Ứng dụng CNTT trong quản lý hải quan loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất docx

33 267 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUAN LÝ HẢI QUAN LOẠI HÌNH NHẬP NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Quốc Chính Sinh viên thực hiện: Hoàng Ngọc Cường Hải Phòng 8/2007 Mã sinh viên : 10322 NỘI DUNG CHÍNH • KHẢO SÁT HỆ THỐNG • PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG • CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH • KẾT LUẬN • GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Ngày 14 tháng 4 năm 1955,Bộ công thƣơng ban hành Nghị định số 87/BTC-ND-KB, thành lập sở Hài Quan Hải Phòng, cơ quan tiền thân của Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng ngày nay. Tháng 4 năm 1958 , Sở Hải Quan Hải Phòng đổi tên là Phân sở Hải Quan Hải Phòng. Tháng 6 năm 1962 , Phân sở Hải Quan Hải Phòng đƣợc đổi tên là Phân cục Hải Quan Hải Phòng và trụ sở chuyển về Số 22-Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng. KHẢO SÁT HỆ THỐNG • SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG Đôi kiểm soát chống buôn lậu Phó cục trƣởng Phòng thanh tra Chi cục Hải Quan cảng 2 Chi cục Hải Quan Hải Dƣơng Chi cục Hải Quan Hƣng Yên Chi cục Hải Quan Thái Bình Chi cục Hải Quan cảng khu vực 3 Chi cục Hải Quan khu vực 1 Chi cục Hải Quan khu CX và khu CN Chi cục Hải Quan quản lý hàng gia công Phòng giá CỤC TRƢỞNG Phó cục trƣởng Phó cục trƣởng Phó cục trƣởng Phòng tham mƣu chống buôn lậu và xử lý Phòng kiểm tra sau thông quan Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo Phòng thanh tra Chi cục hải quan điện tử Phòng nghiệp vụ TT dự liệu và CNTT Phó cục trƣởng KHẢO SÁT HỆ THỐNG • MÔ TẢ NGHIỆP VỤ BÀI TOÁN CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Khái niệm : Loại hình nhập nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu là loại hình mà doanh nghiệp tiến hành nhập nguyên phụ liêu (NPL) từ nƣớc ngoài vào sản xuất ra sản phẩm sau đó xuất ra các nƣớc khác mà không tiêu thụ sản phẩm đó ở Việt Nam. Quá trình quản lý đƣợc mô tả tóm tắt nhƣ sau: Bƣớc 1: Doanh nghiệp đăng ký nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu với cơ quan Hải quan. Bƣớc 2 : Doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu và khai báo chi tiết nguyên phụ liệu nhập khẩu thông qua tờ khai nhập khẩu với cán bộ Hải quan. Bƣớc 3 : Doanh nghiệp khai báo định mức nguyên phụ liệu tạo nên sản phẩm xuất khẩu và danh mục sản phẩm xuất khẩu. Bƣớc 4: Doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm sau đó xuất khẩu sản phẩm đó. Sản phẩm xuất khẩu phải đƣợc khai báo với cơ quan Hải quan thông qua tờ khai xuất khẩu. Bƣớc 5: Doanh nghiệp và Hải quan tiến hành thanh lý tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu để kiểm tra lƣợng nguyên phụ liệu tồn theo công thức sau: NPL tồn = NPL nhập khẩu – định mức x sản phẩm xuất khẩu KHẢO SÁT HỆ THỐNG KHẢO SÁT MÔ HÌNH CHỨC NĂNG CỦA BÀI TOÁN : - Đăng ký hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu, danh mục nguyên vật liêu. - Nhập khẩu nguyên vật liệu, đăng ký định mức. - Xuất khẩu sản phẩm. - Thanh quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế (thanh khoản) PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG • SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH • SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG • DANH SÁCH HỒ SƠ DỮ LIỆU • MA TRẬN THỰC THỂ CHỨC NĂNG • SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU • MÔ HÌNH ER • MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ • THIẾT KẾ DỮ LIỆU VẬT LÝ SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH CÁN BỘ HẢI QUAN Yêu cầu báo cáo 0 HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH SXXK LÃNH ĐẠO Thông tin tra cứu, báo cáo Báo cáo chi tiết, tổng hợp Thông tin yêu cầu tra cứu, báo cáo DOANH NGHIỆP Thông tin tờ khai Thông tin phản hồi SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 4.0 Báo cáo nhập xuẩt của doanh nghiệp HỆ THỐNG QUẢN LÝ LOẠI HÌNH NSXXK 1.0 Đăng ký hợp đồng xuất nhập khẩu 2.0. Mở tờ khai xuất nhập khẩu 3.0. Theo dõi nhập xuất của doanh nghiệp 1.1 Lập danh mục nhâp khẩu NPL 1.2. . Lập danh mục sản phẩm xuất khẩu 1.3. Đăng ký định mức thực tế sản phẩm 2.2. . Mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm 2.1. Mở tờ khai nhâp khẩu NPL 3.1. NPL doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu 3.2. SP doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 4.1Chi tiết NPL nhập khẩu của doanh nghiệp 4.2. Chi tiết SP xuất khẩu của doanh nghiệp 4.3. Chi tiết định mức của sản phẩm 4.4. Chi tiết nguyên phụ liệu tồn 3.3. Nguyên phụ liệu sản xuất D1: Danh mục nhập khẩu NPL D2: Danh mục sản phẩm xuất khẩu D3: Định mức sản phẩm D4: Tờ khai nhập khẩu NPL D5: Tờ khai xuất khẩu SP D6: Báo cáo DANH SÁCH HỒ SƠ DỮ LIỆU [...]... dõi SP xuất khẩu 4 Báo cáo R R R R C R R R R R R C 6 6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU(tt) • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 Đăng ký hợp đồng xuất nhập khẩu SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU(tt) • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 Mở tờ khai xuất nhập khẩu SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU(tt) • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 Theo dõi nhập xuất của doanh nghiệp SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU(tt) • Sơ đồ luồng dữ liệu mức... CHỨC NĂNG HỒ SƠ SỬ DỤNG 1 Danh mục NPL nhập khẩu 2 Danh mục sản phẩm xuất khẩu 3 Bảng định mức sản phẩm 4 Tờ khai nhập khẩu NPL 5 Tờ khai xuất khẩu sản phẩm 6.Báo cáo CÁC CHỨC NĂNG vụ Các chức năng nghiệp NGHIỆP VỤ 11 1.1 Lập danh mục NPL nhập khẩu 1.2 Lập danh mục sản phẩm xuất khẩu R 2.1 Mở tờ khai nhập khẩu NPL 3 3 R 4 4 55 C 1.3 Lập định mức sản phẩm 2 C 2.2 Mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm 3.1 Theo... tế: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) Thống kê nguyên phụ liệu dùng để sản xuất KẾT LUẬN Đây là chƣơng trình giúp cán bộ Hải quan thực hiện công việc thuận lợi, nhanh chóng, chính xác đặc biệt là trong vấn đề lƣu trữu và truy xuất cơ sở dữ liệu Tuy nhiên chƣơng trình có tính chuyên nghiệp chƣa cao, chƣa giải quyết đƣợc chọn vẹn những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, chƣa đạt tính thẩm mỹ cao Tuy nhiên... sản phẩm xuất khẩu: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) form doanh nghiệp đăng ký định mức: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) Form Thông tin tờ khai nhập khẩu : CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) form thông tin chung tờ khai xuất khẩu : CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) Form theo doi lƣợng NPL sản xuất thực tế: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) Form theo doi lƣợng NPL sản xuất thực tế: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) Form theo doi lƣợng NPL sản xuất. .. liệu mức 1 Báo cáo nhập xuẩt của doanh nghiệp MÔ HÌNH ER MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH • MỘT SỐ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH Giao diện chính của chƣơng trình CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH Form đăng nhập hệ thống CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH Form Cấp quyền cho ngƣời dùng CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) Form cập nhập thông tin doanh nghiệp CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH(tt) Form danh muc nguyên phụ liệu nhập khẩu CÀI ĐẶT... đạt tính thẩm mỹ cao Tuy nhiên do thời gian có hạn và cách viết chƣơng trình còn hạn chế nên em rất mong đƣợc sự góp ý, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo cùng các bạn để em có thể hoàn thiện chƣơng trình quản lý lƣơng EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ! . DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUAN LÝ HẢI QUAN LOẠI HÌNH NHẬP NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần. TOÁN CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Khái niệm : Loại hình nhập nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu là loại hình mà doanh nghiệp tiến hành nhập nguyên phụ liêu (NPL) từ nƣớc ngoài vào sản xuất ra sản phẩm. cục Hải Quan cảng 2 Chi cục Hải Quan Hải Dƣơng Chi cục Hải Quan Hƣng Yên Chi cục Hải Quan Thái Bình Chi cục Hải Quan cảng khu vực 3 Chi cục Hải Quan khu vực 1 Chi cục Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng CNTT trong quản lý hải quan loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất docx, Ứng dụng CNTT trong quản lý hải quan loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất docx, Ứng dụng CNTT trong quản lý hải quan loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất docx