Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội pptx

72 170 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 21:21

Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội  1 P HẦN MỞ ĐẦU M ỗ i qu ố c gia t ồ n t ạ i và phát tri ể n ổ n đị nh không th ể tách r ờ i ho ạ t độ ng TMQT. Gi ữ a các qu ố c gia, s ự trao đổ i c ủ a TMQT thông qua hành vi mua bán, hay là hành vi kinh doanh xu ấ t nh ậ p kh ẩ u, hành vi mua bán này ph ả n ánh m ố i quan h ệ ph ụ thu ộ c l ẫ n nhau v ề kinh t ế gi ữ a các qu ố c gia. TMQT mang tính ch ấ t s ố ng c ò n cho m ỗ i qu ố c gia v ì nó m ở r ộ ng kh ả năng tiêu dùng c ủ a m ộ t n ướ c, phát huy đượ c l ợ i th ế so sánh c ủ a m ộ t qu ố c gia so v ớ i các n ướ c khác. TMQT t ạ o ti ề n đề cho quá tr ì nh phân công lao độ ng x ã h ộ i m ộ t cách h ợ p l ý và t ạ o nên s ự chuyên môn hoá trong n ề n s ả n xu ấ t nh ằ m nâng cao hi ệ u qu ả c ủ a nhi ề u ngành. L ĩ nh v ự c kinh doanh xu ấ t nh ậ p kh ẩ u là m ộ t khâu quan tr ọ ng c ủ a quá tr ì nh tài s ả n xu ấ t x ã h ộ i, nó làm thay đổ i cơ c ấ u v ậ t ch ấ t s ả n ph ẩ m và làm thay đổ i lư ợ ng hàng hoá lưu thông gi ữ a các qu ố c gia. B ở i v ậ y, quan h ệ mua bán qu ố c t ế đã xu ấ t hi ệ n và tr ở nên quan tr ọ ng ở Vi ệ t Nam. T ừ m ộ t n ướ c nh ậ p siêu mà ch ủ y ế u qua con đườ ng vi ệ n tr ợ th ì nay Vi ệ t Nam đã vươn lên thành n ướ c xu ấ t kh ẩ u và ti ế n t ớ i cân b ằ ng cán cân xu ấ t nh ậ p kh ẩ u. Trong s ự l ớ n m ạ nh c ủ a l ĩ nh v ự c kinh doanh xu ấ t nh ậ p kh ẩ u c ủ a đấ t n ướ c các doanh nghi ệ p ho ạ t độ ng trên l ĩ nh v ự c XNK đóng vai tr ò r ấ t quan tr ọ ng v ì đó là các doanh nghi ệ p c ấ u thành nên ho ạ t độ ng XNK c ủ a Vi ệ t Nam . Trong b ố i c ả nh đó công ty c ổ ph ầ n xu ấ t nh ậ p kh ẩ u Nam Hà N ộ i đã đang và s ẽ đóng góp m ộ t ph ầ n không nh ỏ vào quá tr ì nh m ở r ộ ng và tăng c ườ ng hi ệ u qu ả kinh t ế -x ã h ộ i, đẩ y m ạ nh công cu ộ c công nghi ệ p hoá hi ệ n đạ i hoá đấ t n ướ c. Nh ậ n th ứ c đượ c t ầ m quan tr ọ ng c ủ a l ĩ nh v ự c kinh doanh XNK, cùng v ớ i s ự giúp đỡ h ướ ng d ẫ n c ủ a PGS-PTS Tăng Văn B ề n và cô chú c ủ a công ty , em đã ti ế n hành nghiên c ứ u đề tài: V ớ i đề tài nghiên c ứ u, b ả n chuyên đề c ủ a em g ồ m ba ph ầ n chính sau: Ph ầ n I: L ý lu ậ n chung v ề ho ạ t độ ng kinh doanh xu ấ t nh ậ p kh ẩ u và Marketing xu ấ t kh ẩ u. 2 Ph ầ n II: Th ự c tr ạ ng t ì nh h ì nh kinh doanh xu ấ t kh ẩ u c ủ a công ty C ổ ph ầ n xu ấ t nh ậ p kh ẩ u Nam Hà N ộ i trong th ờ i gian qua (1994-1998). Ph ầ n III: M ộ t s ố gi ả i pháp Marketing nh ằ m nâng cao hi ệ u qu ả kinh doanh xu ấ t kh ẩ u c ủ a công ty c ổ ph ầ n XNK Nam Hà N ộ i. Để hoàn thành b ả n chuyên đề này, em đã nh ậ n đượ c s ự h ướ ng d ẫ n t ậ n t ì nh s ự giúp đỡ nhi ệ t t ì nh c ủ a cô chú trong công ty c ổ ph ầ n XNK Nam Hà N ộ i. Em xin chân thành cám ơn s ự giúp đỡ qu ý báu