Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 7 ppsx

10 286 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 12:21

0 0 89,0 88,6 88,5 88,7 88,7±1,1 30 86,3 86,1 85,8 86,1 86,1±1,0 50 84,1 84,7 83,6 84,1 84,1±2,2 70 82,5 83,1 82,6 82,8 82,8±1,2 70 0 88,1 87,8 87,6 87,9 87,9±1,1 30 85,5 86,1 85,5 85,7 85,7±1,4 50 84,2 84,1 83,7 84,0 84,0±1,2 70 82,3 82,4 82,3 82,3 82,3±0,3 140 0 87,5 87,6 87,1 87,4 87,4±1,0 30 84,8 85,2 85,0 85,0 85,0±1,0 50 83,6 83,7 83,5 83,6 83,6±0,3 70 82,3 82,0 82,3 82,2 82,2±0,6 210 0 86,6 86,4 86,6 86,5 86,5±0,4 30 84,6 83,8 84,3 84,2 84,2±1,7 50 82,8 82,8 82,7 82,8 82,8±0,2 70 81,4 81,8 81,4 81,5 81,5±0.,9 Pc-6 Bảng 27. Sự thay đổi hàm lượng lipit (%) theo sự thay đổi của tỉ lệ tinh bột và GDL bổ sung vào sản phẩm Bảng 28. Sự thay đổi hàm lượng lipit trong sản phẩm theo sự thay đổi tỉ lệ trứng gà tươi và sữa bột vào sản phẩm Trứng (g/l) Sữa bột (g/l) Số lần lặp lại Lần 1 (%) Lần 2 (%) Lần 3 (%) Giá trị trung bình Khoảng tin cậy X tb ±Tδ với độ tin cậy 5% GDL (g/l) Tinh bột (%) Số lần thí nghiệm Lần1 Lần 2 Lần3 Giá trị trung bình Khoảng tin cậy X tb ± tδ với độ tin cậy 5% 1,6 0 2,08 1,95 1,97 2,00 2,00 ± 0,30 2 1,29 1,31 1,32 1,31 1,31 ± 0,06 4 1,35 1,23 1,30 1,29 1,36 ± 0,26 6 1,30 1,39 1,54 1,41 1,41 ± 0,52 8 1,10 1,12 1,16 1,13 1,13 ±0,13 1,8 0 2,09 1,93 2,13 2,05 2,05 ± 0,47 2 1,47 1,44 1,53 1,48 1,48 ± 0,22 4 1,26 1,25 1,29 1,27 1,27 ± 0,09 6 1,42 1,36 1,32 1,37 1,37 ± 0,22 8 1,40 1,37 1.33 1,37 1,37 ± 0,17 2 0 2,03 2,14 1,98 2,05 2,05 ± 0,34 2 1,78 1,79 1,83 1,80 1,8 0±0,13 4 1,56 1,605 1,62 1,59 1,59±0,13 6 1,60 1,56 1,44 1,53 1,53±0,34 8 1.57 1,52 1,51 1,53 1,53 ± 0,13 2,2 0 2,14 2,28 2,32 2,25 2,25 ± 0,39 2 1,78 1,66 1,97 1,81 1,81 ± 0,69 4 1,26 1,22 1,29 1,26 1,26 ± 0,13 6 1,20 1,18 1,15 1,18 1,18 ± 0,09 8 1,11 1,15 1,14 1,13 1,13 ± 0,09 Pc-7 0 0 1,42 1,43 1,42 1,40 1,40 ± 0,03 30 2,18 2,15 2,20 2,20 2,20 ± 0,13 50 2,05 1,96 1,97 1,99 1,99 ± 0,22 70 3,41 3,47 3,39 3,44 3,44 ± 0,17 70 0 1,80 1,79 1,81 1,80 1,80 ± 0,04 30 2,68 2,62 2,68 2,69 2,69 ± 0,34 50 2,76 2,87 2,83 2,82 2,82 ± 0,22 70 4,19 4,24 4,21 4,15 4,15 ± 0,47 140 0 2,69 2,77 2,74 2,74 2,74± 0,17 30 3,95 3,91 3,89 3,83 3,83 ± 0,52 50 3,77 3,83 3,82 3,74 3,74 ± 0,60 70 4,23 4,21 4,26 4,23 4,23 ± 0,13 210 0 3,37 3,47 3,00 3,57 3,57 ± 0,99 30 4,94 4,91 4,90 4,91 4.91 ± 0,07 50 4,95 6,03 5,10 4,99 4,99 ± 0,17 70 5,37 5,50 5,42 5,43 5,43 ± 0,30 Bảng 29. Sự thay đổi lực đo cấu trúc theo sự thay đổi tỉ lệ tinh bột và GDL bổ sung GDL (g/l) Tinh bột (%) D (mm) Số lần thí nghiệm Lần 1 (g/mm 2 ) Lần 2 (g/mm 2 ) Lần (g/mm 2 ) Giá trị Trung bình (g/mm 2 ) Khoảng tin cậy X tb ± tδ với độ tin cậy 5% 1.6 0 4 0,20 0,13 0,13 1,53 1,53 ± 0,17 2 4 1,13 1,20 1,00 1,50 1,50 ± 0,44 4 4 1,27 1,3 1,20 1,11 1,11± 0,28 6 4 1,60 1,87 1,73 1,73 1,73 ± 0,58 8 4 1,80 2,13 2,06 2,00 2,00 ± 0,75 Pc-8 1.8 0 4 0,30 0,40 0,30 0,33 0,33 ± 0,25 2 4 1,00 1,67 1,13 1,07 1,07± 0,28 4 4 1,20 1,40 1,33 1,31 1,31 ± 0,44 6 4 1,73 1,67 1,73 1,71 1,71 ± 0,13 8 4 2,00 1,27 2,20 2,04 2,04 ± 0,60 2 0 4 0,27 0,33 0,27 0,29 0,29 ± 0,15 2 4 1,27 1,27 1,20 1,25 1,25 ± 0,15 4 4 1,30 1,00 1,40 1,33 1,33 ± 0,01 6 4 2,00 2,13 2,00 2,04 2,04 ± 0,32 8 4 2,60 2,40 2,44 2,49 2,49 ± 0,44 2.2 0 4 0,13 0,13 0,20 0,15 0,15 ± 0,17 2 4 1,13 1,20 1,07 1,13 1,13 ± 0,28 4 4 1,33 1,67 1,46 1,49 1,49 ± 0,74 6 4 1,67 2,00 1.73 1,80 1,80 ± 0,76 8 4 2,67 2,47 2,60 2,58 2,58 ± 0,44 Bảng 30. Bảng lực đo cấu trúc của sản phẩm thay đổi theo lượng trứng và sữa bột bổ sung vào sản phẩm Trứng (g/l) Sữa bột (g/l) D (mm) Số lần thí nghiệm Lần 1 (g/mm 2 ) Lần 2 (g/mm 2) Lần (g/mm 2 ) Giá trị trung bình (g/mm 2 ) Khoảng tin cậy X tb ±tδ với độ tin cậy 5% 0 0 4 2,20 1,93 2,00 2,03 2.03 ± 0,66 30 4 3,13 3,27 3,20 3,20 3,20 ± 0,30 50 4 2,60 2,47 2,67 2,58 2,58 ± 0,44 70 4 2,00 1,86 2,20 2,02 2,02 ± 0,73 70 0 4 3,20 3,07 2,87 3,00 3,05 ± 0,71 30 4 3,10 3,00 2,80 2,97 2,97 ± 0,66 50 4 3,07 3,07 2,67 2,94 2.94 ± 0,99 70 4 2,47 2,87 2,58 2,64 2,64 ± 0,89 140 0 4 3,53 3,33 3,60 3,49 3,49 ± 0,60 30 4 3,33 3,20 3,47 3,27 3,27 ± 0,39 50 4 3,27 3,10 3,20 3,19 3,19 ± 0,37 70 4 3,20 3,33 3,40 3,31 3,31 ± 0,44 210 0 4 3,93 3,73 4,00 3,89 3,89 ± 0,60 30 4 3,27 3,40 3,49 3,39 3,39 ± 0,48 50 4 3,67 3,33 3,27 3,49 3,49 ± 0,75 70 4 3,47 3.10 3,28 3,28 3,28 ± 0,79 Pc-9 Bảng 31. Sự thay đổi hàm lượng đạm tổng (tính bằng %) trong sản phẩm khi thay đổi lượng tinh bột và GDL GDL (g/l) Tinh bột (%) Số lần thí nghiệm Lần 1 (%) Lần 2 (%) Lần 3 (%) Giá trị trung bình (g/mm 2 ) Khoảng tin cậy X tb ± Tδ với độ tin cậy 5% 1.6 0 3.02 3.05 3.06 3.04 3.04 ± 0.13 2 2.94 3.02 2.99 2.98 2.98 ± 0.17 4 3.19 3.11 3.19 3.16 3.16 ± 0.22 6 3.15 3.45 3.01 3.26 3.26 ± 0.95 8 3.15 3.11 3.20 3.09 3.09 ± 0.30 1.8 0 3.19 3.06 3.15 3.13 3.13 ± 0.26 2 3.06 3.02 3.11 3.06 3.06 ± 0.17 4 2.98 2.93 2.98 2.96 2.96 ± 0.13 6 2.93 2.80 2.84 2.86 2.86 ± 0.30 8 2.80 2.76 2.80 2.79 2.79 ± 0.09 2 0 3.19 3.15 3.24 3.19 3.19 ± 0.17 2 3.11 3.19 2.24 3.18 3.18 ± 0.30 4 3.06 2.98 3.02 3.02 3.02 ± 0.17 6 2.67 2.54 2.63 2.62 2.62 ± 0.17 8 2.58 2.45 2.54 2.52 2.52 ± 0.30 2.2 0 2.98 2.89 2.98 2.95 2.95 ± 0.22 2 2.71 2.63 2.58 2.64 2.64 ± 0.30 4 2.89 2.88 2.98 2.92 2.92 ± 0.22 6 3.15 3.11 3.15 3.13 3.13 ± 0.10 8 3.06 2.98 3.02 3.02 3.02± 0.17 Pc-10 Bảng 32. Sự thay đổi hàm lượng đạm (tính bằng %) theo tỉ lệ trứng gà tươi và sữa bột Tỉ lệ trứng (g/l) Tỉ lệ sữa bột (g/l) Số lần thí nghiệm Lần1 (%) Lần 2 (%) Lần3 (%) Giá trị trung bình (%) Khoảng tin cậy X tb ± Tδ với độ tin cậy 5% 0 0 3,06 3,06 3,11 3,08 3,08± 0,129 30 3,15 3,24 3,33 3,24 3,24 ± 0,39 50 3,15 3,19 3,24 3,20 3,20 ± 0,19 70 3,76 3,59 3,63 3,66 3,66 ± 0,39 70 0 4,03 4,20 4,16 4,13 4,13 ± 0,39 30 4,38 4,29 4,20 4,29 4,29 ± 0,39 50 3,85 3,94 3,93 3,91 3,91± 0,22 70 4,20 4,29 4,16 4,22 4,22 ± 0,30 140 0 4,51 4,55 4,46 4,51 4,51 ± 0,19 30 4,73 4,64 4,55 4,64 4,64 ± 0,39 50 4,38 4,20 4,46 4,35 4,35 ± 0,56 70 4,55 4,29 4,46 4,43 4,43 ± 0,56 210 0 4,55 4,64 4,55 4,58 4,58 ± 0,22 30 4,38 4,20 4,24 4,27 4,27 ± 0,39 50 4,28 4,64 4,46 4,61 4,61 ± 0,56 70 4,90 4,81 4,86 4,86 4,86 ± 0,19 Pc-11 Bảng 33. Sự biến đổi NH 3 trong sản phẩm sau 7 ngày bảo quản Thời gian bảo quản (ngày) Mẫu không bổ sung trứng sữa Mẫu có bổ sung trứng, sữa bột lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 1 0,09 0,09 0,09 0,09 2 0,09 0,09 0,09 0,09 3 0,09 0,08 0,09 0,09 4 0,09 0,08 0,09 0.085 5 0,09 0,09 0,09 0,085 6 0,09 0,09 0,09 0,09 7 0,08 0,09 0,09 0,09 8 0,09 0,09 0,1 0,11 9 0,08 0,09 0,11 0,1 10 0,09 0.09 0,14 0,14 Pc-12 Bảng 34. Sự biến đổi acid (%) trong sản phẩm sau 10 ngày bảo quản (tính theo acilactic) Bảng 35. Kết quả thống kê ảnh hưởng của lương GDL đến cấu trúc sản phẩm thời gian bảo quản (ngày) Mẫu có bổ sung tinh bột Mẫu có bổ sung tinh bột, trứng, sữa bột lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 1 0,25 0,25 0,24 0.23 2 0,22 0,25 0,33 0,35 3 0,25 0,23 0,30 0,30 4 0,25 0,24 0,28 0,31 5 0,23 0,23 0,36 0,36 6 0,24 0,25 0,21 0,22 7 0,24 0,24 0,20 0,20 8 0,24 0,24 0,27 0,28 9 0.25 0,23 0,35 0,39 10 0,24 0,21 0,25 0,25 Pc-13 Analysis of Variance for cau truc - Type III Sums of Squares Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value MAIN EFFECTS A:ti le GDL_gram t 36.459 3 12.153 4.67 0.0031 B:ti le tinh bot _ 418.979 4 104.745 40.23 0.0000 RESIDUAL 1541.33 592 2.6036 TOTAL (CORRECTED) 1996.72 599 All F-ratios are based on the residual mean square error. Multiple Range Tests for cau truc by ti le GDL_gram trong mot lit Method: 95.0 percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups 1.6 150 5.04667 X 1.8 150 5.14523 X 2.2 150 5.20667 X 2 150 5.68667 X Contrast Difference +/- Limits 1.6 - 1.8 -0.098559 0.365927 1.6 - 2 *-0.64 0.365927 1.6 - 2.2 -0.16 0.365927 1.8 - 2 *-0.541441 0.365927 1.8 - 2.2 -0.061441 0.365927 2 - 2.2 *0.48 0.365927 * denotes a statistically significant difference. Bảng 36. Kết quả thống kê ảnh hưởng của lượng tinh bột bổ sung đến cấu trúc sản phẩm Pc-14 Analysis of Variance for cau truc - Type III Sums of Squares Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value MAIN EFFECTS A:ti le tinh bot _ 418.979 4 104.745 40.23 0.0000 B:ti le GDL_gram t 36.459 3 12.153 4.67 0.0031 RESIDUAL 1541.33 592 2.6036 TOTAL (CORRECTED) 1996.72 599 All F-ratios are based on the residual mean square error. Table of Least Squares Means for cau truc with 95.0 Percent Confidence Intervals Stnd. Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit GRAND MEAN 600 5.27131 ti le tinh bot _phan tram 0 120 3.93333 0.147298 3.64404 4.22262 2 120 5.125 0.147298 4.83571 5.41429 4 120 4.98333 0.147298 4.69404 5.27262 6 121 6.2655 0.146691 5.97741 6.5536 8 119 6.04936 0.147919 5.75885 6.33987 ti le GDL_gram trong mot lit 1.6 150 5.04667 0.131747 4.78792 5.30542 1.8 150 5.14523 0.131755 4.88646 5.40399 2 150 5.68667 0.131747 5.42792 5.94542 2.2 150 5.20667 0.131747 4.94792 5.46542 The StatAdvisor Multiple Range Tests for cau truc by ti le tinh bot _phan tram Method: 95.0 percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups 0 120 3.93333 X 4 120 4.98333 X 2 120 5.125 X 8 119 6.04936 X 6 121 6.2655 X Contrast Difference +/- Limits 0 - 2 *-1.19167 0.409119 0 - 4 *-1.05 0.409119 0 - 6 *-2.33217 0.408273 0 - 8 *-2.11603 0.409978 2 - 4 0.141667 0.409119 2 - 6 *-1.1405 0.408273 2 - 8 *-0.924361 0.409978 4 - 6 *-1.28217 0.408273 4 - 8 *-1.06603 0.409978 6 - 8 0.216144 0.409133 * denotes a statistically significant difference. Bảng 37. Kết qủa thống kê ảnh hưởng của lượng GDL Sử dụng đến độ mịn sản phẩm Pc-15 . acilactic) Bảng 35. Kết quả thống kê ảnh hưởng của lương GDL đến cấu trúc sản phẩm thời gian bảo quản (ngày) Mẫu có bổ sung tinh bột Mẫu có bổ sung tinh bột, trứng, sữa bột lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 1. 0,34 50 2 ,76 2, 87 2,83 2,82 2,82 ± 0,22 70 4,19 4,24 4,21 4,15 4,15 ± 0, 47 140 0 2,69 2 ,77 2 ,74 2 ,74 2 ,74 ± 0, 17 30 3,95 3,91 3,89 3,83 3,83 ± 0,52 50 3 ,77 3,83 3,82 3 ,74 3 ,74 ± 0,60 70 4,23 4,21. 84,2 84,2±1 ,7 50 82,8 82,8 82 ,7 82,8 82,8±0,2 70 81,4 81,8 81,4 81,5 81,5±0.,9 Pc-6 Bảng 27. Sự thay đổi hàm lượng lipit (%) theo sự thay đổi của tỉ lệ tinh bột và GDL bổ sung vào sản phẩm Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 7 ppsx, Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 7 ppsx, Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG TINH BỘT, TRỨNG VÀ SỮA BỘT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀU HỦ MỀM part 7 ppsx, 2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ trứng và sữa bột bổ sung đến chất lượng sản phẩm, CHƯƠNG 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn