúåc cho cấc doanh nghiïåp nây cng chûa phẫi lâ hêëp dêỵn khiïën cho khưng phẫi bêët cûá doanh nghiïåp nâo cng cố thïí chun têm vâo sẫn xët, kinh doanh cấc sẫn phêím nây. Àố lâ côn chûa kïí cấ biïåt àậ cố doanh nghiïåp sẫn xët hóåc siïu thõ kinh doanh àậ lúåi dng uy tđn thûúng hiïåu àïí àûa cẫ hâng “bêín”, hâng nhấi, hâng giẫ vâo àïí bấn lêỵn cng hâng sẩch cho ngûúâi tiïu dng. Biïíu hiïån rộ nhêët gêìn àêy úã nûúác ta vïì tònh trẩng thiïëu trấch nhiïåm xậ hưåi, thiïëu àẩo àûác, vùn hoấ trong sẫn x ët - kinh doanh ca khưng đt cấc doanh nghiïåp lâ àậ àïí xẫy ra hâng loẩt cấc sûå kiïån liïn quan àïën cấc mùåt hâng nưng sẫn, thûåc phêím khưng bẫo àẫm vïå sinh an toân thûåc phêím, nhû nûúác tûúng àen chûáa 3-MCPD (mưåt chêët cố thïí gêy ung thû), thûåc phêím bẫo quẫn bùçng foocmon, hân the, rau àûúåc tûúái cấc chêët kđch thđch tùng trûúãng, cấ ni trong mưi trûúâng bõ ư nhiïỵm, nưng sẫ n, thûåc phêím chïë biïën sûã dng cấc chêët bẫo quẫn àưåc hẩi, dû lûúång khấng sinh hay thëc bẫo vïå thûåc vêåt vûúåt quấ tiïu chín cho phếp vâ gêìn àêy nhêët lâ viïåc hâng loẩt cấc sẫn phêím sûäa nhiïỵm melamine - mưåt chêët àưåc hẩi gêy ra sẩn thêån úã trễ em, cố thïí dêỵn túái tûã vong. Theo kïët qua ã kiïím tra ca V Khoa hổc vâ Cưng nghïå, Bưå Nưng nghiïåp vâ Phất triïín nưng thưn: nùm 2007, t lïå dû lûúång thëc trûâ sêu trong cấc sẫn phêím rau mëng, cẫi, àêåu tẩi Hâ Nưåi, Hẫi Phông, Àâ Nùéng mûác thêëp nhêët lâ 15%, cao nhêët 30%; àùåc biïåt, àưëi vúái sẫn phêím nho, cố núi phun túái 30 lêìn vâ t lïå thë c trûâ sêu vûúåt ngûúäng cho phếp lïn túái trïn 60%; cố túái khoẫng 32,54% tưíng sưë mêỵu nưng sẫn phên tđch phất hiïån thêëy dû lûúång thëc bẫo vïå thûåc vêåt, trong àố gêìn 70% àậ vûúåt quấ ngûúäng giúái hẩn tưëi àa cho phếp trong thûåc phêím (tiïu chín ca Tưí chûác Y tïë thïë giúái - WHO). Àố lâ nhûäng con sưë àấng bấo àưå ng vâ cng chđnh lâ ngun nhên gêy ẫnh hûúãng khưng nhỗ túái sûác khỗe, thêåm chđ lâ tđnh mẩng ca ngûúâi tiïu dng. Cêìn thêëy rùçng, trong thúâi gian qua, mùåc d cưng lån vâ cấc phûúng tiïån thưng tin àẩi chng àậ thûúâng xun àûa tin vïì nhûäng vi phẩm gêy ư nhiïỵm mưi trûúâng ca nhiïìu doanh nghiïåp, nhûng dûúâng nhû lâ àa sưë cấc cú quan chûác nùng ca cấc àõa phûúng àïìu chûa cố nhû äng biïån phấp à mẩnh àïí xûã l cấc trûúâng húåp àố, trong khi phêìn lúán cấc doanh nghiïåp thò tòm mổi biïån phấp àïí nế trấnh trấch nhiïåm. Nhiïìu ngûúâi cho rùçng, nối vïì thûác tûå giấc ca doanh nghiïåp trong viïåc bẫo vïå mưi trûúâng trong thúâi àiïím hiïån nay dûúâng nhû lâ mưåt cêu chuån xa vúâi vâ khưng thûåc tïë! Nhûng rộ râng, ư nhiïỵm mưi trûúâng tûâ hoẩt àưång sẫn xët, chïë biïën cấc sẫn phêím ca cấc doanh nghiïåp hiïån nay àậ lïn túái mûác bấo àưång, thïí hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp nối chung, cấc doanh nghiïåp sẫn xët, kinh doanh hâng nưng sẫn, thûåc phêím nối riïng àưëi vúái viïåc bẫ o vïå mưi trûúâng côn rêët hẩn chïë. 3. Àïí tùng cûúâng hún nûäa trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp Viïåt Nam Liïn quan àïën viïåc vò sao viïåc thûåc hiïån CSR úã nûúác ta vêỵn côn nhiïìu hẩn chïë, bêët cêåp, ngoâi mưåt sưë ngun nhên àậ nïu trïn, chng tưi àưìng tònh vâ mën chia sễ thïm sûå phên tđch chi tiïët hún nûäa vúái àưìng tấc giẫ Nguỵn Àònh Cung vâ Lûu Minh Àûác (Viïån Nghiïn cûáu Quẫn l Kinh tïë Trung ûúng) trong mưåt bâi viïët gêìn àêy(1) àậ cho rùçng, cêìn lûu àïën mưå t sưë vêën àïì bêët cêåp mâ Viïåt Nam àang gùåp phẫi sau àêy. TRÊÌN ANH PHÛÚNG 28 (1) Xem: Nguỵn Àònh Cung vâ Lûu Minh Àûác. Trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp - CSR: mưåt sưë vêën àïì l lån vâ u cêìu àưíi múái quẫn l nhâ nûúác vúái CSR úã Viïåt Nam. www. Vnep.Vn, thấng 1-2009. Thûá nhêët, nhû àậ biïët, tùng trûúãng nhanh vâ bẫo àẫm tđnh bïìn vûäng ca mưi trûúâng sinh thấi àậ ln lâ hai vêën àïì nưíi cưåm, bûác xc ca cấc nïìn kinh tïë àang trong quấ trònh àêíy mẩnh cưng nghiïåp hoấ, hiïån àẩi hoấ. Thûåc tiïỵn cho thêëy, sau quấ trònh tùng trûúãng kinh tïë nhanh, nhiïìu nûúác àậ phẫi trẫ giấ àùỉt vï ì sûå bõ hu hoẩi ca tâi ngun, mưi trûúâng kêm theo sûå gia tùng thiïn tai, dõch bïånh. Lâ nûúác ài sau, d côn nghêo, chêåm phất triïín nhiïìu mùåt, nhûng Viïåt Nam àậ cam kïët thûåc hiïån cấc mc tiïu Thiïn niïn k. Àiïìu nây cho thêëy chng ta khưng hy sinh chêët lûúång sưëng ca ngûúâi dên vò mc tiïu tùng trûúãng nhanh trong ngùỉn hẩn. Tuy nhiïn, àố chó lâ sûå cam kïët ca Chđnh phu ã, côn trïn thûåc tiïỵn thò cho àïën nay khưng phẫi bêët cûá doanh nghiïåp nâo cng thûác vâ thûåc hiïån àêìy à cam kïët àố. Cố nhiïìu ngun nhên ca tònh hònh nây, song trûúác hïët phẫi thêëy trấch nhiïåm xậ hưåi ca cấc doanh nghiïåp àố àậ bõ lúåi nhån kinh tïë lêën lûúát, che ph. Mùåt khấc cng cêìn thê ëy rùçng, hïå thưëng låt phấp ca Viïåt Nam vïì vêën àïì nây côn nhiïìu hẩn chïë, bêët cêåp. Qua cấc v thûåc phêím nhiïỵm àưåc vûâa qua (nûúác tûúng, sûäa), chng ta thêëy cấc cú quan cố chûác nùng quẫn l nhâ nûúác liïn quan thûúâng úã thïë bõ àưång, cố phêìn cú bẫn lâ do cấc vùn bẫn låt c a ta chûa ph húåp, khưng bấm sất thûåc tiïỵn, thûúâng tẩo nhiïìu khe húã cho cấc vi phẩm, nhûng lẩi khố xûã l, hóåc khưng thïí xûã l àûúåc vò nhiïìu khi, àïí xûã l nghiïm minh lâ phẫi xûã l toân bưå hïå thưëng cấc cú quan liïn quan, tûâ Trung ûúng àïën àõa phûúng. Quay trúã lẩi “sûå kiïån Vï Àan” àậ lâ minh chûáng rộ: Bưå Khoa hổc – Cưng nghïå va â Mưi trûúâng àưí trấch nhiïåm cho àõa phûúng; ngûúåc lẩi, àõa phûúng thò quy trấch nhiïåm cho Bưå Khoa hổc – Cưng nghïå vâ Mưi trûúâng. Nhû vêåy lâ, Låt Doanh nghiïåp vâ Låt Mưi trûúâng úã àêy cố vêën àïì bêët cêåp, cêìn phẫi àûúåc xem xết, àiïìu chónh lẩi cho ph húåp. Cng cêìn thêëy rùçng, ngay cẫ khi quy àõnh phấp låt àậ cố à, thò tđnh hiïåu lûåc lẩi quấ thêëp. Nhiïìu v ư nhiïỵm mưi trûúâng àậ diïỵn ra hún chc nùm khưng bõ phất hiïån, hóåc cố phất hiïån nhûng lẩi khưng xûã l, hóåc cố xûã l thò quấ nhể, cố khi chó dùm ba cho àïën vâi chc triïåu àưìng lâ xong. Àiïìu àố cho thêëy cú quan quẫn l khưng lâm hïët trấch nhiïåm ca mònh. Cố lệ, àêy lâ vêën àïì mê ëu chưët, quan trổng nhêët vâ chng ta phẫi kiïn quët lêåp lẩi àng trêåt tûå, k cûúng phấp låt. Thûá hai, nhòn chung, thûác bẫo vïå quìn lúåi cưång àưìng vâ thûác bẫo vïå ngay chđnh quìn lúåi cấ nhên ca ngûúâi dên côn rêët thêëp. Cố thïí nối, àûáng trûúác cấc doanh nghiïåp lúán, ngûúâi dên àõa phûúng cẫm thêëy àún lễ, ëu thïë, thiïëu sûå tin tûúãng vâo lệ phẫi, vâo sûå hưỵ trúå ca cấc cú quan cưng quìn nhâ nûúác. Bùçng chûáng lâ, trûúác nhiïìu sûå kiïån hu hoẩi mưi trûúâng ca cấc doanh nghiïåp tẩi nhiïìu àõa phûúng khưng phẫi lâ nhên dên súã tẩi khưng biïët, mâ vêën àïì lâ d hổ cố bû ác xc thò nhiïìu khi cng khưng giẫi quët àûúåc gò, vò mổi viïåc àïìu àậ cố “lo lốt” trïn dûúái, cố khiïëu kiïån thò cng bùçng khưng. Thûá ba, úã Viïåt Nam hiïån nay hêìu nhû khưng cố cấc thiïët chïë àẩi diïån, trung gian, àố lâ cấc tưí chûác phi chđnh ph (NGOs), hiïåp hưåi, nhốm lúåi đch… lâ cấc tưí chûác dên sûå àống vai trô rê ët lúán úã cấc nûúác phất triïín, vò thïë khi xêíy ra cấc vêën àïì bûác xc trïn àêy thò hêìu nhû khưng cố tưí chûác dên sûå nâo cố thïí àûáng ra bïnh vûåc quìn lúåi cho nhên dên, cho ngûúâi tiïu dng vïì nhûäng thiïåt thôi àố. Cêëu trc trung gian ca cấc tưí chûác dên sûå nây tuy cố thïí phẫi tiïu tưën nhûäng khoẫn chi phđ cho hoẩ t àưång bưå mấy, àẩi diïån, nhûng xết vïì tưíng thïí, nố lẩi cố thïí gip giẫm thiïíu chi phđ àïí nhûäng ngûúâi dên, cưång àưìng àún lễ àẩt cấc mc àđch xậ hưåi ca mònh. Vai trô ca cấc hiïåp hưåi kiïíu àố úã nûúác ta hiïån côn rêët thêëp vâ hêìu nhû khưng cố sûå hiïån diïån c a hiïåp hưåi ngûúâi tiïu dng trong cấc v viïåc ư nhiïỵm thûåc phêím, mưi trûúâng vûâa qua. Thûá tû, hiïån nay, dû lån xậ hưåi àang cố chiïìu hûúáng àấnh àưìng hoẩt àưång tûâ 29 TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅP VÂ thiïån vúái trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp. Nhû àậ àïì cêåp úã trïn, tûâ thiïån chó lâ mưåt phêìn nhỗ trong CSR, mâ CSR lẩi chó lâ mưåt tiïu chđ bưå phêån trong tưíng thïí cấc tiïu chđ khấc húåp thânh vùn hoấ doanh nghiïåp, vùn hoấ doanh nhên. Mưåt doanh nghiïåp d cố àống gốp hâng tó àưìng tûâ thiïån, nhûng nïëu khưng thûåc hiïån trấch nhiï åm xậ hưåi mưåt cấch nghiïm tc, àêìy à thò vêỵn cố thïí vò chẩy theo lúåi nhån kinh tïë àún thìn mâ dêỵn àïën hoẩt àưång sẫn xët, kinh doanh bêët húåp phấp, hóåc cng cố thïí gêy ư nhiïỵm mưi trûúâng, lâm thiïåt hẩi cho cưång àưìng xậ hưåi nhiïìu tó àưìng hún thïë. Tûâ àố, vêën àïì àùåt ra cho ca ác doanh nghiïåp úã nûúác ta lâ cêìn phẫi cố mưåt cấch tiïëp cêån toân diïån vïì CSR, cng nhû cêìn phẫi ln thûác sêu sùỉc vïì mổi hoẩt àưång ca mònh, khưng chó tn th àng phấp låt mâ trûúác hïët, cêìn phẫi cố àẩo àûác, cố vùn hoấ doanh nghiïåp, vùn hoấ doanh nhên. 4. Mưåt sưë kiïën nghõ vïì giẫi phấp thûåc hiïån CSR úã Viïåt Nam Mưåt lâ, nêng cao hún nûäa chêët lûúång cấc quy àõnh phấp låt bùçng cấch ấp dng RIA (àấnh giấ tấc àưång ca vùn bẫn låt) trong quấ trònh lêåp quy. RIA gip xấc àõnh giẫi phấp lêåp quy cố phẫi lâ giẫi phấp cêìn thiïët, húåp l. Nïëu cố, RIA sệ tòm ra mûác àưå lêåp quy ph húåp nhêët àïí àẩt àûúåc mc tiïu vúái chi phđ thêëp nhêë t cho doanh nghiïåp. Mưåt khi vùn bẫn låt cố tđnh chđnh xấc cao, hiïåu lûåc ca cấc vùn bẫn cng sệ àûúåc cẫi thiïån àấng kïí. Bïn cẩnh àố, cấc cú quan nhâ nûúác nhêët thiïët phẫi tùng cûúâng trấch nhiïåm thûåc thi låt trong lơnh vûåc ca mònh. Hai lâ, cấch thûác xêy dûång cấc hiïåp hưåi cêìn àûúåc àưíi múái. Viïåc têån du ång kinh nghiïåm vâ k nùng ca cấc quan chûác nhâ nûúác sau nghó hûu nhû nhiïìu hiïåp hưåi hiïån nay lâ cêìn thiïët, nhûng khưng nhêët thiïët phẫi lâ úã cûúng võ lậnh àẩo. Lậnh àẩo cấc hiïåp hưåi nïn lâ nhûäng ngûúâi àậ gùỉn bố nhiïìu nùm vúái thânh viïn tûâ cú súã. Cố nhû vêåy, hổ múái àêëu tranh mưåt cấch nhiïåt tònh, thùè ng thùỉn cho quìn lúåi ca thânh viïn hiïåp hưåi. Ba lâ, cêìn tùng cûúâng hún nûäa viïåc thûåc hiïån cấc chûúng trònh truìn thưng, quẫng cấo phi lúåi nhån cho cấc mc àđch nhên àẩo, tûâ thiïån. Àiïìu nây rêët phưí biïën úã cấc nûúác phất triïín vâ hiïån nay, àang àûúåc ấp dng cho nhiïìu nûúác úã khu vûåc Àưng Ấ. Cấ c àâi truìn hònh, truìn thanh úã nûúác ta vêỵn thåc súã hûäu nhâ nûúác, do àố, Chđnh ph cố thïí chó àẩo cấc àâi nây dânh mưåt t lïå nhêët àõnh trong thúâi lûúång quẫng cấo hâng ngây miïỵn phđ cho cấc mc tiïu cưng cưång, kïí cẫ mc tiïu àố do cấc doanh nghiïåp khúãi xûúáng vâ thûåc thi. Bưën lâ, àõa võ c a ngûúâi àống thụë cêìn àûúåc nêng cao. Vinh dûå ài àưi vúái trấch nhiïåm. Cêìn cố nhûäng bẫng xïëp hẩng cấc doanh nghiïåp nưåp thụë thu nhêåp doanh nghiïåp cao nhêët, cấc cấ nhên nưåp thụë thu nhêåp cấ nhên nhiïìu nhêët. Hổ xûáng àấng nhêån àûúåc sûå vinh danh ca xậ hưåi, vò àố lâ mưåt trong nhûäng biïíu hiïån bïì nưíi cu ãa viïåc thûåc hiïån tưët CSR vò lúåi đch chung ca cưång àưìng xậ hưåi. Nùm lâ, Nhâ nûúác cêìn nhanh chống têåp trung hoân thiïån låt vâ tđnh hiïåu lûåc ca låt trong viïåc thûåc thi låt. Cấc trấch nhiïåm ngoâi låt (àẩo àûác, tûâ thiïån), cú chïë tûå nguån cêìn àûúåc khuën khđch, vinh danh, vò àố lâ sûå ào áng gốp ca cấc doanh nghiïåp vúái cưång àưìng xậ hưåi. Nhâ nûúác khưng nïn bùỉt båc cấc doanh nghiïåp phẫi lâm tûâ thiïån, nhên àẩo, mâ chó nïn giấn tiïëp tấc àưång thưng qua cấc tưí chûác, nhû NGOs, hiïåp hưåi, mẩng lûúái cưång àưìng, giấo dc… àïí nêng cao thûác thûåc hiïån CSR. Àïí tùng cûúâng trấch nhiïåm xậ hưå i ca cấc doanh nghiïåp Viïåt Nam trong tiïën trònh hưåi nhêåp kinh tïë qëc tïë hiïån nay vâ trong thúâi gian túái, trûúác hïët lâ tùng cûúâng trấch nhiïåm ca doanh nghiïåp àưëi vúái sûå phất triïín bïìn vûäng ca àêët nûúác, c thïí lâ àưëi vúái thõ trûúâng, ngûúâi tiïu dng vâ vêën àïì bẫo vïå mưi trûúâng, theo TRÊÌN ANH PHÛÚNG 30 chng tưi cêìn àưìng thúâi thûåc hiïån tưët cấc biïån phấp sau: * Vïì phđa cấc cú quan quẫn l nhâ nûúác: - Tùng cûúâng tun truìn àưëi vúái cấc doanh nghiïåp vïì nghơa v vâ lúåi đch ca viïåc thûåc hiïån CSR. Viïåc tun truìn cố thïí àûúåc thûåc hiïån thưng qua nhiïìu hònh thûác, nhû qua cấc phûúng tiïån thưng tin àẩi chng, cấc àúåt têåp hën bùỉt båc cho lậnh àẩo cấc doanh nghiïåp, cấc hưåi nghõ, hưåi thẫo khoa hổc Hún nûäa, viïåc tun truìn nây cêì n àûúåc múã rưång àïën cẫ cấc cú quan quẫn l nhâ nûúác cố liïn quan, cấc nhâ quẫn l, cấc nhâ hoẩch àõnh chđnh sấch vơ mư Àưìng thúâi, nưåi dung ca viïåc thûåc hiïån CSR, cấc thưng tin cêåp nhêåt vïì cấc bưå quy tùỉc ûáng xûã, cấc tiïu chín trấch nhiïåm xậ hưåi liïn quan phẫi àûúåc phưí biïën àêìy à va â rộ râng àïën cấc doanh nghiïåp. - Phên àõnh rộ râng trấch nhiïåm ca cấc cú quan quẫn l nhâ nûúác vâ cấc ch thïí liïn quan trong viïåc hoẩch àõnh chđnh sấch, thưng tin, tun truìn, kiïím tra, xûã l sai phẩm ca cấc doanh nghiïåp àưëi vúái cấc vêën àïì liïn quan àïën CSR nối chung, trấch nhiïåm àưëi vúái thõ trûúâng, ngûúâi tiïu dng vâ viïåc ba ão vïå mưi trûúâng nối riïng. Sûå phưëi húåp giûäa cấc cú quan quẫn l nhâ nûúác vúái cấc ch thïí khấc cố liïn quan cng àống vai trô hïët sûác quan trổng, búãi trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp chó àûúåc coi trổng vâ trúã nïn cêëp thiïët khi cố cú chïë giấm sất àưìng bưå, cố sûå kïët húåp giû äa chđnh quìn vâ cấc lûåc lûúång dên sûå trong xậ hưåi, àùåc biïåt lâ cấc hiïåp hưåi, tưí chûác phi chđnh ph vâ cấc phûúng tiïån truìn thưng, bấo chđ. - Ban hânh cấc chđnh sấch khuën khđch, hưỵ trúå cấc doanh nghiïåp thûåc hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi. Àùåc biïåt, cêìn quan têm hưỵ trúå cấc doanh nghiïåp kinh doanh hâng nưng sẫn, thûå c phêím trong viïåc thûåc hiïån cấc tiïu chín vïì bẫo vïå mưi trûúâng, sẫn xët theo cưng nghïå sẩch. - Cêìn cố cấc biïån phấp à mẩnh àïí xûã l vi phẩm ca cấc doanh nghiïåp trong viïåc thûåc hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi, nhêët lâ àưëi vúái cấc doanh nghiïåp sẫn xët cấc mùåt hâng nưng sẫn, thûå c phêím khưng bẫo àẫm chêët lûúång, gêy ẫnh hûúãng àïën sûác khỗe vâ tđnh mẩng ca ngûúâi tiïu dng vâ gêy ư nhiïỵm mưi trûúâng. Àưìng thúâi, cêìn tùng cûúâng cấc hònh thûác khuën khđch, àưång viïn, khen thûúãng àưëi vúái cấc doanh nghiïåp tûå giấc vâ thûåc hiïån tưët trấch nhiïåm xậ hưåi, nhû giẫi thûúãng trấch nhiïåm xậ hư åi, thûúng hiïåu “xanh”, cêëp chûáng chó cho cấc doanh nghiïåp bẫo àẫm cấc u cêìu liïn quan àïën cấc tiïu chín trấch nhiïåm xậ hưåi trong cấc bưå quy tùỉc ûáng xûã àûúåc ấp dng * Vïì phđa cấc doanh nghiïåp - Cêìn thay àưíi nhêån thûác vïì viïåc thûåc hiïån CSR, àùåc biïåt lâ àưëi vúái àưåi ng cấc nhâ quẫn trõ cêëp cao trong doanh nghiïåp. Viïåc thûåc hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi khưng chó àún giẫn lâ vêën àïì àẩo àûác kinh doanh hay cấc hoẩt àưång tûâ thiïån theo cấch hiïíu mang tđnh truìn thưëng; khưng phẫi lâ cấc hoẩt àưång ào âi hỗi doanh nghiïåp phẫi bỗ chi phđ mâ khưng àem lẩi lúåi đch kinh tïë, ngûúåc lẩi, thûåc hiïån trấch nhiïåm xậ hưåi sệ gip cấc doanh nghiïåp cố àûúåc nhiïìu lúåi thïë trong cẩnh tranh trïn thõ trûúâng. - Cấc doanh nghiïåp cêìn cố chiïën lûúåc dâi hẩn trong viïåc xêy dûång vâ thûåc hiïån cấc tiïu chín trấch nhiïåm xậ hưåi. Viï åc thûåc hiïån CSR theo nghơa àêìy à vâ àđch thûåc khưng phẫi lâ mưåt vêën àïì àún giẫn vâ nùçm trong khẫ nùng giẫi quët tûác thò ca phêìn lúán cấc doanh nghiïåp Viïåt Nam, búãi sûå hẩn chïë ca nhêån thûác, ca cấc ëu tưë ngìn lûåc, trong àố cố ngìn lûåc tâi chđnh, k thåt, nhên lûåc trònh àưå cao. Vò vêåy, cấc doanh nghiïåp cêìn xêy dûång mưåt lưå trònh ph húåp trong viïåc tûâng bûúác thûåc hiïån nhûäng nưåi dung trấch nhiïåm xậ hưåi khưng chó ph húåp vúái cấc chín mûåc chung, mâ côn àûúåc cấc ch thïí cố liïn quan chêëp nhêån, gốp phêìn tđch cûåc vâo sûå phất triïín ca nïìn kinh tïë Viïåt Nam àang trong quấ trònh hư åi nhêåp ngây câng sêu vâ rưång hún vâo kinh tïë khu vûåc vâ toân cêìu.  31 TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅP VÂ .   - - - Đề tài triết học Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay 1. Thïë nâo lâ trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp?. niïåm Ngây Doanh nhên Viïåt Nam (13/10/2008) cng àậ cố 100 doanh nhên àûúåc trao tùång danh hiïåu Doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu nùm 2008. Cấc doanh nhên nây cng vúái cấc doanh nghiïåp ca hổ, bïn cẩnh. doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu àûúåc trao tùång Cp Thấnh Giống - biïíu tûúång cho tinh thêìn, sûác mẩnh ca doanh nhên Viïåt Nam trong thúâi k hưåi nhê åp. Àưìng thúâi, tẩi Lïỵ k niïåm Ngây Doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài triết học " Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay " pptx, Đề tài triết học " Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay " pptx, Đề tài triết học " Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay " pptx

Từ khóa liên quan