NHỮNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MA VÀ THỰC TIỄN MA TẠI VIỆT NAM

37 477 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 09:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINHVIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌCBỘ MÔN LUẬT KINH TẾ  Tiểu luận:NHỮNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MAVÀ THỰC TIỄN MA TẠI VIỆT NAMGVHD: PGS.TS. BÙI XUÂN HẢISVTH: Vũ Duy Chương Phạm Công DoanhNguyễn Thị Thùy DươngNguyễn Thị Xuân HàLê Xuân Hùng Đoàn Duy Khánh Lê Thị Huỳnh Phương Trần Thị Kim Thanh TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2013MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP31.1 Khái niệm về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp31.2 Phân loại sáp nhập, hợp nhất51.3 Quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp61.3.1 Luật doanh nghiệp 200561.3.2 Luật đầu tư 200561.3.3 Luật cạnh tranh 200461.3.4 Luật chứng khoán 200661.3.5 Thông tư số 042010TTNHNN ngày 11022010 quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng61.4 Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về hợp nhất và sát nhập61.4..1 Định nghĩa sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp không rõ ràng61.4.2 Thủ tục sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh71.4.3 Chưa quy định cụ thể hình thức thanh toán trong sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp71.4.4 Sự tồn tại của công ty bị sáp nhập sau khi hợp nhất, sáp nhập81.4.5 Vấn đề tập trung kinh tế trong luật cạnh tranh 2004 đối với hoạt động hợp nhất, sáp nhập9CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BA VỤ M A THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY102.1 THƯƠNG VỤ VINPEARL SÁP NHẬP VÀO VINCOM102.1.1 Vinpearl và Vincom trước khi sáp nhập102.1.1.1 Công ty Cổ Phẩn Vinpearl – Công ty bị sáp nhập102.1.2 Nguyên nhân của sự sáp nhập Vinpearl vào Vincom142.1.3 Thương vụ sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl (Vinpearl) vào Công ty Cổ phần Vincom (Vincom)142.1.2 Tình hình hoạt động của Vingroup sau sáp nhập152.2 THƯƠNG VỤ MASAN MUA LẠI VINACAFE BIÊN HÒA172.2.1. Masan và Vinacafe Biên Hòa trước khi tiến hành M A172.2.1.1 Khái quát về Masan172.2.1.2 Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa222.2.2 Thương vụ Masan mua Vinacafe242.2.3 Nguyên nhân Masan mua Vinacafe252.2.3 Hoạt động của Vinacafe sau khi bị Masan mua lại26 2.3 HỢP NHẤT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB), NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA (TNB) VÀ NGÂN HÀNG TMCP ĐỆ NHẤT (FCB) HÌNH THÀNH NGÂN HÀNH TMCP SÀI GÒN (SCB)282.3.1 Hoạt động của 2 ngân hàng trước khi hợp nhất282.3.2 Thương vụ hợp nhất giữa 3 ngân hàng292.3.3 Nguyên nhân hợp nhất302.3.4 Hoạt động của ngân hàng SCB sau một năm thực hiện hợp nhất30KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦUHoạt động MA là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực, Việt Nam cũng đã và đang nghiên cứu áp dụng. Trong những năm gần đây, Việt Nam có nhiều thương vụ MA diễn ra. Bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động MA cũng có những hạn chế nhất định. Và khi các bên tiến hành các thương vụ MA, doanh nghiệp cần trang bị những kiến thức về pháp luật quy định cho hoạt động này như thế nào?Trước thực tiễn đó, bài nghiên cứu của nhóm được xây dựng nhằm phân tích qui định của pháp luật Doanh nghiệp về sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng phân tích và đánh giá ba vụ MA thực tiễn nhằm cung cấp cái nhìn thực tế về hoạt động MA tại Việt Nam. Nội dung đề tài gồm 2 chương:Chương I: Phân tích quy định của Pháp luật Doanh nghiệp về sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệpChương II: Phân tích, đánh giá ba vụ M A thực tiễn ở Việt Nam trong những năm gần đây TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ    Tiểu luận: NHỮNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG M&A VÀ THỰC TIỄN M&A TẠI VIỆT NAM GVHD : PGS.TS. BÙI XUÂN HẢI SVTH : Vũ Duy Chương Phạm Công Doanh Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Xuân Hà Lê Xuân Hùng Đoàn Duy Khánh Lê Thị Huỳnh Phương Trần Thị Kim Thanh TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 1 MỤC LỤC 2 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP 5 1.1 Khái niệm về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp 5 1.2 Phân loại sáp nhập, hợp nhất 7 1.3 Quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp 8 1.3.1 Luật doanh nghiệp 2005 8 1.3.2 Luật đầu tư 2005 8 1.3.3 Luật cạnh tranh 2004 8 1.3.4 Luật chứng khoán 2006 8 1.3.5 Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng 8 1.4 Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về hợp nhất và sát nhập 9 1.4 1 Định nghĩa sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp không rõ ràng 9 1.4.2 Thủ tục sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh 9 1.4.3 Chưa quy định cụ thể hình thức thanh toán trong sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. .10 1.4.4 Sự tồn tại của công ty bị sáp nhập sau khi hợp nhất, sáp nhập 11 1.4.5 Vấn đề tập trung kinh tế trong luật cạnh tranh 2004 đối với hoạt động hợp nhất, sáp nhập 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BA VỤ M& A THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 13 2.1 THƯƠNG VỤ VINPEARL SÁP NHẬP VÀO VINCOM 13 2.1.1 Vinpearl và Vincom trước khi sáp nhập 13 2.1.1.1 Công ty Cổ Phẩn Vinpearl – Công ty bị sáp nhập 13 2.1.2 Nguyên nhân của sự sáp nhập Vinpearl vào Vincom 16 2.1.3 Thương vụ sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl (Vinpearl) vào Công ty Cổ phần Vincom (Vincom) 17 2.1.2 Tình hình hoạt động của Vingroup sau sáp nhập 18 2.2 THƯƠNG VỤ MASAN MUA LẠI VINACAFE BIÊN HÒA 19 2.2.1. Masan và Vinacafe Biên Hòa trước khi tiến hành M& A 20 2.2.1.1 Khái quát về Masan 20 2.2.1.2 Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 25 2.2.2 Thương vụ Masan mua Vinacafe 27 2.2.3 Nguyên nhân Masan mua Vinacafe 28 2.2.3 Hoạt động của Vinacafe sau khi bị Masan mua lại 29 2.3 HỢP NHẤT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB), NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA (TNB) VÀ NGÂN HÀNG TMCP ĐỆ NHẤT (FCB) HÌNH THÀNH NGÂN HÀNH TMCP SÀI GÒN (SCB) 31 2.3.1 Hoạt động của 2 ngân hàng trước khi hợp nhất 31 2.3.2 Thương vụ hợp nhất giữa 3 ngân hàng 32 2.3.3 Nguyên nhân hợp nhất 33 2.3.4 Hoạt động của ngân hàng SCB sau một năm thực hiện hợp nhất 33 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động M&A là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực, Việt Nam cũng đã và đang nghiên cứu áp dụng. Trong những năm gần đây, Việt Nam có nhiều thương vụ M&A diễn ra. Bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động M&A cũng có những hạn chế nhất định. Và khi các bên tiến hành các thương vụ M&A, doanh nghiệp cần trang bị những kiến thức về pháp luật quy định cho hoạt động này như thế nào? Trước thực tiễn đó, bài nghiên cứu của nhóm được xây dựng nhằm phân tích qui định của pháp luật Doanh nghiệp về sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng phân tích và đánh giá ba vụ M&A thực tiễn nhằm cung cấp cái nhìn thực tế về hoạt động M&A tại Việt Nam. Nội dung đề tài gồm 2 chương: Chương I: Phân tích quy định của Pháp luật Doanh nghiệp về sáp nhập, hợp nhất Doanh nghiệp Chương II: Phân tích, đánh giá ba vụ M & A thực tiễn ở Việt Nam trong những năm gần đây CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp Khái niệm về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp của Việt Nam được đề cập đến trong nhiều văn bản luật khác nhau như: Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Đầu tư 2005; Luật Cạnh tranh 2004; Bộ luật Dân sự 2005, Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng. Chi tiết về khái niệm hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp của pháp luật doanh nghiệp ở Việt Nam như sau: • Theo Luật doanh nghiệp 2005: Hợp nhất doanh nghiệp (khoản 1, điều 152, Luật doanh nghiệp 2005): Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Sáp nhập doanh nghiệp (khoản 1, điều 153, Luật doanh nghiệp 2005): Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. • Theo Luật đầu tư 2005, hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp được thể hiện theo nhiều dạng khác nhau: Điều 17, khoản 1, Luật đầu tư năm 2005, “Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư”. Như vậy, đây chính là hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp của dự án chứ không phải là hoạt động liên quan đến mua bán cổ phần. Ngoài ra, Theo điều 21, khoản 5&6, Luật đầu tư 2005, hình thức sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp còn được thể hiện như một trong những hình thức đầu tư trực tiếp: “Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp”. • Luật cạnh tranh 2004, Theo điều 17, thì sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp được thể hiện dưới các hình thức sau: Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập. Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất. • Bộ luật Dân sự, điều 94 và 95 có quy định về hợp nhất pháp nhân và sáp nhập pháp nhân như sau: Hợp nhất pháp nhân: Các pháp nhân cùng loại có thể hợp nhất thành một pháp nhân mới theo quy định của điều lệ, theo thoả thuận giữa các pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi hợp nhất, các pháp nhân cũ chấm dứt; các quyền, nghĩa vụ dân sự của các pháp nhân cũ được chuyển giao cho pháp nhân mới. Sáp nhập pháp nhân: Một pháp nhân có thể được sáp nhập (sau đây gọi là pháp nhân được sáp nhập) vào một pháp nhân khác cùng loại (sau đây gọi là pháp nhân sáp nhập) theo quy định của điều lệ, theo thoả thuận giữa các pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi sáp nhập, pháp nhân được sáp nhập chấm dứt; các quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân sáp nhập. • Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng thể hiện cụ thể như sau (khoản 1 và 2, điều 4): Sáp nhập tổ chức tín dụng là hình thức một hoặc một số tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bị sáp nhập) sáp nhập vào một tổ chức tín dụng khác (sau đây gọi là tổ chức tín dụng nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của tổ chức tín dụng bị sáp nhập. Hợp nhất tổ chức tín dụng là hình thức hai hoặc một số tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bị hợp nhất) hợp nhất thành một tổ chức tín dụng mới (sau đây gọi là tổ chức tín dụng hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang tổ chức tín dụng hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất. Như vậy, theo quy định hiện tại thì pháp luật Việt Nam chưa đưa ra một định nghĩa thống nhất và cụ thể về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp. Ở Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Canh tranh 2004 đều có quy định khái niệm về sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. Thế nhưng hai khái niệm ở hai luật này lại không thống nhất với nhau. Cụ thể nếu so sánh về mặt từ ngữ thấy theo Luật Doanh nghiệp 2005 thì các công ty sáp nhập, hợp nhất phải là công ty “cùng loại” còn ở Luật Cạnh tranh 2004 thì không quy định cụm từ này. Đây cũng là một cụm từ dễ gây tranh cãi bởi rất khó có thể đoán được chính xác ý nghĩa thật sự mà các nhà làm luật ở đây muốn hướng tới. Không những thế, đến các văn bản hướng dẫn dưới luật thì các nhà quản lý cũng bỏ qua việc hướng dẫn thế nào là “cùng loại”. Thực chất hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh của các địa phương cũng đang hiểu “cùng loại” ở đây là cùng về loại hình tổ chức doanh nghiệp. Và trong quá trình thực hiện thủ tục cho các doanh nghiệp thì các cơ quan đăng ký kinh doanh cũng xử lý theo cách hiểu này. Và từ thực tế này có thể suy ra rằng các công ty thuộc các loại hình tổ chức khác nhau thì không tiến hành các hoạt động sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp lại với nhau được. Từ đây, lại phát sinh thêm “cái khó” cho các doanh nghiệp khi thực hiện. Bởi các doanh nghiệp khi tiến hành xác định mục tiêu sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp thì yếu tố cùng mô hình tổ chức không phải là yếu tố hàng đầu mà họ quan tâm. Vì vậy các doanh nghiệp phải chuyển đổi loại hình tổ chức doanh nghiệp mình cho “cùng loại” nhau. Ở Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 139/2007/NĐ-CP còn có hướng mở cho vấn đề này và các doanh nghiệp đành phải chấp nhận phương án này để có thể đạt được mục tiêu sáp nhập, hợp nhất của mình. Mặc dù cả hai luật này cùng điều chỉnh vấn đề sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, thế nhưng để thực hiện vấn đề này chủ yếu phải dựa vào Luật Doanh nghiệp 2005 bởi đây là luật gốc quy định vấn đề này. Đặc biệt là đối với thủ tục thực hiện sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp là hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào Luật Doanh nghiệp 2005. Do đó, việc giải thích sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ở Luật Doanh nghiệp 2005 có ảnh hưởng rất lớn đến thủ tục thực hiện. Một vấn đề khác liên quan đến khái niệm sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2005 đó là ở phần nội dung lại dùng thuật ngữ “công ty” chứ không sử dụng thuật ngữ “doanh nghiệp”. Mà theo Luật Doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp tư nhân không được xem là công ty, dẫn đến việc các doanh nghiệp tư nhân không được phép tham gia sáp nhập, hợp nhất với nhau. Tuy nhiên ở Luật Cạnh tranh 2004 thì dùng ngay thuật ngữ “doanh nghiệp” trong khái niệm đưa ra, cho thấy rằng một trong những vấn đề vướng mắc của việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp lại xuất phát từ sự không nhất quán về khái niệm từ các nguồn luật chi phối. Ta có thể thấy rằng, Luật đầu tư 2005 chỉ đề cập đến hoạt động sáp nhập, hợp nhất chứ không nêu lên khái niệm. Luật doanh nghiệp 2005 có khác biệt với Luật đầu tư 2005 về đối tượng điều chỉnh. Luật doanh nghiệp 2005 xem xét hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp như là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp xuất phát từ nhu cầu tự thân của doanh nghiệp còn Luật đầu tư 2005 chủ yếu điều chỉnh hoạt động sáp nhập và hợp nhất một cách chung chung, chưa rõ ràng. Tóm lại, có thể nói rằng, theo pháp luật Việt nam hiện hành, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp được xem xét dưới nhiều góc độ: như một trong các hành vi tập trung kinh tế, như một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp và như một trong những hình thức đầu tư trực tiếp. 1.2 Phân loại sáp nhập, hợp nhất Sáp nhập, hợp nhất được phân loại theo nhiều tiêu chí và hình thức khác nhau như theo chiều dọc, theo chiều ngang và hỗn hợp. Pháp luật Việt Nam không quy định việc phân loại sáp nhập và hợp nhất, việc phân loại này chỉ nhằm mục đích tìm hiểu về các xu hướng sáp nhập, hợp nhất diễn ra trên thực tế. - Theo chiều ngang: sáp nhập giữa các công ty trên cùng một tuyến kinh doanh và trên cùng một thị trường nhằm tăng hiệu quả và để chiếm được quyền lực thị trường; - Theo chiều dọc: sáp nhập giữa các công ty tham gia vào các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất và tiếp cận thị trường, nhằm giảm chi phí giao dịch và các chi phí khác thông qua việc quốc tế hóa các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất và phân phối; - Hỗn hợp: sáp nhập giữa các công ty trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và không có liên quan, nhằm giảm cơ bản rủi ro và để khai thác các hình thức kinh tế khác nhau trong các lĩnh vực tài chính, tài nguyên… 1.3 Quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp Hiện nay, khung pháp lý liên quan đến hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nhiệp ở Việt Nam nằm ở nhiều văn bản luật khác nhau như: Luật doanh nghiệp 2005, Luật đầu tư 2005, Luật cạnh tranh 2004, Luật chứng khoán 2006 và Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng. Mỗi văn bản luật trên chi phối hay điều chỉnh các vấn đề khác nhau liên quan đến hoạt động sáp nhập và hợp nhất. 1.3.1 Luật doanh nghiệp 2005 Liên quan đến hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nhiệp, luật này điều chỉnh cách thức tổ chức lại công ty và các thủ tục đăng ký kinh doanh cần thực hiện với cơ quan nhà nước (khoản 2, điều 152 và khoản 2, điều 153). 1.3.2 Luật đầu tư 2005 Hoạt động sáp nhập doanh nghiệp được coi là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp. 1.3.3 Luật cạnh tranh 2004 Theo luật Cạnh tranh 2004, việc sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp là hành vi tập trung kinh tế, do đó việc sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp bị cấm trong trường hợp tạo ra thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan (khoản 2, điều 11, Luật cạnh tranh 2004). Điều chỉnh của Luật cạnh tranh 2004 đối với hoạt động sáp nhập và hợp nhất chủ yếu là vấn đề liên quan đến tính cạnh tranh của ngành, hoặc sản phẩm nào đó trên thị trường. Chẳng hạn, nếu một công nào đó mua lại công ty khác mà tổng thị phần quá lớn sẽ dẫn đến tình trạng độc quyền có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. 1.3.4 Luật chứng khoán 2006 Theo luật này, việc sáp nhập, hợp nhất các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước trước khi thực hiện (điều 69, Luật Chứng khoán 2006). 1.3.5 Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng Thông tư quy định quá trình tổ chức thực hiện việc sáp nhập và hợp nhất của các tổ chức tín dụng. 1.4 Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về hợp nhất và sát nhập 1.4 1 Định nghĩa sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp không rõ ràng Trở ngại đối với hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay là khung pháp lý quy định còn thiếu rõ ràng và không đầy đủ. Pháp luật Việt Nam không có một đạo luật riêng về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp chỉ quy định về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp dừng lại ở mức độ hướng dẫn về trình tự, thủ tục. Luật Đầu tư coi sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp như là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp và không có quy định cụ thể, rõ ràng về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thương vụ sáp nhập và hợp nhất. Luật doanh nghiệp 2005 không đưa ra một định nghĩa cụ thể về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp, mà chỉ liệt kê và nêu lên cách thức tổ chức lại doanh nghiệp như: hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. Điều này cho thấy rằng, Luật doanh nghiệp 2005 chưa xem hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp là một hàng hóa có thể kinh doanh trên thị trường. Luật đầu tư 2005 thì chỉ liệt kê các hình thức đầu tư chứ không định nghĩa một cách chính thức thế nào là sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. Theo điều 21, khoản 6 Luật đầu tư 2004 thì sáp nhập và mua lại doanh nghiệp là hình thức đầu tư trực tiếp, nhưng lại không định nghĩa thế nào là sáp nhập và mua lại doanh nghiệp. Những phân tích trên cho thấy rằng, Luật doanh nghiệp 2005 và Luật đầu tư 2005 không có sự thống nhất và chưa đưa ra một định nghĩa phù hợp cho sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. Luật cạnh tranh 2005 cũng đưa ra định nghĩa về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp những dưới tên là hành vi tập trung kinh tế. 1.4.2 Thủ tục sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh Xuất phát từ quan điểm của Luật doanh nghiệp 2005 không xem hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp là một hàng hóa có thể kinh doanh, nên quy định về sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp 2005 chưa cụ thể và hoàn chỉnh. Luật doanh nghiệp 2005, không phân chia các loại công ty mà chỉ đề cập đến công ty cổ phần nói chung. Mà công ty cổ phần thì được chia thành hai nhóm: Công ty cổ phần đại chúng và công ty cổ phần chưa đại chúng, trong công ty cổ phần đại chúng thì lại phân thành hai loại đó là công ty cổ phần đại chúng niêm yết và công ty cổ phần đại chúng chưa niêm yết. Mặc dù Luật chứng khoán 2006 điều chỉnh công ty cổ phần đại chúng, nhưng không điều chỉnh việc tổ chức hoạt động doanh nghiệp như Luật doanh nghiệp 2005. Luật cạnh tranh 2004 hiện nay cấm các hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp có thể dẫn tới việc một doanh nghiệp có mức tập trung kinh tế lớn hơn 50% thị trường liên quan. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Luật cạnh tranh và các văn bản dưới luật không có quy định rõ ràng về khái niệm “thị trường liên quan”. Và trong trường hợp một doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng (có nhiều thị trường khác nhau) thì tùy theo các cách tính khác nhau có thể dẫn đến kết quả là doanh ngghiệp đó có thể bị coi là có “tập trung kinh tế” trên 50% hoặc có thể dưới. 1.4.3 Chưa quy định cụ thể hình thức thanh toán trong sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp Luật doanh nghiệp 2005 quy định về sáp nhập, hợp nhất thì không quy định cụ thể hình thức thanh toán. Chẳng hạn như trường hợp, một công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông của công ty khác để đối lấy số cổ phiếu của cổ đông của công ty đó, hay nói cách khác đây là hình thức sáp nhập kiểu hoán đổi cổ phiếu. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp 2005 vẫn chưa có khung pháp lý quy định vấn đề này. Điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho các công ty, đặc biệt là các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi tiếp hành sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp. Từ các phân tích ở trên có thể thấy, các quy định liên quan đến hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp ở Việt Nam được quy định trong nhiều văn bản khác nhau. Tuy nhiên, các quy định này hầu như mới chỉ dừng lại ở việc xác lập về mặt hình thức của hoạt động sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp, tức là mới chỉ giải quyết được các vấn đề về mặt“thay tên, đổi họ” cho doanh nghiệp. Trong khi đó, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp là một giao dịch thương mại, tài chính, nó đòi hỏi phải có quy định cụ thể, phải được cung cấp thông tin nhanh chóng, chuyển giao và xác lập sở hữu, chuyển dịch tư cách pháp nhân, cổ phần, cổ phiếu, các nghĩa vụ tài chính, người lao động, thương hiệu Đồng thời, còn hàng loạt vấn đề liên quan trực tiếp đến sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp mà pháp luật nước ta còn chưa có quy định cụ thể như kiểm toán, định giá, tư vấn, môi giới, bảo mật, thông tin, cơ chế giải quyết tranh chấp… Hộp 1: Công ty xi măng Hà tiên 2 sáp nhập vào Hà tiên 1 Tại đại hội, nhiều cổ đông cá nhân của Hà Tiên 2 đã lên tiếng phản đối việc sáp nhập này vì cho rằng sẽ gây thiệt hại cho nhà đầu tư lẫn hoạt động của chính công ty trong thời gian tới. Tuy nhiên, với sự đồng ý của 77,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (cao hơn tỉ lệ pháp luật quy định là 75%), việc sáp nhập đã được đại hội thông qua. Theo phương án được thông qua, Hà Tiên 2 sẽ sáp nhập vào Hà Tiên 1 bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Hà Tiên 2 sang Hà Tiên 1. Hà Tiên 1 sẽ phát hành thêm cổ phiếu để đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Hà Tiên 2 và tỉ lệ chuyển đổi sẽ là 1:1. Tuy nhiên, trước khi chuyển đổi, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, Hà Tiên 2 sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu là 1.000 đồng/cổ phần, tức 10%. Theo Công ty chứng khoán Bản Việt, đơn vị thực hiện tư vấn cho việc sáp nhập giữa hai công ty trên, mức chênh lệch mà cổ đông Hà Tiên 2 nhận được cao hơn so với giá thị trường của cổ phiếu công ty này là hơn 20%, bao gồm giá Hà Tiên 2 đang thấp hơn khoảng 13% so với giá Hà Tiên 1, và 10% cổ tức tương đương 8,5% trên giá thị trường. Tuy nhiên, để có thể thực hiện sáp nhập, cổ đông của Công ty CP Ximăng Hà Tiên 1 phải thông qua phương án và tỉ lệ chuyển đổi như trên trong đại hội cổ đông bất thường họp ngày 29-12. Công ty CP Ximăng Hà Tiên 1 có vốn điều lệ 1.100 tỉ đồng và Hà Tiên 2 có vốn điều lệ 880 tỉ đồng, trong đó cổ đông nhà nước là Tổng công ty Công nghiệp ximăng VN (ViCem) nắm giữ lần lượt 66% và 69% trong hai công [...]... động và bền vững nhất Việt Nam với nhiều tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới Hoạt động chủ yếu của Vingroup là phát triển dự án, bán và cho thuê các trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, biệt thự và bất động sản cao cấp tại các Thành phố lớn của Việt Nam Chiến lược của Tập đoàn là tận dụng những kinh nghiệm quý báu tại thị trường bất động sản Việt Nam để phát triển các dự... 2011 và 2012 Đối tới tập đoàn Vingroup  Thuận lợi - Tạo thành Tập đoàn BĐS lớn nhất Việt Nam và mang tầm khu vực, hoạt động trên toàn bộ các lĩnh vực BĐS tại Việt Nam, với mức vốn hoá lớn nhất thị trường Việt Nam - Vingroup sẽ có quỹ đất gấp hơn 5 lần quỹ đất hiện có của Vincom - Tận dụng được thế mạnh vốn có của hai công ty, tạo sức mạnh tổng hợp: Kinh nghiệm triển khai dự án và kinh doanh BĐS của. .. hoạt động của Công ty Trong quá trình hoạt động, Vincom JSC đã nhiều lần bổ sung thêm chức năng và hiện nay lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty theo Giấy chứng nhận ĐKKD bao gồm: - Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến khách sạn, du lịch của Công ty - Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến bất động sản của Công ty - Kinh doanh nhóm ngành nghề khác phục vụ các hoạt động kinh doanh của. .. ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi Techcombank - là ngân hàng thương mại cổ phần lớn thứ ba ở Việt Nam tính theo tổng tài sản và là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất Việt Nam tính theo tỷ suất lợi nhuận trên vốn trung bình (ROAE) trong năm 2011 và 2010 (Quyền sở hữu thực sự của Masan Group bao gồm cả các công cụ có thể chuyển đổi, và Masan Group là cổ đông lớn nhất của Techcombank) Masan Resources... Nguyên nhân của sự sáp nhập Vinpearl vào Vincom Nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của cả hai công ty, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư Vào tháng 01/2012 vừa qua công ty Vinpearl đã sáp nhập vào công ty Vincom và chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần Nhóm 10 – Đêm 4 – K22 Trang16 Tiểu luận Luật Kinh... khu đô thị, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại các vị trí đắc địa ở những thành phố lớn và các địa điểm du lịch nổi tiếng trên khắp Việt Nam Vingroup đã niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM vào ngày 19/09/2007 và hiện là tập đoàn bất động sản niêm yết lớn nhất Việt Nam theo giá trị vốn hóa thị trường Tình hình tài chính của Vingroup: Nhóm 10 – Đêm 4 – K22 Trang18 Tiểu luận Luật Kinh Tế GVHD: PGS.TS...  Những lĩnh vực Masan không tham gia đầu tư Bất động sản - Masan Group không đầu tư tiền mặt nhàn rỗi để mua bán bất động sản Nhóm 10 – Đêm 4 – K22 Trang22 Tiểu luận Luật Kinh Tế GVHD: PGS.TS Bùi Xuân Hải Cổ phần thiểu số - Masan Group tin tưởng vào việc nắm giữ quyền sở hữu đa số hoặc các hình thức kiểm soát trong những doanh nghiệp của mình và không đầu tư thụ động Điều này giúp tập đoàn chủ động. .. trong đợt này Nhóm 10 – Đêm 4 – K22 Trang34 Tiểu luận Luật Kinh Tế GVHD: PGS.TS Bùi Xuân Hải  Đánh giá về tình hình hoạt động SCB sau hợp nhất: Kết quả hoạt động kinh doanh của SCB sau một năm hợp nhất chưa đạt được mục tiêu theo như kế hoạch của đề án tái cơ cấu, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư Tuy nhiên hoạt động kinh doanh có những chuyển biến tích cực đặt biệt là vấn đề thanh... của Vinpearl - Tăng cường năng lực tài chính và linh hoạt dòng tiền từ hệ thống các dự án đang triển khai mạnh mẽ của Vincom và các dự án biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp có mức sinh lời cao của Vinpearl Như vậy: Ngoài những lợi ích kinh tế từ hoạt động kinh doanh của công ty thì từ việc sát nhập này còn tạo ra một doanh nghiệp mới với quy mô vốn và tài sản lớn hơn Điều đó tăng năng lực cạnh tranh huy động. .. thị trường chứng khoán Việt Nam, mã chứng khoán: MSN  Cơ cấu tập đoàn Nhóm 10 – Đêm 4 – K22 Trang20 Tiểu luận Luật Kinh Tế GVHD: PGS.TS Bùi Xuân Hải Trong đó có một số công ty đáng chú ý như sau: MASSAN GROUP MASSAN CONSUMER (77%) TECHCOMBANK (31%) MASSAN RECOURCES (80%) Masan Consumer - là một trong những công ty hàng tiêu dùng nhanh lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam với thị phần thống . mã chứng khoán là HT1 và HT2. Nguồn: http://tuoitre.vn/Kinh-te/Tai -chinh- Chung-khoan/354564 /Sap- nhap-Ximang - Ha Tien- 1-va-Ha -Tien- 2.html 1.4.4 Sự tồn tại của công ty bị sáp nhập sau khi hợp. thế mạnh nổi bật của Vincom: - Mô hình kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam - Có kinh nghiệm triển khai thành công nhiều dự án - Sở hữu quỹ đất lớn tại các vị trí đắc địa - Danh tiếng đã được khẳng. và phát triển Tập đoàn với 4 nhóm thương hiệu: - Vincom (Bất động sản) - Vinpearl (Du lịch – giải trí) - Vincharm (Chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ) - Vinmec (Dịch vụ y tế chất lượng cao) Với tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MA VÀ THỰC TIỄN MA TẠI VIỆT NAM, NHỮNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MA VÀ THỰC TIỄN MA TẠI VIỆT NAM, NHỮNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG MA VÀ THỰC TIỄN MA TẠI VIỆT NAM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP, 4 Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về hợp nhất và sát nhập, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BA VỤ M& A THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, 1 THƯƠNG VỤ VINPEARL SÁP NHẬP VÀO VINCOM, 2 THƯƠNG VỤ MASAN MUA LẠI VINACAFE BIÊN HÒA, 3 HỢP NHẤT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB), NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA (TNB) VÀ NGÂN HÀNG TMCP ĐỆ NHẤT (FCB) HÌNH THÀNH NGÂN HÀNH TMCP SÀI GÒN (SCB)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm