CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN pdf

37 641 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN Người thực hiện : Bùi Hải Yến - Tổ 4. I- Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn : 1- Cấu tạo : - Hệ tuần hoàn cấu tạo từ dịch tuần hoàn, tim và hệ thống mạch máu : + Dịch tuần hoàn : là máu (ở đv có hệ tuần hoàn kín) hoặc là hỗn hợp máu-nước mô (ở đv có hệ tuần hoàn hở). + Tim : là khối cơ rỗng hoạt động như một cái máy bơm hút và đẩy máu chảy trong mạch máu. + Hệ thống mạch máu : là hệ thống ống dẫn máu, bao gồm ĐM,MM và TM. Tim Tim Hệ thống mạch máu Hệ thống mạch máu Dịch tuần hoàn Dịch tuần hoàn II- Tiến hoá của hệ tuần hoàn : * Chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn : - Từ không có hệ tuần hoàn  có hệ tuần hoàn. - Hệ tuần hoàn ngày càng fức tạp và hoàn thiện : + Hệ tuần hoàn hở  kín. + Hệ tuần hoàn đơn  kép. 2- Chức năng : - Hệ tuần hoàn vận chuyển máu đến các cơ quan, giúp máu thực hiện các chức năng : TĐK, cung cấp chất ding dưỡng, thải chất bài tiết, bảo vệ cơ thể và điều hoà hoạt động các cơ quan. * Hệ tuần hoàn của đv có thể được chia thành các dạng sau đây : - Hệ tuần hoàn hở. - Hệ tuần hoàn kín: + Hệ tuần hoàn đơn. + Hệ tuần hoàn kép. 1- Hệ tuần hoàn hở : - Đối tượng :gặp ở đv có kích thước cơ thể nhỏ :Chân khớp (côn trùng, nhện , cua, tôm…), Thân mềm (ốc sên, trai, sò, ngao…). - Hệ tuần hoàn hở có cấu tạo giống như các hệ tuần khác, nhưng không có MM. - Đặc điểm của hệ tuần hoàn hở : + Máu được tim bơm vào ĐM và tràn vào xoang cơ thể. Tại đây máu trộn lẫn với nước mô tạo thành hỗn hợp máu-nước mô. Máu tx và TĐC trực tiếp với các TB của cơ thể, sau đó đi vào TM và về tim. Tim lại bơm máu đi. + Máu có chứ sắc tố hô hấp làm tăng khả năng vận chuyển O 2 . Sắc tố hô hấp chứa đồng (vd : hêmôxianin)  máu có màu xanh nhạt. + Máu chảy trong ĐM với áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. + Khả năng điều hoà và fân fối máu đến các cơ quan chậm. 2- Hệ tuần hoàn kín : - Đối tượng : mực ống, bạch tuộc, giun đốt và đv có xương sống. - Hệ tuần hoàn kín cấu tạo từ : máu, tim và hệ mạch máu (ĐM, MM và TM). - Đặc điểm của hệ tuần hoàn kín : + Máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ ĐM qua MM,TM về tim. Máu TĐC với các TB của cơ thể qua thành MM. + Máu có chứ sắc tôs hô hấp làm tăng khả năng vận chuyển O 2 . Sắc tố hô hấp chứ sắt ( vd : hêmôglôbin)  máu có màu đỏ. + Máu chảy trong ĐM dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh. + Điều hoà và fân fối máu đến cơ quan nhanh. * Hệ tuần hoàn kín gồm có : hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép. [...]... Hệ tuần hồn đơn : - Đối tượng :cá hệ tuần hồn đơn ở cá - Cấu tạo tim cá : 2 ngăn : 1TN và 1 TT + TT bơm máu giàu CO2 lên hệ thống MM ở mang để thực hiện TĐK với mt nước + Máu giàu ơxi chảy trong ĐM lưng dưới áp lực tb + Sau khi TĐC ở MM, máu giàu CO2 theo TM về TN, sau đó sang TT TT lại bơm máu lên mang b) Hệ tuần hồn kép : - Đối tượng :có ở đv có fổi : lưỡng cư, bò sát, chim và thú - Lưỡng cư : tim... cơ tim : - Tính hưng fấn - Tính tự động của tim : nhờ hệ dẫn truyền tim - Tính trơ có chu kì 2- Chu kì hoạt động của tim (chu kì tim ): - Giai đoạn TN thu (gđ TN co ): kéo dài 0,1s - Giai đoạn TT thu (gđ TT co ): kéo dài 0,3s, được chia thành 2 thời kì : + Thời kì tăng áp + Thời kì tống máu - Giai đoạn tâm trương tồn b : kéo dài 0,4s 3- Thể tích tâm thu và lưu lượng tim : a)Thể tích tâm thu : - Trong... nhân tuần hồn TM : Máu chảy trong TM và trở về tim là do các yếu tố sau đây : - Sức bơm của tim - Sức hút của tim - Áp suất âm của lồng ngực - Hoạt động của các cơ xương và van TM - Ảnh hưởng của trọng lực 5- TĐC ở MM : - MM là mạch máu nhỏ nối giữa tiểu ĐM với tiểu TM, là nơi diễn ra q trình TĐC với TB - MM gồm 2 loại : + MM có cơ thắt trước MM +MM khơng có cơ thắt trước MM V- Điều hồ tuần hồn máu :. .. thể thao(vd: vđv) Do tăng thể tâm thu nên những người này có nhịp tim thấp hơn những người bình thường b) Lưu lượng tim : -Là lượng máu TTT hoặc fải bơm vào ĐM trong 1 fút Lưu lượng tim trái = lưu lượng tim fải - Lưu lượng tim được kí hiệu là Q và tính theo CT : Q = QS X f trong đó : Q là lưu lượng tim QS là thể tích tâm thu f là tần số tim trong 1 fút IV- Sinh lí hệ mạch : - Hệ mạch bao gồm : hệ thống... - Cá sấu : tim cũng có 4 ngăn như các lồi bò sát khác nhưng vách ngăn giữa 2 TTT và fải là hồn tồn giống như ở chim và thú - Chim và thú : tim có 4 ngăn : 2TN và 2TT Vách ngăn giữa 2 TTT và fải là vách ngăn hồn tồn nên máu khơng bị fa trộn trong TT Máu giàu ơxi được TTT bơm lên ĐMC chủ và đi đến các cơ quan, bộ fận của cơ thể Máu giàu CO2 được TTP bơm lên fổi để TĐK + Chim : + Thú : Thú : - Ở bò sát,... hồ tuần hồn máu : 1- Cơ chế thần kinh : - Trung khu điều hồ tim mạch gồm 2 trung khu : trung khu tăng cường nhịp tim và trung khu ức chế nhịp tim - Trung khu điều hồ mạch(trung khu vận mạch) cũng gồm 2 trung khu : trung khu co mạch và trung khu dãn mạch * Điều hồ hoạt động tim, mạch theo ngun tắc fản x : + Phản xạ tăng áp + Phản xạ Bainbridge 2- Cơ chế thể dịch : - Hoocmơn ađrênalin và nơrađrênalin... sánh hệ tuần hồn đơn và hệ tuần hồn kép ? HƯ tn hoµn ®¬n - ChØ cã 1 vßng tn hoµn HƯ tn hoµn kÐp - Cã 2 vßng tn hoµn - Tim 2 ng¨n: 1t©m thÊt, 1 t©m nhÜ - Tim 3 hc 4 ng¨n - M¸u ®i nu«i - M¸u ®i nu«i c¬ thĨ lµ m¸u giµu O2( ®á t­¬i) c¬ thĨ lµ m¸u pha - Khi tim co m¸u ®­ỵc b¬m víi ¸p lùc thÊp nªn vËn tèc m¸u ch¶y chËm - Khi tim co m¸u ®­ỵc b¬m víi ¸p lùc cao nªn vËn tèc m¸u ch¶y nhanh (?) So sánh hệ tuần hồn... tÕ bµo qua thµnh mao m¹ch - Ch¶y chËm - Th©n mỊm, ch©n khíp * HƯ m¹ch:cã §M, TM vµ mao m¹ch, hƯ b¹ch hut - Ch¶y nhanh Giun ®èt, mùc èng,b¹ch tc, c¸c §V cã x­¬ng sèng III- Sinh lí tim : - Tim có chức năng như 1 cái máy bơm hút, đâưy máu chảy trong hệ tuần hồn Tim là động lực chính vận chuyển máu trong hệ mạch - Tim của người có 4 ngăn : 2TN và 2TT Giữa TN và TT có van nhĩ thất (van 2 lá) Giữa TT và ĐMC,... càng mạnh Chính nhờ khả năng này mà tim có thể tự thay đổi lực tâm thu theo từng điều kiẹn của cơ thể VI- Tuần hồn bạch huyết : - Hệ bạch huyết bao gồm : bạch huyết và hệ mạch bạch huyết Ngồi ra, trên các TM bạch huyết còn có các hạch bạch huyết * Bạch huyết lưu thơng trong mạch bạch huyết là do : + Sự co bóp của cơ trơn trên thành mạch bạch huyết + Áp suất âm ở lồng ngực + Hoạt động của cơ xương và... tim co m¸u ®­ỵc b¬m víi ¸p lùc cao nªn vËn tèc m¸u ch¶y nhanh (?) So sánh hệ tuần hồn kín và hệ tuần hồn hở ? Néi dung CÊu t¹o Ho¹t ®éng - Đ­êng ®i cđa m¸u - VËn tèc m¸u Loµi ®éng vËt HƯ tn hoµn hë HƯ tn hoµn kÝn * Tim: H×nh èng nhiỊu ng¨n - Cã lç tim(trong cã ng¨n ®¬n gi¶n ®Ĩ m¸u di chun 1 chiỊu) * HƯ m¹ch:cã §M, TM, kh«ng cã mao m¹ch vµ hƯ b¹ch hut - Cã ng¨n tim(2 ng¨n ë líp c¸, 3 ng¨n ë bß s¸t,4 ng¨n . hệ tuần hoàn : - Từ không có hệ tuần hoàn  có hệ tuần hoàn. - Hệ tuần hoàn ngày càng fức tạp và hoàn thiện : + Hệ tuần hoàn hở  kín. + Hệ tuần hoàn đơn  kép. 2- Chức năng : - Hệ tuần hoàn vận. CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN Người thực hiện : Bùi Hải Yến - Tổ 4. I- Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn : 1- Cấu tạo : - Hệ tuần hoàn cấu tạo từ dịch tuần hoàn, tim và hệ thống mạch máu : +. sau đây : - Hệ tuần hoàn hở. - Hệ tuần hoàn kín: + Hệ tuần hoàn đơn. + Hệ tuần hoàn kép. 1- Hệ tuần hoàn hở : - Đối tượng :gặp ở đv có kích thước cơ thể nhỏ :Chân khớp (côn trùng, nhện , cua,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN pdf, CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN pdf, CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN pdf

Từ khóa liên quan