Đề tài: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay pdf

23 1,848 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 10:21

Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm Đề tài: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay ĐỀ CƯƠNG A/ Lời mở đầu B/ Nội dung I/ KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM 1.1Khái niệm và bản chất của bảo hiểm 1.2 Thị trường bảo hiểm 1.3 Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm a, Doanh nghiệp bảo hiểm b, Trung gian bảo hiểm c, Hiệp hội bảo hiểm II/ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm ở Việt Nam 2.2 Thực trạng hoạt động thị trường bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay 2.3 Cơ hội và thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam trong tương lai C/ Kết luận Đại học thương mại Page 1 Tiểu Luận Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm Mục Lục Mục Lục 2 I/ KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM 3 1.1 Khái niệm và bản chất của bảo hiểm 3 1.3 Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm 5 II/ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 10 Quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm ở Việt Nam 10 Thực trạng hoạt động thị trường bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay 13 2.3 Cơ hội và thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam trong tương lai 19 III/ Giải pháp giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển 21 LỜI MỞ ĐẦU Đại học thương mại Page 2 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm Trong cuộc sống cũng như trong sản xuất con người luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro vì những nguyên nhân khác nhau như bão lụt, hạn hán, tai nạn, ốm đau, bệnh tật…ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sản xuất, sức khỏe của con người. Vì vậy, ngay từ sớm con người đã tìm cách bảo vệ chính bản thân và tài sản của mình trước những rủi ro trong cuộc sống cũng như trong sản xuất. Tuy nhiên hình thức biểu hiện hết sức đơn giản và trong phạm vi khá giới hạn… Khi cuộc sống càng phát triển và văn minh thì bảo hiểm như một đòi hỏi khách quan của cuộc sống và sản xuất. Và không thể thiếu đối với mỗi cá nhân, tổ chức và mỗi quốc gia… Hình thức bảo hiểm ngày càng đa dạng phong phú với hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. I/ KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM 1.1 Khái niệm và bản chất của bảo hiểm a. Khái niệm Bảo Hiểm được nhìn nhận và xem xét dưới nhiều góc độ: - Dưới góc độ tài chính: Bảo Hiểm là một hoạt động dịch vụ tài chính nhằm phân phối lại những chi phí mất mát không mong đợi. - Dưới góc độ pháp lý, giáo sư Hemard đưa ra khái niệm: Bảo Hiểm là một nghiệp vụ qua đó một bên là người được bảo hiểm chấp nhận trả một khoản tiền (phí bảo hiểm hay đóng góp bảo hiểm) cho chính mình hay cho người thứ ba khác để trong trường hợp rủi ro xảy ra , sẽ được trả một khoản tiền bồi thường từ bên khác là người bảo hiểm, là người chịu trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro, đền bù những thiệt hại theo phương pháp Thống Kê. - Dưới góc độ kinh doanh Bảo Hiểm: Bảo Hiểm là cơ chế, theo cơ chế này một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm. Đại học thương mại Page 3 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm - Theo khái niệm chung : Bảo Hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố bảo hiểm, bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống xã hội diễn ra bình thường b. Bản chất - Bảo hiểm là quá trình phân phối lại tổng sản phẩm quốc nội giữa những người tham gia bảo hiểm nhằm xử lý các rủi ro hay sự kiện bảo hiểm xảy ra với đối tượng bảo hiểm. - Rủi ro và sự tồn tại của rủi ro là nguồn gốc của bảo hiểm vì bảo hiểm ra đời là để phân tán chia sẻ rủi ro. - Cơ chế chuyển giao trong bảo hiểm được thực hiện giữa bên tham gia bảo hiểm và bên bảo hiểm thông qua các cam kết bảo hiểm. - Phí bảo hiểm mà bên tham gia bảo hiểm nộp cho bên bảo hiểm phải được thực hiện trước khi rủi ro hay sự kiện bảo hiểm xảy ra. Ngược lại, khoản tiền mà bên bảo hiểm trả cho bên tham gia bảo hiểm hay bên thứ ba chỉ được thực hiện sau khi sự kiện bảo hiểm hay rủi ro xảy ra gây nên tổn thất. - Việc san sẻ rủi ro, bù trừ tổn thất trong bảo hiểm được bên bảo hiểm tính toán và quản lý dựa vào số liệu thống kê rủi ro và tình hình tổn thất, cũng như quỹ bảo hiểm mà họ thiết lập được dựa vào nguyên tắc số đông bù số ít. - Bảo hiểm thương mại là một hoạt động dịch vụ tài chính chứ không phải là hoạt động sản xuất nên lợi ích của các bên phải được luật hóa cụ thể và vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này rất quan trọng và không thể thiếu được đối với mỗi quốc gia. 1.2 Thị trường bảo hiểm “Thị trường bảo hiểm là nơi diễn ra các giao dịch mua bán các loại sản phẩm bảo hiểm, đó chính là nơi gặp gỡ của cung và cầu sản phẩm bảo hiểm, là nơi mà cả người bán và người mua bảo hiểm tìm các lợi ích kinh tế.” Hiện nay trên thế giới có 4 loại bảo hiểm, đó là: Bảo Hiểm Thương Mại (BHTM), Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH), Bảo Hiểm Y Tế (BHYT), Bảo Hiểm Thất Nghiệp (BHTN). BHTM: là loại hình bảo hiểm kinh doanh mục tiêu chính là lợi nhuận.chịu sự chi phối của luật kinh doanh bảo hiểm….Sự ra đời và phát triển của BHTM được thể hiện ở những loại hình bảo hiểm chủ yếu dưới đây: Đại học thương mại Page 4 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm - Bảo hiểm hàng hải: 23/10/1347.Tại Genor và Venice tỉnh Lombardy Italia bản hợp đồng bảo hiểm đầu tiên giữa các thương gia, chủ tàu và các nhà bảo hiểm ký kết. - Bảo hiểm nhân thọ: Đươc ký kết đầu tiên ở Anh. Các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ cũng xuất hiện lần đầu tại nước Anh vào thế kỷ 17. - Bảo hiểm hỏa hoạn: xuất hiện đầu tiên tại Hamburg. Phát triển nhanh sau vụ cháy lớn tại Luân Đôn năm 1666. Vào năm 1670 công ty Bảo Hiểm Hỏa Hoạn đầu tiên ở Anh ra đời. - Bảo hiểm tai nạn : Ra đời vào đầu thế kỷ 19. Năm 1848 tở Thời Báo Nước Anh đưa tin hầu như ngày nào cũng có tai nạn đường sắt xảy ra…Năm 1849, công ty Bảo hiểm hành khách đường sắt được thành lập tại Anh Quốc.Từ cuối thế kỷ 19 đến nay còn rất nhiều loại hình bảo hiểm khác ra đời như: bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm xe cơ giới , bảo hiểm hàng không … BHXH: Ra đời từ thế kỷ 19, là loại hình bảo hiểm hết sức quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động và người sủ dụng lao động . hoạt động BHXH không mang tính lợi nhuận.Chịu sự chi phối chủ yếu của luật BHXH. BHXH có tính cộng đồng xã hội cao, tính nhân đạo nhân văn và là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội mỗi nước. BHYT: là loại bảo hiểm triển khai độc lập với các loại hình bảo hiểm khác, nhưng là một chế độ trong hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội, ra đời cuối thế kỷ 19 ở cộng hòa Liên Bang Đức và một số nước Châu Âu. Giai đoạn đầu (1883-1914) BHYT chỉ mang tính đơn lẻ, sau đó năm 1941 BHYT đã đươc luật hóa chặt chẽ ở Đức và phát triển sang các vùng Bắc Mỹ, châu Á và vùng Caribe. BHTN: là một chế độ bảo hiểm trong hệ thống bảo hiểm xã hội, có tính chất tương tự như BHXH, là loại bảo hiểm có thể đươc triển khai độc lập với các loại hình bảo hiểm khác và cũng có thể triển khai kết hợp với BHXH. BHTN ra đời năm 1883 tại Thụy Sĩ, tiếp đến là Anh, Mĩ và Canada. 1.3 Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm a, Doanh nghiệp bảo hiểm Đại học thương mại Page 5 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm Pháp luật Việt Nam đã quy định các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm được hoạt động bao gồm: doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức bảo hiểm tương hỗ. • Doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước  Khái niệm Theo Luật doanh nghiệp Nhà nước CHXHCN Việt Nam (2007), doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.  Hình thức pháp lý - Công ty bảo hiểm Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động kinh donah theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà nước. Công ty Nhà nước được tổ chức dưới hình thức Công ty Nhà nước độc lập hoặc Tổng công ty Nhà nước - Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty Nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước ủy quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. - Công ty trách nhiêm hữu hạn Nhà nước một thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. - Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là các công ty Nhà nước, hoặc có thành viên là công ty Nhà nước và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước ủy quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. - Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước Là doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ và Nhà nước giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó. Quyền chi phối đối với doanh nghiệp là quyền định đoạt đối với điều lệ hoạt động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đại học thương mại Page 6 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm các chức danh quản lý chủ chốt, việc tổ chức quản lý và các quyết định quản lý quan trọng khác của doanh nghiệp. • Công ty cổ phần bảo hiểm  Khái niệm Công ty cổ phần bảo hiểm là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ đươc chia thành nhiều cổ phần, do các cổ đông tham gia đóng góp thông qua hình thức phát hành cổ phiếu.  Đặc điểm - Doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, cùng chia lợi nhuận và cùng chịu lỗ tương ứng với số vốn góp. - Các cổ đông có thể tổ chức, có thể là cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. - Các cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty và có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. - Công ty cổ phần bảo hiểm có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu. • Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh  Khái niệm Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh là doanh nghiệp bảo hiểm do hai bên (bên Việt Nam và bên nước ngoài) hoặc nhiều bên hợp tác thành lập và kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh và Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài.  Đặc điểm - Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn. - Các bên chia lợi nhuận và chịu rủi ro theo tỷ lệ vốn góp của mỗi bên. - Theo Nghị định 42/2001/NĐ-CP (01/08/2001) thì tỷ lệ góp vốn của bên Việt Nam trong doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh không được thấp hơn 30% vốn điều lệ. - Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh chịu sự điều chỉnh chủ yếu của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật đầu tư nước ngoài. Đại học thương mại Page 7 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm • Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn và được thành lập tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Trong lĩnh vực bảo hiểm, nhà đầu tư nước ngoài thường là các tổ chức bảo hiểm hoặc các tập đoàn tài chính đa năng. Cũng giống như doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ yếu chịu sự điều chỉnh của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật đầu tư nước ngoài. • Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là loại tổ chức bảo hiểm do một số thành viên cùng nhau thành lập để bảo hiểm cho chính họ. Số lượng thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ đòi hỏi rất lớn, chẳng hạn ở Pháp quy định tối thiểu là 500. Ở Việt Nam, địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tương hỗ đã được thừa nhận ở điều 70, mục 2, chương III, Luật kinh doanh bảo hiểm: “Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu, vừa là bên mua bảo hiểm”. b, Trung gian bảo hiểm Trung gian bảo hiểm là người được ủy quyền của một bởi một bên (bên mua bảo hiểm hoặc bên bán bảo hiểm), gọi là thân chủ để đưa thân chủ đó vào mối quan hệ hợp đồng với bên kia (bên bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm), gọi là bên thứ ba. Trung gian bảo hiểm bao gồm hai loại: môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm. • Môi giới bảo hiểm  Khái niệm Môi giới bảo hiểm là người đại diện của bên mua bảo hiểm (đối với bảo hiểm gốc) hoặc doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm (đối với tái bảo hiểm) trong quan hệ hợp đồng bảo hiểm.  Phân loại Đại học thương mại Page 8 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm - Môi giới bảo hiểm gốc là hoạt động mà người môi giới đứng ra đàm phán, thu xếp các vấn đề về bảo hiểm giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm gốc. - Môi giới tái bảo hiểm là hoạt động của người môi giới đứng ra đàm phán, thu xếp các vấn đề về nhượng và nhận tái bảo hiẻm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.  Nội dung - Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. - Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, DN bảo hiểm. - Đàm phán, thu xếp, giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm - Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. - Môi giới còn có thể tiến hành giám định rủi ro,cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro, soạn thảo các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm, giải quyết một số khiếu nại,… • Đại lý bảo hiểm  Khái niệm Theo điều 84, mục 1, chương IV, Luật kinh doanh bảo hiểm CHXHCN Việt Nam quy định: “Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.  Phân loại - Theo phạm vi quyền hạn được ủy thác người ta chia đại lý bảo hiểm thành đại lý đặc biệt, tổng đại lý và đại lý toàn quyền. - Theo thời gian hoạt động có thể chia đại lý bảo hiểm thành đại lý chuyên nghiệp và đại lý bán chuyên nghiệp. - Căn cứ vào loại hình bảo hiểm có thể chia thành đại lý bảo hiểm nhân thọ và đại lý bảo hiểm phi nhân thọ. Đại học thương mại Page 9 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm - Theo mức độ chuyên sâu trong công việc, thường nói đến đại lý chuyên khai thác và đại lý chuyên thu. c, Hiệp hội bảo hiểm  Khái niệm: Hiệp hội bảo hiểm là một tổ chức dân sự nghề nghiệp hoạt động trên cơ sở tham gia tự nguyện và đóng góp kinh phí của hội viên- các doanh nghiệp bảo hiểm.  Hình thức - Hiệp hội các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ - Hiệp hội các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ - Hiệp hội các doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội đại lý bảo hiểm - Hiệp hội các nhà môi giới bảo hiểm - Hiệp hội chuyên viên tính phí bảo hiểm  Vai trò - Hiệp hội bảo hiểm được coi là chiếc cầu nối giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với Nhà nước. - Hiệp hội bảo hiểm chính là nơi mà các doanh nghiệp bảo hiểm cùng nhau tạo nên một môi trường nghề nghiệp có lợi cho sự phát triển chung. - Hoạt động của Hiệp hội đa liên kết các tổ chức bảo hiểm trong một tổ chức thống nhất, để có thể thực hiện việc hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp khác trong nền kinh tế cũng như các tổ chức nghề nghiệp bảo hiểm trên trường quốc tế một cách có hiệu quả nhất. II/ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm ở Việt Nam Ngành bảo hiểm nước ta mới thực sự bắt đầu phát triển từ cách đây khoảng 10 năm khi thế độc quyền kinh doanh bảo hiểm được xoá bỏ theo nghị định 100 CP được Chính phủ ban hành ngày 18/12/1993. Kể từ đó đến nay, ngành bảo hiểm đã có những bước tiến đáng Đại học thương mại Page 10 [...]... Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm trưởng 30% so với cùng kỳ Thị phần của Bảo hiểm Bảo Việt chiếm gần 25%, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đặc biệt ở các nghiệp vụ bảo hiểm then chốt như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm y tế và sức khỏe Trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp sau Bảo Việt là PVI (3.512 tỷ đồng), Bảo Minh (1.942 tỷ đồng),... 88,3%) Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã bắt đầu mở cửa cho các công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài từ năm 1999 Nhiều công ty bảo hiểm lớn trên thế giới đã có mặt ở thị trường Việt Nam. Theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, hiện thị trường bảo hiểm Việt Nam có 18 doanh nghiệp cổ phần và 19 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nếu chia theo lĩnh vực kinh doanh thì có 20 doanh nghiệp bảo hiểm phi... thọ; 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm; 8 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 8 doanh nghiệp môi gới bảo hiểm Hiện có 150.000 đại lý bảo hiểm với trên 100 sản phẩm nhân thọ và hơn 500 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đã được các công ty bảo hiểm đưa ra thị trường Bảo hiểm cũng đã đóng góp 2% vào GDP của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng bình quân 29%/năm Hiện tại, thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng được đánh giá... hội bảo hiểm Việt Nam và Báo cáo thường niên của Bộ Tài chính Tính riêng từ đầu năm 2010 đến nay, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá cao Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu đạt 8.241 tỷ đồng, tăng trưởng 28% Hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm đều có tốc độ tăng trưởng khá, trong đó bảo hiểm cháy tăng 125%, bảo hiểm nông nghiệp 109%, bảo hiểm. .. hàng Các nghiệp vụ bảo hiểm mà Tổ chức bảo hiểm tương hỗ được phép kinh doanh bao gồm: Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu; Bảo hiểm trách nhiệm chung; Bảo hiểm tín dụng và... quản lý công tác bảo hiểm Nhà nước và trực tiếp tiến hành nghiệp vụ bảo hiểm trong cả nước Trong giai đoạn này, ở Việt Nam, Bảo Việt độc quyền kinh doanh bảo hiểm nên các sản phẩm của Bảo Việt chưa đa dạng, chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ với khoảng 20 sản phẩm bảo hiểm Có thể nói, thời gian này, hoạt động bảo hiểm ở nước ta vẫn chưa phát triển  Từ năm 1986 đến nay Năm 1986 đánh... triển ở Việt Nam Với 25% thị phần chiếm giữ, Bảo hiểm Bảo Việt hiện vẫn dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ VN Trong năm qua, hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Việt đã đạt được kết quả đặc biệt khả quan Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2010 của Bảo hiểm Bảo Việt đạt trên 4.900 tỷ đồng, tăng trưởng gần 16% so với năm trước; trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trên 15%, doanh thu từ hoạt động... trạng hoạt động thị trường bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay Sự phát triển của thị trường trước hết thể hiện ở số lượng doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ngày càng tăng, sản phẩm bảo hiểm ngày càng phong phú, kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm ngày càng đông đảo, đáp ứng cơ bản nhu cầu về bảo hiểm của nền kinh tế xã hội và dân cư Đại học thương mại Page 13 Nhóm 01 Lớp 1102BKSC0911 Kinh tế bảo hiểm Năm 2006, cả... phí bảo hiểm gốc tiếp tục tăng trưởng cao như đã dự báo Về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, theo số liệu chính thức từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2010, tổng phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 7.940 tỷ đồng, tăng 23,67% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, bốn mảng nghiệp vụ đóng góp 80% tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ gốc có tốc độ tăng trưởng khác nhau: bảo hiểm. .. chủ yếu 3 nghiệp vụ: bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm thân tàu và tái bảo hiểm Tỉ lệ tái bảo hiểm cho Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Ba Lan lúc đó cũng tương đối cao • Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng Cũng như tất cả các ngành kinh tế khác, các công ty bảo hiểm cũ của miền Nam được tiến hành quốc hữu hoá Công ty Bảo hiểm và Tái bảo hiểm Việt Nam được thành lập để thực hiện tiếp trách nhiệm . hiểm 1.2 Thị trường bảo hiểm 1.3 Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm a, Doanh nghiệp bảo hiểm b, Trung gian bảo hiểm c, Hiệp hội bảo hiểm II/ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Kinh tế bảo hiểm Đề tài: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay ĐỀ CƯƠNG A/ Lời mở đầu B/ Nội dung I/ KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM 1.1Khái niệm và bản chất của bảo hiểm 1.2. của bảo hiểm 3 1.3 Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm 5 II/ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 10 Quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm ở Việt Nam 10 Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay pdf, Đề tài: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay pdf, Đề tài: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay pdf, 3 Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm, 3 Cơ hội và thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam trong tương lai

Từ khóa liên quan