Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx

47 492 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 19:22

Cl 2 nCH CH  , o xt t  2 ( ) n CH CH    Cl Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME I. NỘI DUNG LÝ THUYẾT POLIME VẬT LIỆU POLIME I-KHÁI NIỆM : Polime hay hợp chất cao phân tử là những hợp chất có PTK lớn do nhiều đơn vị cơ sở gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên. Ví dụ: 2 2 ( ) n CH CH CH CH      n: hệ số polime hóa (độ polime hóa) II-TÍNH CHẤT HÓA HỌC: -Phản ứng phân cắt mạch polime. -Phản ứng giữ nguyên mạch polime. -Phản ứng tăng mạch polime. III-ĐIỀU CHẾ POLIME : 1- Phản ứng trùng hợp : Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương nhau thành phân tử lớn (polime). -Điều kiện :Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội ( liên kết đôi hoặc vòng kém bền có thể mở ra ) -TD: , 2 2 2 2 ( ) o xt t n nCH CH CH CH      2- Phản ứng trùng ngưng : Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như 2 H O ). -Điều kiện : Monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng . -TD: A. Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. Một số chất polime được làm chất dẻo 1. Polietilen (PE). , 2 2 2 2 ( ) o xt t n nCH CH CH CH      2. Polivinyl clorua (PVC). 3. Poli(metyl metacrylat). Thủy tinh hữu cơ COOCH 3 (-CH 2 -C-) n CH 3 . 4. Poli(phenol-fomanđehit) (PPF) -Có 3 dạng: nhựa novolac, rezol, rezit. B. Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định. Tơ thiên nhiên ( bông , len .tơ tằm ) -Tơ tổng hợp -Tơ poliamit (nilon, capron ) Tơ hóa học -Tơ vinylic thế ( nitron) -Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo ) (Tơ visco , tơ xenlulozơ axetat…) *MỘT SỐ TƠ TỔNG HỢP THƯỜNG GẶP : 1. Tơ nilon – 6,6. (tơ tổng hợp)  thuộc loại poliamit. 2. Tơ nitron. (tơ tổng hợp) CN 2 nCH CH  ' , o ROOR t  2 ( ) n CH CH    CN TƠ n HOOC-C 6 H 4- COOH + nHOCH 2 – CH 2 - OH t 0 ( CO-C 6 H 4 -CO-OC 2 H 4- O ) n + 2n H 2 O Acrilonitrin poliacrilonitrin C. Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi. 1. Cao su thiên nhiên: Cao su isopren 2.Cao su tổng hợp. -Cao su buna : 2 2 ( ) n CH CH CH CH      -Cao su buna –S : ( CH 2 -CH=CH-CH 2 -CH-CH 2 ) C 6 H 5 -Cao su buna – N : ( CH 2 -CH=CH-CH 2 -CH-CH 2 ) CN D. Kéo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn khác nhau. Keo dán epoxi, Keo dán ure-fomanđehit, nhựa vá săm II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP: + Dạng 1: Tính khối lượng monome hoặc polime tạo thành với hiệu suất phản ứng Câu 1: Từ 4 tấn C 2 H 4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%) A. 2,55 B. 2,8 C. 2,52 D.3,6 Câu 2: Sau khi trùng hợp 1 mol etilen thì thu được sản phẩm có phản ứng vừa đủ với 16 gam brom. Hiệu suất phản ứng và khối lượng polime thu được là A. 80% ; 22,4 gam. B. 90% ; 25,2 gam. C. 20% ; 25,2 gam. D. 10%; 28 gam. Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH 4  C 2 H 2  C 2 H 3 Cl  PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m 3 khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V là (biết CH 4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên, hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. 224,0. B. 448,0. C. 286,7. D. 358,4. + Dạng 2: Tính số mắt xích trong polime Câu 1: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là A. 12.000 B. 15.000 3 CH 2 2 ( ) n CH C CH CH      C. 24.000 D. 25.000 Câu 2: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000 Câu 3: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 u và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 u. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114. Câu 4: Một loại polietylen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietylen đó xấp xỉ A. 1230 B. 1529 C. 920 D. 1786 Câu 5: Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Vậy X là A. PE. B. PP. C. PVC D. Teflon. III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là A. (-CH 2 -CHCl-) 2 . B. (-CH 2 -CH 2 -) n . C. (-CH 2 -CHBr-) n . D. (-CH 2 -CHF-) n . Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. isopren. C. propen. D. toluen. Câu 3: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propan. B. propen. C. etan. D. toluen. Câu 4: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng A. nhiệt phân. B. trao đổi. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. Câu 5: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng A. trao đổi. B. nhiệt phân. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. Câu 6: Tên gọi của polime có công thức (-CH 2 -CH 2 -)n là A. polivinyl clorua. B. polietilen. C. polimetyl metacrylat. D. polistiren. Câu 7: Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)? A. CH 2 =CH-COOCH 3 . B. CH 2 =CH-OCOCH 3 . C. CH 2 =CH-COOC 2 H 5 . D. CH 2 =CH-CH 2 OH. Câu 8: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A. CH 3 -CH 2 -Cl. B. CH 3 -CH 3 . C. CH 2 =CH-CH 3 . D. CH 3 -CH 2 -CH 3 . Câu 9: Monome được dùng để điều chế polietilen là A. CH 2 =CH-CH 3 . B. CH 2 =CH 2 . C. CH≡CH. D. CH 2 =CH-CH=CH 2 . Câu 10: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 11: Cho các polime sau: (-CH 2 – CH 2 -) n ; (- CH 2 - CH=CH- CH 2 -) n ; (- NH-CH 2 -CO-) n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH 2 =CHCl, CH 3 -CH=CH-CH 3 , CH 3 - CH(NH 2 )- COOH. B. CH 2 =CH 2 , CH 2 =CH-CH= CH 2 , NH 2 - CH 2 - COOH. C. CH 2 =CH 2 , CH 3 - CH=C= CH 2 , NH 2 - CH 2 - COOH. D. CH 2 =CH 2 , CH 3 - CH=CH-CH 3 , NH 2 - CH 2 - CH 2 - COOH. Câu 12: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH 2 ) 6 -NH-OC-(CH 2 ) 4 -CO-] n (2) [-NH-(CH 2 ) 5 -CO-] n (3) [C 6 H 7 O 2 (OOC-CH 3 ) 3 ] n . Tơ nilon-6,6 là A. (1). B. (1), (2), (3). C. (3). D. (2). Câu 13: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCOOH trong môi trường axit. B. CH 3 CHO trong môi trường axit. C. CH 3 COOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 14: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C 2 H 5 COO-CH=CH 2 . B. CH 2 =CH-COO-C 2 H 5 . C. CH 3 COO-CH=CH 2 . D. CH 2 =CH-COO-CH 3 . Câu 15: Nilon–6,6 là một loại A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco. Câu 16: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . B. CH 2 =CHCOOCH 3 . C. C 6 H 5 CH=CH 2 . D. CH 3 COOCH=CH 2 . Câu 17: Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A. trao đổi. B. oxi hoá - khử. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. Câu 18: Công thức cấu tạo của polibutađien là A. (-CF 2 -CF 2 -)n. B. (-CH 2 -CHCl-)n. C. (-CH 2 -CH 2 -)n. D. (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -)n. Câu 19: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. tơ tằm. B. tơ capron. C. tơ nilon-6,6. D. tơ visco. Câu 20: Monome được dùng để điều chế polipropilen là A. CH 2 =CH-CH 3 . B. CH 2 =CH 2 . C. CH≡CH. D. CH 2 =CH-CH=CH 2 . Câu 21: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. tơ visco. B. tơ nilon-6,6. C. tơ tằm. D. tơ capron. Câu 22: Tơ lapsan thuộc loại A. tơ poliamit. B. tơ visco. C. tơ polieste. D. tơ axetat. Câu 23: Tơ capron thuộc loại A. tơ poliamit. B. tơ visco. C. tơ polieste. D. tơ axetat. Câu 24: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. D. H2N-(CH2)5-COOH. Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  Cao su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH 3 CH 2 OH và CH 3 CHO. B. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . C. CH 2 CH 2 OH và CH 3 -CH=CH-CH 3 . D. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH-CH=CH 2 . Câu 26: Cao su buna được tạo thành từ buta-1,3-đien bằng phản ứng A. trùng hợp B. trùng ngưng C. cộng hợp D. phản ứng thế Câu 27: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên A. ( C 5 H 8 ) n B. ( C 4 H 8 ) n C. ( C 4 H 6 ) n D. ( C 2 H 4 ) n Câu 28: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là : A. glyxin. B. axit terephtaric. C. axit axetic D. etylen glycol. Câu 29: Tơ nilon -6,6 thuộc loại A. tơ nhân tạo. B. tơ bán tổng hợp. C. tơ thiên nhiên. D. tơ tổng hợp. Câu 30: Tơ visco không thuộc loại A. tơ hóa họC. B. tơ tổng hợp. C. tơ bán tổng hợp. D. tơ nhân tạo. Câu 31. Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là A. tơ visco. B. tơ capron. C. tơ nilon -6,6. D. tơ tằm. Câu 32. Teflon là tên của một polime được dùng làm A. chất dẻo. B. tơ tổng hợp. C. cao su tổng hợp. D. keo dán. Câu 33: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. PVC. B. nhựa bakelit. C. PE. D. amilopectin. Câu 34: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin C. trùng hợp từ caprolactan B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D. trùng ngưng từ caprolactan Câu 39: Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp ? A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin. B. tơ capron từ axit -amino caproic. C. tơ nilon-6,6 từ hexametilen diamin và axit adipic. D. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtaliC. Câu 40: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét? A. Tơ capron B. Tơ nilon -6,6 C. Tơ capron D. Tơ nitron. Câu 41: Cho các hợp chất: (1) CH 2 =CH-COOCH 3 ; (2) HCHO ; (3) HO-(CH 2 ) 6 -COOH; (4) C 6 H 5 OH; (5) HOOC-(CH 2 )-COOH; (6) C 6 H 5 -CH=CH 2 ; (7) H 2 N-(CH 2 ) 6 -NH 2 . Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng ngưng? A. 1, 2, 6 B. 5, 7 C. 3, 5, 7 D. 2, 3, 4, 5, 7 Câu 42: Poli (vinylancol) là: A. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp CH 2 =CH(OH) B. Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân poli(vinyl axetat ) trong môi trường kiềm C. Sản phẩm của phản ứng cộng nước vào axetilen D. Sản phẩm của phản ứng giữa axit axetic với axetilen Câu 43: Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp? A. Cao su clopren B. Cao su isopren C. Cao su buna D. Cao su buna-N Câu 44: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của monome A. Buta- 1,2-đien B. Buta- 1,3-đien C. 2- metyl buta- 1,3-đien D. Buta- 1,4-đien Câu 45: Polime (-CH 2 – CH(CH 3 ) - CH 2 – C(CH 3 ) = CH - CH 2 -) n được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome A. CH 2 = CH - CH 3 và CH 2 = C(CH 3 ) - CH 2 - CH = CH 2 B. CH 2 = C(CH 3 ) - CH = CH 2 C. CH 2 = CH - CH 3 D. CH 2 = CH - CH 3 và CH 2 = C(CH 3 ) - CH = CH 2 Câu 46: Chỉ rõ monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi poli propilen (P.P) A. CH 2 = CH - CH 3 B. (- CH 2 - CH 2 - )n C. CH 2 = CH 2 D. (- CH 2 – CH(CH 3 ) -)n Câu 47: Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng? A. CH 2 =CH-Cl và CH 2 =CH-OCO-CH 3 B. CH 2 =CH - CH=CH 2 và CH 2 =CH-CN C. H 2 N-CH 2 -NH 2 và HOOC-CH 2 -COOH D. CH 2 =CH - CH=CH 2 và C 6 H 5 -CH=CH 2 Câu 48: Tơ nilon- 6,6 là A. Poliamit của axit ađipicvà hexametylenđiamin B. Poliamit của axit ω - aminocaproic C. Hexacloxiclohexan D. Polieste của axit ađipic và etilen glicol Câu 49: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế theo sơ đồ: X  Y  Z  PVC. chất X là: A. etan B. butan C. metan D. propan Câu 50: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 , C 6 H 5 CH=CH 2 . B. CH 2 =CH-CH=CH 2 , C 6 H 5 CH=CH 2 . C. CH 2 =CH-CH=CH 2 , lưu huỳnh. D. CH 2 =CH-CH=CH 2 , CH 3 -CH=CH 2. Câu 51: Cao su được sản xuất từ sản phẩm trùng hợp của buta-1,3- đien với CN-CH=CH 2 có tên gọi thông thường là A. cao su Buna. B. cao su Buna-S. C. cao su Buna- N. D. cao su cloropren. Câu 52: Chất hoặc cặp chất dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng là A. phenol và fomanđehit B. buta-1,3-đien và stiren. C. axit ađipic và hexametilenđiamin D. axit ε-aminocaproic Câu 53: Polime thiên nhiên: tinh bột (C 6 H 10 O 5 )n; cao su isopren (C 5 H 8 ) n ; tơ tằm (-NH-R-CO-) n . Polime có thể được coi là sản phẩm trùng ngưng là A. tinh bột (C 6 H 10 O 5 ) B. tinh bột (C 6 H 10 O 5 ); cao su isopren (C 5 H 8 ) n . C. cao su isopren (C 5 H 8 ) n D. tinh bột (C 6 H 10 O 5 ); tơ tằm (-NH-R-CO-) n Câu 54: Đặc điểm cấu tạo của các phân tử nhỏ (monome) tham gia phản ứng trùng hợp là A. phải là hiđrocacbon B. phải có 2 nhóm chức trở lên C. phải là anken hoặc ankađien. D. phải có một liên kết đôi hoặc vòng no không bền. CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN CẤU TẠO KIM LOẠI I. LÝ THUYẾT 1. Vị trí kim loại trong bảng tuần hoàn - Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ Bo) và một phần nhóm IVA, VA, VIA - Các nhóm B (từ IB đến VIIIB) - Họ lantan và họ actini 2. Cấu tạo của kim loại a. Cấu tạo nguyên tử Đặc điểm cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại: có 1, 2 hoặc 3 e b. Cấu tạo tinh thể - Ở nhiệt độ thường các kim loại ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể (riêng Hg ở thể lỏng) - Mạng tinh thể kim loại gồm có: + Nguyên tử kim loại + Ion kim loại + Electron hóa trị (hay e tự do) - Ba kiểu mạng tinh thể kim loại phổ biến + Mạng tinh thể lục phương có độ đặc khít 74% (Be, Mg, Zn) + Mạng tinh thể lập phương tâm diện có độ đặc khít 74% (Cu, Ag, Au, Al) + Mạng tinh thể lập phương tâm khối có độ đặc khít 68% (Li, Na, K, V, Mo) c. Liên kết kim loại Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử kim loại và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các e tự do [...]... dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A I, II và III B I, II và IV C I, III và IV D II, III và IV Câu 7: Trong hợp kim Al – Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni Thành phần % về khối lượng của hợp kim này: A 81% Al và 19% Ni B 82% Al và 18% Ni C 83% Al và 17% Ni D 84% Al và 16% Ni Câu 8: Dung dịch FeSO4 có lẫn CuSO4 Để loại bỏ CuSO4 có thể ngâm vào dung dịch trên kim loại... CuO C Fe, Ni, Sn D Hg, Na, Ca Câu 21: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng trên xảy ra A sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu B sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+ C sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu D sự oxi hóa Fe và sự 2+ khử Cu Câu 22: Cặp chất khơng xảy ra phản ứng hố học là A Cu + dung dịch FeCl3 B Fe + dung dịch HCl C Fe + dung dịch FeCl3 D Cu + dung dịch FeCl2 Câu 23: Cho kim loại M tác dụng... Al, 31% Cu Câu 28: Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1, 3125 Giá trị của m là A 0,56 gam B 1 ,12 gam C 11,2 gam D 5,6 gam Câu 29: Cho 60 gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong dung dịch HNO3 lỗng dư thu được 13,44 lit khí NO (đkc, sản phẩm khử duy nhất) Phần % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp là: A... 3,36 lít Câu 32: Cho 5 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào dung dịch HCl dư thu 3,36 lít H2 ở đktc Phần trăm Al theo khối lượng ở hỗn hợp đầu là A 27% B 51% C 64% D 54% Câu 33: Hồ tan hồn tồn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là A 21,95% B 78,05% C 68,05% D 29,15% Câu 34: Cho... điện hóa B Fe bị ăn mòn điện hóa C Fe bị ăn mòn hóa học D Sn bị ăn mòn hóa học Câu 4: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép bằng phương pháp điện hóa người ta dùng kim loại nào? A Cu B Pb C Zn D Sn Câu 5: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe ngun chất Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hố là A 0 B 1 C 2 D 3 Câu 6: Cho các hợp kim... phóng kim loại Cu là A Al và Fe B Fe và Au C Al và Ag D Fe và Ag Câu 8: Cặp chất khơng xảy ra phản ứng là A Fe + Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Zn + Fe(NO3)2 D Ag + Cu(NO3)2 Câu 10: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch A NaCl lỗng B H2SO4 lỗng C HNO3 lỗng D NaOH lỗng Câu 11: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch A FeSO4 B AgNO3 C KNO3 D HCl Câu 12: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác... được với A Ag B Fe C Cu D Zn Câu 13: Để hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A HCl B AlCl3 C AgNO3 D CuSO4 Câu 14: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là A CuSO4 và HCl B CuSO4 và ZnCl2 C HCl và CaCl2 D MgCl2 và FeCl3 Câu 15: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là A 1 B 2 C 3 D 4 Câu 16: Dung dịch muối nào...II MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số electron lớp ngồi cùng của các ngun tử kim loại thuộc nhóm IIA là A 3 B 2 C 4 D 1 Câu 2: Số electron lớp ngồi cùng của các ngun tử kim loại thuộc nhóm IA là A 3 B 2 C 4 D 1 Câu 3: Cơng thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là A R2O3 B RO2 C R2O D RO Câu 4: Cơng thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là A R2O3 B RO2 C R2O D RO Câu 5: Cấu hình electron... chảy c Công thức Faraday: Với: t: thời gian (s) n: số e trao đổi A: ngun tử khối I: cường độ dòng điện (A) F = 96500 ( hằng số Faraday) m: khối lượng kim loại giải phóng II MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM A TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT Câu 1: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất A bị khử B nhận proton C bị oxi hố D cho proton Câu 2: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người... Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch A AgNO3 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 Câu 3: Chất khơng khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là A Cu B Al C CO D H2 Câu 4: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là A Ca và Fe B Mg và Zn C Na và Cu D Fe và Cu Câu 5: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A nhiệt phân CaCl2 . CH    Cl Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME I. NỘI DUNG LÝ THUYẾT POLIME VẬT LIỆU POLIME I-KHÁI NIỆM : Polime hay hợp chất cao. nhân tạo. B. tơ bán tổng hợp. C. tơ thiên nhiên. D. tơ tổng hợp. Câu 30: Tơ visco không thuộc loại A. tơ hóa họC. B. tơ tổng hợp. C. tơ bán tổng hợp. D. tơ nhân tạo. Câu 31. Trong các loại. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114. Câu 4: Một loại polietylen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietylen đó xấp xỉ A. 123 0 B. 1529 C. 920 D. 1786 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx, Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx, Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx