Luận án: Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng

159 441 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 15:08

Luận án: Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng B B g g i i á á o o d d ụ ụ c c v v đ đ o o t t ạ ạ o o B B q q u u c c p p h h ò ò n n g g H H c c v v i i ệ ệ n n q q u u â â n n y y N N g g u u y y ễ ễ n n M M i i n n h h L L ý ý N N g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u đ đ i i ề ề u u c c h h ỉ ỉ n n h h t t h h ô ô n n g g k k h h í í v v m m i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v P P e e t t C C O O 2 2 t t r r o o n n g g m m n n i i s s o o i i b b ụ ụ n n g g L L u u ậ ậ n n á á n n t t i i ế ế n n s s ỹ ỹ y y h h c c H H n n i i 2 2 0 0 0 0 8 8 B B g g i i á á o o d d ụ ụ c c v v đ đ o o t t ạ ạ o o B B q q u u c c p p h h ò ò n n g g H H c c v v i i ệ ệ n n q q u u â â n n y y N N g g u u y y ễ ễ n n M M i i n n h h L L ý ý N N g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u đ đ i i ề ề u u c c h h ỉ ỉ n n h h t t h h ô ô n n g g k k h h í í v v m m i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 t t r r o o n n g g m m n n i i s s o o i i b b ụ ụ n n g g C C h h u u y y ê ê n n n n g g à à n n h h : : N N g g o o ạ ạ i i t t i i ê ê u u h h ó ó a a M M s s : : 6 6 2 2 . . 7 7 2 2 . . 0 0 7 7 . . 0 0 1 1 L L u u ậ ậ n n á á n n t t i i ế ế n n s s ỹ ỹ y y h h c c N N g g i i h h n n g g d d ẫ ẫ n n k k h h o o a a h h c c : : 1 1 . . P P G G S S . . T T S S . . T T r r ầ ầ n n D D u u y y A A n n h h 2 2 . . G G S S . . N N g g u u y y ễ ễ n n T T h h ụ ụ H H n n i i 2 2 0 0 0 0 8 8 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực cha từng đợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Minh Lý L L i i c c á á m m ơ ơ n n T T ô ô i i x x i i n n b b y y t t l l ò ò n n g g b b i i ế ế t t ơ ơ n n c c h h â â n n t t h h n n h h t t i i B B a a n n G G i i á á m m đ đ c c , , P P h h ò ò n n g g S S a a u u Đ Đ ạ ạ i i h h c c , , H H ệ ệ S S a a u u Đ Đ ạ ạ i i h h c c , , B B m m ô ô n n N N g g o o ạ ạ i i c c h h u u n n g g , , B B m m ô ô n n G G â â y y m m ê ê H H i i s s ứ ứ c c c c ù ù n n g g T T ậ ậ p p t t h h ể ể n n h h â â n n v v i i ê ê n n v v t t h h y y c c ô ô c c ủ ủ a a H H c c v v i i ệ ệ n n Q Q u u â â n n y y đ đ ã ã d d n n h h c c h h o o t t ô ô i i s s ự ự g g i i ú ú p p đ đ t t ậ ậ n n t t ì ì n n h h t t r r o o n n g g s s u u t t t t h h i i g g i i a a n n h h c c t t ậ ậ p p v v n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u t t ạ ạ i i H H c c v v i i ệ ệ n n . . T T ô ô i i x x i i n n c c h h â â n n t t h h n n h h c c á á m m ơ ơ n n B B a a n n G G i i á á m m đ đ c c B B ệ ệ n n h h v v i i ệ ệ n n T T Ư Ư Q Q Đ Đ 1 1 0 0 8 8 đ đ ã ã t t ạ ạ o o m m i i đ đ i i ề ề u u k k i i ệ ệ n n t t h h u u ậ ậ n n l l i i đ đ ể ể t t ô ô i i đ đ c c h h c c t t ậ ậ p p v v h h o o n n t t h h n n h h n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u c c ủ ủ a a m m ì ì n n h h . . T T ô ô i i x x i i n n c c á á m m ơ ơ n n s s ự ự g g i i ú ú p p đ đ n n h h i i ệ ệ t t t t ì ì n n h h c c ủ ủ a a T T ậ ậ p p t t h h ể ể K K h h o o a a P P h h ẫ ẫ u u t t h h u u ậ ậ t t G G â â y y m m ê ê H H i i s s ứ ứ c c , , K K h h o o a a S S i i n n h h H H o o á á , , K K h h o o a a N N g g o o ạ ạ i i b b ụ ụ n n g g , , K K h h o o a a N N g g o o ạ ạ i i T T n n g g h h p p B B ệ ệ n n h h v v i i ệ ệ n n T T Ư Ư Q Q Đ Đ 1 1 0 0 8 8 đ đ ã ã g g i i ú ú p p đ đ , , t t ạ ạ o o m m i i đ đ i i ề ề u u k k i i ệ ệ n n c c h h o o t t ô ô i i t t r r o o n n g g q q u u á á t t r r ì ì n n h h l l ấ ấ y y s s l l i i ệ ệ u u n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . Đ Đ ặ ặ c c b b i i ệ ệ t t , , t t ô ô i i x x i i n n b b y y t t l l ò ò n n g g b b i i ế ế t t ơ ơ n n s s â â u u s s ắ ắ c c t t i i h h a a i i t t h h ầ ầ y y h h n n g g d d ẫ ẫ n n l l P P G G S S . . T T S S . . T T r r ầ ầ n n D D u u y y A A n n h h v v G G S S . . N N g g u u y y ễ ễ n n T T h h ụ ụ l l n n h h ữ ữ n n g g n n g g i i t t h h ầ ầ y y t t ậ ậ n n t t u u ỵ ỵ , , l l u u ô ô n n g g i i ú ú p p đ đ t t ô ô i i t t ừ ừ k k h h i i h h ì ì n n h h t t h h n n h h ý ý t t n n g g đ đ ề ề t t i i , , p p h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u c c ũ ũ n n g g n n h h t t r r o o n n g g s s u u t t q q u u á á t t r r ì ì n n h h v v i i ế ế t t l l u u ậ ậ n n v v ă ă n n . . T T ô ô i i x x i i n n b b y y t t l l i i c c á á m m ơ ơ n n c c h h â â n n t t h h n n h h t t i i : : G G S S . . T T S S . . P P h h ạ ạ m m G G i i a a K K h h á á n n h h , , P P G G S S . . T T S S . . P P h h a a n n Đ Đ ì ì n n h h K K ỷ ỷ , , G G S S . . T T S S . . L L ê ê X X u u â â n n T T h h ụ ụ c c , , P P G G S S . . T T S S . . N N g g u u y y ễ ễ n n Q Q u u c c K K í í n n h h , , P P G G S S . . T T S S H H o o n n g g Q Q u u a a n n g g , , P P G G S S . . T T S S . . Đ Đ T T ấ ấ t t C C n n g g , , T T S S . . C C ô ô n n g g Q Q u u y y ế ế t t T T h h ắ ắ n n g g v v T T S S . . H H o o n n g g V V ă ă n n C C h h ơ ơ n n g g l l n n h h ữ ữ n n g g n n g g i i t t h h y y t t ậ ậ n n t t â â m m đ đ ã ã đ đ ó ó n n g g g g ó ó p p c c h h o o t t ô ô i i n n h h ữ ữ n n g g ý ý k k i i ế ế n n h h ế ế t t s s ứ ứ c c q q u u ý ý b b á á u u , , c c h h i i t t i i ế ế t t v v k k h h o o a a h h c c t t r r o o n n g g s s u u t t q q u u á á t t r r ì ì n n h h v v i i ế ế t t v v h h o o n n t t h h n n h h l l u u ậ ậ n n á á n n . . T T ô ô i i c c ũ ũ n n g g x x i i n n b b y y t t l l ò ò n n g g b b i i ế ế t t ơ ơ n n s s â â u u s s ắ ắ c c t t i i g g i i a a đ đ ì ì n n h h , , n n g g i i t t h h â â n n , , b b ạ ạ n n b b è è v v đ đ n n g g n n g g h h i i ệ ệ p p đ đ ã ã l l u u ô ô n n d d n n h h c c h h o o t t ô ô i i s s ự ự đ đ n n g g v v i i ê ê n n g g i i ú ú p p đ đ c c ả ả v v ề ề t t i i n n h h t t h h ầ ầ n n v v v v ậ ậ t t c c h h ấ ấ t t , , k k h h ắ ắ c c p p h h ụ ụ c c k k h h ó ó k k h h ă ă n n t t r r o o n n g g s s u u t t 4 4 n n ă ă m m h h c c t t ậ ậ p p , , n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u v v t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n đ đ ề ề t t i i . . T T á á c c g g i i ả ả N N g g u u y y ễ ễ n n M M i i n n h h L L ý ý M M ụ ụ c c l l ụ ụ c c T T r r a a n n g g T T r r a a n n g g p p h h ụ ụ b b ì ì a a L L i i c c á á m m ơ ơ n n L L i i c c a a m m đ đ o o a a n n M M ụ ụ c c l l ụ ụ c c D D a a n n h h m m ụ ụ c c c c á á c c k k ý ý h h i i ệ ệ u u , , c c á á c c c c h h ữ ữ v v i i ế ế t t t t ắ ắ t t D D a a n n h h m m ụ ụ c c c c á á c c b b ả ả n n g g D D a a n n h h m m ụ ụ c c c c á á c c h h ì ì n n h h D D a a n n h h m m ụ ụ c c c c á á c c ả ả n n h h D D a a n n h h m m ụ ụ c c c c á á c c b b i i ể ể u u đ đ Đ Đ ặ ặ t t v v ấ ấ n n đ đ ề ề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Chơng 1: Tổng quan tài liệu . 3 1.1. Sinh lý hình thành thải trừ CO 2 của cơ thể 3 1.1.1. Nguồn gốc tạo thành CO 2 3 1 1 . . 1 1 . . 2 2 . . Q Q u u á á t t r r ì ì n n h h v v ậ ậ n n c c h h u u y y ể ể n n C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 . . 1 1 . . 3 3 . . S S ự ự đ đ à à o o t t h h ả ả i i C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 1 . . 2 2 . . ả ả n n h h h h n n g g u u t t h h á á n n đ đ ế ế n n n n i i m m ô ô i i v v à à m m t t s s c c h h ứ ứ c c n n ă ă n n g g s s i i n n h h l l ý ý c c ủ ủ a a c c ơ ơ t t h h ể ể . . 6 6 1 1 . . 2 2 . . 1 1 . . V V a a i i t t r r ò ò c c ủ ủ a a C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . N N h h ữ ữ n n g g ả ả n n h h h h n n g g s s i i n n h h l l ý ý c c ủ ủ a a u u t t h h á á n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 1 . . 3 3 . . K K h h ả ả n n ă ă n n g g t t ự ự đ đ i i ề ề u u c c h h ỉ ỉ n n h h c c ủ ủ a a c c ơ ơ t t h h ể ể k k h h i i c c ó ó t t ă ă n n g g h h o o ặ ặ c c g g i i ả ả m m C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 1 1 . . 3 3 . . 1 1 . . K K h h ả ả n n ă ă n n g g t t ự ự đ đ i i ề ề u u c c h h ỉ ỉ n n h h c c ủ ủ a a h h ô ô h h ấ ấ p p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 1 1 . . 3 3 . . 2 2 . . K K h h ả ả n n ă ă n n g g t t ự ự đ đ i i ề ề u u c c h h ỉ ỉ n n h h c c ủ ủ a a t t h h ậ ậ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 1 1 . . 3 3 . . 3 3 . . V V a a i i t t r r ò ò c c ủ ủ a a c c á á c c h h ệ ệ t t h h n n g g đ đ ệ ệ m m t t r r o o n n g g c c ơ ơ t t h h ể ể . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 4 1 1 . . 4 4 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 6 1 1 . . 4 4 . . 1 1 . . K K h h á á i i n n i i ệ ệ m m t t ỉ ỉ l l ệ ệ V V A A / / Q Q C C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 6 1 1 . . 4 4 . . 2 2 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 8 1 1 . . 5 5 . . S S i i n n h h l l ý ý b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i b b ụ ụ n n g g t t r r o o n n g g m m n n i i s s o o i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 1 1 . . 5 5 . . 1 1 . . ả ả n n h h h h n n g g c c ủ ủ a a b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i b b ụ ụ n n g g l l ê ê n n h h ệ ệ t t u u ầ ầ n n h h o o à à n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 1.5.2. ảnh hởng của bơm hơi bụng lên hô hấp . 24 1 1 . . 5 5 . . 3 3 . . ả ả n n h h h h n n g g c c ủ ủ a a b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i b b ụ ụ n n g g l l ê ê n n c c á á c c c c ơ ơ q q u u a a n n k k h h á á c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 9 9 1 1 . . 5 5 . . 4 4 . . B B i i ế ế n n c c h h ứ ứ n n g g l l i i ê ê n n q q u u a a n n t t i i b b ơ ơ m m k k h h í í b b ụ ụ n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 2 1 1 . . 6 6 . . C C á á c c p p h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p h h ạ ạ n n c c h h ế ế ả ả n n h h h h n n g g x x ấ ấ u u c c ủ ủ a a b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i C C O O 2 2 b b ụ ụ n n g g . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 1 1 . . 6 6 . . 1 1 . . L L ự ự a a c c h h n n p p h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p v v ô ô c c ả ả m m t t h h í í c c h h h h p p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 1 1 . . 6 6 . . 2 2 . . B B ù ù đ đ ủ ủ k k h h i i l l n n g g t t u u ầ ầ n n h h o o à à n n t t r r c c b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 1 1 . . 6 6 . . 3 3 . . Đ Đ i i ề ề u u c c h h ỉ ỉ n n h h t t h h ô ô n n g g k k h h í í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 5 1 1 . . 6 6 . . 4 4 . . G G i i ả ả m m á á p p l l ự ự c c b b ơ ơ m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 6 1 1 . . 6 6 . . 5 5 . . D D ù ù n n g g h h ệ ệ t t h h n n g g n n â â n n g g t t h h à à n n h h b b ụ ụ n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 6 1 1 . . 6 6 . . 6 6 . . N N g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u t t h h a a y y t t h h ế ế k k h h í í C C O O 2 2 b b ằ ằ n n g g l l o o ạ ạ i i k k h h í í k k h h á á c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 7 C C h h ơ ơ n n g g 2 2 : : Đ Đ i i t t n n g g v v à à p p h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 8 8 2 2 . . 1 1 . . Đ Đ i i t t n n g g n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 8 8 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn . 38 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 39 2.1.3. Tiêu chuẩn đa ra khỏi nghiên cứu . 39 2 2 . . 2 2 . . P P h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 0 2.2.1. Cỡ mẫu . 40 2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi đánh giá . 40 2 2 . . 2 2 . . 3 3 . . M M t t s s t t i i ê ê u u c c h h u u ẩ ẩ n n á á p p d d ụ ụ n n g g t t r r o o n n g g n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 2 2 2 . . 2 2 . . 4 4 . . P P h h ơ ơ n n g g t t i i ệ ệ n n n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4 2 2 . . 2 2 . . 5 5 . . P P h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p x x á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ỉ ỉ t t i i ê ê u u n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u b b ằ ằ n n g g k k h h í í m m á á u u v v à à t t h h á á n n đ đ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 5 2 2 . . 2 2 . . 6 6 . . P P h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p t t i i ế ế n n h h à à n n h h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 7 2 2 . . 3 3 . . X X ử ử l l ý ý s s l l i i ệ ệ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 4 4 Chơng 3: Kết quả nghiên cứu . 55 3 3 . . 1 1 . . Đ Đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m c c ủ ủ a a c c á á c c n n h h ó ó m m b b ệ ệ n n h h n n h h â â n n n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 3 3 . . 1 1 . . 1 1 . . Đ Đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m t t u u i i v v à à g g i i i i , , c c h h i i ề ề u u c c a a o o , , c c â â n n n n ặ ặ n n g g c c ủ ủ a a c c á á c c n n h h ó ó m m b b ệ ệ n n h h n n h h â â n n n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 3.1.2. Đặc điểm về loại hình phẫu thuật thời gian phẫu thuật . 56 3 3 . . 2 2 . . T T h h a a y y đ đ i i t t ầ ầ n n s s t t i i m m , , h h u u y y ế ế t t á á p p đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h t t r r u u n n g g b b ì ì n n h h , , á á p p l l ự ự c c t t ĩ ĩ n n h h m m ạ ạ c c h h t t r r u u n n g g t t â â m m t t r r c c v v à à s s a a u u b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8 8 3 3 . . 3 3 . . T T h h a a y y đ đ i i á á p p l l ự ự c c đ đ ỉ ỉ n n h h đ đ n n g g t t h h , , t t ầ ầ n n s s t t h h , , t t h h ể ể t t í í c c h h k k h h í í l l u u t t h h ô ô n n g g , , t t h h ô ô n n g g k k h h í í p p h h ú ú t t v v à à P P e e t t C C O O 2 2 t t r r u u n n g g b b ì ì n n h h t t r r c c v v à à s s a a u u b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 4 4 3.4. Thay đổi khí máu động mạch trớc sau bơm hơi . 73 3 3 . . 5 5 . . M M t t s s r r i i l l o o ạ ạ n n c c h h ứ ứ c c n n ă ă n n g g s s i i n n h h l l ý ý g g ặ ặ p p t t r r o o n n g g c c á á c c n n h h ó ó m m n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 9 9 3 3 . . 6 6 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n v v à à s s ự ự p p h h ù ù h h p p g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 0 0 3 3 . . 6 6 . . 1 1 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 0 0 3 3 . . 6 6 . . 2 2 . . H H ệ ệ s s t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n v v à à s s ự ự p p h h ù ù h h p p g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 2 2 3 3 . . 6 6 . . 3 3 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n , , s s ự ự p p h h ù ù h h p p g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 n n h h ó ó m m c c h h ứ ứ n n g g . . . . . . . . . . 8 8 4 4 3 3 . . 6 6 . . 4 4 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n , , s s ự ự p p h h ù ù h h p p g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 n n h h ó ó m m t t ă ă n n g g t t ầ ầ n n s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 7 7 3 3 . . 6 6 . . 5 5 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n , , s s ự ự p p h h ù ù h h p p g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 n n h h ó ó m m t t ă ă n n g g t t h h ể ể t t í í c c h h k k h h í í l l u u t t h h ô ô n n g g ( ( V V t t ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 9 9 3 3 . . 6 6 . . 6 6 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n , , s s ự ự p p h h ù ù h h p p g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 n n h h ó ó m m t t ă ă n n g g t t h h ể ể t t í í c c h h k k h h í í l l u u t t h h ô ô n n g g k k ế ế t t h h p p v v i i t t ầ ầ n n s s ( ( f f + + V V t t ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 1 1 Chơng 4: Bàn luận 93 4 4 . . 1 1 . . Đ Đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m n n h h ó ó m m b b ệ ệ n n h h n n h h â â n n n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 3 3 4 4 . . 2 2 . . C C h h ỉ ỉ đ đ ị ị n n h h p p h h ẫ ẫ u u t t h h u u ậ ậ t t n n i i s s o o i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 4 4 4 . . 3 3 . . P P h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p v v ô ô c c ả ả m m d d ù ù n n g g t t r r o o n n g g p p h h ẫ ẫ u u t t h h u u ậ ậ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 7 7 4 4 . . 4 4 . . á á p p l l ự ự c c v v à à t t h h i i g g i i a a n n b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 0 0 4 4 . . 4 4 . . 1 1 . . N N h h ữ ữ n n g g ả ả n n h h h h n n g g c c ủ ủ a a á á p p l l ự ự c c b b ơ ơ m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 0 0 4 4 . . 4 4 . . 2 2 . . ả ả n n h h h h n n g g c c ủ ủ a a t t h h i i g g i i a a n n b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 3 3 4 4 . . 5 5 . . ả ả n n h h h h n n g g c c ủ ủ a a t t t t h h ế ế b b ệ ệ n n h h n n h h â â n n t t r r o o n n g g p p h h ẫ ẫ u u t t h h u u ậ ậ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 4 4 4 4 . . 6 6 . . S S ự ự b b i i ế ế n n đ đ i i t t i i m m m m ạ ạ c c h h , , h h u u y y ế ế t t á á p p đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h t t r r u u n n g g b b ì ì n n h h v v à à á á p p l l ự ự c c t t ĩ ĩ n n h h m m ạ ạ c c h h t t r r u u n n g g t t â â m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 7 7 4 4 . . 7 7 . . B B i i ế ế n n đ đ i i c c á á c c c c h h ỉ ỉ s s C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 4 4 . . 8 8 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n v v à à s s ự ự p p h h ù ù h h p p g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 3 3 4 4 . . 8 8 . . 1 1 . . M M i i t t ơ ơ n n g g q q u u a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 3 3 4 4 . . 8 8 . . 2 2 . . S S ự ự p p h h ù ù h h p p g g i i ữ ữ a a P P a a C C O O 2 2 v v à à P P e e t t C C O O 2 2 t t h h e e o o p p h h ơ ơ n n g g p p h h á á p p B B l l a a n n d d - - A A l l t t m m a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 7 7 4 4 . . 9 9 . . S S ự ự b b i i ế ế n n đ đ i i c c á á c c c c h h ỉ ỉ s s p p H H , , H H C C O O 3 3 - - v v à à B B E E m m á á u u đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 9 9 4.10. Các chỉ số oxy máu . 120 4 4 . . 1 1 1 1 . . C C á á c c p p h h ơ ơ n n g g t t h h ứ ứ c c t t ă ă n n g g t t h h ô ô n n g g k k h h í í t t r r o o n n g g b b ơ ơ m m h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 2 2 4 4 . . 1 1 2 2 . . K K ế ế t t q q u u ả ả v v à à b b i i ế ế n n c c h h ứ ứ n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 6 6 K K ế ế t t l l u u ậ ậ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 9 9 K K i i ế ế n n n n g g h h ị ị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 1 1 D D a a n n h h m m ụ ụ c c c c á á c c c c ô ô n n g g t t r r ì ì n n h h c c ủ ủ a a t t á á c c g g i i ả ả đ đ c c ô ô n n g g b b l l i i ê ê n n q q u u a a n n đ đ ế ế n n đ đ ề ề t t à à i i l l u u ậ ậ n n á á n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 2 2 T T à à i i l l i i ệ ệ u u t t h h a a m m k k h h ả ả o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 3 3 P P h h ụ ụ l l ụ ụ c c D D a a n n h h s s á á c c h h b b ệ ệ n n h h n n h h â â n n n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u D D a a n n h h m m ụ ụ c c c c á á c c k k ý ý h h i i ệ ệ u u , , c c á á c c c c h h ữ ữ v v i i ế ế t t t t ắ ắ t t V : : T T h h ể ể t t í í c c h h t t h h ô ô n n g g k k h h í í p p h h ú ú t t A A L L T T M M T T T T : : á á p p l l ự ự c c t t ĩ ĩ n n h h m m ạ ạ c c h h t t r r u u n n g g t t â â m m A A S S A A : : A A m m e e r r i i c c a a n n S S o o c c i i e e t t y y o o f f A A n n e e s s t t h h e e s s i i o o l l o o g g i i s s t t s s ( ( H H i i ệ ệ p p h h i i G G â â y y m m ê ê H H o o a a k k ỳ ỳ ) ) A A V V P P : : A A r r g g i i n n i i n n V V a a s s o o p p r r e e s s s s i i n n B B E E : : B B a a s s e e E E x x c c e e s s s s ( ( K K i i ề ề m m d d ) ) B B N N : : B B ệ ệ n n h h n n h h â â n n C C A A : : C C a a r r b b o o n n i i c c A A n n h h y y d d r r a a s s e e C C O O P P D D : : C C h h r r o o n n i i c c O O b b s s t t r r u u c c t t i i v v e e P P u u l l m m o o n n a a r r y y D D i i s s e e a a s s e e ( ( B B ệ ệ n n h h p p h h i i p p h h ế ế q q u u ả ả n n t t ắ ắ c c n n g g h h ẽ ẽ n n m m ã ã n n t t í í n n h h ) ) C C S S : : C C n n g g s s ự ự E E F F : : E E j j e e c c t t i i o o n n F F r r a a c c t t i i o o n n ( ( P P h h â â n n s s u u ấ ấ t t t t n n g g m m á á u u ) ) f f : : F F r r e e q q u u e e n n c c y y ( ( T T ầ ầ n n s s h h ô ô h h ấ ấ p p ) ) F F E E V V 1 1 : : F F o o r r c c e e d d E E x x p p i i r r a a t t o o r r y y V V o o l l u u m m e e o o f f t t h h e e f f i i r r s s t t s s e e c c o o n n d d ( ( T T h h ể ể t t í í c c h h t t h h r r a a t t i i đ đ a a g g i i â â y y đ đ ầ ầ u u t t i i ê ê n n ) ) F F i i O O 2 2 : : F F r r a a c c t t i i o o n n a a l l C C o o n n c c e e n n t t r r a a t t i i o o n n o o f f I I n n s s p p i i r r e e d d o o x x y y g g e e n n ( ( N N n n g g đ đ o o x x y y t t h h v v à à o o ) ) F F R R C C : : F F u u n n c c t t i i o o n n a a l l R R e e s s i i d d u u a a l l C C a a p p a a c c i i t t y y ( ( D D u u n n g g t t í í c c h h c c ặ ặ n n c c h h ứ ứ c c n n ă ă n n g g ) ) H H A A Đ Đ M M T T B B : : H H u u y y ế ế t t á á p p đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h t t r r u u n n g g b b ì ì n n h h I I L L A A : : I I n n f f e e r r i i o o r r L L i i m m i i t t o o f f A A g g r r e e e e m m e e n n t t ( ( G G i i i i h h ạ ạ n n d d i i c c ủ ủ a a s s ự ự c c h h ấ ấ p p n n h h ậ ậ n n ) ) M M A A C C : : M M i i n n i i m m u u m m A A l l v v e e o o l l a a r r C C o o n n c c e e n n t t r r a a t t i i o o n n ( ( N N n n g g đ đ t t i i t t h h i i ể ể u u t t r r o o n n g g p p h h ế ế n n a a n n g g ) ) N N K K Q Q : : N N i i k k h h í í q q u u ả ả n n N N M M C C : : N N g g o o à à i i m m à à n n g g c c ứ ứ n n g g P P ( ( a a - - A A ) ) C C O O 2 2 : : C C h h ê ê n n h h l l ệ ệ c c h h p p h h â â n n á á p p k k h h í í c c a a r r b b o o n n i i c c p p h h ế ế n n a a n n g g v v à à đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h P P ( ( a a - - e e t t ) ) C C O O 2 2 : : C C h h ê ê n n h h l l ệ ệ c c h h p p h h â â n n á á p p k k h h í í c c a a r r b b o o n n i i c c đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h v v à à c c u u i i t t h h ì ì t t h h r r a a P P a a C C O O 2 2 : : A A r r t t e e r r i i a a l l p p a a r r t t i i a a l l p p r r e e s s s s u u r r e e o o f f C C a a r r b b o o n n d d i i o o x x i i d d e e ( ( P P h h â â n n á á p p k k h h í í c c a a r r b b o o n n i i c c t t r r o o n n g g m m á á u u đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h ) ) P P A A C C O O 2 2 : : A A l l v v e e o o l l a a r r C C a a r r b b o o n n d d i i o o x x i i d d e e t t e e n n s s i i o o n n ( ( P P h h â â n n á á p p k k h h í í c c a a r r b b o o n n i i c c t t r r o o n n g g p p h h ế ế n n a a n n g g ) ) P P a a O O 2 2 : : A A r r t t e e r r i i a a l l p p a a r r t t i i a a l l p p r r e e s s s s u u r r e e o o f f o o x x y y g g e e n n ( ( P P h h â â n n á á p p o o x x y y t t r r o o n n g g m m á á u u đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h ) ) P P a a w w : : P P r r e e s s s s u u r r e e a a i i r r w w a a y y ( ( á á p p l l ự ự c c đ đ n n g g t t h h ) ) P P C C O O 2 2 : : P P r r e e s s s s u u r r e e o o f f c c a a r r b b o o n n d d i i o o x x i i d d e e ( ( á á p p l l ự ự c c C C O O 2 2 ) ) P P E E A A K K : : á á p p l l ự ự c c đ đ ỉ ỉ n n h h đ đ n n g g t t h h P P E E E E P P : : P P o o s s i i t t i i v v e e E E n n d d E E x x p p i i r r a a t t o o r r y y P P r r e e s s s s u u r r e e ( ( á á p p l l ự ự c c d d ơ ơ n n g g c c u u i i t t h h ì ì t t h h r r a a ) ) P P e e t t C C O O 2 2 : : P P a a r r t t i i a a l l p p r r e e s s s s u u r r e e e e n n d d t t i i d d a a l l C C a a r r b b o o n n d d i i o o x x i i d d e e ( ( P P h h â â n n á á p p k k h h í í c c a a r r b b o o n n i i c c t t r r o o n n g g k k h h í í t t h h r r a a ) ) P P L L A A T T E E A A U U : : á á p p l l ự ự c c b b ì ì n n h h n n g g u u y y ê ê n n P P T T N N S S : : P P h h ẫ ẫ u u t t h h u u ậ ậ t t n n i i s s o o i i Q Q C C : : T T i i m m á á u u p p h h i i R R V V S S : : S S y y s s t t e e m m i i c c V V a a s s c c u u l l a a r r R R e e s s i i s s t t a a n n c c e e ( ( S S ứ ứ c c c c ả ả n n h h ệ ệ m m ạ ạ c c h h m m á á u u ) ) S S a a O O 2 2 : : A A r r t t e e r r i i a a l l O O x x y y g g e e n n S S a a t t u u r r a a t t i i o o n n ( ( B B ã ã o o h h o o à à o o x x y y m m á á u u đ đ n n g g m m ạ ạ c c h h ) ) S S L L A A : : S S u u p p e e r r i i o o r r L L i i m m i i t t o o f f A A g g r r e e e e m m e e n n t t ( ( G G i i i i h h ạ ạ n n t t r r ê ê n n c c ủ ủ a a s s ự ự c c h h ấ ấ p p n n h h ậ ậ n n ) ) [...]... CO2 trong máu động mạch (PaCO2) tối u trong gây mê mổ nội soi có bơm CO2 bụng 3- Đánh giá mối tơng quan giữa PaCO2 áp lực CO2 cuối thì thở ra (PetCO2) trong quá trình bơm CO2 điều chỉnh thông khí Chơng 1 Tổng quan ti liệu 1.1 Sinh lý hình thnh v thải trừ CO2 của cơ thể 1.1.1 Nguồn gốc tạo thành CO2 Trong cơ thể, các tế bào sống đợc cung cấp năng lợng nhờ quá trình oxy hoá các chất xảy ra trong. .. động mạch trớc sau bơm hơi 76 3.22 Thay đổi SaO2 trớc sau bơm hơi 77 3.23 Thay đổi nồng độ HCO3- trớc sau bơm hơi 77 3.24 Thay đổi chỉ số BE trớc sau bơm hơi 78 3.25 Một số rối loạn chức năng sinh lý gặp trong bơm hơi 79 3.26 Tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 của các nhóm nghiên cứu trong các thời điểm 80 3.27 Tơng quan sự phù hợp giữa PaCO2 PetCO2 theo phơng... hợp giữa PaCO2 PetCO2 theo phơng pháp Bland-Altman sau bơm hơi 40 phút (T3) nhóm tăng Vt 89 3.16a Đồ thị tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 sau bơm hơi 60 phút nhóm tăng thể tích khí lu thông (Vt) 90 3.16b Sự phù hợp giữa PaCO2 PetCO2 theo phơng pháp Bland-Altman sau bơm hơi 60 phút (T4) nhóm tăng Vt 90 3.17a Đồ thị tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 sau bơm hơi 40 phút nhóm tăng thể tích khí. .. 72 3.7 Thay đổi PaCO2 trớc sau bơm hơi 74 3.8 Thay đổi pH trớc sau bơm hơi 75 3.9 Thay đổi áp lực oxy máu động mạch trớc sau bơm hơi 76 3.10a Đồ thị tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 sau bơm hơi 15 phút nhóm chứng 84 3.10b Sự phù hợp giữa PaCO2 PetCO2 theo phơng pháp Bland-Altman sau bơm hơi 15 phút (T2) nhóm chứng 84 3.11a Đồ thị tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 sau bơm... A: Thông khí tới máu bình thờng C: Không có thông khí B: Không có tới máu D: Không có thông khí tới máu Vì PetCO2 là áp lực CO2 cuối thì thở ra nên nó đại diện cho PACO2 đại diện cho CO2 tất cả các phế nang, với chức năng phổi bình thờng, tỷ số VA/QC bình thờng thì sự thay đổi của PetCO2 phản ánh sự thay đổi của PaCO2 PetCO2 thờng thấp hơn PaCO2 từ 2-5 mmHg do một số phế nang có thông khí. .. tích thông khí phút trung bình các thời điểm nghiên cứu nhóm tăng Vt +f 69 3.16 Thay đổi thể tích thông khí phút trung bình giữa các nhóm sau bơm hơi 69 3.17 Chênh lệch thể tích thông khí phút trong các thời điểm sau bơm hơi 70 3.18 Thay đổi PetCO2 trớc sau bơm hơi 71 3.19 Thay đổi PaCO2 trớc sau bơm hơi 73 3.20 Thay đổi pH trớc sau bơm hơi 74 3.21 Thay đổi... phép đánh giá gián tiếp PaCO2 máu thông qua mối liên quan chênh lệch P(a-et)CO2 những bệnh nhân mạnh khỏe, không có bệnh lý phổi [18] Tuy vậy mối tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 nh thế nào trong quá trình bơm CO2 bụng còn cha rõ ràng, các kết quả nghiên cứu cho nhận xét khá trái ngợc nhau nên rất cần đợc làm rõ [1], [44], [49], [99] Ngày nay tại Việt Nam, phẫu thuật nội soi đã đang đợc phát triển... tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 1.4.1 Khái niệm tỉ lệ VA/QC Trị số của lu lợng thông khí lu lợng tuần hoàn trong phế nang đợc duy trì theo một tỷ lệ tơng quan hài hòa với nhau thì máu không khí mới tiếp xúc tốt hiệu suất trao đổi khí mới đạt tối đa Tơng quan đó thể hiện bằng tỷ lệ thông khí - lu lợng tuần hoàn phổi (ventilation - perfusion ratio), ký hiệu là VA/QC Bình thờng thông khí phế nang... ngành trong cả nớc Cùng với sự tiến bộ của phẫu thuật, nhiều công trình nghiên cứu lâm sàng liên quan đến gây mê hồi sức đã đang đợc tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển mở rộng trong lĩnh vực này Nghiên cứu điều chỉnh thông khí, xác định mức tăng thông khí phơng thức tăng thông khí nh thế nào cho thích hợp, khắc phục tình trạng u thán máu, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong. .. 85 3.11b Sự phù hợp giữa PaCO2 PetCO2 theo phơng pháp Bland-Altman sau bơm hơi 40 phút (T3) nhóm chứng 85 3.12a Đồ thị tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 sau bơm hơi 60 phút nhóm chứng 86 3.12b Sự phù hợp giữa PaCO2 PetCO2 theo phơng pháp Bland-Altman sau bơm hơi 60 phút (T4) nhóm chứng 86 Biểu đồ 3.13a Tên biểu đồ Trang Đồ thị tơng quan giữa PaCO2 PetCO2 sau bơm hơi 40 phút . đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực và cha từng đợc ai công bố trong bất kỳ công. thành công của ca mổ cắt túi mật đầu tiên ở Pháp, kỹ thuật mổ nội soi mới bắt đầu đợc phát triển rộng rãi [7], [34]. Phẫu thuật nội soi ra đời đã lật
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án: Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng, Luận án: Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng, Luận án: Nghiên cứu điều chỉnh thông khí và mối tương quan giữa PaCO2 và PetCO2 trong mổ nội soi ổ bụng, Tần số thở, thể tích khí lu thông, thể tích thông khí phút, ảnh hởng của bơm hơi ổ bụng lên hô hấp, Tiêu chuẩn lựa chọn Tiêu chuẩn loại trừ, Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá 2, Phơng tiện nghiên cứu, Đặc điểm về loại hình phẫu thuật và thời gian phẫu thuật B, Thay đổi khí máu động mạch trớc v sau bơm hơi

Từ khóa liên quan