VIÊM ÂM ĐẠO KHÔNG ĐẶC HIỆU DO VI TRÙNG pdf

21 592 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

VIÊM ÂM ĐẠO KHÔNG ĐẶC HIỆU DO VI TRÙNG TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định tỉ lệ viêm âm đạo không đặc hiệu do vi trùng (VÂĐKĐHDVT) và các yếu tố liên quan ở các phụ nữ có thai không có biểu hiện hiện triệu chứng cơ năng. Phương pháp: thai phụ không có biểu hiện bất cứ triệu chứng cơ năng nào về viêm nhiễm đường sinh dục được chọn tham gia nghiên cứu khi đến khám thai. Đối tượng tham gia nghiên cứu được khám lâm sàng, lấy mẫu dịch tiết âm đạo - cổ tử cung để xét nghiệm soi tươi và nhuộm Gram. Tiêu chuẩn Nugent được sử dụng để xác định VÂĐKĐHDVT. Số liệu thu thập gồm: nhân khẩu học, tình trạng kinh tế, hành vi sức khỏe, tiền sử y khoa và xét nghiệm soi nhuộm dịch âm đạo. Phân tích đơn biến và đa biến được sử dụng để tính tỉ số chênh (OR) cho từng yếu tố liên quan nói riêng và gộp chung, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p< 0,05. Lợi ích của việc sàng lọc bệnh ở phụ nữ mang thai được ước tính dựa trên nguy cơ sinh non do VÂĐKĐHDVT từ các nghiên cứu trước. Kết quả: Có 100 phụ nữ mang thai thỏa tiêu chuẩn và đồng ý tham gia nghiên cứu. Tỉ lệ viêm âm đạo không đặc hiệu do vi trùng là 3% (90% KTC= 0,2-5,8%). Tuy không có triệu chứng cơ năng, nhưng có dấu hiệu lâm sàng tính chất dịch âm đạo bất thường ở tất cả các trường hợp VÂĐKĐHDVT (p <0,05). Ngoài VÂĐKĐHDVT, có 26% thai phụ nhiễm nấm không triệu chứng cơ năng và 3% nhiễm liên cầu trùng gram dương. Tỉ lệ nhiễm liên cầu trùng gram dương ở nhóm VÂĐKĐHDVT+ cao hơn nhóm VÂĐKĐHDVT- (p<0,05). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy có sự liên quan giữa nhiễm liên cầu trùng gram dương và VÂĐKĐHDVT (OR= 35, 95% KTC= 1,56 - 783,01). Không có sự khác biệt về các yếu tố khác về nhân khẩu xã hội học, trình độ văn hóa, tôn giáo, kinh tế, tiền căn sản phụ khoa, thói quen sinh hoạt tình dục khi mang thai giữa nhóm thai phụ VÂĐKĐHDVT+ và VÂĐKĐHDVT Kết luận: Tỉ lệ VÂĐKĐHDVT ở phụ nữ có thai không có biểu hiện triệu chứng cơ năng là 3%. Tầm soát VÂĐKĐHDVT bằng kỹ thuật soi nhuộm đơn giản để điều trị sớm là điều cần thiết nhằm hạ thấp các tác hại trên thai kỳ và sức khỏe thai nhi. ABSTRACT Objective: Determining the BV prevalence and associated factors in asymptomatic pregnant women. Method: asymptomatic pregnant women were enrolled for this study. They were clinically examined and took vaginal and cervical swabs for wet mount and gram stain evaluation at their antenatal clinic visit. Subjects were classified by Nugent criteria for BV diagnosis. Data were collected by interviewing women with the questionnaire including demographic, social economic, and behavioral factors, medical and obstetrical history. Univariate, multivariate analysis were used for calculating odds ratio (OR), statistical significance differences were determined when p< 0.05. Benefit of BV screening for pregnant women was estimated based on the results of previous studies about spontaneous preterm delivery risk of BV infection. Results: There were 100 asymptomatic pregnant women reported in this study. The prevalence of bacterial vaginosis in asymptomatic women was 3% (90% C.I. = 0.2 - 5.8%). All of BV positive cases had clinical sign of abnormal vaginal discharge in compared with the negative cases (p< 0.05). In addition, 26% and 3% of the participants had been infected with yeast and gram positive streptococci, respectively. Streptococci gram positive rate among pregnant women with BV was significantly higher than those without BV infection. Multiple logistic regression determined the relationship between Streptococci gram positive infection and BV (OR= 35.95% C.I. = 1.56 – 78.01). There was no significant difference of social demographic factors including educational level, religion, economic factor, and ob-gyn history, sexual habit during pregnancy between BV positive and BV negative group. Conclusion:The prevalence of BV in asymptomatic women was 3%. Screening BV infection and giving treatment early for pregnant women by microscopic examination should recommended to reduce its harmful influences in pregnancy and fetal health. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, sinh non là một trong những vấn đề rất được quan tâm trong lĩnh vực sản khoa và là nguyên nhân đưa đến 70% tử vong chu sinh (Error! Reference source not found.) . Tỉ lệ sinh non vào khoảng 5-10% và không tăng trong những năm gần đây nhưng tỉ lệ trẻ sinh non sống sót ngày càng tăng do các tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng. Tuy nhiên, số lượng trẻ non tháng sống sót phát triển không bình thường lại có xu hướng gia tăng (Error! Reference source not found.) . Vì vậy, việc xác định các yếu tố tiên đoán khả năng sinh non có ý nghĩa quan trọng, làm giảm sinh non và các hậu quả do sinh non. Trong các yếu tố này, viêm âm đạo không đặc hiệu do vi trùng (VÂĐKĐHDVT) có mối liên quan mật thiết với với các trường hợp sinh non, vỡ ối non, sinh con nhẹ cân, nhiễm trùng bào thai, nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ sơ sinh (Error! Reference source not found.) . Do đó, sàng lọc VÂĐKĐHDVT cho các thai phụ không có biểu hiện triệu chứng để điều trị sớm giúp làm giảm tỉ lệ sinh non và các tác hại trên thai nhi và sơ sinh (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Để xây dựng chiến lược phát hiện, điều trị VÂĐKĐHDVT trong thai kỳ có hiệu quả cần dựa trên số liệu thực tế. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định tỉ lệ VÂĐKĐHDVT và các yếu tố liên quan ở các phụ nữ có thai không có biểu hiện triệu chứng cơ năng. ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phụ nữ đến khám thai, từ tháng 7/2004 dến tháng 5/2006, được kiểm tra qua bảng câu hỏi chọn bệnh để loại ra các thai phụ có bất cứ triệu chứng nào về viêm nhiễm đường sinh dục như ngứa, rát bộ phận sinh dục, đau khi giao hợp, tiểu buốt, dịch âm đạo có màu, mùi bất thường, sử dụng thuốc thụt rửa sâu vào âm đạo trong vòng 2 ngày trước khi đến khám thai. Có 107 thai phụ được mời tham gia nghiên cứu. Sau khi đọc kỹ thư ngõ trình bày nội dung và mục đích của nghiên cứu, 100 (93,5%) thai phụ đồng ý tham gia. Các thai phụ trong nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp, với bảng câu hỏi có nội dung liên quan đến nhân khẩu học, tình trạng kinh tế, tiền căn về bệnh nội khoa và sản khoa, hành vi sức khỏe. Sau đó, được khám phụ khoa, lấy mẫu dịch tiết âm đạo–cổ tử cung cho vào ống nghiệm chứa nước muối sinh lý để soi tươi và phết lam để nhuộm Gram. Thang điểm của Nugent dựa vào hình thái và màu Gram của 3 dạng vi trùng: (1) trực khuẩn Gram dương Lactobacilli, (2) trực khuẩn Gram âm nhỏ thẳng, (3) trực khuẩn gram âm nhỏ cong. Dựa trên kết quả cận lâm sàng, thang điểm được tính từ 0 đến 10, kết quả từ 1-3 (VÂĐKĐHDVT: âm tính), từ 4-6 (VÂĐKĐHDVT: nghi ngờ), từ 7 - 10 (VÂĐKĐHDVT: dương tính) (Error! Reference source not found.) . Chẩn đoán VÂĐKĐHDVT ở các thai phụ khi Nugent từ 7-10, hay Nugent từ 4-6 và thai phụ có dịch tiết âm đạo bất thường qua khám lâm sàng. Ngoài ra các tác nhân khác như: nấm, Trichomonas vaginalis, trực khuẩn gram âm, chuỗi liên cầu trùng, tụ cầu gram dương cũng được xác định và ghi nhận. Các yếu tố liên quan với VÂĐKĐHDVT được xác định khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p< 0,05. Thang điểm theo tiêu chuẩn Nugent S ố vi khuẩn trung bình/10 quang trường v ật kính dầu Trực khu ẩn Gram dương lớn (Lactobacilli) Trực khuẩn gram âm nhỏ thẳng Trực khuẩn gram âm nhỏ cong 0 0 4 2 < 1 1 3 2 1 – 4 2 2 1 5 – 30 3 1 1 > 30 4 0 0 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tất cả 100 phụ nữ tham gia vào nghiên cứu qua tất cả các khâu: phỏng vấn, khám thai và lấy mẫu làm xét nghiệm. Tỉ lệ VÂĐKĐHDVT ở phụ nữ mang thai không biểu hiện triệu chứng là 3% và 2% trường hợp VÂĐKĐHDVT nghi ngờ theo tiêu chuẩn Nugent nhưng không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Khi xử lý, các thai phụ có kết quả VÂĐKĐHDVT nghi ngờ hoặc âm tính được xếp vào nhóm không bị viêm âm đạo không đặc hiệu do vi trùng (VÂĐKĐHDVT âm tính). Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu chẩn đoán VÂĐKĐHDVT dựa vào thang điểm Nugent được trình bày trong bảng 1. Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu theo chẩn đoán VÂĐKĐHDVT dựa vào thang điểm Nugent (xác định viêm âm đạo không đặc hiệu do vi trùng với điểm Nugent ≥7). Đặc điểm VÂĐKĐHDVT + T ỉ lệ% (n) TB (ĐLC) VÂĐKĐHDVT - Tỉ lệ% (n) TB (ĐLC) Tổng số Tuổi 28,6 (3,1) 28,5 (3,9) 28,5 (3,9) Đi làm 66,7 (2) 88,7 (86) 88,0 (88) Ngh ề nghiệp Không 33,3 (1) 11,3 (11) 12,0 Đặc điểm VÂĐKĐHDVT + T ỉ lệ% (n) TB (ĐLC) VÂĐKĐHDVT - Tỉ lệ% (n) TB (ĐLC) Tổng số đi làm ho ặc nội trợ (12) Có 0 (0) 50,5 (49) 49,0 (49) Tôn giáo Không 100 (3) 49,5 (48) 51,0 (51) Không đi h ọc hoặc cấp I 100 (0) 97,9 (2) 2,0 (2) Trình đ ộ học vấn C ấp II trở lên 3%(3) 2,1 (95) 98,0 (2) Tu ổi lập gia đình 24 (3,6) 25,4 (3,2) 25,5 (3,2) Tu ổi giao hợp lần đầu 24,3 (3,1) 25,7 (3,4) 25,7 (3,4) Đặc điểm VÂĐKĐHDVT + T ỉ lệ% (n) TB (ĐLC) VÂĐKĐHDVT - Tỉ lệ% (n) TB (ĐLC) Tổng số Có nhà riêng 66,7 (2) 54,6 (53) 55,0 (55) Kinh tế Thuê ho ặc ở chung với người thân 33,3 (1) 45,4 (44) 45,0 (45) Có 66,7 (2) 55,7 (54) 56,0 (56) Giao h ợp khi mang thai ≥ 2 l ần / 1 tháng Không 33,3 (1) 44,3 (43) 44, 0(44) Có (0) 5,2 (5) 5,0 (5) Ti ền sử đi ều trị viêm Không 100,0 (3) 94,8 (92) 95,0 (95) [...]... huyết (19) thai này âm đạo bất thường Khám 17,0 Có 100 (3) 14,4 (14) lâm sàng (17) dịch âm 83,0 đạo bất Không (0) 85,6 (83) (83) thường** *p< 0,05, ** dạng VÂĐKĐHDVT Ngoài vi m âm đạo không đặc hiệu do vi trùng, các thai phụ còn bị nhiễm các tác nhân gây vi m sinh dục khác như nấm và liên cầu trùng gram dương (bảng 2) Tỉ lệ nhiễm nấm không triệu chứng khá cao 26% Tỉ lệ nhiễm liên cầu trùng gram dương... với tỉ lệ VÂĐKĐHDVT ở 1441 phụ nữ mang thai không triệu chứng ở Ý là 70 (4,9%), p=0,27(Error! Reference source not found.) Thống kê từ Ủy ban dân số và gia đình, mỗi năm ở thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70.000 phụ nữ mang thai Nếu thực hiện tầm soát vi m âm đạo không đặc hiệu do vi trùng trong thai kỳ, có thể phát hiện được khoảng 2100 thai phụ VÂĐKĐHDVT dù không có biểu hiện triệu chứng cơ năng Theo... 2,1% (p=0,002) Bảng 2 Tỉ lệ xuất hiện các tác nhân vi m âm đạo ở nhóm thai phụ VÂĐKĐHDVT+ và VÂĐKĐHDVT- dựa trên kết quả cận lâm sàng Tác VÂĐKĐHDVT(- nhân VÂĐKĐHDVT(+) khác Tổng ) phối số Tỉ lệ% (n) hợp Tỉ lệ% (n) Trichomonas 0,0 0,0 (0) 0,0 (0) vaginalis (0) 26,0 Nhiễm nấm 0,0 (0) 26,8 (26) (26) Trực khuẩn 23,0 gram âm lớn66,7 (2) 21,6 (21) (23) không phải Cầu khuẩn 2,0 0,0 (0) 2,1 (2) gram dương... hiện liên cầu trùng gram dương ở nhóm thai phụ VÂĐKĐHDVT (+) cao (33,3%) so với nhóm VÂĐKĐHDVT (-) (2,1%) Phân tích hồi quy bội đa biến cho thấy sự liên quan giữa nhiễm liên cầu trùng gram dương và VÂĐKĐHDVT (OR=35, 95% KTC= 1,56-783,01), khi kiểm soát đồng thời với nhiễm nấm trong thai kỳ Tuy nhiên, các tỉ lệ nhiễm liên cầu này chỉ xác định liên cầu trùng gram dương xuất hiện trong âm đạo nói chung,... nhiễm liên cầu này chỉ xác định liên cầu trùng gram dương xuất hiện trong âm đạo nói chung, cần phải cấy phân lập vi trùng để xác định nhiễm liên cầu trùng nhóm B Nghiên cứu chưa phát hiện được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các yếu tố nhân khẩu xã hội học, tiền căn sản phụ khoa về vi m sinh dục, sử dụng biện pháp ngừa thai, thói quen sinh hoạt tình dục khi mang thai, vệ sinh giữa các phụ nữ mang... (3) dương* *p < 0,05 Bảng 3 Phương trình hồi qui bội đa biến và các biến số 95% VÂĐKĐHDVT KTC OR d.f.p (có /không) của OR Liên cầu khuẩn 1,56 dương 35,001 0,025 gram 783,01 (có /không) nấm Nhiễm 0,00 1 0,998 (có /không) Intercept 0,03 1 0,000 BÀN LUẬN Nghiên cứu xác định tỉ lệ VÂĐKĐHDVT ở thai phụ không triệu chứng là 3% (90% KTC= 0,2-5,8%), so với nghiên cứu ở cộng đồng dân cư tỉnh Nghệ An phát hiện VÂĐKĐHDVT... lệ% (n) - Tỉ lệ% (n) TBTổng số Đặc điểm TB (ĐLC) (ĐLC) tinh (40) ngoài âm đạo Canh ngày 32,0 0,0 (0) 32,0 (31) rụng (32) trứng Tuổi thai hiện 24,1 17,8 (15) 24,3 (9) tại (tuần) Số lần (9,2) khám 4,76 thai trong thai2,33 (1,5) 4,84 (2,9) (2,9) kỳ này Triệu Đau chứng bụng 16,0 0,0 (0) khác từng trong cơn lần Ra 16,5 (16) (16) 0,0 (0) 19,6 (19) 19,0 VÂĐKĐHDVT VÂĐKĐHDVT Đặc điểm + Tỉ lệ% (n) - Tỉ lệ% (n)...VÂĐKĐHDVT VÂĐKĐHDVT + Tỉ lệ% (n) - Tỉ lệ% (n) TBTổng số Đặc điểm TB (ĐLC) (ĐLC) (0) 2,1 (2) sinh 1 dục tháng trở lại đây Tiền sửCó 2,0 (2) chồng bị nhiễm 98% trùng Không 100,0 (3) 97,9 (95) (98) đường sinh dục Rửa bộ Ít nhất 1 (0) phận Trên 10,1(10) lần/ngày sinh 10,4 (10) 1 89,9 100, 0(3) dục lần/ngày 89,6(86) (89) VÂĐKĐHDVT VÂĐKĐHDVT Đặc điểm + Tỉ lệ% (n) - Tỉ lệ% (n) TBTổng số TB (ĐLC) (ĐLC)... lệ% (n) TBTổng số Đặc điểm TB (ĐLC) (ĐLC) (có) Tiền (14) Nhiễm căn sơ trùng sơ0,0 (0) 1,0 (1) 1,0 (1) 0,0 (0) 2,1 (2) 2,0 (2) 0,0 (0) 1,0 (1) 1,0 (1) 0,0 (0) 1,0 (1) 1,0 (1) 0,0 (0) 1,0 (1) 1,0 (1) Nhiễm 0,0 (0) 1,0 (1) 1,0 (1) sinh sinh (lần Sinh sinh non con Sinh trước) nhẹ cân Dị tật bẩm sinh Tử vong sơ sinh trùng mắt sơ VÂĐKĐHDVT VÂĐKĐHDVT + Tỉ lệ% (n) - Tỉ lệ% (n) TBTổng số Đặc điểm TB (ĐLC) (ĐLC)... tính ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm khoảng 260 thai phụ sinh non do VÂĐKĐHDVT Ngoài ra, VÂĐKĐHDVT ở phụ nữ mang thai còn làm tăng nguy cơ xuất huyết trong tam cá nguyệt 1 gấp 1,5 lần(Error! Reference source not found.) , do đó tầm soát VÂĐKĐHDVT cho phụ nữ mang thai và điều trị sớm giúp làm giảm nguy cơ trong thai kỳ Tỉ lệ nhiễm liên cầu trùng gram dương ở thai phụ trong nghiên cứu là 3% so với một nghiên . VI M ÂM ĐẠO KHÔNG ĐẶC HIỆU DO VI TRÙNG TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định tỉ lệ vi m âm đạo không đặc hiệu do vi trùng (VÂĐKĐHDVT) và các yếu tố liên quan ở các phụ nữ có thai không có. các thai phụ có kết quả VÂĐKĐHDVT nghi ngờ hoặc âm tính được xếp vào nhóm không bị vi m âm đạo không đặc hiệu do vi trùng (VÂĐKĐHDVT âm tính). Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu chẩn đoán VÂĐKĐHDVT. Vì vậy, vi c xác định các yếu tố tiên đoán khả năng sinh non có ý nghĩa quan trọng, làm giảm sinh non và các hậu quả do sinh non. Trong các yếu tố này, vi m âm đạo không đặc hiệu do vi trùng
- Xem thêm -

Xem thêm: VIÊM ÂM ĐẠO KHÔNG ĐẶC HIỆU DO VI TRÙNG pdf, VIÊM ÂM ĐẠO KHÔNG ĐẶC HIỆU DO VI TRÙNG pdf, VIÊM ÂM ĐẠO KHÔNG ĐẶC HIỆU DO VI TRÙNG pdf

Từ khóa liên quan