đó. 3 Ph ầ n I L Ý LUẬN CHUNG VỀ HO ẠT ĐỘNG KINH DOANH XNK I/ TMQT VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ CỦA MỖI QUỐC GIA. 1. S ự t ồ n t ạ i khách quan c ủ a TMQT TMQT ngày nay đóng vai tr ò h ế t s ứ c quan tr ọ ng đố i v ớ i các qu ố c gia v ì nó m ở r ộ ng kh ả năng s ả n xu ấ t và tiêu dùng c ủ a m ộ t qu ố c gia. TMQT cho phép m ộ t n ướ c tiêu dùng, các m ặ t hàng v ớ i s ố l ượ ng nhi ề u hơn n ữ a có th ể s ả n xu ấ t ra t ạ i ranh gi ớ i c ủ a kh ả năng s ả n xu ấ t trong n ướ c khi th ự c hi ệ n ch ế độ cung t ự c ấ p, không buôn bán v ớ i n ướ c ngoài. TMQT xu ấ t hi ệ n r ấ t s ớ m, song ở m ỗ i khu v ự c, m ỗ i qu ố c gia có nh ữ ng nét riêng v ề ph ạ m vi và m ứ c độ . Ngày nay, TMQT đã phát tri ể n toàn c ầ u do xu th ế qu ố c t ế hoá n ề n kinh t ế th ế gi ớ i và xu h ướ ng h ộ i nh ậ p kinh t ế khu v ự c có các qu ố c gia. Cơ s ở c ủ a TMQT là s ự trao đổ i và chuyên môn hoá s ả n xu ấ t d ự a trên l ý thuy ế t v ề l ợ i th ế so sánh. Chuyên môn hoá là kh ả năng m ỗ i n ướ c trong m ộ t c ộ ng đồ ng các n ướ c ch ỉ t ậ p trung vào m ộ t m ặ t hàng nh ấ t đị nh, sau đó trao đổ i v ớ i các n ướ c khác trên cơ s ở các bên cùng có l ợ i. Ti ề n đề c ủ a s ự trao đổ i là phân công lao độ ng s ả n xu ấ t xu ấ t phát t ừ đi ề u ki ệ n t ự nhiên, đi ề u ki ệ n s ả n xu ấ t k ỹ thu ậ t khác nhau. Do kh ả năng và ti ề m l ự c ở m ỗ i qu ố c gia s ả n xu ấ t không đủ đáp ứ ng nhu c ầ u trong n ướ c mà n ế u đủ th ì chi phí b ỏ ra là r ấ t l ớ n. V ì v ậ y mu ố n tho ả m ã n nhu c ầ u trong n ướ c h ọ c ầ n ph ả i trao đổ i hàng hoá v ớ i các n ướ c khác. Để gi ả i thích cho ho ạ t độ ng TMQT ng ườ i ta d ự a trên l ý thuy ế t v ề l ợ i th ế , đó là: l ợ i th ế tương đố i v ì l ợ i th ế tuy ệ t đố i. L ý thuy ế t v ề l ợ i th ế tuy ệ t đố i đượ c nhà kinh t ế h ọ c tr ạ ng thương Adan Smith (1723-1790) kh ở i x ướ ng. Theo l ý thuy ế t này th ì m ỗ i qu ố c gia theo đi ề u ki ệ n t ự nhiên hay do tr ì nh độ s ả n xu ấ t phát tri ể n cao đã s ả n xu ấ t ra các s ả n ph ẩ m hàng hoá nh ấ t đị nh và chi phí th ấ p hơn các n ướ c khác cùng s ả n xu ấ t ra các s ả n ph ẩ m hàng hoá đó. Đi ề u đó cho phép qu ố c gia đó 4 s ả n xu ấ t ra lo ạ i hàng hoá có chi phí để xu ấ t kh ẩ u. Đồ ng th ờ i nh ậ p kh ẩ u các m ặ t hàng nhà n ướ c đó không s ả n xu ấ t đượ c ho ặ c s ả n xu ấ t v ớ i kinh phí cao. Trên th ứ c t ế l ý thuy ế t l ợ i th ế tuy ệ t đố i không gi ả i thích đượ c nh ữ ng v ấ n đề , ch ẳ ng h ạ n đi ề u g ì s ẽ x ả y ra n ế u m ộ t qu ố c gia t ỏ ra b ấ t l ợ i trong vi ệ c s ả n xu ấ t , t ấ t c ả các m ặ t hàng. T ạ i sao m ộ t s ố n ướ c có tr ì nh độ phát tri ể n kinh t ế khoa h ọ c càng th ấ p như các n ướ c châu Phi ho ặ c Nh ậ t B ả n có đi ề u ki ệ n t ự nhiên kh ắ c nghi ệ t, nghèo nàn v ẫ n có th ể tham gia xu ấ t kh ẩ u m ạ nh m ẽ trên th ị tr ườ ng qu ố c t ế . V ấ n đề nêu l ý thuy ế t tuy ệ t đố i c ủ a Adam Smith không l ý gi ả i đượ c đã đượ c l ý thuy ế t l ợ i th ế tương đố i (l ợ i th ế so sánh) c ủ a hà kinh t ế h ọ c là Anh David Ricardo (1772-1823) l ý gi ả i tho ả đáng. Ông cho r ằ ng m ộ t qu ố c gia không có l ợ i th ế ở t ấ t c ả m ặ t hàng nào c ũ ng có th ể thu đượ c l ợ i ích t ừ vi ệ c buôn bán v ớ i n ướ c khác. L ý thuy ế t này đượ c xây d ự ng trên m ộ t lo ạ t các gi ả thi ế t đã đượ c dơn gi ả i hoá như ch ỉ xét riêng hai n ướ c s ả n xu ấ t hàng hoá, nhân t ố duy nh ấ t là lao độ ng có th ể t ự do trong n ướ c nhưng không di chuy ể n gi ữ a các n ướ c; chi phí s ả n xu ấ t không đổ i, công ngh ệ không đổ i. Thương m ạ i hoàn toàn t ự do. Quy lu ậ t l ợ i th ế so sánh phát bi ể u r ằ ng m ỗ i qu ố c gia th ự c hi ệ n chuyên môn hoá s ả n xu ấ t nh ữ ng m ặ t hàng mà n ướ c đó có l ợ i th ế so sánh th ì tăng s ả n l ượ ng c ủ a t ấ t c ả các m ặ t hàng s ẽ tăng lên và n ướ c đó s ẽ sung túc hơn. Trong tr ườ ng h ợ p m ộ t n ướ c kém hi ệ u qu ả hơn n ướ c khác trong vi ệ c s ả n xu ấ t t ấ t c ả các m ặ t hàng th ì v ẫ n t ồ n t ạ i cơ s ở d ẫ n đế n chuyên môn hoá s ả n xu ấ t và trao đổ i. C ụ th ể qu ố c gia th ứ nh ấ t s ẽ t ậ p trung vào s ả n xu ấ t và xu ấ t kh ẩ u m ặ t hàng có m ứ c b ấ t l ợ i tuy ệ t đố i nh ỏ hơn và nh ậ p kh ẩ u các m ặ t hàng có m ứ c b ấ t l ợ i tuy ệ t đố i l ớ n hơn. Để ch ứ ng minh l ý thuy ế t l ợ i th ế so sánh David Ricardo đã đưa ra ví d ụ ch ứ ng minh: C ả hai n ướ c cùng s ả n xu ấ t hai m ặ t hàng v ớ i năng su ấ t lao độ ng như sau: S ả n ph ẩ m Anh Pháp M ộ t đơn v ị bông 20 (gi ờ ) 30 (gi ờ ) 5 M ộ t đơn v ị ng ũ c ố c 40 (gi ờ ) 45 (gi ờ R õ ràng năng su ấ t lao độ ng c ủ a Anh ở c ả 2 m ặ t hàng đề u cao hơn ở Pháp. Nhưng David Ricard cho r ằ ng: nên Anh chuyên môn hoá s ả n xu ấ t bông, Pháp, chuyên môn hoá s ả n xu ấ t ng ũ c ố c b ở i trao đổ i cho nhau thông qua TMQT th ì c ả hai n ề n kinh t ế đề u có l ợ i. Th ậ t v ậ y, n ế u tính trên m ộ t gi ờ lao độ ng th ì : - N ướ c Anh. 1/2 đơn v ị bông là chi phí cơ h ộ i cho 1 đơn v ị ng ũ c ố c s ả n xu ấ t thêm và ng ượ c l ạ i 2 đơn v ị ng ũ c ố c là chi phí cơ h ộ i cho m ộ t đơn v ị bông s ả n xu ấ t thêm. - N ướ c Pháp 3/4 đơn v ị bông là chi phí cơ h ộ i cho m ộ t đơn v ị ng ũ c ố c bông s ả n xu ấ t thêm và ng ượ c l ạ i. 4/3 đơn v ị ng ũ c ố c là chi phí cơ h ộ i cho m ộ t dơn v ị bông s ả n xu ấ t thêm. Như v ậ y Anh chuyên môn hoá vào s ả n xu ấ t bông và mua ng ũ c ố c c ủ a Pháp thay v ì ph ả i m ấ t 2 đơn v ị bông cho m ộ t đơn v ị ng ũ c ố c. Ng ượ c l ạ i Pháp thay v ì m ấ t 3/2 đơn v ị ng ũ c ố c để có 1 đơn v ị bông thông qua buôn bán v ớ i Anh, Pháp ch ỉ m ấ t 1/2 đơn v ị ng ũ c ố c cho 1 đơn v ị bông. L ý thuy ế t c ủ a David Ricardo gi ả i thích m ộ t nguyên nhân quan tr ọ ng d ẫ n đế n s ự h ì nh thành TMQT. Tuy nhiên vi ệ c gi ả i thích c ủ a ông v ẫ n c ò n nhi ề u v ấ n đề chưa tho ả đáng, ch ủ y ế u d ự a vào giá tr ị lao độ ng và cho r ằ ng nó là y ế u t ố duy nh ấ t. Để gi ả i thích ho ạ t độ ng TMQT, các nhà kinh t ế h ọ c hi ệ n đạ i c ũ ng đã đưa ra nhi ề u l ý thuy ế t có tính thuy ế t ph ụ c. Đó là: L ý thuy ế t v ề chiphí cơ h ộ i: Theo l ý thuy ế t này th ì chi phí c ủ a m ộ t m ặ t hàng là s ố l ượ ng m ặ t hàng không ph ả i c ắ t gi ả m để có th ể s ả n xu ấ t thêm m ộ t đơn v ị m ặ t hàng th ứ nh ấ t. M ộ t qu ố c gia đượ c coi là có l ợ i th ế so sánh m ộ t m ặ t hàng nào đó n ế u chi phí cơ h ộ i để s ả n xu ấ t ra m ặ t hàng này t ạ i qu ố c gia đó th ấ p hơn chi phí cơ h ộ i để s ả n xu ấ t ra m ặ t hàng, đó là qu ố c gia khác. L ý thuy ế t này dùng để xem xét quá tr ì nh s ả n xu ấ t trao đổ i và tiêu dùng gi ữ a các qu ố c gia. 6 Ngoài ra cơ s ở trên, c ũ ng r ấ t nhi ề u l ý do khi ế n cho TMQT t ồ n t ạ i và phát tri ể n như chuyên môn hoá s ả n xu ấ t quy mô l ớ n; s ự khác nhau v ề s ở thích và nhu c ầ u v ề m ộ t lo ạ i hàng hoá c ủ a ng ườ i tiêu dùng khác nhau ở các n ướ c khác nhau bên c ạ nh đó b ả n quy ề n s ở h ữ u công nghi ệ p c ũ ng là m ộ t nguyên nhân c ủ a TMQT. Ngoài ra c ò n có nguyên t ắ c khác thu ộ c v ề tâm l ý khách hàng và vai tr ò đi ề u ti ế t c ủ a chính ph ủ ở các qu ố c gia. Ngày nay trong xu th ế qu ố c t ế hóa đờ i s ố ng kinh t ế sâu r ộ ng, KHKT ngày càng phát tri ể n cao có th ể chia các công đo ạ n c ủ a quá tr ì nh s ả n xu ấ t th ả nh các khâu khác nhau và b ố trí ở nh ữ ng v ị trí khác nhau th ì không m ộ t qu ố c gia nào có th ể tách bi ệ t v ớ i c ộ ng đồ ng qu ố c t ế . 2. Đặ c trưng c ủ a ho ạ t độ ng kinh doanh xu ấ t kh ẩ u Có các đặ c trưng cơ b ả n sau đây: - Kinh doanh XNK hàng hoá d ị ch v ụ đượ c th ự c hi ệ n b ở i ng ườ i mua và ng ườ i bán mang qu ố c t ị ch khác nhau. Hàng hoá và d ị ch v ụ đượ c di chuy ể n v ượ t ra kh ỏ i biên gi ớ i c ủ a m ộ t qu ố c gia. - Đồ ng thi ề n thanh toán trong kinh doanh TMQT có th ể là đồ ng ti ề n c ủ a m ộ t trong các n ướ c tham gia vào ho ạ t độ ng XNK ho ặ c có th ể là đồ ng ti ề n c ủ a n ướ c th ứ ba, t ừ ng theo s ự tho ả thu ậ n gi ữ a các bên. Đồ ng ti ề n thanh toán th ườ ng có giá tr ị thanh toán cao ho ặ c ngo ạ i t ệ m ạ nh. - Kinh doanh XNK khác nhau v ề qu ố c t ị ch khác các ch ủ th ể tham gia như là s ự khác nhau v ề ngôn ng ữ , văn hóa Đặ c bi ệ t, xu ấ t kh ẩ u ch ị u ả nh h ưở ng r ấ t l ớ n v ớ i lu ậ t pháp c ủ a các chính ph ủ và y ế u t ố t ự nhiên. M ộ t s ố các y ế u t ố khác c ũ ng ả nh h ưở ng r ấ t l ớ n như là chính tr ị , đờ i s ố ng kinh t ế x ã h ộ i 3. N ộ i dung c ủ a ho ạ t độ ng kinh doanh xu ấ t kh ẩ u XNK hàng hoá d ị ch v ụ là s ự trao đổ i hàng hoá d ị ch v ụ gi ữ a các qu ố c gia thông qua hành vi mua bán. S ự trao đổ i này là h ì nh th ứ c c ủ a m ố i quan h ệ x ã h ộ i ph ả n ánh s ự ph ụ thu ộ c kinh t ế gi ữ a