KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx

32 865 22
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG SỐT DENGUE/ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue (SD/SXHD) đã và đang là vấn đề thời sự của nước ta với tỉ lệ mắc và chết cao. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ người dân xã Bình Thành, Thanh Bình năm 2006 có kiến thức (KT) – thái độ (TĐ) – thực hành (TH) đúng về phòng chống SD/SXHD, tỷ lệ các dụng cụ chứa nước (DCCN) và các VDPT (VDPT) có bọ gậy và các yếu tố có liên quan đến thực hành phòng chống SD/SXHD của người dân. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích. 600 hộ gia đình (HGĐ) được chọn bằng phương pháp PPS và được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi. Tình trạng vệ sinh trong và ngoài nhà được quan sát bằng bảng kiểm, điều tra côn trùng ở 2 ấp (60 hộ) bằng quan sát sự hiện diện của bọ gậy /lăng quăng trong các DCCN và VDPT và bắt muỗi Aedes trú ẩn trong quần áo, chăn màn. Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata 8.0. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ người dân có kiến thức (KT) tốt, thái độ (TĐ) đúng và thực hành (TH) đúng về phòng chống SD/SXHD còn thấp, lần lượt là 50; 57 và 26%. Chỉ số nhà có bọ gậy là 38% (HI = 38%), chỉ số Breteau = 56 (BI = 56), chỉ số mật độ bọ gậy = 2,24, chỉ số mật độ muỗi = 0,56. Các chỉ số này đều cao, vượt quá giá trị an toàn. Tỷ lệ vật phế thải chứa nước, bể chứa nước, các hòn non bộ, lu, phuy, chum chứa nước, chậu nước dưới chân tủ thức ăn, lọ cắm hoa có bọ gậy Aedes lần lượt là 58,5; 33,9; 33,3; 29,2; 21,7 và 10,9%. Tất cả các vật chứa nước không được đậy kín, không được súc rửa thường xuyên ( 7 ngày/lần) đều có chứa bọ gậy muỗi Aedes. Người dân tiếp cận nguồn thông tin phòng chống SD/SXHD chủ yếu qua tivi là 58,8% và hệ thống loa, đài phát thanh là 48,7% và đây cũng là 2 nguồn thông tin được yêu thích nhất (52,8% và 30%). Có mối liên quan ý nghĩa thống kê giữa KT và TH phòng chống SD/SXHD. Kết luận: Cần đẩy mạnh mọi mặt phòng chống SD/SXHD tại địa phương ABSTRACT KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE IN CONTROLLING DENGUE FEVER/ DENGUE HEMORRHAGIC FEVER OF PEOPLE AT BINH THANH COMMUNE, THANH BINH DISTRICT, DONG THAP PROVINCE, 2006. Tran van Hai, Le Thanh Tai * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 39 - 44 Backgound: Dengue fever/ Dengue hemorrhagic fever (DF/DHF) has been a tropical problem due to high morbility. Objectives: to determine the proportion of people at Binh thanh commune, Thanh Binh district, Dong thap province having good knowledge, attitude and practice in controlling DF; proportion of water containers, waste products containing mosquito larvae and factors related to controlling DF/DHF of local people. * Sở y tế Đồng Tháp, **. Trường Đại học Y Dược Cần thơ Method: A cross sectional study was conducted from 1/3 to 31/9/06. 600 households were selected by PPS method and interviewed by questionaire. Sanitation status inside and outside houses was evaluated by a checklist and the presence of larvea and Aedes mosquitoes in water containers, waste disposal was examined in 60 households. Strata software 8.0 was used to analyse data. Results: The proportion of people with good KAP was still low (50 %, 57% and 26% respectively). The house index (HI) was 38%, Breteau index (BI) 56, larvae density index 2.24 and mosquito density indexes 0.56. The proportions of water containers with Aedes larvea were from 10.9 to 58.5%. All water containers without covers and regular cleaning had Aedes larvea. People knew about DF/DHF by television (58.8%) and radio (48.7%) and those were also their most favourite information resources. There was a significant relationship between knowledge and practice in controlling DF/DHF. Conclution: Increasing activities to control DF/DHF is needed. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh sốt Dengue-sốt xuất huyết Dengue (SD/SXHD) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính rất nguy hiểm (1,8,10,14) . Hiện nay phòng chống SD/SXHD chủ yếu là diệt muỗi, diệt bọ gậy của muỗi Aedes aegypti (1,2,8,10,3) . Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có bệnh quanh năm ở nước ta (1,9,8) . Xã Bình Thành, một xã vùng ven của huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp, là một trong ba xã có tỷ lệ mắc SD/SXHD cao nhất huyện trong nhiều năm liền (9) . Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là tỷ lệ người dân xã Bình Thành, Thanh Bình năm 2006 có kiến thức (KT) – thái độ (TĐ) – thực hành (TH) đúng về phòng chống SD/SXHD và tỷ lệ các DCCN, VDPT có bọ gậy là bao nhiêu? Các yếu tố nào có liên quan đến TH phòng chống SD/SXHD của người dân? ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu HGĐ. Nghiên cứu được tiến hành từ 01/03 đến 31/09/06 Thiết kế nghiên cứu Mô tả cắt ngang có phân tích Mẫu nghiên cứu Với hệ số thiết kế 1,5, số hộ điều tra KAP là 600, số hộ điều tra côn trùng là 60 hộ/02 ấp. Chọn mẫu theo phương pháp PPS (3) Phương pháp thu thập số liệu Phỏng vấn HGĐ bằng bộ câu hỏi. Quan sát tình trạng vệ sinh trong và ngoài nhà bằng bảng kiểm. Quan sát sự hiện diện của bọ gậy trong các DCCN và VDPT và bắt muỗi Aedes trú ẩn trong quần áo, chăn màn. Phân tích số liệu Sử dụng phần mềm Stata 8.0. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1: Đặc tính của mẫu nghiên cứu (n = 600) Đặc điểm mẫu nghiên cứu T ần số Tỷ lệ % Nam 375 62,5 1 Giới Nữ 225 37,5 ≤ 35 190 31,7 2 Tuổi > 35 410 68,3 Khác 139 23,2 3 Ngh ề nghiệp (NN) Làm ruộng 461 76,8 4 Trình đ ộ học vấn ≤ c ấp I 342 57,0 Đặc điểm mẫu nghiên cứu T ần số Tỷ lệ % (TĐHV) > c ấp I 258 43,0 Nghèo 56 9,3 5 Kinh tế HGĐ Không nghèo 544 90,7 ≤ 4 người 240 40,0 6 Số nhân kh ẩu trong HGĐ > 4 người 360 60,0 Không 353 58,8 7 HGĐ có TE<5t Có 247 41,2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu T ần số Tỷ lệ % Không 494 82,3 8 HGĐ có ngư ời từng mắc SD/SXHD Có 106 17,7 * Nam giới chiếm 62,5%, có 68,3% đối tượng có tuổi đời trên 35, 76,8% làm ruộng, 57% đối tượng TĐHV từ cấp I trở xuống. Có 9,33% là hộ nghèo. HGĐ có số nhân khẩu từ 4 người trở xuống chiếm 40%, tỷ lệ HGĐ có trẻ em < 5 tuổi là 41,2% và có 17,7% HGĐ từng có người mắc bệnh SD/SXHD. TĐHV ở mẫu này có thấp hơn các tác giả khác (3,7) . Bảng 2: KT phòng chống SD/SXHD (n= 600) Nội dung T ần số Tỷ lệ % 1 Hi ểu bi ết dấu Không đúng 242 40,3 Nội dung T ần số Tỷ lệ % hi ệu của bệnh SD/SXHD: Đúng 358 59,7 Không đúng 327 54,5 2 Biết d ấu hiệu khi b ệnh chuyển nặng Đúng 273 45,5 Không đúng 112 18,7 3 Biết đư ờng lây truy ền của bệnh Đúng 488 81,3 4 Biết muỗi vằn l à Không đúng 170 34,8 Nội dung T ần số Tỷ lệ % trung gian truyền bệnh Đúng 318 65,2 Không đúng 41 8,4 5 Biết th ời điểm đốt ngư ời c ủa muỗi Aedes: Đúng 447 91,6 Không đúng 12 2,5 6 Biết nơi đ ẻ tr ứng của muỗi Aedes Đúng 476 97,5 7 Hi ểu biết Không đúng 130 21,7 [...]... 106 78 73,6 SD/SXHD * Người làm ruộng có KT tốt về phòng chống SD/SXHD (46%) thấp hơn so với nhóm người làm nghề khác (63,3%), tương tự ở nhóm đối tượng có TĐHV thấp, nhóm hộ nghèo và nhóm HGĐ chưa từng có người mắc bệnh Bảng 4: TĐ phòng chống SD/SXHD của người dân: (n =600) Tần Tỷ Nội dung số TĐ lệ % Không 1 89 145 yêu 24,2 thích có ý kiến biện 14,8 pháp phòng chống Dùng hóa chất SD/SXHD: Kiểm 366 61,0... điểm về Dân trách nhiệm 2 phải tự làm kiểm soát muỗi, bọ Nhà gậy nước và nhân dân cùng làm Đúng Xếp 3 loại chung Chưa TĐ đúng * Có 61% đối tượng thể hiện TĐ yêu thích biện pháp kiểm soát muỗi, bọ gậy trong phòng chống SD/SXHD tại HGĐ Chỉ có 37,2% cho rằng trách nhiệm thuộc về cả hai, nhà nước và nhân dân Xếp loại chung, TĐ đúng 57% Kết quả này không khác với một số nghiên cứu khác(5,7) Bảng 5: TĐ phòng. .. giả khác(3,7) Bảng 10: Liên quan giữa KT với TH phòng chống SD/SXHD (n=600) TH Chưa đạt TH Đạt TS % TS % 235 78,3 65 21,7 KT Chưa tốt Tốt 209 69,7 91 30,3 χ²= 5,85 P = 0,016 OR = 1,57 KTC 95% = (1,072,31) * Người có KT tốt về phòng chống SD/SXHD có TH tốt cao gấp 57% so với những người có KT chưa tốt (OR=1,57, P cấp I thể hiện TĐ đúng trong phòng chống SD/SXHD (65,1%) cao hơn hẳn so với nhóm học vấn từ cấp I trở xuống (50,6%) Bảng 6: TH phòng chống SD/SXHD (n =600) Tần Tỷ Nội dung số lệ % Không 1 17 2,8 Có 583 97,2 Ngủ mùng Tần Tỷ Nội dung số Ngủ lệ % 73,3 160 26,7 Không 151 25,1 Có mùng...Tần Tỷ Nội dung số lệ % SD/SXHD có thể Đúng 470 78,3 44 7,3 556 92,7 113 18,8 487 81,2 phòng tránh Biết biện Không pháp đúng 8 phòng chống Đúng SD/SXHD Không Biết đúng 9 biện pháp diệt muỗi Đúng Tần Tỷ Nội dung số lệ % Không Biết 32 5,3 Đúng 568 94,7 Tốt 300 50 300 50 đúng 10 biện pháp diệt bọ gậy Xếp 11 loai... người HGĐ Không 353 0,000 có TE < 5 tuổi Có HGĐ 247 44 17,8 Không 494 131 26,5 có từng 0,532 người mắc Có 106 25 23,6 SD/SXHD * Nhóm TĐHV > cấp I và nhóm HGĐ không có trẻ em < 5 tuổi có tỷ lệ TH đúng về phòng chống SD/SXHD cao hơn nhóm còn lại * Kết quả điều tra côn trùng cho thấy nguy cơ xảy ra dịch bệnh luôn luôn cao(10) Chỉ số nhà có bọ gậy = 38%, chỉ số Breteau = 56, Chỉ số mật độ bọ gậy = 2,24,... gian truyền bệnh, thời điểm đốt người, nơi đẻ trứng lần lượt là 65,2%, 91,6% và 97,5% Biết biện pháp phòng chống bệnh, diệt muỗi và kiểm soát bọ gậy là 97,5%, 81,2% và 94,7% KT chung tốt và chưa tốt bằng nhau (50%) KT chung của các đối tượng trong mẫu có thấp hơn các tác giả khác(3,7,9,11,13) Bảng 3: KT phòng chống SD/SXHD theo các biến đặc tính của mẫu Tỷ Biến Phân Số Số P lệ % có số loại điều tra có... có trẻ em dưới 5 tuổi, HGĐ từng có người mắc SD/SXHD đều không phải là yếu tố gây nhiễu lẫn yếu tố kết hợp (tỷ lệ % hiệu số OR < 10 và P value > 0,05) KẾT LUẬN Tỷ lệ người dân có KT tốt, TĐ, TH đúng về phòng chống SD/SXHD còn thấp (tỉ lệ lần lượt là 50%, 57% và 26%) Chỉ số nhà có bọ gậy là 38%, chỉ số Breteau = 56, chỉ số mật độ bọ gậy = 2,24 Chỉ số mật độ muỗi = 0,56 Cả 4 chỉ số đều cao, vượt quá... xuyên ( 7 ngày/lần) đều có chứa bọ gậy muỗi Aedes Tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin phòng chống SD/SXHD chủ yếu qua tivi 58,8% và hệ thống loa, đài phát thanh 48,7% Đây cũng là nguồn thông tin người dân ưa thích nhất, dễ tiếp cận nhất (tivi 52,8%, loa đài phát thanh 30%) Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa KT và TH phòng chống SD/SXHD . KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG SỐT DENGUE/ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue (SD/SXHD) đã và đang là vấn. Thành, Thanh Bình năm 2006 có kiến thức (KT) – thái độ (TĐ) – thực hành (TH) đúng về phòng chống SD/SXHD và tỷ lệ các DCCN, VDPT có bọ gậy là bao nhiêu? Các yếu tố nào có liên quan đến TH phòng. control DF/DHF is needed. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh sốt Dengue -sốt xuất huyết Dengue (SD/SXHD) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính rất nguy hiểm (1,8,10,14) . Hiện nay phòng chống SD/SXHD chủ yếu là diệt muỗi,
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx

Từ khóa liên quan