Làm quen với Visual C

3 1,028 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 16:40

Làm quen với Visual C Làm quen với Visual C++Chế độ consoleCác bước thực hiện để vào tạo một chương trình trên Visual C++ Chạy Visual C++Tạo một project mớiChọn chế độ consoleChọn thư mục lưu bàiĐặt tên project là tên chương trình muốn tạo (ở đây là hello)Chọn kiểu [Simple application] hoặc [A Hello Word]Ta có được chương trình Visual C++ chạy trên mode consoleNhấn Ctrl+F5 để chạy chương trình (để chạy ở chế độ debug, nhấn F5)Cách viết một chương trình ở chế độ console cũng giống như lập trình ở trên DOS.Hàm main sẽ được gọi khi chương trình được thi hành.Phần lớn các hàm trên BC 3.1 trên DOS vẫn chạy tốt trên Visual C++ ở chế độ console như printf, scanf, . Thao tác trên màn hình console mode Chú ý rằng ở trên Windows mode console được giả lập gần giống với trên DOS nhưng không phải bất cứ lệnh nào trên màn hình DOS cũng chạy trên hình Windows console (ví dụ lệnh clrscr, gotoxy). Thao tác trên màn hình console modeTrước hết ta phải khai báo những biến sau trong chương trìnhHANDLE hStdOut; /* Handle for console window */Ngay khi khởi tạo chương trình (thường là ngay khi hàm main được gọi) ta chèn đoạn code khởi tạo này vào chương trìnhhStdOut = GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE );Trong đó biến hStdOut sẽ được dùng trong suốt chương trình để thao tác với màn hình console. Nó cũng giống như file handle vậy. Từ lúc này đây bạn có thể sử dụng các hàm GetConsoleScreenBufferInfo, ReadConsoleInput, WriteConsole, WriteConsoleOutputCharacter để thao tác trên màn hình. Hàm WriteConsoleOutputCharacter:BOOL WriteConsoleOutputCharacter( HANDLE hConsoleOutput, // handle to screen buffer LPCTSTR lpCharacter, // characters DWORD nLength, // number of characters to write COORD dwWriteCoord, // first cell coordinates LPDWORD lpNumberOfCharsWritten // number of cells written);1Ví dụ: đoạn code sau minh họa việc in biến c kiểu char ra màn hình tại vị trí (3, 4)COORD coord = {3, 4};DWORD result;WriteConsoleOutputCharacter( hStdOut, &c, 1, coord, &result); Hàm GetConsoleScreenBufferInfo:BOOL GetConsoleScreenBufferInfo(HANDLE hConsoleOutput, // handle to screen buffer PCONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO lpConsoleScreenBufferInfo // screen buffer information);Sau đây là mô tả cấu trúc CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO:typedef struct _CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO { COORD dwSize; COORD dwCursorPosition; WORD wAttributes; SMALL_RECT srWindow; COORD dwMaximumWindowSize; } CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO ; Xem trong MSDN để biết rõ cấu trúc này.Ví dụ:HANDLE hStdOut; /* Handle for console window */CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* Console information structure */ hStdOut = GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE );/* Get display screen's text row and column information. */GetConsoleScreenBufferInfo( hStdOut, &csbi );khi đó biến csbi.dwSize.X sẽ mô tả chiều dài màn hình. Hàm đọc phím trên console modeTa dùng hàm _getch, cách thức sử dụng hàm này giống như hàm getch ở trên DOS, do đó phần này sẽ không mô tả rõ cú pháp cũng như cách sử dụng (chú ý rằng phải include thư viện conio.h để có thể sử dụng hàm này). Kiểm tra phím Alt, Shift có đang được nhấn hay không.Ta dùng hàm GetAsyncKeyState để kiểm tra.Ví dụ:if (GetAsyncKeyState(VK_MENU) < 0)printf("Alt duoc nhann");if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT) < 0)printf("Shift duoc nhan"); 2 3 . Làm quen với Visual C+ +Chế độ consoleC c bư c th c hiện để vào tạo một chương trình trên Visual C+ + Chạy Visual C+ +Tạo một project mớiChọn chế độ consoleChọn. trình Visual C+ + chạy trên mode consoleNhấn Ctrl+F5 để chạy chương trình (để chạy ở chế độ debug, nhấn F5 )C ch viết một chương trình ở chế độ console c ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm quen với Visual C, Làm quen với Visual C, Làm quen với Visual C

Từ khóa liên quan