các nhà s ả n xu ấ t hàng hoá riêng bi ệ t c ủ a các n ướ c. Kinh doanh là quá tr ì nh th ự c hi ệ n m ộ t ho ặ c m ộ t s ố ho ặ c t ấ t c ả các công đo ạ n c ủ a quá tr ì nh đầ u tư t ừ s ả n xu ấ t đế n tiêu th ụ s ả n ph ẩ m ho ặ c th ự c 7 hi ệ n m ộ t d ị ch v ụ trên th ị tr ườ ng nh ằ m m ụ c đích thu l ợ i nhu ậ n. Kinh doanh XNK là vi ệ c đầ u tư ti ề n c ủ a công s ứ c để th ự c hi ệ n ho ạ t độ ng XNK hàng hoá d ị ch v ụ nh ằ m m ụ c đích thu đượ c l ợ i nhu ậ n. Kinh doanh XNK là n ộ i dung cơ b ả n c ủ a kinh doanh TMQT. Ho ạ t độ ng kinh doanh này th ự c hi ệ n theo quy lu ậ t cung c ầ u trên th ị tr ườ ng qu ố c t ế . 4. Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ c ủ a ho ạ t độ ng kinh doanh xu ấ t kh ẩ u. a. Ch ứ c năng: là khâu quan tr ọ ng c ủ a quá tr ì nh tài s ả n xu ấ t x ã h ộ i, TMQT có ch ứ c năng sau: - T ạ o ngu ồ n v ố n cho quá tr ì nh đầ u tư trong n ướ c. V ố n là m ộ t trong 3 y ế u t ố cơ b ả n c ủ a quá tr ì nh s ả n xu ấ t. V ì v ậ y v ố n là y ế u t ố quy ế t đị nh. Xu ấ t kh ẩ u hàng hoá để thúc đẩ y s ả n xu ấ t trong n ướ c đồ ng th ờ i thu đượ c ngo ạ i t ệ nh ằ m t ạ o v ố n cho đầ u tư. - Chuy ể n hoá giá tr ị s ử d ụ ng làm thay đổ i cơ c ấ u v ậ t ch ấ t t ổ ng s ả n ph ẩ m x ã h ộ i và thu nh ậ p qu ố c dân đượ c s ả n xu ấ t trong n ướ c. - Góp ph ầ n nâng cao hi ệ u qu ả n ề n kinh t ế b ằ ng vi ệ c t ạ o môi tr ườ ng thu ậ n l ợ i cho s ả n xu ấ t kinh doanh trong n ướ c. b. Nhi ệ m v ụ : Là ngành đả m nh ậ n khâu lưu thông hàng hoá gi ữ a trong n ướ c v ớ i n ướ c ngoài nh ằ m tho ả m ã n nhu c ầ u trong n ướ c. V ì v ậ y nhi ệ m v ụ là t ổ ch ứ c quá tr ì nh lưu thông hàng hóa v ớ i n ướ c ngoài thông qua mua bán, trao đổ i để làm c ầ u n ố i h ữ u cơ gi ữ a n ề n s ả n xu ấ t trong n ướ c, th ị tr ườ ng trong n ướ c v ớ i th ị tr ườ ng n ướ c ngoài. Nhi ệ m v ụ c ủ a TMQT ph ụ thu ộ c vào đi ề u ki ệ n kinh t ế - x ã h ộ i c ủ a t ừ ng giai đo ạ n, c ũ ng như ph ụ thu ộ c vào b ố i c ả nh kinh t ế , chính tr ị trên tr ườ ng qu ố c t ế . M ặ t khác, TMQT c ũ ng ph ụ thu ộ c r ấ t l ớ n vào m ụ c tiêu phát tri ể n kinh t ế x ã h ộ i c ủ a các qu ố c gia. N ề n kinh t ế n ướ c ta t ồ n t ạ i nh ữ ng thành ph ầ n kinh t ế khác nhau. S ự v ậ n độ ng c ủ a các thành ph ầ n kinh t ế trong quá tr ì nh s ả n xu ấ t lưu thông hàng hoá đương nhiên s ẽ di ễ n ra s ự c ạ nh tranh và s ự h ợ p tác trong và ngoài 8 n ướ c. Đi ề u này đò i h ỏ i ph ả i có h ì nh th ứ c t ổ ch ứ c và qu ả n l ý , chính sách phù h ợ p v ớ i s ự phát tri ể n c ủ a các công ngh ệ đó. Xu th ế chung c ủ a n ề n kinh t ế th ế gi ớ i c ũ ng như t ì nh h ì nh kinh t ế khu v ự c và qu ố c t ế có ả nh h ưở ng r ấ t l ớ n đế n ho ạ t độ ng kinh doanh xu ấ t kh ẩ u c ủ a Vi ệ t Nam . Nh ằ m th ự c hi ệ n công cu ộ c CNH-HĐH đấ t n ướ c, TMQT kh ả năng ph ả i th ự c hi ệ n các nhi ệ m v ụ sau. a) Nâng cao