189 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ xây dựng

77 462 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 18:00

189 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ xây dựng [...]... 142 Kết chuyển Chi phí chờ kết chuyển 4.3 Hệ thống sổ tổng hợp về kế toán bán hàng hoá xác định kết quả bán hàng: - Hình thức Nhật ký - Sổ cái - Hình thức Chứng từ ghi sổ - Hình thức Nhật ký chung - Hình thức Nhật ký - Chứng từ 31 Báo cáo tốt nghiệp PHẦN II THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN CễNG NGHỆ XÂY DỰNG I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT... 28 Kết chuyển Báo cáo tốt nghiệp 4.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 4.2.1 Nội dung: Kết quả kinh doanhKết quả cuối cùng của hoạt động SXKD hoạt động khác của DN sau một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Kết quả hoạt động SXKD, kết quả hoạt động tài chính kết quả thu nhập bất thường Cách xác định: - Doanh thu thuần = Tổng doanh. .. vụ kinh tế phát sinh trong toàn Công ty với quy 35 Báo cáo tốt nghiệp mô địa bàn hoạt động rộng Công ty đã áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán Trên Công ty phòng kế toán , phòng tài vụ, dưới cửa hàng là các bộ phận kế toán trực thuộc Mô hình bộ máy kế toánCông ty cổ phần thương mại phát triển công nghệ xây dựng Kế toán trưởng Kế toán thanh toán KT vật tư, hàng hoá KT tiền mặt,... TRIỂN CỦA CÔNG TY: Là một Doanh nghiệp được sinh ra từ nền kinh tế thị trường, Công ty cổ phần thương mại phát triển công nghệ xây dựng - Công ty cổ phần thương mại phát triển công nghệ xây dựng thành lập theo quyết định số: 2236/GPUB ngày 10/02/1996 của UBND thành phố Hà nội - Đăng ký kinh doanh số: 048156 ngày 17/02/1996 do UB kế hoạch Thành phố Hà Nội cấp - Nghành nghề kinh doanh: + Buôn bán. .. thường - Kết quả SXKD = Kết quả hoạt động SXKD + Kết quả hoạt động tài chính + Kết quả hoạt động bất thường 4.2.2 Tài khoản sử dụng: TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp TK 911 được mở chi tiết theo từng hoạt động (hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính hoạt... lương chi phí Thủ quỹ * Phòng kế toán Công ty gồm: - Kế toán trưởng: Phụ trách chung, giúp Giám đốc Công ty trong công tác tham mưu về mặt quản lý tổ chức chỉ đạo nghiệp vụ, theo dõi tổng hợp số liệu phát sinh trong quá trình quản lý kinh doanh tại Văn phòng Công ty - Kế toán tiền mặt + TGNH: Giao dịch với Ngân hàng, thanh toán các khoản tiền mặt, TGNH liên quan giữa Ngân hàng Công ty - Kế toán. .. nên Công ty cổ phần thương mại phát triển công nghệ xây dựng một thị phần tương đối ổn định ngày một phát triển được các bạn hàng, khách hàng xa gần tín nhiệm Vì vậy, từ một tổ sản xuất nhỏ thành lập năm 1991 đến nay, Công ty đã bốn cửa hàng kinh doanh với thị phần ngày càng phát triển, đó cũng là một đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới nền kinh tế của đất nước Dựa vào báo cáo kết quả. .. kinh doanh tại thị trường Hà Bắc, Hưng Yên, Hải Dương III ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: Công ty CP thương mại phát triển công nghệ xây dựng là đơn vị hạch toán độc lập đầy đủ tư cách pháp nhân, được mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý kinh doanh đảm bảo phản ánh một cách chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát. .. khách hàng nhằm thu lợi nhuận tối đa 33 Báo cáo tốt nghiệp - Chấp hành thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động 2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh Là một doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần thương mại phát triển công nghệ xây dựng tổ chức quản lý theo một cấp: Đứng đầu là Ban giám đốc công ty chỉ... trước Công ty trong quan hệ đối nội, đối ngoại kết quả hoạt động của Công ty - Phó giám đốc thực hiện quyền lãnh đạo trách nhiệm trước giám đốc với trách nhiệm của công ty 34 Báo cáo tốt nghiệp Công ty gồm 05 phòng ban chức năng: - Phòng tổ chức hành chính : Xây dựng áp dụng các chế độ, quy định về quản lý, sử dụng lao động trong toàn Công ty Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Công 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 189 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ xây dựng, 189 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ xây dựng, 189 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ xây dựng, Khái niệm về hàng hoá và bán hàng hoá:, Phương thức bán hàng trực tiếp: Phương thức bán hàng qua đại lý ký gửi: Phương thức bán hàng trả góp: Phương thức bán hàng nội bộ:, Yêu cầu quản lý bán hàng hoá và xác định kết quả bán hàng: Nhiệm vụ kế toán bán hàng hàng hoá và xác định kết quả bán hàng: Đánh giá hàng hoá:, Kế toán bán hàng - Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:, Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp., Kế toán xác định kết quả kinh doanh:, Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh, Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn: Đặc điểm hệ thống chứng từ mà Cơng ty sử dụng : Trình tự ghi sổ: Đặc điểm hệ thống báo cáo kế tốn:, Đặc điểm chung về hàng hố: Quản lý bán hàng hố ở Cơng ty :, Phương pháp tính giá vốn Kế tốn phải thu của khách hàng: Kế tốn thuế GTGT phải nộp:, Kế tốn chi phí bán hàng: Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: