Tiểu luận triết học: QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT docx

40 364 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 22:21

Tiểu luận triết học: Đề tài : QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 1 A - ĐẶT VẤN ĐỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI LÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NHỮNG PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT KẾ TIẾP NHAU TỪ THẤP ĐẾN CAO. MÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT LA HAI MẶT CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT , CHÚNG TỒN TẠI KHÔNG TÁCH RỜI NHAU, TÁC ĐỘNG QUA LẠI LẪN NHAU MỘT CÁCH BIỆN CHỨNG, TẠO THÀNH QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT - QUY LUẬT CƠ BẢN NHẤT CỦA SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI. QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ QUY LUẬT PHỔ BIẾN, TÁC ĐỘNG TRONG TOÀN TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI. SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CÙA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUYẾT ĐỊNH VÀ LÀM THAY ĐỔI QUAN HỆ SẢN XUẤT CHO PHÙ HỢP VỚI NÓ. NGƯỢC LẠI, QUAN HỆ SẢN XUẤT CŨNG CÓ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG VÀ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. KHI QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, NÓ LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN. NGƯỢC LẠI, KHI QUAN HỆ SẢN XUẤT LỖI THỜI, LẠC HẬU HOẶC TIÊN TIẾN HƠN MỘT CÁCH GIẢ TẠO SO VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT SẼ LẠI KÌM HÃM SỰ TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 2 PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. DO ĐÓ, VIỆC GIẢI QUYẾT MÂU THẪU GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN GIẢN. TRONG NỀN KINH TẾ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG TRƯỚC ĐÂY CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG CÓ ĐƯỢC SỰ NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VỀ QUY LUẬT CỦA SỰ PHÙ HỢP GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. CƠ CHẾ QUAN LIÊU, BAO CẤP ĐÃ BÓP MÉO CÁC YẾU TỐ CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT, KÌM HÃM LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, KẾT QUẢ CỦA SỰ KHÔNG PHÙ HỢP GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐÃ LÀM CHO MÂU THẪU GIỮA CHÚNG TRỞ NÊN GAY GẮT. ĐIỀU ĐÓ KHIẾN CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM PHẢI Ở TRONG TÌNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG, TRÌ TRỆ MỘT THỜI GIAN DÀI. CHÍNH VÌ VẬY, VIỆC ĐƯA NHẬN THỨC MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN MỐI QUAN HỆ, TÁC ĐỘNG QUA LẠI LẪN NHAU GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CÓ Ý NGHĨA VÔ CÙNG TO LỚN, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1 - CÁC KHÁI NIỆM: A) LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 3 LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ TOÀN BỘ NHỮNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA MỘT XÃ HỘI NHẤT ĐỊNH, Ở MỘT THỜI KỲ NHẤT ĐỊNH. LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ TÁC ĐỘNG GIỮA CON NGƯỜI VỚI TỰ NHIÊN, BIỂU HIỆN TRÌNH ĐỘ SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI VÀ NĂNG LỰC THỰC TIỄN CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RA CỦA CẢI VẬT CHẤT. LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT BAO GỒM TƯ LIỆU SẢN XUẤT VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI TRI THỨC, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT, KỸ NĂNG, KỸ XẢO VÀ THÓI QUEN LAO ĐỘNG CỦA HỌ. TRONG CÁC YẾU TỐ HỢP THÀNH LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CHỦ THỂ VÀ BAO GIỜ CŨNG LÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CƠ BẢN, QUYẾT ĐỊNH NHẤT CỦA XÃ HỘI. NGÀY NAY, KHI KHOA HỌC TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP, THÌ NỘI DUNG KHÁI NIỆM LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐƯỢC BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HƠN. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ LÀM XUẤT HIỆN NHỮNG KHU VỰC SẢN XUẤT MỚI VÀ LÀM CHO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TĂNG LÊN GẤP BỘI. NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG TRỌNG NHẤT ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ SUY CHO CÙNG CŨNG LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ CHIẾN THẮNG CỦA MỘT TRẬT TỰ XÃ HỘI NÀY ĐỐI VỚI MỘT TRẬT TỰ XÃ HỘI KHÁC. B) QUAN HỆ SẢN XUẤT: TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 4 QUAN HỆ SẢN XUẤT LÀ QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI, TRAO ĐỔI VÀ TIÊU DÙNG SẢN PHẨM XÃ HỘI (SẢN XUẤT VÀ TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI). TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, CON NGƯỜI KHÔNG CHỈ CÓ QUAN HỆ VỚI TỰ NHIÊN, TÁC ĐỘNG VÀO GIỚI TỰ NHIÊN, MÀ CÒN CÓ QUAN HỆ VỚI NHAU, TÁC ĐỘNG LẪN NHAU. HƠN NỮA, CHỈ CÓ TRONG QUAN HỆ TÁC ĐỘNG LẪN NHAU THÌ CON NGƯỜI MỚI CÓ SỰ TÁC ĐỘNG VÀO TỰ NHIÊN VÀ MỚI CÓ SẢN XUẤT. QUAN HỆ SẢN XUẤT LÀ HÌNH THỨC XÃ HỘI CỦA SẢN XUẤT, BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI TRÊN BA MẶT CHỦ YẾU SAU: - QUAN HỆ VỀ SỞ HỮU ĐỐI VỚI TƯ LIỆU SẢN XUẤT LÀ QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI TRONG VIỆC CHIẾM HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA XÃ HỘI. - QUAN HỆ TRONG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LÀ QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI TRONG VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ TRONG TRAO ĐỔI HOẠT ĐỘNG CHO NHAU. - QUAN HỆ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG LÀ QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI TRONG PHÂN PHỐI VÀ LƯU THÔNG SẢN PHẨM XÃ HỘI. CÁC MẶT NÓI TRÊN CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT CÓ MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT, TÁC ĐỘNG QUA LẠI LẪN NHAU, TRONG ĐÓ QUAN HỆ SỞ HỮU ĐỐI VỚI TƯ LIỆU SẢN XUẤT GIỮ VAI TRÒ TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 5 QUYẾT ĐỊNH. TRONG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP, GIAI CẤP NÀO CHIẾM HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT THÌ GIAI CẤP ĐÓ LÀ GIAI CẤP THỐNG TRỊ; GIAI CẤP ẤY ĐỨNG RA TỔ CHỨC, QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ SẼ QUYẾT ĐỊNH TÍNH CHẤT, HÌNH THỨC PHÂN PHỐI, CŨNG NHƯ QUY MÔ THU NHẬP. NGƯỢC LẠI, GIAI CẤP, TẦNG LỚP NÀO KHÔNG CÓ TƯ LIỆU SẢN XUẤT THÌ SẼ LÀ GIAI CẤP, TẦNG LỚP BỊ THỐNG TRỊ, BỊ BÓC LỘT VÌ BUỘC PHẢI LÀM THUÊ VÀ BỊ BÓC LỘT DƯỚI NHIỀU HÌNH THỨC KHÁC NHAU. TUY VẬY, QUAN HỆ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG CŨNG CÓ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI QUAN HỆ SẢN XUẤT. QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG TÍNH HIỆN THỰC CỦA NÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG QUAN HỆ Ý CHÍ, PHÁP LÝ MÀ LÀ QUAN HỆ KINH TẾ ĐƯỢC BIỂU DIỄN THÀNH CÁC PHẠM TRÙ, QUY LUẬT KINH TẾ. QUAN HỆ SẢN XUẤT MANG TÍNH KHÁCH QUAN, KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO Ý CHÍ CHỦ QUAN CỦA CON NGƯỜI. SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC KIỂU QUAN HỆ SẢN XUẤT PHỤ THUỘC VÀO TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. C) PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT: PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT LÀ CÁCH THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC NHỮNG CỦA CẢI VẬT CHẤT (TƯ LIỆU SẢN XUẤT VÀ TƯ LIỆU SINH HOẠT) CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TRONG NHỮNG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ NHẤT ĐỊNH CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI. TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 6 MỖI XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẶC TRƯNG BẰNG MỘT PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT NHẤT ĐỊNH. PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT ĐÓNG VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC MẶT CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI: KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI. SỰ THAY THẾ KẾ TIẾP NHAU CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TRONG LỊCH SỬ QUYẾT ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI TỪ THẤP ĐẾN CAO. PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CHÍNH LÀ SỰ THỐNG NHẤT VÀ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở MỘT TRÌNH ĐỘ NHẤT ĐỊNH VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TƯƠNG ỨNG. 2 - QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: A) SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUYẾT ĐỊNH VÀ LÀM THAY ĐỔI QUAN HỆ SẢN XUẤT: LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT LÀ HAI MẶT CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT, CHÚNG TỒN TẠI KHÔNG TÁCH RỜI NHAU, TÁC ĐỘNG QUA LẠI LẪN NHAU MỘT CÁCH BIỆN CHỨNG, TẠO THÀNH QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT (QUY LUẬT CƠ BẢN NHẤT CỦA SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN XÃ HỘI). SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUYẾT ĐỊNH VÀ LÀM THAY ĐỔI QUAN HỆ SẢN XUẤT CHO PHÙ HỢP VỚI NÓ. KHI MỘT PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT MỚI RA ĐỜI, KHI ĐÓ QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 7 TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ MỘT TRẠNG THÁI MÀ TRONG ĐÓ QUAN HỆ SẢN XUẤT LÀ “HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN” CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. TRONG TRẠNG THÁI ĐÓ, TẤT CẢ CÁC MẶT CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT ĐỀU “TẠO ĐỊA BÀN ĐẦY ĐỦ” CHO LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN. ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ, NÓ TẠO ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ KẾT HỢP MỘT CÁCH TỐI ƯU GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI TƯ LIỆU SẢN XUẤT VÀ DO ĐÓ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CÓ CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN HẾT KHẢ NĂNG CỦA NÓ. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐẾN MỘT TRÌNH ĐỘ NHẤT ĐỊNH LÀM CHO QUAN HỆ SẢN XUẤT TỪ CHỖ PHÙ HỢP TRỞ THÀNH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. KHI ĐÓ, QUAN HỆ SẢN XUẤT TRỞ THÀNH “XIỀNG XÍCH” CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, KÌM HÃM LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TẤT YẾU DẪN ĐẾN THAY THẾ QUAN HỆ SẢN XUẤT CŨ BẰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT MỚI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN MỚI CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐỂ THÚC ĐẨY LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN. THAY THẾ QUAN HỆ SẢN XUẤT CŨ BẰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT MỚI CŨNG CÓ NGHĨA LÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CŨ MẤT ĐI, PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT MỚI RA ĐỜI THAY THẾ. B) QUAN HỆ SẢN XUẤT CÓ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI VÀ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 8 LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUYẾT ĐỊNH QUAN HỆ SẢN XUẤT, NHƯNG QUAN HỆ SẢN XUẤT KHÔNG HOÀN TOÀN THỤ ĐỘNG MÀ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. QUAN HỆ SẢN XUẤT CÓ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÌ NÓ QUY ĐỊNH MỤC ĐÍCH CỦA SẢN XUẤT, TÁC ĐỘNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA CON NGƯỜI TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT, ĐẾN TỔ CHỨC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI, ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ DO ĐÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN. NGƯỢC LẠI QUAN HỆ SẢN XUẤT LỖI THỜI, LẠC HẬU HOẶC “TIÊN TIẾN” HƠN MỘT CÁCH GIẢ TẠO SO VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT SẼ KÌM HÃM SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. KHI QUAN HỆ SẢN XUẤT KÌM HÃM SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, THÌ THEO QUY LUẬT CHUNG, QUAN HỆ SẢN XUẤT CŨ SẼ ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT MỚI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐỂ THÚC ĐẨY LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN. QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ QUY LUẬT PHỔ BIẾN TÁC ĐỘNG TRONG TOÀN BỘ TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ NHÂN LOẠI. SỰ THAY THẾ, PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ NHÂN LOẠI TỪ CHẾ ĐỘ CÔNG XÃ NGUYÊN THUỶ, QUA CHẾ ĐỘ CHIẾM HỮU TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh 9 NÔ LỆ, CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN, CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ ĐẾN XÃ HỘI CỘNG SẢN TƯƠNG LAI LÀ DO SỰ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÁC QUY LUẬT XÃ HỘI, TRONG ĐÓ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ QUY LUẬT CƠ BẢN NHẤT. II/VẬN DỤNG QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM: NỀN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA LÀ NỀN KINH TẾ ĐANG THỰC HIỆN NHỮNG CUỘC CẢI BIẾN CÁCH MẠNG TOÀN DIỆN VÀ SÂU SẮC TRÊN MỌI LĨNH VỰC KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI. TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ ĐÓ LÀ VIỆC CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT CŨ, XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GẮN LIỀN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ, PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, TỪNG BƯỚC CHUYỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN, SẢN XUẤT NHỎ LÀ CHỦ YẾU LÊN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. TRONG NỀN KINH TẾ QUÁ ĐỘ, KINH TẾ NHÀ NƯỚC PHẢI GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO VÀ CÙNG VỚI KINH TẾ HỢP TÁC LÀM [...]... BẢN QUAN HỆ SẢN XUẤT CHO PHÙ HỢP VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐANG PHÁT TRIỂN ĐIỀU NÀY PHÙ HỢP VỚI QUÁ TRÌNH ĐI TỪ SẢN XUẤT NHỎ LÊN SẢN XUẤT LỚN CỦA VIỆT NAM CHÚNG TA ĐÃ VẬN DỤNG HỢP LÝ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO THỰC TẠI Ở VIỆT NAM TUY VẬY, THỰC TẾ ĐẶT RA VẤN ĐỀ NAN GIẢI LÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ PHÁT TRIỂN TRÌNH ĐỘ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÓ SỰ QUẢN LÝ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI, GẮN LIỀN VỚI XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT MỚI CHO PHÙ HỢP TRÊN CẢ BA MẶT: SỞ HỮU, QUẢN LÝ VÀ PHÂN PHỐI 2 - NHỮNG THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: TRONG NHỮNG NĂM QUA, ĐẢNG VÀ TOÀN DÂN TA ĐÃ NỖ LỰC PHẤN ĐẤU VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU QUAN TRỌNG: MỘT LÀ, KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG KHÁ TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC... XUẤT TIẾN BỘ, PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CAO, QUỐC PHÒNG, AN NINH VỮNG CHẮC, DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH ĐẠI HỘI VIII CŨNG XÁC ĐỊNH RÕ, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN DÂN TA LÀ TẬP TRUNG MỌI LỰC LƯỢNG, TRANH THỦ THỜI CƠ, ĐỐI MẶT VỚI THÁCH THỨC, ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI MỘT CÁCH TOÀN DIỆN VÀ ĐỒNG BỘ; TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NỀN KINH... CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ QUY LUẬT PHỔ BIẾN, TÁC ĐỘNG KHÔNG CHỈ TỚI MỘT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI NÀO ĐÓ, MÀ TÁC ĐỘNG TỚI TOÀN BỘ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN LOẠI Ở VIỆT NAM, VIỆC DUY TRÌ TỒN TẠI NHIỀU THÀNH PHẦN KINH TẾ LÀ MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN THỂ HIỆN CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN CỦA NHÀ NƯỚC... THẾ LỰC THÙ ĐỊCH THƯỜNG XUYÊN TÌM CÁCH PHÁ HOẠI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN TA” THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÀ THỜI KỲ LỊCH SỬ MÀ BẤT CỨ MỘT QUỐC GIA NÀO ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CŨNG ĐỀU PHẢI TRẢI QUA, NGAY CẢ ĐỐI VỚI NHỮNG NƯỚC ĐÃ CÓ NỀN KINH TẾ RẤT PHÁT TRIỂN, BỞI LẼ, Ở CÁC NƯỚC NÀY, TUY LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐÃ PHÁT TRIỂN CAO NHƯNG VẪN CÒN CẦN PHẢI CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT... VỐN VỚI THU HÚT CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI B) ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ, ỨNG DỤNG NHANH TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐẨY MẠNH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI: PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI LÀ CƠ SỞ CHUNG CỦA SẢN XUẤT VÀ TRAO ĐỔI HÀNG HOÁ VÌ VẬY, ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HOÁ, PHẢI ĐẨY MẠNH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ 23 TiÓu luËn TriÕt häc Lª Quang Minh HỘI NHƯNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG... SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA NƯỚC TA CÒN THẤP SO VỚI KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI (NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC TA CHỈ BẰNG 30% MỨC TRUNG BÌNH CỦA THẾ GIỚI) - KẾT CẤU HẠ TẦNG NHƯ HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG, BẾN CẢNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC … CÒN LẠC HẬU, KÉM PHÁT TRIỂN (MẬT ĐỘ ĐƯỜNG GIAO THÔNG/KM BẰNG 1% VỚI MỨC TRUNG BÌNH CỦA THẾ GIỚI; TỐC ĐỘ TRUYỀN THÔNG TRUNG BÌNH CẢ NƯỚC CHẬM HƠN CỦA THẾ GIỚI... SỨC LAO ĐỘNG CÓ TỔ CHỨC ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SỰ DI CHUYỂN SỨC LAO ĐỘNG THEO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC - XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG VỐN, TỪNG BƯỚC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỂ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN VÀO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT - QUẢN LÝ CHẶT CHẼ ĐẤT ĐAI VÀ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN, THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HOÀN... NHƯNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG DO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUY T ĐỊNH, CHO NÊN MUỐN MỞ RỘNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI, CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT CỦA NỀN SẢN XUẤT LỚN HIỆN ĐẠI CON ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ CỦA NƯỚC TA CẦN VÀ CÓ THỂ RÚT NGẮN THỜI GIAN SO VỚI CÁC NƯỚC ĐI TRƯỚC, VỪA CÓ NHỮNG BƯỚC TUẦN... luËn TriÕt häc Lª Quang Minh TRƯỜNG, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ DƯỚI NHIỀU HÌNH THỨC ĐA DẠNG, TRONG ĐÓ HỢP TÁC XÃ LÀ NÒNG CỐT NHÀ NƯỚC CẦN GIÚP ĐỠ HỢP TÁC XÃ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THỰC HIỆN TỐT VIỆC CHUYỂN ĐỔI HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ KHUYẾN KHÍCH KINH TẾ CÁ THỂ, TIỂU CHỦ PHÁT TRIỂN Ở CẢ THÀNH . ĐỘ NHẤT ĐỊNH VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TƯƠNG ỨNG. 2 - QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: A) SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. THÀNH QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT (QUY LUẬT CƠ BẢN NHẤT CỦA SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN XÃ HỘI). SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG. CÔNG NGHỆ VÀ DO ĐÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận triết học: QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT docx, Tiểu luận triết học: QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT docx, Tiểu luận triết học: QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn