Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc

6 872 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 00:20

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG I- MỤC TIÊU : - HS nắm được các trường hợp bằng nhau của hai tam gáic vuông .Biết vận dung định lý Pi ta go để chứng minh cạnh huyền –cạnh góc vuông của hai tam giác vuông . - Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau , các góc bằng nhau . - Tiếp tục rèn luyện khả năng phân tích tìm cách giải và trình bày bày bài toán chứng minh II- CHUẨN BỊ : - Thước ê ke , com pa , bảng phụ - HS ôn các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-Oån định : Kiểm tra sĩ số học sinh 2-Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam gùiac vng (kiểm tra bài cũ ) ? theo trường hợp bằng nhau c-g-c hai tam giác vng có các yếu tố nào bằng nhau thì chúng bằng nhau - Gv đưa hình vẽ –u cầu hs tóm tắt theo hình vẽ ? Theo trường hợp bằng nhau g-c-g hai tam giác vng có những yếu tố -nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó bằng nhau ( c- g-c) - nếu( một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tm giác 1- Các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông : B E TH1(c-g-c): A C D F TH2:(g-c-g) B E A C nào bằng nhau thì chúng bằng nhau ? -Gv đưa 2 hình vẽ lên bảng , óm tắt theo hình vẽ -u cầu hs làm ?1 ( hs làm bài trên phiếu cá nhân ) hoạt động 2: Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vng Gv:Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vng của tam giác vng này bằng cạnh huyền và một cạnh vuông này )bằng (…)thì 2 tam giác đó bằng nhau - nếu …… ?1 hình 143 (c-g- c) Hình 144 (g-c-g) Hình 145( ch- gn) - Hs tiếp nhận tình huống D F TH3:(ch-gn) B E A C D F 2- Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông * Đònh lý : SGK/135 B E góc vng của tam giác vng kia thì hai tam giác đó có bằng nhau khơng ? - Gv hướng dẫn hs vẽ hình , ghi GT,Kl ? Từ GT có thể tìm thêm được yếu tố bằng nhau nào của hai tam giác vng ? -Gọi một hs chứng minh ? Vậy hai tam giác đó ntn? => Định lý -gọi hs nhắc lại định lý Hoạt động 3: Cũng cố -u cầu hs làm ?2 – - HS vẽ hình ghi GT,KL - Có thể chứng minh được AB=DE - HS chứng minh - làm ?2 trên phiếu học tập theo từng cách A C D F GT DFACEFBCD DEFÂABC   ;,90 ˆ ,,90, 0 0 KL DEFABC    C/M:  ABC vuông tại A=> AB 2 +AC 2 =BC 2 (1)  DEF vuông tại D => DE 2 +DF 2 = EF 2 (2) Mà AC=DF,BC=EF (3) Từ (1);(2);(3);=> AB=DE Vậy  ABC=  DEF (c.c.c) Bài tập : A hình 70 Đề bài ghi bảng phụ ) -HS làm bài trên phiếu học tập có thể chứng minh cả hai cách Hoạt động 4: dặn dò - học bài theo sgk - BVn: 63;64 sgk /136 ,98;100 SBT - Chuẩn bò luyện tập ?2 B H C C1:  ABC cân tại A=> AB=AC; B=C =>  AHB=  AHC(ch-gn) C2:  ABC cân tại A => AB=AC =>  ABH=  ACH(ch- cgv) . cạnh huyền –cạnh góc vuông của hai tam giác vuông . - Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau , các góc bằng nhau . - Tiếp tục rèn. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG I- MỤC TIÊU : - HS nắm được các trường hợp bằng nhau của hai tam gáic vuông .Biết vận dung định lý Pi ta go. nhau g-c-g hai tam giác vng có những yếu tố -nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó bằng nhau ( c- g-c) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc, Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc, Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG doc

Từ khóa liên quan