Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao tế bào b bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp tại bệnh viện k

49 489 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 07:28

   !"#$%&'( )*+,-.!!)/ 0$1#.-23+3&456 -.!7 !'-! $+8$7$9'3$:$;))) 4568+'0'7-"'+& )/<.&,;7 & '=.>?@@$A +7.'-;B$CD$-EF$@DGHI) JKL'+FMMHHN)C?M+'0(2 O>?)FMM+'0(P"$Q  H+ !') JRS;$<T'S8A2456 U<7H$FV>MM)MMM#$Q  W+!' 9'2)*A2;-7CHX BMHMXHH$!*OFVC +'0(GWI) 4568+E'Q .Q"+Y$ 0Z8,;'3Q"+Y'+Y$9!+Y$[Y$ \A9'3)))K8.!E;]A;)/A. ;HQ!^CMXH>DGCI$G?I)456;FZ;# !%,;_`FMM>QQ8a8 ;) > *&!E#Q .Q"+Y$b8A Q#Q \c;Q"+YdQd)/< 8.& $Q.456Q8aO>MX>HD #$HX>MD#456Q8;Q Q"+Y$HX>HDeQ!Q'(Q 8d$FMXBMD; Q Q"+Y;QdG>?I$GF?I)RfT%QgQ"+Y .(+a=;+%) /^#;9!QhQ'(i=O+Q"+Y) jQ"+Y]456;Q!k9!+YQ3d$ 8.+'0(QQ'(&'($+'09! Q,.&+9;+:Q;9!+YQh9O+;) RZ]a+'+g9!+Y;Qh=O.3$Q. +'0(;Q"+Ya$9!+Y Z+EdaO;Q!GHI) JRS;456Q'(Q"+Y,!6$ '.gjK-8.+#)RQ"+Y a(;9!Q'(Z+0;d Q#$T';"& Q=OQ"+Y.( 456Q8;+&$fT: ZQ"!6kFl&m   !"#$ %&'()*+,-./&0/"1&$23422562342 4 $&$789*)*+,0$:;7&(*<' =&$>&($?-+,78&@=+(./& !"#$%&'(8 .(*A&($&B=&$>CDE#FG0?-+,H-./&0/" +IJKL)?*B78&,+()*+, !"#-./& 0/" F E&MJ NOP!QR RS &T7&$/&* EJK8.( jQ"g.^.!,;A 9'3$n<Z,;< $'0;; Cimoi*pQ0.20l Q7$;++[YYq$/pQ0 .$;++[Yq$S6pS;+;6<+j<X Z&q) K,;3Q'(;F!m XK&A-A9'3 $ XK ;g!!$E ]%p-&!q) /*Q'(-A9'3$/Q'( - )j+'-Q'(Q 7  ;!$3Qrg!* /+#,;O [Y)/A9'3b3=; 0] ]1 ;O*/+'- $Q'(Q';Q<d$!! Q3Y ,;;+,+"3O ,;3)) C 4U/&&<' !"#V S'0;+k4569a^=d*/$Y -;Q!+;,;=+f)s;.+'0(8 *GHI)S&#';Q'( 8+t +)/&Z;+&E=;Y['0;Q';+;O ;m XSE'0YO[Ymj3;2 456 Xu.+"mSE+.!a'0,;[2$Qc [2>B$>W$>@) Xu.[Um R+v<X*;++pv*Rqmv*R&=;Q*+-+w <j#) R+/4RX>#&=;Q/-;) S[U<;+<++pxqmS[x3 2456*Q8a-!pK54/q) Xu.9!m/A456!da;;l\ &P-+;) XK8.#+'0'mao9.Q8 $.+^#) WX8=(-'(- !"#&Y(&/&!!+.(+AZ[HV y;Q!zm/7'38r!c7'3+:-8 Y+c83=;!) y;Q!zzm/7'3;r!+-&-r;3 c7'3+:-8Y+c83=;! B !r,;${<%7'3r -8;,;3) y;Q%;zzzm/7'3"r!-O;;,;3 ${<7'3+:-8Y+c3=;! c{<7'3) y;Q!zRm/7'3;O"7-8;"3=; !{<c7'3!.($c7 '383=;!{7'3!-9;) 5)6+ # *)ja8++ #{<m |:}>MD+%'(3+N |.;}C@ M +t&# ~;g;Q& \G&(-./&&] !"#V ^G&_(-./&&] !"#<'`#Fa422 s8a X456;) X456!'3 X456Z+1; X456Z+1;- X456alO0]-; s8;pAggressive NHLq X456;O X456;O0]-+a H X456; X456alO X456!S6V/! X456!! X456/&[Y! X456/! X456/<+8 X4568!* X456;O]l; X456!& X456!/'0 X456;< X~.!;\A X456!ZZ X456+Y0] ^G&(-&Y(.&b&c&&p_+•+;€ _•q,;R'=.;;6np>?@Fq)'Q,;#! Q3O$[Pl$+YZ#&Q'(l7) 456Q'(;+;C< Q8ma$;+ f•+‚!;+;Q8]$Q.^>Q>M)/&'( ,;cd^Q8>QQ8>M) s8am >)4]ƒ_•>„ F)o!;$']t;ƒ_•F„ C)o!;$‚(]t;ƒ_•C„ N s8+fm B)o!;$'ƒ_•B„ H)o!;O$]t;ƒ_•H„ N)o!;O$‚(]ƒ_•N„ W)o!;O$;c;ƒ_•W„ s8;m @)/$&[Yƒ_•@„ ?)S&ƒ_•?„ >M)/]$tl;ƒ_•>M„ K8.+'0(Qf"fO% 9:ƒl9!„) ^G&(-&Y(d:,&p9\]l[Yf Qq SE=d  ; g *  /   , $  +;  i  :        /    *pS;+;  <+XS6q)  *k '3 f% #Q'()S'0;r '3Q;pz&+&"c qcQ3p&Qc,; q$%lpj<+………<+<;;<Xjoq #) 4 !"# 4 !"#V X/+ Qfm!$+2Q;$-Qd'0 !!&$7-r7$$†$8.!+a$ !7l$;$)6OFM‡CMD+'0( W 4567'3!;^Qdmo;$Q'00 ]$9'3$7$.d$$:) X/+ #m>MD+'0(8 ƒ*„m |.+t&# Rhg"Q& |:#}>MD+%'(3+N sU ;-;) X*-;Q!+8.8 + m j{\ˆ!,+&!+a$Q;9'39#a$g2 -.2) S456#+aQ;!Q "&'() 44 !"#V   X|!UQ%m49\+Y =QY+UQ#!) XQgmsf+!! X/AQgmsf+!+,;A9'3$Z9#a,; '+A) XjaeQm* F  K+m+Yf'0‰FV 4op4;;<+<;<q9\aa,;.$Zl Qc'.&'(=;+%l8<yx*) sY'(<4o;+Y&'($<t=O )y+Yf'0FMW‡B>BV) @ Xje.Q ;$TmsY'(+<$ j+<;<$</+;;;<) XŠ=;7$&#7l$lQ'00]$9'3$l! !eQY) Xjl2gZ$7lQ;Q!) X][Y$%$%#Pmy:#! 9g.*$/%+'Q# #!Q'() Xjlxv/;Q;Q!+a+Y$&Q#9\ Q2";';Q'(l+8+h) W)*+, !"#V ;&UQ9QY'(Q"+Y456 =OUQ%9!;Q!)|Zc; ,;8 *idQ'(#2)x'3'+ Q"+Y456("'3$,k9!+Y () WG&e*&*V R;+,;bTeQ'(PlQUQ)/+ 8.+'0(bTQ'(eQYQ2]. !'-!$+8)S+;-!$+8 3Oc,Q"+Ya$Q^;  '0;2]7'3+'+YGWI) W4#($+,V 456'0;+8;^Qd$T +;+=+f9!+Y)oTeQY+Y'0Q'( ld#) RZ;%QgQ"+YZ;.m ? X/% Xy;Q! Xj;8 * Xje.+!.( xQg Q" +Y ; Q7 ^ Q"+Y .   k  Q3  a pj+;$R+q]]QgQ;a^;!'~X j`x$j`x$jRx$zjv$v|5x$o5x)))/+]]QgQ"+Y$ Qg5+;'0=O;a) RQ"+Ya";(\.Q!=O; +$Qc +YcGWI) j+f& +&dQ#a( E;;aQgj`x~9;456!* eQ &FMD\0;.0l i'.&8Q#QgUQ;Q'(l- '+) x  Qg  j`x  g    .m  ;<$  9+<$ <+<bQ'(QgU+Q"+YdQd p…+<qQ.;!=O;) ~9;8Q3.&joFM8 8+0]O*)jOFVC. #456!*)6&joFM8+<9& $+%'(#POCHo$k+&"c"X *p+<X*q$4*+'-)6& -?MD*-#456G?I$' -.$*p+X*q$ >M [...]... ULAKH 2 B n luận về k t < /b> quả < /b> hóa xạ trị < /b> k t < /b> hợp trong đi u < /b> < /b> trị < /b> ULAKH DỰ KIẾN K T LUẬN Dựa trên những k t < /b> quả < /b> nghiên c u < /b> chúng tôi rút ra được những k t < /b> luận phản ánh được 2 mục ti u < /b> nghiên c u < /b> 1 N u < /b> lên được các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của b nh ULAKH tại B nh viện K 2 Đánh giá < /b> k t < /b> quả < /b> xạ trị < /b> b trợ sau hoá trị < /b> ULAKH qua tỉ lệ đáp ứng và thời gian sống thêm DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ Phụ thuộc vào k t.< /b> .. 2.1.1 Ti u < /b> chuẩn lựa chọn: - Có chẩn đoán mô b nh học là ULAKH độ < /b> ác < /b> tính < /b> cao < /b> tế < /b> b o < /b> B - Được đi u < /b> < /b> trị < /b> triệt căn b ng hoá chất k t < /b> hợp xạ trị < /b> - Có đầy đủ hồ sơ b nh án - Không < /b> có b nh ung thư khác đồng thời - Không < /b> mắc các b nh phối hợp (b nh tim mạch, suy gan, suy thận) - Có thông tin sau đi u < /b> < /b> trị < /b> qua thư thăm dò hoặc khám lại 2.1.2 Ti u < /b> chuẩn loại trừ: - Các b nh nhân không < /b> đáp ứng đủ các ti u < /b> chuẩn trên... plasma b nh thường và các tế < /b> b o < /b> b nh thường của các tổ chức khác Kháng nguyên CD20 có vai trò trong đi u < /b> < /b> hòa giai đoạn đ u < /b> của chu k phân chia tế < /b> b o,< /b> biệt hóa tế < /b> b o < /b> và hoạt động của k nh b m canxi CD20 không < /b> tách khỏi b mặt tế < /b> b o < /b> và không < /b> hấp thụ vào trong tế < /b> b o < /b> khi gắn với kháng thể CD20 không < /b> l u < /b> hành trong m u < /b> tuần hoàn Đoạn Fab của Rituximab gắn với kháng nguyên CD20 trên b mặt tế < /b> b o < /b> lympho.< /b> .. phác đồ ban đ u < /b> + Tái phát sau đi u < /b> < /b> trị < /b> lần đ u < /b> dưới 1 năm : 18 Từ 6-12 thỏng: Hoỏ chất li u < /b> cao < /b> + ghép tuỷ hoặc truyền tế < /b> b o < /b> gốc ngoại vi Đổi phác đồ hoá chất Dưới 6 tháng: Tái phát sau xạ trị < /b> chuyển hoá trị < /b> Tỏi phát sau hoá trị < /b> xem xét hoá chất li u < /b> cao < /b> + truyền tế < /b> b o < /b> gốc Sơ đồ đi u < /b> < /b> trị < /b> ULAKH ULAKH độ < /b> ác < /b> tính < /b> thấp Giai đoạn I,II (Hạch gần nhau) Xạ trị < /b> 25004000cGy Giai đoạn II (Hạch xa nhau) III,... b ng xạ trị < /b> đơn thuần Nhưng nhi u < /b> trường hợp không < /b> đánh < /b> giá < /b> được hết tổn thương, trường hợp chi u < /b> xạ không < /b> đủ khống chế hết nên b nh tiếp tục tiến triển xa trong lúc đang xạ trị < /b> Việc dựng hoỏ chất trước rồi xạ trị < /b> sau đã cho k t < /b> quả < /b> tốt hơn Đối với những trường hợp lui b nh không < /b> hoàn toàn sau đi u < /b> < /b> trị < /b> hoá chất xạ trị < /b> là biện pháp dự trữ cần thiết cho tất cả các giai đoạn b nh Phác đồ R- CHOP và cách... điờờ u < /b> biờụn liờờ u < /b> đờụ giảm tác dụng phụ của xạ trị < /b> lờn mụ lành k cận Hiện nay tại Việt Nam hay sử dụng phác đồ: tổng li u < /b> chi u < /b> xạ 30-40 Gy, li u < /b> chi u < /b> xạ hàng ngày: 200 cGy x 5 buụụi/tuõờ̀n K thuật chi u < /b> xạ: DSA khoảng cách từ nguồn đến tâm tổn thương 1.3.5 Phác đồ đi u < /b> < /b> trị < /b> cụ thể: * ULAKH độ < /b> ác < /b> tính < /b> thấp + Giai đoạn I, II (Hạch gần nhau) - Xạ trị < /b> tổn thương li u < /b> xạ 2500-4000 cGy - Hoá trị < /b> sau xạ trị.< /b> .. ti u < /b> chuẩn lựa chọn b nh nhân 2.5 Vấn đề đạo đức trong nghiên c u:< /b> - Mọi thông tin thu thập được đảm b o b mật cho b nh nhân và chỉ dùng cho mục đích nghiên c u < /b> 25 - Nghiên c u < /b> phải được sự đồng ý và phê duyệt của lãnh đạo b nh viện K, B y tế < /b> - K t < /b> quả < /b> nghiên c u < /b> được phản hồi cho b nh viện K - K t < /b> quả < /b> nghiên c u < /b> trung thực, khách quan, góp phần chăm sóc đi u < /b> < /b> trị < /b> b nh ULAKH 26 Chương 3 DỰ KIẾN K T... h u < /b> hi u < /b> nhất để kiểm soát b nh tại chỗ Xạ trị < /b> có thể làm giảm nhẹ được b nh ở những b nh nhân có thể GPBL thuộc loại tế < /b> b o < /b> lớn có u < /b> k ch thước to mà đó khỏng với đi u < /b> < /b> trị < /b> hoá chất Xạ trị < /b> có thể chữa khỏi cho 80% b nh nhân giai đoạn I, thể tế < /b> b o < /b> lớn với đi u < /b> < /b> kiện b nh nhân phải được đánh < /b> giá < /b> giai đoạn b ng soi ổ b ng Cũng cùng những b nh nhân ở đối tượng này, n u < /b> dựng hoỏ chất phác đồ phối hợp như... ung thư, Nhà xuất b n Y học, tr 373 - 387 5 Nguyễn B Đức (1999), B nh U < /b> lympho < /b> ác < /b> tính < /b> không < /b> Hodgkin< /b> , B i giảng ung thư học, Nhà xuất b n Y học tr 259 - 275 6 Nguyễn B Đức (2000), “ U < /b> lympho < /b> ác < /b> tính < /b> không < /b> Hodgkin< /b> , Hoá chất đi u < /b> < /b> trị < /b> b nh ung thư Nhà xuất b n y học tr 175 - 190 7 Nguyễn B Đức, Đào Ngọc Phong (2008), “Dịch tễ học ung thư” Nhà xuất b n y học 8 Lê Chính Đại (1999), “Đi u < /b> trị < /b> tia xạ. .. Đánh giá < /b> đáp ứng đi u < /b> < /b> trị < /b> + Tia xạ: - Li u < /b> - Trường chi u < /b> - Thời gian - Đánh giá < /b> đáp ứng đi u < /b> < /b> trị < /b> b) Đánh giá < /b> độc tính < /b> liên quan đến phác đồ đi u < /b> < /b> trị < /b> (theo WHO): Phân độ < /b> độc tính < /b> trên hệ tạo huyết, gan thận và trên lâm sàng 24 c) Đánh giá < /b> k t < /b> quả < /b> sống thêm sau đi u < /b> < /b> trị:< /b> Trực tiếp khám định k cho b nh nhân đến khám lại, gửi thư hoặc gọi điện thoại thăm hỏi theo một m u < /b> thống nhất nhằm tìm hi u < /b> các thông . !"# >@ ULAKH độ ác tính thấp Giai đoạn I,II (Hạch gần nhau) Xạ trị 2500- 4000cGy Theo dõi Giai đoạn II (Hạch xa nhau) III, IV Rituximab Đơn hoá trị Theo dõi ULAKH độ ác tính cao Giai. độ ác tính cao Giai đoạn I, II (Hạch gần nhau) R-CHOP, CHOP + Xạ trị 3500- 5000cGy Theo dõi Giai đoạn II (Hạch xa nhau) III, IV Đa hoá trị li u Theo dõi E&MJ4 nRopOQG#oqOG#rGO#RsEt 4M@&I b* V yg# U Q456Q8; *Q'(Q"+YdQdpa;9!q!6^M>VFMMH ‡>MVFM>> 4I*& *u c'&]V Xj U Q%456Q8;* Xs'(Q"+Y+ k a(9!+Y XjQdQ,g3 X6'Qg0 X62.(p!$;$Tq Xj;Q"+Y=;'c!) 44I*& *u (-+1V Xj#Q. $&$789*)*+,0$:;7&(*<' =&$>&($?-+,78&@=+(./& !"#$%&'(8 .(*A&($& ;B =&$>CDE#FG0?-+,H-./&0/" +IJ K L)? *B 78&,+()*+, !"#-./& 0/" F E&MJ NOP!QR
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao tế bào b bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp tại bệnh viện k, Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao tế bào b bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp tại bệnh viện k, Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao tế bào b bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp tại bệnh viện k

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn