hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh.

78 518 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 10:22

hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh. [...]... nhn l chi phớ sn xut kinh doanh trong k - CPSXC bin i c phõn b ht trong k theo chi phớ thc t K toỏn s dng TK 627- Chi phớ sn xut chung, kt cu c bn ca ti khon ny nh sau: - Bờn n: tp hp chi phớ sn xut chung phỏt sinh trong k - Bờn cú: + Cỏc khon ghi gim chi phớ sn xut chung (nu cú) + Chi phớ SXC c phõn b, kt chuyn chi phớ ch bin cho cỏc i tng chu chi phớ + Chi phớ SXC khụng c phõn b, kt chuyn vo chi phớ... i chiu Sinh viên: Hoàng Thị Thu Phơng- QT902K 25 CHNG 2 THC TRNG K TON TP HP CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY C PHN VN TI H MINH 2.1 c im chung nh hng n cụng tỏc hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C phn Vn ti H Minh 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C phn Vn ti H Minh Cụng ty C phn Vn ti H Minh c thnh lp: 05/05/2006 Tờn cụng ty bng ch Ting Vit: Cụng ty. .. trong k - TK 627 khụng cú s d cui k v c m 06 ti khon cp 2 tp hp theo yu t chi phớ: + TK 6271: Chi phớ nhõn viờn phõn xng + TK 6272: Chi phớ vt liu + TK 6273: Chi phớ dng c sn xut + TK 6274: Chi phớ khu hao TSC + TK 6277: Chi phớ dch v mua ngoi + TK 6278: Chi phớ khỏc bng tin Sinh viên: Hoàng Thị Thu Phơng- QT902K 14 S 1.3: K toỏn chi phớ sn xut chung TK 334,338 TK 627 CP nhõn viờn qun lý phõn xng TK... toỏn tp hp chi phớ sn xut thỡ chi phớ nguyờn vt liu c ghi trc tip cho tng i tng k toỏn tp hp chi phớ sn xut i vi nguyờn vt liu c s dng cho nhiu i tng k toỏn tp hp chi phớ sn xut thỡ chi phớ nguyờn vt liu c tp hp chung, cui k thc hin vic kt chuyn phõn b CPNVLTT cho cỏc i tng liờn quan theo tiờu thc phõn b hp lý Chi phớ nguyờn vt liu chớnh cú th chn tiờu thc phõn b l chi phớ vt liu nh mc, chi phớ vt... nhn hng v tp hp c cỏc chi phớ thc t phỏt sinh mt cỏch õy Cụng ty ó ỏp dng phng phỏp tớnh giỏ thnh theo phng phỏp trc tip (phng phỏp gin n) 2.2.4 Ni dung, trỡnh t hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C phn Vn ti H Minh 2.2.4.1 Hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip ti Cụng ty C phn Vn ti H Minh - Ti khon s dng 1541: chi phớ du diesel, du mỏy, du m Sinh viên: Hoàng Thị Thu Phơng-... kinh doanh ca Cụng ty Hin nay Cụng ty ang ỏp dng hỡnh thc k toỏn Chng t ghi s Sinh viên: Hoàng Thị Thu Phơng- QT902K 32 S 2.4 S ghi s theo hỡnh thc chng t ghi s Chng t gc S ng ký chng t ghi s Chng t ghi s S (th) k toỏn chi tit S Cỏi Bng tng hp chi tit Bng cõn i s phỏt sinh Bỏo cỏo ti chớnh Ghi chỳ: Ghi hng ngy Ghi nh k i chiu ( Ngun d liu: T sỏch ch k toỏn doanh nghip) Sinh viên: Hoàng Thị Thu Phơng-... toỏn doanh nghip) 2.2 Thc trng t chc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C phn Vn ti H Minh 2.2.1 c im v cỏch phõn loi chi phớ sn xut Sinh viên: Hoàng Thị Thu Phơng- QT902K 34 Chi phớ sn xut kinh doanh ca doanh nghip bao gm nhiu loi, nhiu th khỏc nhau Cụng ty khụng s dng cỏc TK 621, 622, 627 m thụng qua TK 1541, 1542, 1543 C th nh sau: - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip (1541): bao gm... cho xe ụ tụ nh: xng xe, du xe, m - Chi phớ nhõn cụng trc tip (1542): Bao Gm tin lng phi tr cho lỏi xe, ph xe - Chi phớ sn xut chung (1543): Bao gm khu hao xe, vộ cu ng, tin thuờ bói xe, chi phớ xm lp 2.2.2 i tng hch toỏn chi phớ sn xut v i tng tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C phn Vn ti H Minh K toỏn chi phớ sn xut l mt b phn quan trng ca cụng tỏc k toỏn vỡ cú tp hp chi phớ sn xut theo ỳng i tng quy... CNTTSX 1.6.2.3 K toỏn tp hp chi phớ sn xut chung (CPSXC) CPSXC l nhng khon chi phớ cn thit khc phc v cho quỏ trỡnh sn xut phỏt sinh cỏc phõn xng, b phn sn xut CPSXC c t chc tp hp theo tng phõn xng, i sn xut, qun lý chi tit theo tng yờu t chi phớ Bờn cnh ú CPSXC cũn phi c tp hp theo chi phớ c nh v chi phớ bin i Cui k sau khi ó tp hp c CPSXC theo tng phõn xng, k toỏn tp hp chi phớ sn xut trong phõn xng...Bc 2: Tớnh s chi phớ sn xut phõn b cho tng i tng Ci = H x Ti Trong ú: Ci : Chi phớ phõn b cho i tng i H : h s phõn b Ti : tiờu chun phõn b ca i tng i 1.6.2 K toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm trong doanh nghip k toỏn hng tn kho theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn 1.6.2.1 K toỏn tp hp chi phớ nguyờn vt liu trc tip (CP NVLTT) Chi phớ nguyờn vt liu trc tip l nhng chi phớ v nguyờn vt
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh., hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh., hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Minh., Bản chất, nội dung chi phí sản xuất, Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và cơng dụng của chi phí, Đối tượng tính giá thành sản phẩm Kỳ tính giá thành, Tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí Tính giá thành theo phương pháp hệ số Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp định mức Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm, CÔNG TY CỔ ẬN TẢI HÀ MINH, Ưu điểm Hạn chế, Kiến nghị 1: Về hạch tốn các khoản trích theo lương cho người lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn