Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

5 1,581 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2012, 15:26

Các thành phần của ngôn ngữ lập trình Giáo án số 2 (lớp 11)CáC THàNH PHầN CủA NGÔN NGữ LậP TRìNHGiáo viên hớng dẫn: Thầy Trần Doãn VinhSinh viên thực hiện: Kim Thị Thúy Lớp: K56A_CNTT_ĐHSPHNA. Mục Đích và yêu cầu: 1. Về kiến thức : Học sinh phải nắm đợc ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. Hiểu và phân biệt đợc ba thành phần này. Biết đợc một số khái niệm: Tên, tên chuẩn, tên dành riêng, hằng và biến.2. Về t tởng, tình cảm: Giúp học sinh hiểu hơn về ngôn ngữ lập trình và cách sử dụng bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa đúng cách.B. Ph png pháp, ph ơng tiện : 1. Phơng pháp:-Kết hợp các phơng pháp dạy học với thực tế.-Kết hợp những kiến thức trong sách giáo khoa và ví dụ ngoài thực tế 2. Phơng tiện : -Sách giáo khoa tin học lớp 11. -Vở ghi lý thuyết tin học lớp 11. -Sách tham khảo (nếu có). C. Tiến trình lên lớp và nội dung bài giảng: 1) ổn định lớp: (1)Yều cầu lớp trởng ổn định lớp và báo cáo sĩ số.2) Kiểm tra bài cũ và gợi độgn cơ:(5)a) Kiểm tra bài cũ: Hỏi: Nêu khái niệm ngôn ngữ lập trình và ý nghĩa của ngôn ngữ lập trình.b) Gợi động cơ: Bài trớc chúng ta đã biết về ngôn ngữ lập trình,ý nghĩa của ngôn ngữ lập trình là để tạo ra các bài toán trên máy tính. Vậy làm thế nào để máy tính có thể hiểu và giải đợc bài toán đó thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các thành phần của ngôn ngữ lập trình .3) Nội dung của bài học:1 STT Nội dung Hoạt động của thầy và trò T.gian1 Các thành phần cơ bản:-Ngôn ngữ lập trình thờng có 3 thành phần cơ bản: Bảng chữ cái,cú pháp và ngữ nghĩa.+Bảng chữ cái: Là tập ký tự đợc dùng để viết chơng trình.Không đợc dùng bất kỳ ký tự nào ngoài các ký tự qui định trong bảng chữ cái Các chữ cái thờng và các chữ cái in hoa của bảng chữ cái Tiếng Anh :a b c zA B C Z10 chữ số thập phân ả rập:0 1 2 9Các ký tự đặc biệt :+ - * / = < > { } # ^+Cú pháp: Là bộ quy tắc để viết chơng trình +Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh của nó.Thuyết minh:Đặt câu hỏi : Có những yếu tố nào dùng để xây dựng nên ngôn ngữ tiếng việt.Trả lời: Những yếu tố xây dựng lên ngôn ngữ tiếng việt là các bảng chữ cái tiếng việt, số, dấu.Cách ghép các ký tự thành từ, ghép từ thành câu.Ngữ nghĩa của từ và câu.152 Một số khái niệma)Tên -Mọi đối tợng trong chơng trình đều phải đợc đặt tên theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và tong chơng trình dịch cụ thể.-Tên là một dãy liên tiếp không quá 127 ký tự bao gồm, chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dới hoặc bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch Thuyết Minh: Đặt câu hỏi: Hãy nghiên cứu sách giáo khoa trang 10 để nêu quy cách đặt tên trong turbopascalTrả lời: Quy cách đặt tên trong turbopascal là: + Gồm chữ số,chữ cái, dấu gạch dới.+ Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dới .+Độ dài không quá 127 ký 222dới.-Nhiều ngôn ngữ lập trình trong đó có pascal phân biệt ba loại tên:+Tên dành riêng:là những tên đợc ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định (còn đợc gọi là từ khóa ) ngời lập trình không đợc dùng với ý nghĩa khác.+Tên chuẩn: Là những tên đợc ngôn ngữ lập trình quy định với một ý nghĩa nào đó. Ngời lập trình có thể quy định lại để dùng nó với ý nghĩa khác.-Tên do ngời lập trình đặt : Là tên đợc dùng theo ý nghĩa riêng của tong ngời lập trình, tên náy đợc khai báo trớc khi sử dụng. Các tên không đợc trùng với tên dành riêng.b) Hằng và biến -Hằng là đại lợng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chơng trình. Có 3 loại hằng thờng dùng:+Hằng số học là các số nguyên và số thực, có dấu cách hoặc không dấu .+Hằng xâu là một chuỗi ký tự trong bộ mã ASCII.Khi viết, chuỗi ký tự này đợc đặt trong dấu nháy đơn.+Hằng logic là giá trị Dung(true) hoặ sai (false)-BiếnBiến là đại lợng đợc đặt tên, dùng để lu trữ giá trị và giá tự.Câu hỏi: Hãy cho biết các tên sau đây tên nào đúng tên nào sai và vì sao?AA BC6pqR12X#y_45Trả lời:Các tên đúng:AR12_45Các tên sai:A BC (Có chứa dấu cách)6pq (Bắt đàu bằng chữ số)X#y (Không chứa ký tự #)Câu hỏi:1)Cho ví dụ về hằng số,hằng xâu và hằng logic.Trả lời: Hằng số: 86, 19.8 Hằng xâu: Ha noi A Hằng logic: False, True2)Tên biến và tên hằng là tên dành riêng,tên chuẩn hay tên do ngời lập trình đặt?Trả lời:Là tên do ngời lập trình đặt.3trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chơng trình. Các biến dùng trong chơng trình đều phải khai báo.c)Chú thích-Có thể đặt tên các đoạn chú thích trong chơng trình nguồn. Các chú thích này giúp cho ngời đọc chơng tình nhận biết ý nghĩa của chơng trình đó dễ hơn.-Chú thích đợc đặt giữa cặp dấu {} hoặc (* *).Thuyết minh:Chú thích giúp cho ngời học hiểu đợc ngời lập trình đang làm phần nào và làm cho ngời học dễ hiểu dễ quan sat bài hơn.Câu hỏi: Cho ví dụ về một dòng chú thích.Trả lời:{câu a}{lenh xuat du lieu} D. Củng cố bài học (1) 4Hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các thành phần của ngôn ngữ lập trình. Các em cần nắm đợc các thành phần của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ cái Cú pháp Ngữ nghĩaBiết đợc một số khái niệm: Tên:Tên chuẩn Tên dành riêng Tên do ngời lập trình đặt Hằng và biến Chú thíchE. Câu hỏi và bài tập về nhà (1) -Làm bài tập 4,5,6 sách giáo khoa trang 13-Xem bài đọc thêm ngôn ngữ lập trình -Xem trớc bài: Cấu trúc chơng trình-Xem nội dung phụ lục B, sách giáo khoa trang 128: Một số tên dành riêng.F. Nhận xét và những hạn chế trong giờ giảng: . 5 . niệm ngôn ngữ lập trình và ý nghĩa của ngôn ngữ lập trình. b) Gợi động cơ: Bài trớc chúng ta đã biết về ngôn ngữ lập trình, ý nghĩa của ngôn ngữ lập trình. nhau tìm hiểu về các thành phần của ngôn ngữ lập trình. Các em cần nắm đợc các thành phần của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ cái Cú pháp Ngữ nghĩaBiết đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình, Các thành phần của ngôn ngữ lập trình, Các thành phần của ngôn ngữ lập trình