Luận văn: Máy và thiết bị chưng cất docx

50 889 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

Luận văn Máy và thiết bị chưng cất MỤC LỤC L I M UỜ Ở ĐẦ 4 CH NG I : T NG QUAN.ƯƠ Ổ 5 I . LÝ THUY T V CH NG C T:Ế Ề Ư Ấ 5 1 . Ph ng pháp ch ng c t :ươ ư ấ 5 2 . Thi t b ch ng c t:ế ị ư ấ 6 II . GI I THI U S B NGUYÊN LI U :Ớ Ệ Ơ Ộ Ệ 7 1 . Etanol: (Còn g i là r u etylic , c n êtylic hay c n th c ph m).ọ ượ ồ ồ ự ẩ 7 2 . N c:ướ 8 3 . H n h p Etanol – N c:ỗ ợ ướ 9 9 III. CÔNG NGH CH NG C T H ETANOL – N C:Ệ Ư Ấ Ệ ƯỚ 10 CH NG II : CÂN B NG V T CH T .ƯƠ Ằ Ậ Ấ 13 I . CÁC THÔNG S BAN U :Ố ĐẦ 13 II . XÁC NH SU T L NG S N PH M NH VÀ S N PH M ÁY :ĐỊ Ấ ƯỢ Ả Ẩ ĐỈ Ả Ẩ Đ 13 III . XÁC NH T S HOÀN L U THÍCH H P:ĐỊ Ỉ Ố Ư Ợ 14 1 . T s hoàn l u t i thi u:ỉ ố ư ố ể 14 IV . PH NG TRÌNH NG LÀM VI CS MÂM LÝ THUY T:ƯƠ ĐƯỜ Ệ Ố Ế 14 1 . Ph ng trình đ ng n ng đ làm vi c c a đo n c t :ươ ườ ồ ộ ệ ủ ạ ấ 14 2 . Ph ng trình đ ng n ng đ làm vi c c a đo n ch ng :ươ ườ ồ ộ ệ ủ ạ ư 14 3 . S mâm lý thuy t :ố ế 14 V . XÁC NH S MÂM TH C T :ĐỊ Ố Ự Ế 14 CH NG III :TÍNH TOÁN –THI T K THÁP CH NG C T .ƯƠ Ế Ế Ư Ấ 16 I . NG KÍNH THÁP :(Dt)ĐƯỜ 16 1. ng kính đo n c t :Đườ ạ ấ 16 2. ng kính đo n ch ng :Đườ ạ ư 17 II . MÂM L – TR L C C A MÂM :Ỗ Ở Ự Ủ 19 1 . C u t o mâm l :ấ ạ ỗ 19 2 . gi m áp c a pha khí qua m t mâm :Độ ả ủ ộ 19 3 . Ki m tra ng p l t khi tháp ho t đ ng :ể ậ ụ ạ ộ 22 III . TÍNH TOÁN C KHÍ C A THÁP :Ơ Ủ 23 1 . B dày thân tháp :ề 23 2 . áy và n p thi t b :Đ ắ ế ị 24 3 . Bích ghép thân, đáy và n p :ắ 24 4 . ng kính các ng d n – Bích ghép các ng d n :Đườ ố ẫ ố ẫ 25 5 . Tai treo và chân đ :ỡ 28 CH NG IV: TÍNH TOÁN THI T B TRUY N NHI T- THI T B PH .ƯƠ Ế Ị Ề Ệ Ế Ị Ụ 30 I . CÁC THI T B TRUY N NHI T:Ế Ị Ề Ệ 30 1 . Thi t b ng ng t s n ph m đ nh:ế ị ư ụ ả ẩ ỉ 31 3 . N i đun gia nhi t s n ph m đáy:ồ ệ ả ẩ 33 4.Thi t b trao đ i nhi t s n ph m đ nh và nh p li u:ế ị ổ ệ ả ẩ ỉ ậ ệ 35 5 .thi t b gia nhi t nh p li u :ế ị ệ ậ ệ 39 2 II. TÍNH B O ÔN C A THI T B :Ả Ủ Ế Ị 42 III . TÍNH TOÁN B M NH P LI U:Ơ Ậ Ệ 43 1 . Tính chi u cao b n cao v :ề ồ ị 43 2 . Ch n b m:ọ ơ 46 CH NG V : GIÁ THÀNH THI T B .ƯƠ Ế Ị 48 I . TÍNH S B GIÁ THÀNH C A THI T B :Ơ Ộ Ủ Ế Ị 48 II . K T LU N:Ế Ậ 49 TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 50 3 LỜI MỞ ĐẦU Một trong những ngành có sự đóng góp to lớn đến ngành công nghiệp nước ta nói riêng và thế giới nói chung, đó là ngành công nghiệp hóa học. Đặc biệt là ngành hóa chất cơ bản. Hiện nay, trong nhiều ngành sản suất hóa học cũng như sử dụng sản phẩm hóa học, nhu cầu sử dụng nguyên liệu hoặc sản phẩm có độ tinh khiết cao phải phù hợp với quy trình sản suất hoặc nhu cầu sử dụng. Ngày nay, các phương pháp được sử dụng để nâng cao độ tinh khiết: trích ly, chưng cất, cô đặc, hấp thu… Tùy theo đặc tính yêu cầu của sản phẩm mà ta có sự lựa chọn phương pháp thích hợp. Đối với hệ acid axetic- Nước là 2 cấu tử tan lẫn hoàn toàn, ta phải dùng phương pháp chưng cất để nâng cao độ tinh khiết cho acid axetic. Đồ án môn học Quá trình và Thiết bị là một môn học mang tính tổng hợp trong quá trình học tập của các kỹ sư hoá- thự c phẩm tương lai. Môn học giúp sinh viên giải quyết nhiệm vụ tính toán cụ thể về: yêu cầu công nghệ, kết cấu, giá thành của một thiết bị trong sản xuất hoá chất - thực phẩm. Đây là bước đầu tiên để sinh viên vận dụng những kiến thức đã học của nhiều môn học vào giải quyết những vấn đề kỹ thuật thực tế một cách tổng hợp. Nhiệm vụ của ĐAMH là thiết kế tháp chưng cất hệ acid axetic - Nước hoạt động liên tục với nâng suất nhập liệu : 5m 3 /h có nồng độ 8% mol acid axetic ,thu được sản phẩm đỉnh có nồng độ 0.5% mol acid axetic với nồng độ dung dịch đáy acid axetic là 30%. Em chân thành cảm ơn các quí thầy cô bộ môn Máy & Thiết Bị, các bạn sinh viên đã giúp em hoàn thành đồ án này. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thành đồ án không thể không có sai sót, em rất mong quí thầy cô góp ý, chỉ dẫn. 4 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN. I . LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT: 1 . Phương pháp chưng cất : Chưng cất là qua trình phân tách hỗn hợp lỏng (hoặc khí lỏng) thành các cấu tử riêng biệt dựa vào sự khác nhau về độ bay hơi của chúng (hay nhiệt độ sôi khác nhau ở cùng áp suất), bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần quá trình bay hơi - ngưng tụ, trong đó vật chất đi từ pha lỏng vào pha hơi hoặc ngược lại. Khác với cô đặc, chưng cất là quá trình trong đó cả dung môi và chất tan đều bay hơi, còn cô đặc là quá trình trong đó chỉ có dung môi bay hơi. Khi chưng cất ta thu được nhiều cấu tử và thường thì bao nhiêu cấu tử sẽ thu được bấy nhiêu sản phẩm. Nếu xét hệ đơn giản chỉ có 2 hệ cấu tử thì ta thu được 2 sản phẩm: sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm gồm cấu tử có độ bay hơi lớn (nhiệt độ sôi nhỏ ), sản phẩm đáy chủ yếu gồm cấu tử có độ bay hơi bé(nhiệt độ sôi lớn) .Đối với hệ acid axetic - nước sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm nước và một ít acid axetic , ngược lại sản phẩm đáy chủ yếu gồm acid axetic và một ít nước. Các phương pháp chưng cất: được phân loại theo: • Áp suất làm việc : chưng cất áp suất thấp, áp suất thường và áp suất cao. Nguyên tắc của phương pháp này là dựa vào nhiệt độ sôi của các cấu tử, nếu nhiệt độ sôi của các cấu tử quá cao thì ta giảm áp suất làm việc để giảm nhiệt độ sôi của các cấu tử. • Nguyên lý làm việc: liên tục, gián đoạn(chưng đơn giản) và liên tục. * Chưng cất đơn giản(gián đoạn): phương pháp này đuợc sử dụng trong các trường hợp sau: + Khi nhiệt độ sôi của các cấu tử khác xa nhau. + Không đòi hỏi sản phẩm có độ tinh khiết cao. + Tách hỗn hợp lỏng ra khỏi tạp chất không bay hơi. + Tách sơ bộ hỗn hợp nhiều cấu tử. * Chưng cất hỗn hợp hai cấu tử (dùng thiết bị hoạt động liên tục) là quá trình được thực hiện liên tục, nghịch dòng, nhều đoạn. • Phương pháp cấp nhiệt ở đáy tháp: cấp nhiệt trực tiếp bằng hơi nước: thường được áp dụng trường hợp chất được tách không tan trong nước . Vậy: đối với hệ acid axetic – Nước, ta chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp bằng nồi đun ở áp suất thường. 5 2 . Thiết bị chưng cất: Trong sản xuất thường sử dụng rất nhiều loại tháp nhưng chúng đều có một yêu cầu cơ bản là diện tích bề mặt tiếp xúc pha phải lớn ,điều này phụ thuộc vào độ phân tán của lưu chất này vaò lưu chất kia . Tháp chưng cất rất phong phú về kích cỡ và ứng dụng ,các tháp lớn nhất thường được ứng dụng trong công nghiệp lọc hoá dầu. Kích thước của tháp : đường kính tháp và chiều cao tháp tuỳ thuộc suất lượng pha lỏng, pha khí của tháp và độ tinh khiết của sản phẩm. Ta khảo sát 2 loại tháp chưng cất thường dùng là tháp mâm và tháp chêm. • Tháp mâm: thân tháp hình trụ, thẳng đứng phía trong có gắn các mâm có cấu tạo khác nhau để chia thân tháp thành những đoạn bằng nhau, trên mâm pha lỏng và pha hơi đựơc cho tiếp xúc với nhau. Tùy theo cấu tạo của đĩa, ta có: * Tháp mâm chóp : trên mâm có chóp dạng tròn hay một dạng khác,có rãnh xung quanh để pha khí đi qua va ống chảy chuyền có hình tron * Tháp mâm xuyên lỗ: trên mâm bố trí các lỗ có đường kính 3-12mm được bố trí trên các đỉnh tam giác,bước lổ bằng 2,5 đến 5 lần đường kính • Tháp chêm(tháp đệm): tháp hình trụ, gồm nhiều đoạn nối với nhau bằng mặt bích hay hàn. Vật chêm được cho vào tháp theo một trong hai phương pháp: xếp ngẫu nhiên hay xếp thứ tự. • So sánh ưu và nhược điểm của các loại tháp : Tháp chêm. Tháp mâm xuyên lo. Tháp mâm chóp. Ưu điểm: - Đơn giản. - Hiệu suất tương đối cao. - Hiệu suất cao. - Trở lực thấp. - Hoạt động khá ổn định. - Hoạt động ổn định. - Làm việc với chất lỏng bẩn. Nhược điểm: - Hiệu suất thấp. - Trở lực khá cao. - Cấu tạo phức tạp. 6 - Thiết bị nặng. - Không làm việc với chất lỏng bẩn. - Độ ổn định kém. - Yêu cầu lắp đặt khắt khe -> lắp đĩa thật phẳng. - Trở lực lớn. Nhận xét: tháp mâm xuyên lỗ là trạng thái trung gian giữa tháp chêm và tháp mâm chóp. Nên ta chọn tháp chưng cất là tháp mâm xuyên lỗ. Vậy: Chưng cất hệ acid axetic - Nước ta dùng tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên tục ở áp suất thường, cấp nhiệt gián tiếp ở đáy tháp. II . GIỚI THIỆU SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU : Nguyên liệu là hỗn hợp acid axetic - Nước. 1 . Etanol: (Còn gọi là rượu etylic , cồn êtylic hay cồn thực phẩm). Etanol có công thức phân tử: CH 3 -CH 2 -OH, khối lượng phân tử: 46 đvC. Là chất lỏng có mùi đặc trưng, không độc, tan nhiều trong nước. • Một số thông số vật lý và nhiệt động của etanol: + Nhiệt độ sôi ở 760(mmHg): 78.3 o C. + Khối lượng riêng: d 4 20 = 810 (Kg/m 3 ). • Tính chất hóa học: Tất cả các phản ứng hoá học xảy ra ở nhóm hydroxyl (-OH) của etanol là thể hiện tính chất hoá học của nó. * Phản ứng của hydro trong nhóm hydroxyl: CH 3 -CH 2 -OH CH 3 -CH 2 -O - + H + Hằng số phân ly của etanol: 18 10 23 − −− = OHCHCH K , cho nên etanol là chất trung tính. + Tính acid của rượu thể hiện qua phản ứng với kim loại kiềm, Natri hydrua(NaH), Natri amid(NaNH 2 ): CH 3 -CH 2 -OH + NaH CH 3 -CH 2 -ONa + H 2 Natri etylat Do 14 10 223 − −− =< OHOHCHCH KK : tính acid của rượu nhỏ hơn tính acid của nước, nên khi muối Natri etylat tan trong nước sẽ bị thuỷ phân thành rượu trở lại. + Tác dụng với acid tạo ester: Rượu etanol có tính bazơ tương đương với nước. Khi rượu tác dụng với acid vô cơ H 2 SO 4 , HNO 3 và acid hữu cơ đều tạo ra ester. CH 3 -CH 2 -OH + HO-SO 3 -H CH 3 -CH 2 O-SO 3 -H + H 2 O CH 3 -CH 2 O-H + HO-CO-CH 3 CH 3 -COO-C 2 H 5 + H 2 O * Phản ứng trên nhóm hydroxyl: + Tác dụng với HX: CH 3 -CH 2 -OH + HX CH 3 -CH 2 -X + H 2 O + Tác dụng với Triclo Phốt pho: CH 3 -CH 2 -OH + PCl 3 CH 3 -CH 2 -Cl + POCl + HCl + Tác dụng với NH 3 : CH 3 -CH 2 -OH + NH 3 C 2 H 5 -NH 2 + H 2 O + Phản ứng tạo eter và tách loại nước: 2CH 3 -CH 2 -OH (CH 3 -CH 2 ) 2 O + H 2 O CH 3 -CH 2 -OH CH 2 =CH 2 + H 2 O * Phản ứng hydro và oxy hoá: 7 L nhạ H + Al 2 O 3 t o H 2 SO 4 >150 o C H 2 SO 4 >150 o C CH 3 -CH 2 -OH CH 3 -CHO + H 2 • Ứng dụng: etanol có nhiều ứng dụng hơn metanol, nó đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó là nguyên liệu dùng để sản suất hơn 150 mặt hàng khác nhau và được ứng dụng rộng rãi trong các ngành: công nghiệp nặng, y tế và dược, quốc phòng, giao thông vận tải, dệt, chế biến gỗ và nông nghiệp. Sơ đồ tóm tắt vị trí của etanol trong các ngành công nghiệp. • Phương pháp điều chế: có nhiều phương pháp điều chế etanol: hydrat hoá etylen với xúc tác H 2 SO 4 ; thuỷ phân dẫn xuất halogen và ester của etanol khi đun nóng với nước xúc tác dung dịch bazơ; hydro hoá aldyhyt acêtic; từ các hợp chất cơ kim… Trong công nghiệp, điều chế etanol bằng phương pháp lên men từ nguồn tinh bột và rỉ đường. Những năm gần đây, ở nước ta công nghệ sản suất etanol chủ yếu là sử dụng chủng nấm men Saccharomyses cerevisiae để lên men tinh bột: C 6 H 6 O 6 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 + 28 Kcal Trong đó: 95% nguyên liệu chuyển thành etanol và CO 2 . 5% nguyên liệu chuyển thành sản phẩm phụ: glyxêrin, acid sucxinic, dầu fusel, metylic và các acid hữu cơ(lactic, butylic…). 2 . Nước: Trong điều kiện bình thường: nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị nhưng khối nước dày sẽ có màu xanh nhạt. Khi hóa rắn nó có thể tồn tại ở dạng 5 dạng tinh thể khác nhau: Khối lượng phân tử : 18 g / mol Khối lượng riêng d 4 0 c : 1 g / ml Nhiệt độ nóng chảy : 0 0 C Nhiệt độ sôi : 100 0 C 8 Cu 200-300 o C N m menấ Zymaza + Thu c súng không khói.ố + Nhiên li u ho ti n, bom bay.ệ ả ễ + ng l c.Độ ự + Thu c tr sâu.ố ừ + S n.ơ + Vecni. + nh a.Đồ ự + Keo dán. + H ng li u.ươ ệ + Sát trùng. + Pha ch thu c.ế ố + Thu c nhu m.ố ộ + T nhân t o.ơ ạ + R u mùi.ượ + D m.ấ + Dung môi h u c :pha s n ữ ơ ơ + Nguyên li u.ệ + Công nghi p cao su t ng ệ ổ h pợ + ng l c.Độ ự Nhiên li u.ệ Etano l Nước là hợp chất chiếm phần lớn trên trái đất (3/4 diện tích trái đất là nước biển) và rất cần thiết cho sự sống. Nước là dung môi phân cực mạnh, có khả năng hoà tan nhiều chất và là dung môi rất quan trọng trong kỹ thuật hóa học. 3 . Hỗn hợp Etanol – Nước: Ta có bảng thành phần lỏng (x) – hơi (y) và nhiệt độ sôi của hỗn hợp Etanol - Nước ở 760 mmHg: x(%phân mol) 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 y(%phân mol) 0 9.2 16.7 30.3 42.5 53 62.6 71.6 79.5 86.4 93 100 t( o C) 118. 4 115. 4 113. 8 110.1 107.5 105.8 104. 4 103. 3 102.1 101. 3 100.6 100 9 III. CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT HỆ ETANOL – NƯỚC: Etanol là một chất lỏng tan vô hạn trong H 2 O, nhiệt độ sôi là 78,3 0 C ở 760mmHg, nhiệt độ sôi của nước là 100 o C ở 760mmHg : hơi cách biệt khá xa nên phương pháp hiệu quả để thu etanol có độ tinh khiết cao là phương pháp chưng cất. Trong trường hợp này, ta không thể sử dụng phương pháp cô đặc vì các cấu tử đều có khả năng bay hơi, và không sử dụng phương pháp trích ly cũng như phương pháp hấp thụ do phải đưa vào một khoa mới để tách, có thể làm cho quá trình phức tạp hơn hay quá trình tách không được hoàn toàn. * Sơ đồ qui trình công nghệ chưng cất hệ Etanol – nước: Chú thích các kí hiệu trong qui trình: 1 . Bồn chứa nguyên liệu. 2 . Bơm. 3 . Bồn cao vị. 4 . Lưu lượng kế. 5 . Thiết bị trao đổi nhiệt với sản phẩm đáy. 6 . Thiết bị gia nhiệt nhập liệu. 7 . Bẩy hơi. 8 . Tháp chưng cất. 9 . Nhiệt kế. 10 . Ap kế. 11 . Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh. 12 . Nồi đun. 13 . Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh. 14 . Bồn chứa sản phẩm đỉnh. 15 . Bồn chứa sản phẩm đáy. 16 . Bộ phận phân dòng. 10 [...]... đáy và nắp : Mặt bích là bộ phận quan trọng dùng để nối các phần của thiết bị cũng như nối các bộ phận khác với thiết bị Các loại mặt bích thường sử dụng: + Bích liền: là bộ phận nối liền với thiết bị (hàn, đúc và rèn) Loại bích này chủ yếu dùng thiết bị làm việc với áp suất thấp và áp suất trung bình + Bích tự do: chủ yếu dùng nối ống dẫn làm việc ở nhiệt độ cao, để nối các bộ bằng kim loại màu và. .. đáy là thiết bị truyền nhiệt vỏ - ống với số ống n =187, chiều dài ống truyền nhiệt L = 9(m) Ong được bố trí theo hình lục giác đều Nên ta có số ống trên đường chéo hình lục giác: b = 63(ống) Chọn bước ống: t=0.0684 (m) Đường kính vỏ thiết bị: Dv = t.(2no +1)=0.0684*(2*31+1)=4.3 (m) + Σrt = 4 .Thiết bị trao đổi nhiệt sản phẩm đỉnh và nhập liệu: Chọn thiết bị thiết bị trao đổi nhiệt giữa nhập liệu và sản... Từ đó được đưa đến thiết bị trao đổi nhiệt (5) ( trao đổi nhiệt với sản phẩm đáy ) Sau đó, hỗn hợp được đun sơi đến nhiệt độ sơi trong thiết bị gia nhiệt(6), hỗn hợp được đưa vào tháp chưng cất (8) ở đĩa nhập liệu Trên đĩa nhập liệu, chất lỏng được trộn với phần lỏng từ đoạn cất của tháp chảy xuống Trong tháp hơi, đi từ dưới lên gặp chất lỏng từ trên xuống Ở đây, có sự tiếp xúc và trao đổi giữa hai... tấm lót tai treo khi ghép vào thân có kích thước sau: + Chiều dài tấm lót: H = 740 (mm) + Chiều rộng tấm lót: B = 550 (mm) +Bề dày tấm lót là SH = 10 (mm) Các kích thước của tai treo: (tính bằng mm) L 230 B 200 B1 205 H 350 S 12 29 l 100 a 25 d 34 CHƯƠNG IV: TÍNH TỐN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT- THIẾT BỊ PHỤ I CÁC THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT: Cân bằng nhiệt lượng cho tồn tháp chưng cất: QF + Qđ = QW + QD + Qnt... phần chưng sẽ khơng bị ngập lụt Vậy : khi hoạt động đảm bảo tháp sẽ khơng bị ngập lụt Chiều cao của thân tháp :Hthân =Ntt (hmâm+δmâm ) + 0,8 =50.(0.4+0.0064) +0,8 =21.12(m) Chiều cao của đáy và nắp : Hđ = Hn =ht +hgờ =0.55+0.025=0.575(m) (Xem ở phần (III.2) : Đáy và Nắp thiết bị ) Chiều cao của tháp : H = Hthân + Hđ + Hn = 21.695(m) III TÍNH TỐN CƠ KHÍ CỦA THÁP : 1 Bề dày thân tháp : Vì tháp chưng cất. .. Ntt = 50 mâm 37 mâm cất, 12 mâm chưng 1 mam nhập liệu 15 CHƯƠNG III :TÍNH TỐN –THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT I ĐƯỜNG KÍNH THÁP :(Dt) Dt = 4Vtb g tb = 0,0188 π.3600.ω tb ( ρ y ω y ) tb (m)(t2 tr181) Vtb :lượng hơi trung bình đi trong tháp (m3/h) ωtb :tốc độ hơi trung bình đi trong tháp (m/s) gtb : lượng hơi trung bình đi trong tháp (Kg/h) Lượng hơi trung bình đi trong đoạn chưng và đoạn cất khác nhau.Do đó,... tháp : ω ' h = 0,8.ω ' gh = 0.8*1.766= 1.413 (m/s) Vậy :đường kính đoạn cất : 17064.36 =2.36 (m) 0.768 * 1.413 Dchưng= 0,0188 Kết luận : hai đường kính đoạn cất và đoạn chưng khơng chênh lệch nhau q lớn nên ta chọn đường kính của tồn tháp là : Dt = 2.2(m) Khi đó tốc độ làm việc thực ở : + Phần cất : ωlv = 0,0188 2.g tb Dt ρ ytb + Phần chưng :ω’lv = 2 = 0,0188 2.13245.01 = 1.533(m/s) 2.2 2.0.631 0,0188... đúng Vậy : Bề dày thực của thân là St = 4.87 (mm) Chọn bề dày St=5mm 2 Đáy và nắp thiết bị : Chọn đáy và nắp có dạng là ellipise tiêu chuẩn, có gờ bằng thép X18H10T Nhận thấy: cơng thức tính tốn bề dày thân, đáy và nắp chịu áp suất trong là như nhau Nên chọn bề dày của đáy và nắp là Sđ = Sn = 5(mm) Các kích thước của đáy và nắp ellipise tiêu chuẩn, có gờ(tài liệu tham khảo [4(tập 2)]: + Đường kính... cho thiết bị, ta chọn: Gc = 6.104 (N) 28 Trục thiết bò Theo đáy thiết bò Các kích thước của chân đỡ: (tính bằng mm) L 300 B 240 B1 260 B2 370 H 450 h 226 s 18 L 110 d 34 • Tai treo: Chọn tai treo: tai treo được gắn trên thân tháp để giữ cho tháp khỏi bị dao động trong điều kiện ngoại cảnh Ta chọn bốn tai treo, tải trọng cho phép trên một tai treo là Gt = 6.045.104 (N) Để đảm bảo độ an tồn cho thiết bị, ... (Kg/h) Lượng hơi trung bình đi trong đoạn chưng và đoạn cất khác nhau.Do đó, đường kính đoạn chưng và đoạn cất cũng khác nhau 1 Đường kính đoạn cất : a Lượng hơi trung bình đi trong tháp : g tb = g d + g1 (Kg/h) 2 gd : lượng hơi ra khỏi đĩa trên cùng của tháp (Kg/h) g1 : lượng hơi đi vào đĩa dưới cùng của đoạn cất (Kg/h) • Xác định gd : gd = D.(R+1) =175.47(2,9+1) = 684.333 (Kmol/h) = 12404.22(Kg/h) . vị. 4 . Lưu lượng kế. 5 . Thiết bị trao đổi nhiệt với sản phẩm đáy. 6 . Thiết bị gia nhiệt nhập liệu. 7 . Bẩy hơi. 8 . Tháp chưng cất. 9 . Nhiệt kế. 10 . Ap kế. 11 . Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh. 12. TỔNG QUAN. I . LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT: 1 . Phương pháp chưng cất : Chưng cất là qua trình phân tách hỗn hợp lỏng (hoặc khí lỏng) thành các cấu tử riêng biệt dựa vào sự khác nhau về độ bay hơi. Luận văn Máy và thiết bị chưng cất MỤC LỤC L I M UỜ Ở ĐẦ 4 CH NG I : T NG QUAN.ƯƠ Ổ 5 I . LÝ THUY T V CH NG C
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Máy và thiết bị chưng cất docx, Luận văn: Máy và thiết bị chưng cất docx, Luận văn: Máy và thiết bị chưng cất docx, 3 . Hỗn hợp Etanol – Nước:, III. CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT HỆ ETANOL – NƯỚC:, I . ĐƯỜNG KÍNH THÁP :(Dt), Đường kính đoạn chưng :, 2 . Độ giảm áp của pha khí qua một mâm :, 4 . Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn :, 3 . Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy:, Thiết bị trao đổi nhiệt sản phẩm đỉnh và nhập liệu:, 5 .thiết bị gia nhiệt nhập liệu :, II. TÍNH BẢO ÔN CỦA THIẾT BỊ:, 1 . Tính chiều cao bồn cao vị:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm