ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐỀ 5 pptx

10 457 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

-Trang 1- THI MÔN X LÝ TÍN HI U SĐỀ Ử Ệ Ố S 051 (Th i gian: 60 phút)ĐỀ Ố ờ Câu 1: Tín hi u ệ )n2(u)n(u − là cách vi t khácế c a tín hi u:ủ ệ  )2n()1n()n( −δ+−δ+δ  )2n()1n()n( −δ−−δ−δ  )2n()1n()n( −δ+−δ−δ  )2n()1n()n( −δ−−δ+δ Câu 2: Cho ph biên c a hai tín hi u:ổ độ ủ ệ (a) (b) (a) (b) T hình nh c a hai ph này, ta có th nói:ừ ả ủ ổ ể  Không bi t c thông tin gì v tín hi uế đượ ề ệ  Tín hi u (a) bi n i ch m h n tín hi u (b)ệ ế đổ ậ ơ ệ  Tín hi u (b) bi n i ch m h n tín hi u (a)ệ ế đổ ậ ơ ệ  Tín hi u (b) bi n i nhanh h n tín hi u (a) vàệ ế đổ ơ ệ c hai u là tín hi u tu n hoànả đề ệ ầ Câu 3: Ba m u u tiên c a áp ng xung c a hẫ đầ ủ đ ứ ủ ệ nhân qu :ả )1n(x)n(x)1n(y3.0)n(y −−=−− l n l t là:ầ ượ  0 , 0.7 , - 0.21  0 , 0.7 , 0.21  1 , - 0.7 , - 0.21  1 , 0.7 , 0.21 Câu 4: Cho hai h th ng:ệ ố (1) )2n(x5)1n(x3)n(x)n(y −+−−= (2) )2n(x5)1n(x3)n(x)n(y 222 −+−−= C hai h u tuy n tínhả ệ đề ế C hai h u phiả ệ đề tuy nế Ch có h (2) tuy n tính ỉ ệ ế Ch có h (1) tuy n tínhỉ ệ ế Câu 5: Cho h th ng:ệ ố Hàm truy n t c a h này là:ề đạ ủ ệ  a−  1 1 z1 aza − − + +−  1 1 z1 aza − − + −  1 1 z1 aza − − + + Câu 6: Cho hai tín hi u ệ { } 0,0,0,0,1,1,1,1)n(x 1 ↑ = và { } 1,1,1,1,0,0,0,0)n(x 2 ↑ = . Quan h gi a ệ ữ X 1 (k) và X 2 (k) là:  )k(X)j()k(X 2 k 1 =  )k(X)1()k(X 2 k 1 −=  )k(X)j()k(X 2 k 1 −=  )k(X)k(X 21 = Câu 7: Cho { } 8,7,6,5,4,3,2,1)n(x ↑ = . Từ l u thu t toán FFT phân th i gian ư đồ ậ ờ N = 8, suy ra X(7) là:  )WWW1(4 3 8 2 88 ++−−  )WWW1(4 3 8 2 88 −−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +++− Câu 8: Tín hi u t ng t c l y m u v i t nệ ươ ự đượ ấ ẫ ớ ầ s ố 16 kHz r i tính DFT ồ 512 m u. T n s (Hz) t iẫ ầ ố ạ v ch ph ạ ổ k = 2 là:  0  31.25  62.50  2 Câu 9: B l c nhân quộ ọ ả: -1 a z - 1 -Trang 2- y(n) - 0.5 y(n-1) = x(n) - x(n-2) có áp ngđ ứ xung là:  )]2n(u)n(u[5.0 n −−  )]2n(u)n(u[5.0 2n −− −  )]2n(u2)n(u[5.0 n −−  )]2n(u4)n(u[5.0 n −− Câu 10: Cho b l c thông th p RC có hàm truy nộ ọ ấ ề là: RC 1 s RC 1 )s(H + = . Chuy n b l c này sang l cể ộ ọ ọ s v i t n s l y m u ố ớ ầ ố ấ ẫ 1.5 kHz b ng phép bi nằ ế i song tuy n, cho bi t đổ ế ế 1/RC = 2360.4. Hàm truy n c a l c s là:ề ủ ọ ố  1 1 z1193.01 )z1(4403.0 − − − +  1 1 z1193.01 )z1(4403.0 − − − −  1 1 z9975.01 )z1(9987.0 − − + +  1 1 z9975.01 )z1(9987.0 − − + − Câu 11: L ng t hóa tín hi u t ng t có d i biênượ ử ệ ươ ự ả t độ ừ 0V n đế 5V. Mu n l i l ng t hóa khôngố ỗ ượ ử v t quá ượ 6x10 -5 thì c n s bit ít nh t là:ầ ố ấ  8  16  17  15 Câu 12: Tai ng i có th nghe c âm thanh t 0ườ ể đượ ừ -22.05kHz. T n s l y m u nh nh t (kHz) choầ ố ấ ẫ ỏ ấ phép khôi ph c hoàn toàn tín hi u âm thanh t cácụ ệ ừ m u là:ẫ  441  44.1  4.41  0.441 Câu 13: Cho hai h th ng:ệ ố (1) [ ] )3n(x)2n(x)1n(x 3 1 )n(y −+−+−= (2) )1n(y5.0)n(x)n(y −+=  H (1) không quy, h (2) quy ệ đệ ệ đệ  H (1) quy, h (2) không quy ệ đệ ệ đệ  C hai h u quy ả ệ đề đệ  C hai h u không quyả ệ đề đệ Câu 14: Cho tín hi u ệ )n(u 4 n cos π i qua b l c cóđ ộ ọ áp ng xung đ ứ )3n(3)1n()n(2 −δ+−δ−δ . Tín hi u ra t i ệ ạ n = 1 là:  0  0.41  1  - 0.41 Câu 15: Cho 2 j 2j j e 2 1 1 e )e(X       − = ω− ω− ω . ây là ph c a tín hi u sau:Đ ổ ủ ệ  )1n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  )2n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  C ả  và  u úng đề đ  C ả  và  uđề sai Câu 16: Cho { } 3,2,1,0)n(x 4 ↑ = và các quan hệ sau: })n(y{DFT)k(X)k(Y};)n(x{DFT)k(X 4 2 4 === Tín hi u ệ 4 )n(y là:  }8,6,8,14{ ↑  }4,10,12,10{ ↑ -Trang 3-  }8,6,8,10{ ↑  }10,12,8,4{ ↑ Câu 17: tìm Để x(n) t ừ X(z), ng i ta dùng cácườ l nh Matlab sau:ệ >> b = 1 ; a = poly ([0.7, 0.7, -0.7]) ; >> [r, p, c] = residuez (b, a) Các l nh trên c áp d ng cho ệ đượ ụ X(z) là:  )z7.01)(z7.01)(z7.01()z(X 111 −−− −−+=  )z7.01)(z7.01)(z7.01()z(X 111 −−− −++=  )z7.01)(z7.01)(z7.01( 1 )z(X 111 −−− −++ =  )z7.01)(z7.01)(z7.01( 1 )z(X 111 −−− −−+ = Câu 18: o n l nh Matlab sau:Đ ạ ệ >> n = [0:1:3]; k = [0:1:3]; X1 = [4 2 -2 4]; >> W = exp(j*2*pi/4); nk = n'*k; >> Wnk = W.^(nk); X2 = (1/4)*X1 * Wnk dùng tính:để  DFT{ x(n) }  DFT -1 {X(k)}  DFT -1 {X(k)} v i ớ { } 4,2,2,4)k(X −= ↑  DFT{ x(n) } v iớ { } 4,2,2,4)n(x −= ↑ Câu 19: Mu n thi t k b l c FIR thông d i có t nố ế ế ộ ọ ả ầ s gi i h n d i thông là 3.5 kHz và 4.5 kHz, b r ngố ớ ạ ả ề ộ d i chuy n ti p 500Hz, suy hao d i ch n 50 dB, taả ể ế ả ắ nên ch n c a s :ọ ử ổ Ch nh tữ ậ  Hanning Hamming Blackman Câu 20: Thi t k b l c FIR thông th p có t n sế ế ộ ọ ấ ầ ố gi i h n d i thông và d i ch n là 10 kHz và 22.5ớ ạ ả ả ắ kHz, t n s l y m u là 50kHz b ng c a sầ ố ấ ẫ ằ ử ổ Blackman. Nên ch n chi u dài c a s là:ọ ề ử ổ  23  24  25  26 Câu 21: D i ng c a m t b A/D là 60.2 dB. óả độ ủ ộ ộ Đ là b A/D:ộ  8 bit  16 bit 10 bit  32 bit Câu 22: Tín hi uệ )1n()n3(u3 n −δ− chính là:  { } 0,0,2,0 ↑  { } 0,0,2,0 ↑  { } ↑ 0,0,2,0  { } 0,0,3,0 ↑ Câu 23: Cho tín hi u:ệ )1n(u)6.0( 12 25 4 5 )1n( 6 5 )n(x 1n −       −+−δ= − Bi n i Z c a x(n) là:ế đổ ủ  )6.0z)(1z(z 5.0 −−  )6.0z(z 5.0 −  )1z(z 5.0 −  )6.0z)(1z( 5.0 −− Câu 24: H th ng có hàm truy n t: ệ ố ề đạ )1z4)(1z2( z )z(H −− = có ph ng trình sai phân là:ươ  )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y −=−+−−  )1n(x125.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y −=−+−−  )1n(x125.0)2n(y125.0)1n(y75.0)n(y −=−+−−  )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y25.0)n(y −=−+−− -Trang 4- Câu 25: { } j22,2,j22,6)k(X 4 −−−+−= ↑ là ph r i r c c a ổ ờ ạ ủ x(n) 4 . N ng l ng c aă ượ ủ x(n) 4 là:  14  2 2  4 2  1 4 Câu 26: Cho tín hi u ệ n )1( 2 3 )n(x −= n ∀ i quađ hệ th ng có ố )n(u)5.0()n(h n = . Tín hi u ra là:ệ  n )1(− n ∀  n )1( 2 3 − n∀  n )1( 3 2 − n ∀  2 3 n ∀ Câu 27: Ph ng trình c a b l c s thông th p t nươ ủ ộ ọ ố ấ ầ s c t ố ắ 2.5 kHz, t n s l y m u ầ ố ấ ẫ 10 kHz thi t kế ế b ng ph ng pháp c a s ch nh t ằ ươ ử ổ ữ ậ N = 7 là:  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π −−+ π =  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π −−+ π −=  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π +−+ π =  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π +−+ π −= Câu 28: M t b l c nhân qu t o tín hi u sin t nộ ộ ọ ả ạ ệ ầ s ố 0 ω có hàm truy n t là:ề đạ 1cosz2z sinz )z(H 0 2 0 +ω− ω = Dùng b l c nàyộ ọ t ođể ạ tín hi u sin ệ 2 kHz v i t n s l y m u ớ ầ ố ấ ẫ 8 kHz. Khi tín hi u vào là xung dirac, tín hi u ra là: ệ ệ  )n(u)n 2 sin( π  )n(u)n 2 cos( π  )n 2 sin( π  )n 2 cos( π Câu 29: nh d ng d u ph y ng 16 bit g m 4Đị ạ ấ ẩ độ ồ bit ph n m theo sau là 12 bit ph n nh tr d ngầ ũ ầ đị ị ạ 1.11. S hexa t ng ng v i s ố ươ đươ ớ ố 0.0259 là:  B6A0  B6A2  B6A3  B6A1 Câu 30: Bi u di n 1.15 có d u cho s ể ễ ấ ố - 0.5194 là:  7D83h  BD83h  BD84h  7D84h Câu 31: Các c p ặ c m bi n - tín hi uả ế ệ nào úngđ trong các c p sau:ặ microphone - âm thanh, photodiode - ánh sáng, thermocoupler - nhi t ệ độ  microphone - nhi t , photodiode - ánh sáng,ệ độ thermocoupler - âm thanh  microphone - ánh sáng, photodiode - âm thanh, thermocoupler - nhi t ệ độ  microphone - âm thanh, photodiode - nhi t ,ệ độ thermocoupler - ánh sáng Câu 32: Cho tín hi u ệ n) 2 n sin( ∀ π i qua hđ ệ th ng FIR ố )1n(x5.0)n(x)n(y −+= . Tín hi u ra t i ệ ạ n = 1 là:  0  1  2  4 Câu 33: Cho 1 z25.01 1 )z(X − − = . ây là bi nĐ ế i Z c a hàm x(n) sau:đổ ủ  )n(u25.0 n −  )n(u)25.0( n −  )n(u25.0 n  Không có k t qu nào úngế ả đ -Trang 5- Câu 34: H sau:ệ )2n(x)1n(y06.0)n(y −=−+  n nh Ổ đị Không nổ nhđị  n nh v i i u ki n h nhân qu Ổ đị ớ đ ề ệ ệ ả  n nh v i i u ki n h không nhân quỔ đị ớ đ ề ệ ệ ả Câu 35: Tín hi u t ng t ệ ươ ự ) 2 t10.2(cos2)t(x 4 π += c l y m u v i t n s đượ ấ ẫ ớ ầ ố 16 kHz và s hóa, r iố ồ vào b l c s thông th p t n s c t ộ ọ ố ấ ầ ố ắ 2/π , sau óđ chuy n v l i t ng t . Xem các quá trình là lể ề ạ ươ ự ý t ng. Tín hi u ra cu i cùng là:ưở ệ ố  v n là x(t)ẫ  không có tín hi u nào cệ ả x(t) v i biên g p ôiớ độ ấ đ x(t) v i biên gi m m t ớ độ ả ộ n aử Câu 36: Tín hi u t ng t c l y m u v i t nệ ươ ự đượ ấ ẫ ớ ầ s ố 44.1 kHz r i tính DFT v i kích th c c a sồ ớ ướ ử ổ DFT là 23.22 ms. Kho ng cách gi a hai v ch phả ữ ạ ổ c nh nhau (tính b ng Hz) là:ạ ằ  40.07  43.07  42.07  41.07 Câu 37: Cho b l c FIR có ộ ọ { } π−πππ−= ↑ 3/1,0,/1,2/1,/1,0,3/1)n(h d áp ng biên t i Đ ứ độ ạ π π =ω , 2 ,0 l n l t là:ầ ượ  0.076, 0.5 và 0.92  0.92, 0.5 và 0.076  0.076, 0.92 và 0.076  0.92, 0.076 và 0.92 Câu 38: B l c thông th p Butterworth có cộ ọ ấ đặ i m: đ ể dB25lg20 ;s/rad4.8152;s/rad9.10690 s ps −=δ =Ω=Ω Nên ch n b c c a bô ül c này là:ọ ậ ủ ọ  10  11  12  9 Câu 39: S có d u 8 bit ố ấ 1111 1111 có giá tr th pị ậ phân t ng ng là:ươ đươ  -1  1  -2  2 Câu 40: Dùng m t b x l DSP 33MHz trong hộ ộ ử ý ệ th ng c l y m u v i t n s 25 kHz. N u bố đượ ấ ẫ ớ ầ ố ế ộ x l này có kh n ng thi hành m t l nh trong m tử ý ả ă ộ ệ ộ chu k ng h thì s l nh thi hành c trongỳ đồ ồ ố ệ đượ m t m u là:ộ ẫ  1.32  1320  825  825000 H TẾ THI MÔN X LÝ TÍN HI U SĐỀ Ử Ệ Ố S 052 (Th i gian: 60 phút)ĐỀ Ố ờ Câu 1: D i ng c a m t b A/D là 60.2 dB. ó làả độ ủ ộ ộ Đ b A/D:ộ  8 bit  16 bit 10 bit  32 bit Câu 2: Tín hi uệ )1n()n3(u3 n −δ− chính là:  { } 0,0,2,0 ↑  { } 0,0,2,0 ↑  { } ↑ 0,0,2,0  { } 0,0,3,0 ↑ Câu 3: Cho tín hi u:ệ )1n(u)6.0( 12 25 4 5 )1n( 6 5 )n(x 1n −       −+−δ= − Bi n i Z c a x(n) là:ế đổ ủ Khoa i n t - Vi nĐ ệ ử ễ thông -Trang 6-  )6.0z)(1z(z 5.0 −−  )6.0z(z 5.0 −  )1z(z 5.0 −  )6.0z)(1z( 5.0 −− Câu 4: H th ng có hàm truy n t: ệ ố ề đạ )1z4)(1z2( z )z(H −− = có ph ng trình sai phân là:ươ  )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y −=−+−−  )1n(x125.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y −=−+−−  )1n(x125.0)2n(y125.0)1n(y75.0)n(y −=−+−−  )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y25.0)n(y −=−+−− Câu 5: { } j22,2,j22,6)k(X 4 −−−+−= ↑ là ph r i r c c a ổ ờ ạ ủ x(n) 4 . N ng l ng c aă ượ ủ x(n) 4 là:  14  2 2  4 2  1 4 Câu 6: Cho tín hi u ệ n )1( 2 3 )n(x −= n ∀ i qua hđ ệ th ng có ố )n(u)5.0()n(h n = . Tín hi u ra là:ệ  n )1(− n ∀  n )1( 2 3 − n∀  n )1( 3 2 − n ∀  2 3 n ∀ Câu 7: Ph ng trình c a b l c s thông th p t nươ ủ ộ ọ ố ấ ầ s c t ố ắ 2.5 kHz, t n s l y m u ầ ố ấ ẫ 10 kHz thi t kế ế b ng ph ng pháp c a s ch nh t ằ ươ ử ổ ữ ậ N = 7 là:  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π −−+ π =  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π −−+ π −=  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π +−+ π =  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π +−+ π −= Câu 8: M t b l c nhân qu t o tín hi u sin t nộ ộ ọ ả ạ ệ ầ s ố 0 ω có hàm truy n t là:ề đạ 1cosz2z sinz )z(H 0 2 0 +ω− ω = Dùng b l c nàyộ ọ t ođể ạ tín hi u sin ệ 2 kHz v i t n s l y m u ớ ầ ố ấ ẫ 8 kHz. Khi tín hi u vào là xung dirac, tín hi u ra là: ệ ệ  )n(u)n 2 sin( π  )n(u)n 2 cos( π  )n 2 sin( π  )n 2 cos( π Câu 9: nh d ng d u ph y ng 16 bit g m 4Đị ạ ấ ẩ độ ồ bit ph n m theo sau là 12 bit ph n nh tr d ngầ ũ ầ đị ị ạ 1.11. S hexa t ng ng v i s ố ươ đươ ớ ố 0.0259 là:  B6A0  B6A2  B6A3  B6A1 Câu 10: Bi u di n 1.15 có d u cho s ể ễ ấ ố - 0.5194 là:  7D83h  BD83h  BD84h  7D84h Câu 11: Các c p ặ c m bi n - tín hi uả ế ệ nào úngđ trong các c p sau:ặ microphone - âm thanh, photodiode - ánh sáng, thermocoupler - nhi t ệ độ  microphone - nhi t , photodiode - ánh sáng,ệ độ thermocoupler - âm thanh  microphone - ánh sáng, photodiode - âm thanh, thermocoupler - nhi t ệ độ  microphone - âm thanh, photodiode - nhi t ,ệ độ thermocoupler - ánh sáng -Trang 7- Câu 12: Cho tín hi u ệ n) 2 n sin( ∀ π i qua hđ ệ th ng FIR ố )1n(x5.0)n(x)n(y −+= . Tín hi u ra t i ệ ạ n = 1 là:  0  1  2  4 Câu 13: Cho 1 z25.01 1 )z(X − − = . ây là bi nĐ ế i Z c a hàm x(n) sau:đổ ủ  )n(u25.0 n −  )n(u)25.0( n −  )n(u25.0 n  Không có k t qu nào úngế ả đ Câu 14: H sau:ệ )2n(x)1n(y06.0)n(y −=−+  n nh Ổ đị Không nổ nhđị  n nh v i i u ki n h nhân qu Ổ đị ớ đ ề ệ ệ ả  n nh v i i u ki n h không nhân quỔ đị ớ đ ề ệ ệ ả Câu 15: Tín hi u t ng t ệ ươ ự ) 2 t10.2(cos2)t(x 4 π += c l y m u v i t n s đượ ấ ẫ ớ ầ ố 16 kHz và s hóa, r iố ồ vào b l c s thông th p t n s c t ộ ọ ố ấ ầ ố ắ 2/π , sau óđ chuy n v l i t ng t . Xem các quá trình là lể ề ạ ươ ự ý t ng. Tín hi u ra cu i cùng là:ưở ệ ố  v n là x(t)ẫ  không có tín hi u nào cệ ả x(t) v i biên g p ôiớ độ ấ đ x(t) v i biên gi m m t ớ độ ả ộ n aử Câu 16: Tín hi u t ng t c l y m u v i t nệ ươ ự đượ ấ ẫ ớ ầ s ố 44.1 kHz r i tính DFT v i kích th c c a sồ ớ ướ ử ổ DFT là 23.22 ms. Kho ng cách gi a hai v ch phả ữ ạ ổ c nh nhau (tính b ng Hz) là:ạ ằ  40.07  43.07  42.07  41.07 Câu 17: Cho b l c FIR có ộ ọ { } π−πππ−= ↑ 3/1,0,/1,2/1,/1,0,3/1)n(h d áp ng biên t i Đ ứ độ ạ π π =ω , 2 ,0 l n l t là:ầ ượ  0.076, 0.5 và 0.92  0.92, 0.5 và 0.076  0.076, 0.92 và 0.076  0.92, 0.076 và 0.92 Câu 18: B l c thông th p Butterworth có cộ ọ ấ đặ i m: đ ể dB25lg20 ;s/rad4.8152;s/rad9.10690 s ps −=δ =Ω=Ω Nên ch n b c c a bô ül c này là:ọ ậ ủ ọ  10  11  12  9 Câu 19: S có d u 8 bit ố ấ 1111 1111 có giá tr th pị ậ phân t ng ng là:ươ đươ  -1  1  -2  2 Câu 20: Dùng m t b x l DSP 33MHz trong hộ ộ ử ý ệ th ng c l y m u v i t n s 25 kHz. N u bố đượ ấ ẫ ớ ầ ố ế ộ x l này có kh n ng thi hành m t l nh trong m tử ý ả ă ộ ệ ộ chu k ng h thì s l nh thi hành c trongỳ đồ ồ ố ệ đượ m t m u là:ộ ẫ  1.32  1320  825  825000 Câu 21: Tín hi u ệ )n2(u)n(u − là cách vi t khácế c a tín hi u:ủ ệ  )2n()1n()n( −δ+−δ+δ  )2n()1n()n( −δ−−δ−δ  )2n()1n()n( −δ+−δ−δ  )2n()1n()n( −δ−−δ+δ Câu 22: Cho ph biên c a hai tín hi u:ổ độ ủ ệ (b) (b) -Trang 8- (a) (b) T hình nh c a hai ph này, ta có th nói:ừ ả ủ ổ ể  Không bi t c thông tin gì v tín hi uế đượ ề ệ  Tín hi u (a) bi n i ch m h n tín hi u (b)ệ ế đổ ậ ơ ệ  Tín hi u (b) bi n i ch m h n tín hi u (a)ệ ế đổ ậ ơ ệ  Tín hi u (b) bi n i nhanh h n tín hi u (a) vàệ ế đổ ơ ệ c hai u là tín hi u tu n hoànả đề ệ ầ Câu 23: Ba m u u tiên c a áp ng xung c aẫ đầ ủ đ ứ ủ h nhân qu :ệ ả )1n(x)n(x)1n(y3.0)n(y −−=−− l n l t là:ầ ượ  0 , 0.7 , - 0.21  0 , 0.7 , 0.21  1 , - 0.7 , - 0.21  1 , 0.7 , 0.21 Câu 24: Cho hai h th ng:ệ ố (1) )2n(x5)1n(x3)n(x)n(y −+−−= (2) )2n(x5)1n(x3)n(x)n(y 222 −+−−= C hai h u tuy n tínhả ệ đề ế C hai h u phiả ệ đề tuy nế Ch có h (2) tuy n tính ỉ ệ ế Ch có h (1) tuy n tínhỉ ệ ế Câu 25: Cho h th ng:ệ ố Hàm truy n t c a h này là:ề đạ ủ ệ  a−  1 1 z1 aza − − + +−  1 1 z1 aza − − + −  1 1 z1 aza − − + + Câu 26: Cho hai tín hi u ệ { } 0,0,0,0,1,1,1,1)n(x 1 ↑ = và { } 1,1,1,1,0,0,0,0)n(x 2 ↑ = . Quan h gi a ệ ữ X 1 (k) và X 2 (k) là:  )k(X)j()k(X 2 k 1 =  )k(X)1()k(X 2 k 1 −=  )k(X)j()k(X 2 k 1 −=  )k(X)k(X 21 = Câu 27: Cho { } 8,7,6,5,4,3,2,1)n(x ↑ = . T l u thu t toán FFT phân th i gian ừ ư đồ ậ ờ N = 8, suy ra X(7) là:  )WWW1(4 3 8 2 88 ++−−  )WWW1(4 3 8 2 88 −−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +++− Câu 28: Tín hi u t ng t c l y m u v i t nệ ươ ự đượ ấ ẫ ớ ầ s ố 16 kHz r i tính DFT ồ 512 m u. T n s (Hz) t iẫ ầ ố ạ v ch ph ạ ổ k = 2 là:  0  31.25  62.50  2 Câu 29: B l c nhân quộ ọ ả: y(n) - 0.5 y(n-1) = x(n) - x(n-2) có áp ngđ ứ xung là:  )]2n(u)n(u[5.0 n −−  )]2n(u)n(u[5.0 2n −− −  )]2n(u2)n(u[5.0 n −−  )]2n(u4)n(u[5.0 n −− -1 a z - 1 -Trang 9- Câu 30: Cho b l c thông th p RC có hàm truy nộ ọ ấ ề là: RC 1 s RC 1 )s(H + = . Chuy n b l c này sang l cể ộ ọ ọ s v i t n s l y m u ố ớ ầ ố ấ ẫ 1.5 kHz b ng phép bi nằ ế i song tuy n, cho bi t đổ ế ế 1/RC = 2360.4. Hàm truy n c a l c s là:ề ủ ọ ố  1 1 z1193.01 )z1(4403.0 − − − +  1 1 z1193.01 )z1(4403.0 − − − −  1 1 z9975.01 )z1(9987.0 − − + +  1 1 z9975.01 )z1(9987.0 − − + − Câu 31: L ng t hóa tín hi u t ng t có d i biênượ ử ệ ươ ự ả t độ ừ 0V n đế 5V. Mu n l i l ng t hóa khôngố ỗ ượ ử v t quá ượ 6x10 -5 thì c n s bit ít nh t là:ầ ố ấ  8  16  17  15 Câu 32: Tai ng i có th nghe c âm thanh t 0ườ ể đượ ừ -22.05kHz. T n s l y m u nh nh t (kHz) choầ ố ấ ẫ ỏ ấ phép khôi ph c hoàn toàn tín hi u âm thanh t cácụ ệ ừ m u là:ẫ  441  44.1  4.41  0.441 Câu 33: Cho hai h th ng:ệ ố (1) [ ] )3n(x)2n(x)1n(x 3 1 )n(y −+−+−= (2) )1n(y5.0)n(x)n(y −+=  H (1) không quy, h (2) quy ệ đệ ệ đệ  H (1) quy, h (2) không quy ệ đệ ệ đệ  C hai h u quy ả ệ đề đệ  C hai h u không quyả ệ đề đệ Câu 34: Cho tín hi u ệ )n(u 4 n cos π i qua b l c cóđ ộ ọ áp ng xung đ ứ )3n(3)1n()n(2 −δ+−δ−δ . Tín hi u ra t i ệ ạ n = 1 là:  0  0.41  1  - 0.41 Câu 35: Cho 2 j 2j j e 2 1 1 e )e(X       − = ω− ω− ω . ây là ph c a tín hi u sau:Đ ổ ủ ệ  )1n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  )2n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  C ả  và  u úng đề đ  C ả  và  uđề sai Câu 36: Cho { } 3,2,1,0)n(x 4 ↑ = và các quan hệ sau: })n(y{DFT)k(X)k(Y};)n(x{DFT)k(X 4 2 4 === Tín hi u ệ 4 )n(y là:  }8,6,8,14{ ↑  }4,10,12,10{ ↑  }8,6,8,10{ ↑  }10,12,8,4{ ↑ Câu 37: tìm Để x(n) t ừ X(z), ng i ta dùng cácườ l nh Matlab sau:ệ >> b = 1 ; a = poly ([0.7, 0.7, -0.7]) ; >> [r, p, c] = residuez (b, a) Các l nh trên c áp d ng cho ệ đượ ụ X(z) là: -Trang 10-  )z7.01)(z7.01)(z7.01()z(X 111 −−− −−+=  )z7.01)(z7.01)(z7.01()z(X 111 −−− −++=  )z7.01)(z7.01)(z7.01( 1 )z(X 111 −−− −++ =  )z7.01)(z7.01)(z7.01( 1 )z(X 111 −−− −−+ = Câu 38: o n l nh Matlab sau:Đ ạ ệ >> n = [0:1:3]; k = [0:1:3]; X1 = [4 2 -2 4]; >> W = exp(j*2*pi/4); nk = n'*k; >> Wnk = W.^(nk); X2 = (1/4)*X1 * Wnk dùng tính:để  DFT{ x(n) }  DFT -1 {X(k)}  DFT -1 {X(k)} v i ớ { } 4,2,2,4)k(X −= ↑  DFT{ x(n) } v iớ { } 4,2,2,4)n(x −= ↑ Câu 39: Mu n thi t k b l c FIR thông d i có t nố ế ế ộ ọ ả ầ s gi i h n d i thông là 3.5 kHz và 4.5 kHz, b r ngố ớ ạ ả ề ộ d i chuy n ti p 500Hz, suy hao d i ch n 50 dB, taả ể ế ả ắ nên ch n c a s :ọ ử ổ Ch nh tữ ậ  Hanning Hamming Blackman Câu 40: Thi t k b l c FIR thông th p có t n sế ế ộ ọ ấ ầ ố gi i h n d i thông và d i ch n là 10 kHz và 22.5ớ ạ ả ả ắ kHz, t n s l y m u là 50kHz b ng c a sầ ố ấ ẫ ằ ử ổ Blackman. Nên ch n chi u dài c a s là:ọ ề ử ổ  23  24  25  26 H TẾ Khoa i n t - Vi nĐ ệ ử ễ thông . )1n(x 25. 0)2n(y 25. 0)1n(y 75. 0)n(y −=−+−−  )1n(x1 25. 0)2n(y 25. 0)1n(y 75. 0)n(y −=−+−−  )1n(x1 25. 0)2n(y1 25. 0)1n(y 75. 0)n(y −=−+−−  )1n(x 25. 0)2n(y 25. 0)1n(y 25. 0)n(y −=−+−− -Trang 4- Câu 25: { } j22,2,j22,6)k(X 4 −−−+−= ↑ . -Trang 1- THI MÔN X LÝ TÍN HI U SĐỀ Ử Ệ Ố S 051 (Th i gian: 60 phút)ĐỀ Ố ờ Câu 1: Tín hi u ệ )n2(u)n(u − là cách vi t khácế c a tín hi u:ủ ệ  )2n()1n()n( −δ+−δ+δ . ố (1) )2n(x5)1n(x3)n(x)n(y −+−−= (2) )2n(x5)1n(x3)n(x)n(y 222 −+−−= C hai h u tuy n tínhả ệ đề ế C hai h u phiả ệ đề tuy nế Ch có h (2) tuy n tính ỉ ệ ế Ch có h (1) tuy n tínhỉ ệ ế Câu 5: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐỀ 5 pptx, ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐỀ 5 pptx, ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐỀ 5 pptx