hi ệ u qu ả kinh doanh, thúc đẩ y CNH-HĐH. Khi tham gia vào th ị tr ườ ng th ế gi ớ i, các nhà xu ấ t kh ẩ u ph ả i tuân th ủ lu ậ t l ệ , thông l ệ kinh doanh qu ố c t ế . Đồ ng th ờ i ph ả i tính toán k ỹ hi ệ u qu ả kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p. Kinh doanh xu ấ t kh ẩ u s ẽ tham gia vào tháo g ỡ các v ướ ng m ắ c ràng bu ộ c c ủ a lu ậ t pháp trong n ướ c nh ằ m làm phù h ợ p lu ậ t pháp kinh doanh trong n ướ c v ớ i kinh doanh lu ậ t pháp kinh doanh qu ố c t ế . Đố i v ớ i s ự nghi ệ p CNH-HĐH đấ t n ướ c, TMQT có nhi ệ m v ụ , t ì m ki ế m ngu ồ n l ự c cho kinh t ế , thu hút công ngh ệ thi ế t b ị hi ệ n d ạ i và nguyên li ệ u m ớ i cho n ề n s ả n xu ấ t. b) Đả m b ả o th ố ng nh ấ t gi ữ a kinh t ế và chính tr ị trong ho ạ t độ ng ngo ạ i thương. Trong kinh t ế độ i ngo ạ i, kinh t ế và chính tr ị có m ố i quan h ệ m ậ t thi ế t không tách r ờ i. TMQT là m ộ t b ộ ph ậ n quan tr ọ ng c ủ a kinh t ế đố i ngo ạ i nên ch ị u s ự tác độ ng c ủ a các hoàn c ả nh chính tr ị . Ở n ướ c ta, Đả ng và Nhà n ướ c th ự c hi ệ n ch ủ trương mu ố n là b ạ n v ớ i các n ướ c trên th ế gi ớ i không phân bi ệ t ch ế độ chính tr ị x ã h ộ i, ph ấ n đấ u v ì h ò a b ì nh, độ c l ậ p và phát tri ể n, tôn tr ọ ng l ợ i ích các bên. Trên cơ s ở quan đi ể m đó chúng ta ra s ứ c phát tri ể n TMQT, đặ c bi ệ t là xu ấ t kh ẩ u, nh ằ m s ử d ụ ng nó như m ộ t công c ụ thúc đẩ y quan h ệ v ớ i các qu ố c gia khác. c) Góp ph ầ n, gi ả i quy ế t các v ấ n đề kinh t ế x ã h ộ i quan tr ọ ng c ủ a đấ t n ướ c: v ố n, công ngh ệ , vi ệ c làm, và v ấ n đề s ử d ụ ng tài nguyên c ủ a đấ t n ướ c m ộ t cách có hi ệ u qu ả . 9 Xu ấ t kh ẩ u thu l ợ i nhu ậ n nh ằ m t ạ o v ấ n đề mua s ắ m công ngh ệ s ả n xu ấ t, h ọ c t ậ p V ấ n đề vi ệ c làm là m ộ t thách th ứ c r ấ t l ớ n đố i v ớ i n ướ c ta hi ệ n nay. Hàng năm có kho ả ng 1,2 - 1,5 tri ệ u ng ườ i b ướ c vào độ tu ổ i lao độ ng. Chính yêu c ầ u v ề vi ệ c làm cho s ố lao độ ng này nên c ầ n ph ả i quan h ệ kinh doanh qu ố c t ế . Thông qua kinh doanh qu ố c t ế , các doanh nghi ệ p s ẽ có kh ả năng t ì m ki ế m đượ c th ị tr ườ ng, đặ t quan h ệ làm ăn v ớ i các n ướ c. T ừ đó, đầ u tư vào s ả n xu ấ t và kéo theo t ạ o thêm vi ệ c làm cho lao độ ng. Hi ệ n nay ở n ướ c ta có nhi ề u nhóm hàng đang đượ c xu ấ t kh ẩ u d ướ i d ạ ng thô nhưng c ũ ng đóng vai tr ò r ấ t l ớ n cho n ề n kinh t ế đấ t n ướ c. Song xu ấ t kh ẩ u d ướ i d ạ ng thô s ẽ không kinh t ế và nhanh chóng làm c ạ n ki ệ t tài nguyên thiên nhiên c ủ a đấ t n ướ c. V ì v ậ y c ầ n h ạ n ch ế xu ấ t kh ẩ u các s ả n ph ẩ m thô trong kh ả năng cho phép, khuy ế n khích xu ấ t kh ẩ u thành ph ẩ m. V ấ n đề s ử d ụ ng tài nguyên hi ệ u qu ả c ầ n k ế t h ợ p nhi ề u y ế u t ố . Song chính sách xu ấ t kh ẩ u c ầ n ph ả i đả m b ả o đượ c s ự cân đố i gi ữ a xu ấ t kh ẩ u và nh ậ p kh ẩ u, gi ữ a xu ấ t kh ẩ u và yêu c ầ u s ả n xu ấ t trong n ướ c. 5. Vai tr ò c ủ a kinh doanh xu ấ t kh ẩ u: ở m ỗ i giai đo ạ n phát tri ể n c ủ a n ề n kinh t ế x ã h ộ i, tu ỳ vào t ì nh h ì nh kinh t ế c ủ a đấ t n ướ c mà vai tr ò c ủ a xu ấ t kh ẩ u có th ể m ạ nh ở vai tr ò này ho ặ c đặ c bi ệ t quan tr ọ ng trong vai tr ò khác. Song t ự u chung l ạ i, xu ấ t kh ẩ u có các vai tr ò sau: - Xu ấ t kh ẩ u t ạ o ngu ồ n v ố n ch ủ y ế u cho nh ậ p kh ẩ u để ph ụ c v ụ n ề n s ả n xu ấ t trong n ướ c. - Xu ấ t kh ẩ u đóng vai tr ò chuy ể n d ị ch cơ c ấ u kinh t ế , thúc đẩ y s ả n xu ấ t phát tri ể n. Xu ấ t kh ẩ u l ấ y th ị tr ườ ng th ế gi ớ i làm th ị tr ườ ng c ủ a m ì nh, v ì v ậ y quá tr ì nh s ả n xu ấ t t ạ o ra s ả n ph ẩ m ph ả i xu ấ t phát t ừ nhu c ầ u th ị tr ườ ng th ế gi ớ i. Nh ữ ng ngành s ả n xu ấ t các s ả n ph ẩ m đáp ứ ng đượ c nhu c ầ u c ủ a th ị tr ườ ng s ẽ đượ c phát tri ể n. S ự tác độ ng c ủ a xu ấ t kh ẩ u đế n cơ c ấ u kinh t ế có th ể đượ c li ệ t kê như sau: [...]... Cỏc ni dung cn nghiờn cu l: - Quan im kinh doanh hoc thng nhõn ca doanh nghip cn nghiờn cu - Loi hỡnh doanh nghip kinh doanh - Phm vi, lnh vc kinh doanh - Kh nng kinh doanh (vn, c s vt cht k thut, uy tớn v mi quan h trong kinh doanh ca h) - Tỡnh hỡnh kinh doanh hin nay v xu hng trong tng lai - Nhng ngi chu trỏch nhim thay mt giao dch v phm vi trỏch nhim ca h i vi doanh nghip m chỳng ta quan h Trong... ng kinh doanh xut khu Song iu ct yu l doanh nghip phi xỏc nh c yu t khỏch quan, ch quan cú nh hng trc tip n hot ng ca doanh nghip cn loi tr nhng yu t bt li, phỏt huy yu t cú li cho doanh nghip Phn II THC TRNG TèNH HèNH KINH DOANH XUT KHU CA CễNG TY C PHN XUT NHP KHU NAM H NI TRONG THI GIAN QUA (1994-1998) I KHI QUT V TèNH HèNH KINH DOANH XUT KHU VIT NAM TRONG THI GIAN QUA (1994-1998) 1 Bi cnh nn kinh. .. bỏn cho ai? bỏn nh th nao? v hot ng kinh doanh trờn th trng ú nh th no? Chớnh s yờu cu cn thit ú m hot ng Marketing vt ra khi th trng ni a, cựng vi s vn ng ca th trng, Marketing xut khu tr thnh mt ni dung hot ng thit yu u tiờn ca cụng ty khi ra th trng nc ngoi 2 Vai trũ ca Marketing trong hot ng kinh doanh xut khu Vi mc tiờu lm thớch ng cỏc hot ng kinh doanh ca cụng ty vi iu kin ca mụi trng quc t, xut... qu ca cụng ty III/ NI DUNG V QUY TRèNH CH YU CA MARKETING XUT KHU 11 Kinh doanh xut khu bao gi cng tim n phc tp v nhiu ri ro hn so vi tin hnh kinh doanh trong nc S phc tp v nhiu vn húa khỏc nhau, ngụn ng, h thng phỏp lut, ti chớnh khỏc nhau Vỡ vy, thc hin c mt hp ng xut khu thc s l quỏ trỡnh cụng vic khú khn song khụng phi l khụng lm c cụng vic kinh doanh xut khu ca doanh nghip t kt qu cao ũi hi... v, cú trỡnh cao hn b Nhim v ca cụng ty SIMEX 34 - Thc hin chc nng hot ng kinh t ca b thng mi giao Cụng ty cú nhim v thng xuyờn phự hp vi cỏc phũng ban cú chc nng ca ngnh ch qun nhn thụng tin v nhim v m cụng ty cú chc nng, nhim v vn dng vo tỡnh hỡnh kinh doanh thc t ca cụng ty - Nõng cao hiu qu hot ng kinh doanh XNK, cụng ty t tỡm kim bn hng,t to ngun hng, trờn th trng tiờu th - Lp cỏc d ỏn, k hoch... Vit Nam cng nh tỡnh hỡnh n nh kinh t, chớnh tr xó hi ca hai nc 28 * Quan h Vit Nam vi cỏc nc ASEAN Kim ngch xut khu ca Vit Nam sang cỏc nc ASEAN luụn chim 25-30% tng kim ngch xut khu v Vit Nam, nhp t cỏc nc ny khong 30% kim ngch nhp ca Vit Nam cho n nay, khi ASEAN vn c coi l khi cú tim nng tng trng kinh t cao nht th gii Do vy, tham gia vo khi ASEAN l c hi cng nh thỏch thc i vi s phỏt trin ca nn kinh. .. n nay, cụng ty cú quan h lm n vi 40 cụng ty nc ngoi v hn 60 doanh nghip trong nc 2 Chc nng, nhim v v c cu t chc ca cụng ty SIMEX Theo iu l t chc v hot ng ca cụng ty , "Cụng ty SIMEX c thnh lp nhm mc ớch hot ng trong lnh vc sn xut , xut nhp khu trc tip, thng mi v dch v thng mi, nhm em li hiu qu cao v kinh t - xó hi, gii quyt cụng n vic lm, úng gúp ngõn sỏch nh nc, tớch lu u t phỏt trin doanh nghip"... khu c Buụn bỏn Marketing quc gia 4 Mụi trng cnh tranh Chớnh sỏch xut khu ca ta theo ngh nh 57/CP ó c m ca, cỏc doanh nghip u quyn xut khu nu cú giy chng nhn kinh doanh 26 XNK Vỡ vy cỏc doanh nghip XNK nc ta hin nay cú rt nhiu i th cnh tranh trong hot ng xut khu 5 Cỏc yu t thuc v doanh nghip xut khu Sc mnh, uy tớn, kinh nghim xut khu ca doanh nghip cú nh hng rt ln Cỏc yu t thuc mụi trng doanh nghip Túm... (nu cn) IV CC YU T NH HNG N HOT NG KINH DOANH XUT KHU 1 Yu t kinh t Lc lng kinh t nh hng ti doanh nghip xut khu qua nhng tỏc ng ca chỳng v tim nng th trng mi thi im vi nh hng thc hin hoỏ th trng ca cụng ty a S phỏt trin ca th trng 25 Cỏc nhúm th trng cú s phỏt trin khỏc nhau thỡ hot ng XNK cng khỏc nhau b S ho hp v mụi trng kinh t Cỏc khu vc ang thc hin nht th hoỏ kinh t v mu dch tdo, thng nht thu... Minh Ngy 01/07/1098 cụng ty c chớnh thc hot ng theo lut cụng ty trờn c s iu l v t chc ca lut cụng ty c phn xut nhp khu Nam H Ni gi tt l cụng ty SIMEX, vi tờn giao dch quc t HANOI IMPORT AND EXPORT JOINT-STOCK CORPORATION IN THE SOUTH OF VIETNAM (gi tt l SIMEX) a ch: 497 in Biờn Ph, Qun 3, TP.H Chớ Minh Cú chi nhỏnh ti 108/A2 ng Nguyn Chớ Thanh, Qun Ba ỡnh, H Ni Cụng ty SIMEX l mt doanh nghip nh nc trc . Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội  1 P HẦN . Ph ầ n III: M ộ t s ố gi ả i pháp Marketing nh ằ m nâng cao hi ệ u qu ả kinh doanh xu ấ t kh ẩ u c ủ a công ty c ổ ph ầ n XNK Nam Hà N ộ i. Để hoàn thành b ả n chuyên đề này, em đã . v ướ ng m ắ c ràng bu ộ c c ủ a lu ậ t pháp trong n ướ c nh ằ m làm phù h ợ p lu ậ t pháp kinh doanh trong n ướ c v ớ i kinh doanh lu ậ t pháp kinh doanh qu ố c t ế . Đố i v ớ i s ự nghi ệ p
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội pptx, Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội pptx, Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà Nội pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn