Câu hỏi trắc nghiệm lập trình ASP.net pdf

19 1,081 25
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:20

Câu 1: Tất cả các webform đều thừa kế từ lớp: a) Master Page b) Page Class c) Session Class d) Không có câu nào đúng Câu 2: Tệp Global.asax được dùng để a) Cài đặt các sự kiện mức ứng dụng (application) và mức phiên làm việc (session) b) Khai báo các biến và các hàm toàn cục c) Không có tác dụng gì d) Cả 3 đều sai Câu 3: Tệp Web Usercontrol có đuôi gì? a) .Asmx b) .Ascx c) .Aspx d) .uct Câu 4: Trong .NET Framework, một Web page thuộc không gian tên nào dưới đây? a) System.Web.UI b) System.Windows c) System.Web.UI.Controls d) Cả 3 đều sai Câu 5: Để kiểm tra có phải trang web được load lần đầu tiên hay được postback lại ta dùng thuộc tính gì của lớp Page a) IsFirstLoad b) IsNewPage c) IsPostBack d) DoPostBack Câu 6: Dữ liệu trên các control của web form được lưu trữ trong: a) Cookie b) Query string c) ViewState d) Session Câu 7: Validator Control nào không có trong ASP.net a) RequiredValidator b) CompareValidator c) RangeValidator d) CustomValidator Câu 8: Việc kiểm chứng dữ liệu được thực hiện như thế nào: a) Chỉ kiểm chứng ở phía client sử dụng javascript b) Nếu client không hỗ trợ javascript thì mới thực hiện kiểm chứng trên server c) Kiểm chứng ở client, nếu thành công thì mới kiểm chứng ở server d) Kiểm chứng ở client, nếu thất bại thì mới kiểm chứng ở server Câu 9: Trong các Validation control, thuộc tính nào dùng để chi control mà nó kiểm chứng a) ControlToCompare b) ControlIDToCompare c) ControlToValidate d) ControlIDToValidate Câu 10: Các phát biểu nào sau đây là đúng đối với usercontrol a) Các usercontrol được lưu trong file có đuôi là .uct b) Một file user control bắt đầu bằng directive <%@ Page > c) Client không thể request trực tiếp Usercontrol mà usercontrol phải được nhúng vào một trang ASP.net d) Cả 3 đều đúng Câu 11: Các user control đều thừa kế từ lớp a) System.Web.UI.Web.UserControl b) System.Web.UI.UserControl c) System.Web.UI.Control d) System.Web.UI.Web.Control Câu 12: Đối tượng nào dùng để mở kết nối tới một cơ sở dữ liệu SqlServer? a) System.Data.SqlClient.Connection b) System.Data.SqlClient.SqlConnection c) System.Data.Sql.Connection d) System.Data.Sql.SqlConnection Câu 13: Để thực thi một câu lệnh sql select ta sử dụng các phương thức nào của đối tượng SqlCommand? a) ExecuteNonQuery b) ExecuteSelect c) ExecuteReader d) ExecuteQuery Câu 14: Để đóng kết nối ta sử dụng phương thức nào của lớp SqlConection? a) Abandon() b) Disponse() c) Close() d) Exit() Câu 15: Phương thức của lớp SqlAdapter dùng để điền dữ liệu vào một DatasSet: a) FillDataSet() b) Fill() c) Load() d) LoadDataSet() Câu 16: Để nạp dữ liệu từ SqlDatareader vào datatable ta làm thế nào: a) reader.Fill(table); b) table.Load(reader); c) Dùng vòng lặp để đọc từng dòng của reader rồi thêm từng dòng vào table d) Cả 3 đều sai Câu 17: Để binding dữ liệu lên các control thì các bước nào dưới đây là không thể thiếu a) Gán DataMember b) Gán DataSource c) Gọi phương thức Binding d) Gán DataValueField Câu 18: Thuộc tính nào của lớp Page dùng để kiểm tra xem dữ liệu trên trang web có hợp lệ hay không? a) IsPostBack b) IsValidate c) IsValid d) IsChecked Câu 19: Control nào dùng để kiểm chứng dữ liệu có nằm trong một dải nào đó hay không a) CompareValidator b) RequiredFieldValidator c) RangeValidator d) RegularExpressionValidator Câu 20: Để binding dữ liệu lên các control ta dùng phương thức: a) DataBinding() b) DataBind() c) DataBound() d) DataUpdate() Câu 21: Đối tượng Application sẽ bị hủy khi: a) Tắt trình duyệt b) Quá thời hạn (Timeout) c) Tắt IIS d) Không bao giờ bị hủy trừ khi tắt máy server Câu 22: Phương thức nào không thuộc đối tượng server? a) Execute b) Transfer c) Open d) HTMLDecode e) Cả 4 câu trên điều đúng Câu 23: Thành phần nào sau đây không thuộc ADODBCommand? a) ExecuteReader b) ExecuteScalar c) ExecuteSteam d) Open e) CommondText Câu 24: Đối tượng chính của ADO: a) ADODB.Connection b) ADODB.Recordset c) ADODB.Command d) Cả 3 câu a, b, c điều đúng e) Cả 3 câu a, b, c điều sai Câu 25: Trình tự thực hiện khi truy xuất dữ liệu: a) Mở datebase, tương tác với database, đóng database b) Mở kết nối, tương tác với database, đóng kết nối c) Mở kết nối, xoá dữ liệu, đóng database d) Cả 3 câu trên điều sai Câu 26: Hai đối tượng của ADO để tương tác với cơ sở dữ liệu? a) Connection object, RecordingSet object b) Connection object, Recordset object c) Connect object, RecordingSet object d) Connect object, Recordset object Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng nhất về đối tượng connection? a) Connection cho biết có sử dụng DSN hay không b) Cho biết loại cơ sở dữ liệu đang được kết nối c) Mô tả driver, định dạng database và tên file được sử dụng d) Mở kết nối tới 1 database trước khi lấy thông tin từ đó Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng nhất về “connection string” ? a) Cho biết sử dụng DSN hay không b) Cho biết loại cơ sở dữ liệu đang được kết nối c) Mô tả driver, định dạng database và tên file được sử dụng d) Mở kết nối tới 1 database Câu 29: Thông tin lưu trữ trong “connection string” khi kết nối tới database? a) Kiểu database b) Kiểu driver c) Vị trí lưu trữ database d) Tên đăng nhập e) Tất cả các yêu cầu trên Câu 30: File được include có thể viết bằng ngôn ngữ nào? a) HTML b) JavaScript c) VBScript d) Cả 3 câu trên đúng e) Câu b và c đúng Câu 31: Custom Control được dẫn xuất từ lớp: a) System.Web.UI.Webcontrol b) System.Web.UI.Customcontrol c) System.Web.UI.Customcontrols. Webcontrol d) Cả a, b, c điều sai e) Cả a, b, c điều đúng Câu 32: Phát biểu nào sau đây là đúng? a) IsPostBack là phương thức của lớp System.UI.Web.Page b) IsPostBack là phương thức của lớp System.Web.UI.Page c) IsPostBack là thuộc tính của lớp System.Web.UI.Page d) IsPostBack là thuộc tính của lớp System.UI.Web.Page e) Tất cả các câu trên sai Câu 33: Số lượng form có thể có trong 1 trang aspx: a) 1 b) 2 c) 3 d) Không giới hạn Câu 34: Trong asp, đối tượng request lấy thông tin từ người dùng bằng cách: a) Các giá trị được gửi như là các cookie trong HTTP header b) Các dữ liệu trong form c) Từ các biến trong các đối tượng của client d) Từ hệ điều hành của máy người dùng e) Câu a và b đúng Câu 35: Đối tượng chuẩn của ASP: a) Server b) Response c) Session d) Tất cả các câu trên Câu 36: Trong ASP, Abandon là phương thức của đối tượng: a) Server b) Session c) Request d) Response e) Cookie Câu 37: Trong ASP, MapPath là phương thức của đối tượng: a) Session b) Request c) Server d) Response e) Application Câu 38: Cách ghi chú nào sau đây là đúng (ASP dùng javascript)? a) <! Comment a line in ASP > b) < Comment a line in ASP> c) //Comment a line in ASP d) <% Comment a line in ASP %> e) Các cách trên điều sai Câu 39: Khi triển khai 1 ứng dụng web dùng asp, bạn phải kiểm tra điều đầu tiên là: a) Tất cả các trang phải có phần mở rộng là asp b) Kiểm tra web server có cài đặt Macromedia Dreamweaver c) Kiểm tra web server có hỗ trợ asp d) Đảm bảo tất cả các đoạn code của asp phải đặt trong cặp thẻ <% và %> e) Tất cả các câu trên đúng Câu 40: ASP code is… a) a client-side executable code b) a server-side executable code c) a world-wide-web executable code d) Tất cả các câu trên đúng Câu 41: CSS là viết tắt của: a) Creative Style Sheets b) Computer Style Sheets c) Cascading Style Sheets d) Cascade Style Sheets e) Colorful Style Sheets Câu 42: Vị trí trong 1 file HTML tham chiếu tới 1 external style sheet? a) Trong phần <body> b) Phần trên cùng của file c) Phần cuối cùng của file d) Trong phần <head> e) Giữa phần <head> và <body> Câu 43: Thẻ nào dùng để định nghĩa 1 internal style sheet? a) css b) text/style c) style d) script e) Các câu trên sai Câu 44: Thuộc tính dùng để định nghĩa inline styles trong HTML? a) font b) styles c) css d) text e) style Câu 45: Cú pháp CSS nào sau đây là đúng? a) body {color: black} b) body:color=black c) {body:color=black(body} d) {body;color:black} Câu 46: Cách ghi chú thích hợp trong file CSS? a) /* this is a comment */ b) ‘ this is a comment c) // this is a comment // d) // this is a comment Câu 47: Làm thế nào để đặt màu nền trong tất cả các nơi sử dụng thẻ “<h1>”? a) all.h1 {background-color:#FFFFFF} b) h1.all {background-color:#FFFFFF} c) h1 {background-color:#FFFFFF} d) <h1> {background-color:#FFFFFF} Câu 48: Thuộc tính dùng để thay đổi màu chữ trong CSS? a) text-color: b) color: c) text-color d) font-color: Câu 49: Thuộc tính dùng để đặt độ lớn font chữ trong CSS? a) font-style b) text-style c) font-size d) text-size e) Các câu trên điều sai Câu 50: Trong CSS, thuộc tính dùng để đặt chữ đậm cho thẻ <p> a) p {text-size:bold} b) p {font-weight:bold} c) style:bold d) p {font:bold} e) Các câu trên sai Câu 51: Trong CSS, hiển thị các hyperlink không có underline: a) a {decoration:no underline} b) a {text-decoration:no underline} c) a {underline:none} d) a {text-decoration:none} e) Các câu trên sai Câu 52: Trong CSS, làm thế nào để đặt ký tự đầu tiên của mỗi từ đều là chữ hoa? a) text-transform:uppercase b) text-transform:capitalize c) Không thể thực hiện đuợc d) Cả 3 câu trên điều sai Câu 53: Trong CSS, thuộc tính dùng để thay đổi font chữ của 1 element? a) font-face: b) font-family: c) f d) font-style: Câu 54: Trong CSS, làm thế nào để hiện thị border: top border = 10pixels, bottom border = 5pixels, left border = 20pixels, right border = 1pixels? a) border-width: 10px 20px 5px 1px b) border-width: 10px 1px 5px 20px c) border-width: 10px 5px 20px 1px d) border-width: 5px 20px 10px 1px Câu 55: Thuộc tính dùng để thay đổi lề trái của 1 element trong CSS? a) left-margin: b) margin: c) margin-left: d) text-indent: e) Các câu trên sai Câu 56: Có 3 cách để dùng style sheets trong trang web? a) Dreamweaver, GoLine và FrontPage b) Inline, internal và external c) Handcode, Generated và WYSIWYG d) Dreamweaver, FrontPage và Visual Studio Câu 57: Thuộc tính dùng để thay đổi lề trái của 1 element? a) padding: b) indent: c) margin: d) text-indent: e) margin-left: Câu 58: Để tạo 1 danh sách với các item có biểu tượng “square” trong CSS a) type: square b) list-style-type: square c) list -type: square d) style-list: square Câu 59: Chọn cách viết đúng để sử dụng external style sheet? a) <link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“mainstyle.css”> b) <style src=“mainstyle.css”> c) <stylesheet>mainstyle.css</stylesheet> d) <link url=“stylesheet” type=“text/css” href=“mainstyle.css”> e) Các câu trên sai Câu 60: Thẻ HTML dùng để định nghĩa internal style sheet? a) <script> b) <css> c) <stylesheet> d) <style> [...]... INSERT ROW d) INSERT INTO Câu 97: Chúng ta sử dụng giao dịch khi : a) Lập trình các ứng dụng thương mại điện tử b) Lập trình các ứng dụng cơ sở dữ liệu phức tạp c) Thực hiện nhiều lệnh cơ sở dữ liệu như một lệnh d) Cả 3 câu trên đều đúng Câu 98: Mức cô lập (isolation level) cao nhât của một giao dịch là : a) RepeatableRead b) ***izable c) Chaos d) ReadUncommitted e) ReadCommitted Câu 99: Thành phần nào... ExecuteReadOnly e) Tất cả các câu trên sai Câu 80: Giao thức để trang web ASP.net từ server gửi thông tin về cho trình duyệt phía client: a) HTTP b) XML c) Javascript d) HTML e) URL Câu 81: Các control thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập thuộc dạng: a) Web Server Control b) HTML Control c) HTTP Control d) Cả 3 câu a, b, c điều đúng e) Cả 3 câu a, b, c điều sai Câu 82: Mặc định 1 biến session... ExecuteNoneQuery() e) Các câu trên sai Câu 72: Cách viết nào sau đây là đúng? a) b) c) < #include virtual= “banner.asp” > d) < #include virtual= “banner.asp” > Câu 73: Khi yêu cầu 1 trang ASP.net thì server trả về cho browser theo định nghĩa nào a) HTML b) HTTP c) ASP.net d) XML Câu 74: Khi gọi 1 trang ASP.net thì sự kiện nào... quan đến: a) Trang cấu hình của ASP.net b) Phần định nghĩa user control c) Trang web ASP.net có sử dụng Master page d) Tất cả điều đúng Câu 78: Một textbox trong ASP.net cho phép người dùng nhập dữ liệu trên nhiều dòng thì cần thiết lập: a) TextMode = “MultiText” b) TextMode = “TextArea” c) TextMode = “MultiLine” d) TextMode = “MultiRow” e) Tất cả các câu trên điều sai Câu 79: Phương thức nào sau đây... giờ d) 20 giây e) Tất cả điều sai Câu 83: Để viết code ASP.net trên cùng trang với HTML thì đặt chúng trong thẻ nào a) b) c) d) e) Cả 4 câu trên sai Câu 84: Khi kết nối cơ sở dữ liệu cho 1 Datalist control thì: a) Thiết lập thuộc tính DataSource đến nơi chứa data b) Gọi phương thức GetData từ DataList c) Cả a và b d) Không phải a và b Câu 85: Khi chọn CheckBoxList để chứa... a) b) c) d) input e) Tất cả các câu trên sai Câu 69: Hãy cho biết control nào sau đây không có thuộc tính PostBackURL a) Button b) ImageButton c) LinkButton d) Label Câu 70: Trong ADO.NET, không gian tên System.Data không chứa lớp: a) DataSet b) DataTable c) DataRelation d) DataColummMapping e) Các câu trên sai Câu 71: Nếu không trả về record nào, ta dùng phương thức nào.. .Câu 61: Trong HTML, thuộc tính dùng để định nghĩa inline styles? a) styles b) class c) font d) style e) Các câu trên sai Câu 62: Trong CSS, cú pháp làm cho văn bản trong tất cả các thẻ là “bold” a) p {font-weight:bold} b) p {text-size:bold} c) {p style=“text-size:bold”} d) { p style=“font-size:bold”} e) Các câu trên sai Câu 63: In dòng chữ “Hello World” ra phần... sử dụng thuộc tính a) Option b) Control c) Item d) Text e) Tất cả các câu trên sai Câu 86: Tập tin định nghĩa user control có phần mở rộng là: a) aspx b) asmx c) ascx d) dll e) asax Câu 87: Phương thức nào dùng để cập nhật dữ liệu từ dataset vào datasource a) Fill b) Update c) Insert d) AcceptChanges e) RejectChanges Câu 88: Trong ASP.net, dòng lệnh nào dùng để chuyển user đến trang web “index.aspx”... Cả a, b, c điều đúng e) Cả a, b, c điều sai Câu 89: Đối tượng DataAdapter làm việc với đối tượng nào a) DataReader b) DataRow c) DataSet d) Object e) Cả 4 câu trên đúng Câu 90: Control thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập nào không có trong ASP.net a) RequiredValidator b) CompareValidator c) RangeValidator d) CustomValidator e) Cả 4 điều sai Câu 91: Interface IdbConnection thuộc namespace:... “jim”] Câu 66: Trong javascript, cách viết nào lấy số nguyên gần 7.25 nhất? a) Math.rnd(7.25) b) rnd(7.25) c) Math.round(7.25) d) round(7.25) e) Tất cả các câu trên sai Câu 67: Cách tạo status bar nào là đúng? a) status(“put your message here”) b) window.stastus=“put your message here” c) window.stastus(“put your message here”) d) statusbar=“put your message here” e) Tất cả các câu trên sai Câu 68: . virtual= “banner .asp > Câu 73: Khi yêu cầu 1 trang ASP. net thì server trả về cho browser theo định nghĩa nào a) HTML b) HTTP c) ASP. net d) XML Câu 74: Khi gọi 1 trang ASP. net thì sự kiện nào. RejectChanges Câu 88: Trong ASP. net, dòng lệnh nào dùng để chuyển user đến trang web “index.aspx” a) Response.Transfer(“index.aspx”); b) Response.Redirect(“index.aspx”); c) Response.Execute(“index.aspx”); d). một loại ứng dụng Internet Câu 116: Tên của một thư mục ảo có dạng : a) c:myproject b) http://www.mycompany.com/myproject c) aspnet://myproject d) c:myprojectaspnet Câu 117: Đối tượng transaction
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm lập trình ASP.net pdf, Câu hỏi trắc nghiệm lập trình ASP.net pdf, Câu hỏi trắc nghiệm lập trình ASP.net pdf