THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẦN PHÚ

89 615 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 16:35

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT31. 1 Khái niệm kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm31.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí31.1.1.1 Khái niệm31.1.1.2 Phân loại chi phí41.1.2. Khái niệm giá thành61.1.2.1 Khái niệm và chức năng giá thành sản phẩm61.1.2.1.1 Khái niệm giá thành sản phẩm61.1.2.1.2. Chức năng của giá thành sản phẩm71.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm81.1.2.2.1. Xét theo thời gian và cơ sở số liệu để tính giá thành.81.1.2.2.2 Xét theo phạm vi tính toán chi phí.91.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm111.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm111.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất121.2.1Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất121.2.2 Kế toán tập hợp chi phí121.2.2.1. Tài khoản sử dụng (trong các doanh nghiệp sản xuất)121.2.2.2. Phương pháp kế toán131.2.2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên131.2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ201.3. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp sản xuất221.3.1. Ý nghĩa của việc đánh giá sản phẩm dở dang (SPDD)221.3.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang231.3.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp231.3.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.241.3.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí sản xuất định mức251.4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất251.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm251.4.2. Kỳ tính giá thành261.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất271.4.3.1.Phương pháp tính giá thành giản đơn (còn gọi là phương pháp trực tiếp)271.4.3.2.Phương pháp tính giá thành phân bước.281.4.3.3.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng291.4.3.4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức291.4.3.5. Phương pháp tính loại trừ chi phí291.4.3.6. Phương pháp tính giá thành theo hệ số301.4.3.7. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ30PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP32CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẦN PHÚ322.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần chè Trần Phú322.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty322.1.1.1.Tên, địa chỉ của công ty322.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty322.1.2.Cơ cấu tổ chức của doanh nhiệp342.1.3. Đặc điểm sản phầm và quy trình sản xuất. kinh doanh sản phẩm352.1.3.1. Đặc điểm, chủng loại sản phẩm352.1.3.2: Quy trình sản xuất. kinh doanh sản phẩm352.1.4. Những vấn đề chung về công tác kế toán402.1.4.1. Các chính sách kế toán chung402.1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán402.1.4.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản412.1.4.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán412.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán422.1.4.6. Tổ chức bộ máy kế toán432.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần chè Trần Phú442.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm của Công ty CP chè Trần Phú442.2.2. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP chè Trần Phú442.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp452.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp612.2.5 Chi phí sản xuất chung672.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang742.2.7 Tính giá thành sản phẩm74PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI82CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẦN PHÚ823.1. Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí giá thành823.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí giá thành823.1.2. Những vấn đề cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán:823.2. Đánh giá chung công tác quản lý, tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần chè Trần Phú833.2.1. Ưu điểm843.2.2Nhược điểm863.3.Phương hươngs nhằm hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần chè Trần Phú873.3.1Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác CPSX và tính giá thành sản phẩm873.3.2Một số ý kiến, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần chè Trần Phú87KẾT LUẬN89 MỤC LỤC Trang 2.1.1.1.TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CÔNG TY 34 2.1.1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 34 2.1.2.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NHIỆP 36 2.1.3. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẦM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT. KINH DOANH SẢN PHẨM 37 2.1.3.1. ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM 37 2.1.3.2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT. KINH DOANH SẢN PHẨM 37 2.1.4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 41 2.1.4.1. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHUNG 41 2.1.4.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 42 2.1.4.3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN 43 2.1.4.4. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN 43 2.1.4.5. TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 44 2.1.4.6. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 45 GIÁ THÀNH BAO GỒM 3 KHOẢN MỤC: CHI PHÍ NVLTT, CHI PHÍ NCTT VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 75 i DANH MỤC BẢNG BIỂU 2.1.1.1.TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CÔNG TY 34 2.1.1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 34 2.1.2.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NHIỆP 36 2.1.3. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẦM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT. KINH DOANH SẢN PHẨM 37 2.1.3.1. ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM 37 2.1.3.2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT. KINH DOANH SẢN PHẨM 37 2.1.4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 41 2.1.4.1. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHUNG 41 2.1.4.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 42 2.1.4.3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN 43 2.1.4.4. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN 43 2.1.4.5. TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 44 2.1.4.6. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 45 GIÁ THÀNH BAO GỒM 3 KHOẢN MỤC: CHI PHÍ NVLTT, CHI PHÍ NCTT VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 75 ii DANH MỤC SƠ ĐỒ 2.1.1.1.TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CÔNG TY 34 2.1.1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 34 a. Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp 34 b. Lịch sử phát triển của doanh nghiệp qua các thời kì 34 c. Nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh 35 2.1.2.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NHIỆP 36 2.1.3. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẦM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT. KINH DOANH SẢN PHẨM 37 2.1.3.1. ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM 37 Mặt hàng của công ty cổ phần chè Trần Phú sản xuất ra bao gồm các sản phẩm chè đen theo công nghệ ORTHODOX. Đây là mặt hàng truyền thống có chất lượng cao và là mặt hàng chủ lực dành cho xuất khẩu, ngoài ra Công ty còn sản xuất một lượng lớn chè xanh phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Nguyên liệu chè búp tươi được thu mua từ 12 đội sản xuất của công ty và chè vườn của nhân dân 8 xã trong khu vực lân cận để chế biến chè thành phẩm phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, xuất khẩu thông qua Tổng công ty chè Việt Nam. Sản phẩm của công ty đã có mặt ở các nước Iraq, Gioocdani, Ấn Độ, Nga, Ba Lan, Đức, Hà Lan, Trung Quốc, Nhật Bản 37 2.1.3.2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT. KINH DOANH SẢN PHẨM 37 2.1.4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 41 2.1.4.1. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHUNG 41 2.1.4.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 42 2.1.4.3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN 43 2.1.4.4. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN 43 2.1.4.5. TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 44 2.1.4.6. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 45 2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang 75 GIÁ THÀNH BAO GỒM 3 KHOẢN MỤC: CHI PHÍ NVLTT, CHI PHÍ NCTT VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 75 iii LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hoá và hội nhập đang là một xu thế khách quan và diễn ra nhanh chóng. Sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập WTO đánh dấu thời kỳ thuận lợi mà cũng nhiều thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hội nhập này, các doanh nghiệp buộc phải nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ cũng như Nhà nước phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để cơ chế thị trường vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Nhà nước. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế lại phụ thuộc vào cơ chế chính sách của Nhà nước, năng lực và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả phải dựa trên cơ sở là hành lang pháp luật ổn định, chặt chẽ, linh hoạt và các chính sách quản lý có hiệu quả của nhà quản trị doanh nghiệp. Ngành công nghiệp sản xuất là một ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, chiếm một vị trí quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Để phát huy vai trò quan trọng cũng như năng lực của mình, các doanh nghiệp sản xuất cần phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, luôn nắm bắt kịp thời và đầy đủ mọi thông tin chi tiết về chi phí, giá thành, chất lượng sản phẩm để có những quyết định kinh tế đúng đắn. Công ty Cổ phần chè Trần Phú là một doanh nghiệp sản xuất điển hình với sản phẩm chủ yếu là chè xanh, chè đen… Trong nhiều năm hoạt động, cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, bài toán chi phí, giá thành luôn đặt ra cho Công ty nhiều thách thức. Vì thế, em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chè tại Công ty Cổ phần chè Trần Phú” để tìm hiểu thực tế công tác kế toán phần hành này tại Công ty. Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần chè Trần Phú, được sự giúp đỡ của các cô chú phòng Tài chính Kế toán Công ty và sự chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn, em đã hiểu được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chè của các doanh nghiệp sản xuất nói chung, của Công ty nói riêng. Không những vậy, em còn được biết chế độ kế toán áp dụng trong thực tế tại Công ty như thế nào. Qua đây, em xin được trình bày một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. Để làm rõ những nội dung trên, Khóa luận tốt nghiệp của em bao gồm 3 phần chính: Phần 1: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 1 Phần 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần chè Trần Phú. Phần 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần chè Trần Phú. Do còn nhiều hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong có được sự góp ý của cô giáo và các anh chị trong Công ty em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình và phục vụ tốt cho công tác thực tế sau này. 2 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Khái niệm và phân loại chi phí 1.1.1 Khái niệm Bất kì một loại hình doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, dù sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nào thì quá trình sản xuất kinh doanh đều nhất thiết phải có sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản là: - Tư liệu lao động. - Đối tượng lao động. - Sức lao động. Các yếu tố về tư liệu lao động, đối tượng lao động (biểu hiện cụ thể là hao phí về lao động vật hóa) dưới sự tác động có mục đích của sức lao động (biểu hiện là hao phí về lao động sống) qua quá trình biến đổi sẽ tạo nên các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ tương ứng với các yếu tố hình thành nên các khoản chi phí. Để đo lượng hao phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong từng thời kì hoạt động là bao nhiêu nhằm tổng hợp và xác định kết quả đầu ra phục vụ cho nhu cầu quản lý thì mọi hao phí cuối cùng đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ. Chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhau song quy lại bao gồm: chi phí về lao động sống, chi phí về lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác. Chi phí về lao động sống là những chi phí về tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương như: bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Chi phí về lao động vật hóa như: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định Các chi phí cần thiết khác cho sản xuất như: tiền điện, tiền nước 3 Như vậy, chi phí sản xuất là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kì nhất định. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhưng để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải được tính toán tập hợp theo từng thời kì, có thể là hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc xác định chính xác chi phí sản xuất là một việc hết sức quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với công tác quản lý của doanh nghiệp. 1.1.2. Phân loại chi phí Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất bao gồm rất nhiều loại với những nội dung, tính chất kinh tế cũng như mục đích công dụng khác nhau khi tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán chi phí thì cần thiết phải phân loại chi phí sản xuất. Xuất phát từ các yêu cầu khác nhau của quản lý, chi phí sản xuất cũng được phân loại theo những tiêu thức khác nhau. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định. a. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí Cách phân loại này, toàn bộ chi phí sản xuất được chia thành các yếu tố chi phí sau: * Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế * Chi phí nhân công: bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân viên trong doanh nghiệp. * Chi phí công cụ đồ dùng: bao gồm chi phí về các loại công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất như khuôn mẫu, đồ dùng bảo hộ lao động, * Chi phí khấu hao tài sản cố định: bao gồm toàn bộ số tiền phải trích khấu hao trong kì đối với các tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc tài sản cố định thuê tài chính sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm. * Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua từ bên ngoài như tiền điện, tiền nước, điện thoại sử dụng trong quá trình sản xuất. 4 * Chi phí bằng tiền khác: là toàn bộ các chi phí khác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất ngoài các yếu tố chi phí nêu trên. b. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được chia thành: * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi về nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm. * Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm chi phí về tiền công, tiền lương, các khoản trích theo lương như BHXH. BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm. * Chi phí sản xuất chung: là những chi phí dùng cho hoạt động quản lý và phục vụ sản xuất ở các phân xưởng, tổ đội sản xuất ngoài hai khoản mục chi phí trực tiếp sản xuất ra sản phẩm đã nếu trên. Trong chi phí sản xuất chung gồm có các khoản mục chi phí sau: - Chi phí nhân viên phân xưởng: phản ánh các khoản mục chi phí có liên quan đến nhân viên phân xưởng như tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương. - Chi phí vật liệu: phản ánh chi phí về nguyên vật liệu đã xuất sử dụng chung cho phân xưởng như vật liệu để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định của phân xưởng, những vật liệu xuất dùng chung cho quản lý ở phân xưởng. - Chi phí dụng cụ sản xuất: phản ánh chi phí về công cụ dụng cụ dùng cho nhu cầu sản xuất chung ở phân xưởng, tổ đội sản xuất như khuôn mẫu, dụng cụ cầm tay, dụng cụ gá lắp, dụng cụ bảo hộ lao động - Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh toàn bộ số tiền trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính sử dụng ở các phân xưởng, tổ đội sản xuất như khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị - Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ những chi phí về lao vụ, dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ cho sản xuất chung ở phân xưởng, tổ đội sản xuất như chi phí tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại - Chi phí bằng tiền khác: phản ánh các chi phí bằng tiền ngoài những chi phí nếu trên phục vụ cho yêu cầu sản xuất chung của phân xưởng, tổ đội sản xuất. 5 c. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được chia thành: * Chi phí cố định (định phí): là những chi phí có tổng không thay đổi so với khối lượng công việc hoàn thành. Chẳng hạn như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh Các chi phí này nếu tính theo một đơn vị sản phẩm thì lại biến đổi khi số lượng sản phẩm thay đổi. * Chi phí biến đổi (biến phí): là những chi phí có sự thay đổi về tổng số so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp Các chi phí biến đổi nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì lại có tính cố định. * Chi phí hỗn hợp: là loại chi phí vừa mang tính chất của định phí vừa mang tính chất của biến phí. Chi phí hỗn hợp rất phổ biến trong các doanh nghiệp và nó rất quan trọng. Do đó để phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và chủ động điều tiết chi phí hỗn hợp, nhà quản lý cần phải phân tích nhằm tách riêng yếu tố định phí với yếu tố biến phí. d. Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với quá trính sản xuất Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất được chia thành chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. * Chi phí trực tiếp: là những chi phí có quan hệ trực tiếp tới quá trình sản xuất ra một loại sản phẩm, công việc nhất định. Những chi phí này kế toán có thể căn cứ vào số liệu từ chứng từ kế toán để có thể chuyển trực tiếp cho sản phẩm hay đối tượng chịu chi phí. * Chi phí gián tiếp: là những chi phí sản xuất có liên quan đến quá trình sản xuất nhiều loại sản phẩm, nhiều công việc. Những chi phí này kế toán phải tiến hành phân bổ cho các đối tượng liên quan theo một tiêu chuẩn thích hợp. 1.1.2. Khái niệm giá thành 1.1.2.1 Khái niệm và chức năng giá thành sản phẩm 1.1.2.1.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Sự vận động của quá trình sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất luôn bao gồm 2 mặt: mặt hao phí sản xuất và mặt kết quả sản xuất. Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí sản xuất, còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. Tất cả các khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kì, kì trước chuyển sang) và các chi phí trước 6 có liên quan đến những sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Nói cách khác, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra bất kể ở kỳ nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ. 1.1.2.1.2. Chức năng của giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Tính chất lượng của chỉ tiêu này được biểu hiện ở chỗ thông qua nó người ta có thể đánh giá được hiệu quả của quá trình sản xuất; chứng minh được khả năng phát triển và việc sử dụng các yếu tố vật chất đã thật sự tiết kiệm và hợp lý chưa? Tính tổng hợp của chỉ tiêu này được biểu hiện ở chỗ thông qua nó người ta có thể đánh giá được toàn bộ các biện pháp kinh tế tổ chức - kĩ thuật mà các doanh nghiệp đã đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh. a. Chức năng thước đo bù đắp chi phí Giá thành sản phẩm biểu hiện những hao phí vật chất mà các doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất sản phẩm. Những hao phí vật chất này cần được bù đắp một cách đầy đủ, kịp thời để đảm bảo yêu cầu tái sản xuất. Như vậy, việc đi tìm căn cứ để xác định mức bù đắp những gì mà mình đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm và thực hiện được giá trị của sản phẩm là một yêu cầu khách quan trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông qua chỉ tiêu giá thành được xác định một cách chính xác, các doanh nghiệp sẽ đảm bảo được khả năng bù đắp theo yêu cầu kinh doanh. Bù đắp hao phí sản xuất là vấn đề quan tâm đầu tiên của các doanh nghiệp bởi hiệu quả kinh tế được biểu hiện ra trước hết ở chỗ doanh nghiệp có khả năng bù lại những gì mình đã bỏ ra hay không. Đủ bù đắp là khởi điểm của hiệu quả và được coi là yếu tố đầu tiên để xem xét hiệu quả kinh doanh. b. Chức năng lập giá Sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất ra là sản phẩm hàng hoá được thực hiện giá trị trên thị trường thông qua giá cả. Giá cả sản phẩm được xây dựng trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết, biểu hiện mặt giá trị sản phẩm. Khi xây dựng giá cả thì yêu cầu đầu tiên là giá cả phải có khả năng bù đắp hao phí vật chất để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm cho các doanh nghiệp trong điều kiện sản xuất bình thường có thể bù đắp được hao phí để thực 7 [...]... thỡ phi tin hnh phõn b chi phớ sn xut chung cho cỏc sn phm liờn quan Tiờu chun s dng phõn b chi phớ sn xut chung cú th l: chi phớ NCTT, chi phớ NVL TT, chi phớ tin cụng v vt liu trc tip, nh mc chi phớ sn xut chung Trong cỏc doanh nghip sn xut, chi phớ sn xut phỏt sinh khụng ch n thun nh ó tp hp cỏc khon mc chi phớ NVL trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip v chi phớ sn xut chung m chi phớ sn xut cũn phỏt... nờn vic tp hp chi phớ s c k toỏn tớnh toỏn chi tit theo tng sn phm, iu ny cú ngha l i tng tp hp chi phớ ti nh mỏy theo tng loi sn phm c th Phm vi (gii hn) tp hp chi phớ: - Ni phỏt sinh (a im): Phỏt sinh chi phớ ti phõn xng, t i hoc b phn sn xut (gi chung l trung tõm chi phớ) - Ni gỏnh chu chi phớ (i tng chi phớ): Sn phm, nhúm sn phm, n t hng, hng mc cụng trỡnh xỏc nh ỳng n i tng tp hp chi phớ sn xut,... ớch tp hp c chi phớ sao cho giỏ thnh sn phm tng i n nh gia cỏc k hch toỏn Chớnh vỡ vy m doanh nghip phi hch toỏn chi phớ tr trc, chi phớ phi tr v cỏc khon thit hi trong sn xut *) Hch toỏn chi phớ phi tr: Chi phớ phi tr l nhng khon chi phớ thc t cha phỏt sinh nhng c ghi nhn l chi phớ ca k hch toỏn õy l nhng khon chi phớ trong k hoch ca n 18 v m do tớnh cht hoc yờu cu qun lý nờn c tớnh trc vo chi phớ kinh... ú, tớnh toỏn chớnh xỏc tng khon mc chi phớ cho sn phm d dang theo nguyờn tc: - i vi chi phớ sn xut b vo mt ln ngay t u dõy truyn cụng ngh chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ vt liu chớnh trc tip thỡ chi phớ sn xut tớnh cho sn phm d dang c tớnh theo cụng thc: - i vi nhng chi phớ b dn trong quỏ trỡnh sn xut nh chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ sn xut chung thỡ tớnh chi phớ sn xut cho sn phm d dang... ny l bin phỏp tớch cc trong vic tit kim chi phớ h giỏ thnh sn phm 1.2 Kấ TOAN TP HP CHI PHI SAN XUT 1.2.1 ụi tng tõp hp chi phi san xuõt i tng k toỏn tp hp chi phớ sn xut l phm vi, gii hn m chi phớ sn xut cn c tp hp theo nhng phm vi, gii hn ú Vic xỏc nh i tng tp hp chi phớ sn xut l vic u tiờn cn thit ca cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ sn xut Do c im sn xut ti cụng ty C phn chố Trn Phỳ theo quy trỡnh liờn... hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip k toỏn s dng ti khon 621: Chi phớ nguyờn liu, vt liu trc tip Ti khon ny c m chi tit cho tng phõn xng hoc t i sn xut hch toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip k toỏn s dng ti khon 622: Chi phớ nhõn cụng trc tip Ti khon ny dựng phn ỏnh chi phớ lao ng trc tip tham gia hot ng sn xut ca doanh nghip Ti khon c m chi tit cho tng phõn xng t i sn xut K toỏn toỏn chi phớ sn... phớ kinh doanh cho cỏc i tng chu chi phớ nhm m bo cho giỏ thnh sn phm, lao vu, chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý khi t bin tng khi nhng khon chi phớ ny phỏt sinh Chi phớ phi tr trong doanh nghip bao gm: - Tin lng ca cụng nhõn sn xut trong thi gian ngh phộp - Chi phớ sa cha ln TSC c thự do vic sa cha ln cú tớnh chu k - Chi phớ bo hnh sn phm trong k hoch (cú th d tớnh trc) - Chi phớ trong thi gian doanh nghip... hoch (2) Trớch trc chi phớ sa cha ln TSC trong k hoch, trớch trc chi phớ bo hnh sn phm, cỏc dch v mua ngoi phi tr, thit hi ngng sn xut theo k hoch (3) Phỏt sinh cỏc chi phớ phi tr thc t v tin lng ngh phộp, sa cha TSC, bo hnh (4) Phỏt sinh cỏc chi phớ phi tr thc t i vi cỏc dch v mua ngoi c khu tr thu VAT *) Hch toỏn chi phớ tr trc: Chi phớ tr trc (cũn gi l chi phớ ch phõn b) l cỏc khon chi phớ thc t ó... tng phõn xng, tng i sn xut Trỡnh t hch toỏn chi phớ sn xut chung c th hin s 3 17 S ụ 3 Hach toan chi phi san xuõt chung TK 334, 338 TK 627 TK 154 Chi phi nhõn cụng PX TK 153, 152, 142 Chi phi NVL, CCDC Kờt chuyờn CPSXC ờ tinh gia thanh TK 214 Chi phi khõu hao TSC Gia cha VAT TK 111,112,141,331 TK 133 Chi phi DV mua ngoai Chi phi bng tiờn khac VAT c khõu tr Chi phớ sn xut chung ca phõn xng hoc i sn... phớ phỏt sinh liờn quan n vic sn xut, tiờu th sn phm (chi phớ sn xut, chi phớ qun lý, chi phớ bỏn hng) Do vy, giỏ thnh ton b cũn c gi l giỏ thnh y v c tớnh theo cụng thc sau: 11 Gia thanh toan bụ = cua san phõm tiờu thu Gia thanh + san xuõt Chi phi quan ly + doanh nghiờp Chi phi ban hang 1.1.3 Mụi quan hờ gia chi phi san xuõt va gia thanh san phõm Chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm l 2 mt biu hin ca quỏ . CỦA DOANH NHIỆP 36 2.1 .3. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẦM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT. KINH DOANH SẢN PHẨM 37 2.1 .3. 1. ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM 37 2.1 .3. 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT. KINH DOANH SẢN PHẨM 37 2.1.4. NHỮNG. phí sản xuất chung được thể hiện ở sơ đồ 3 16 Sơ đồ 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung TK 33 4, 33 8 TK 627 TK 154 Chi phí nhân công PX TK 1 53, 152, 142 Chi phí NVL, CCDC Kết chuyển. 33 4 TK 622 TK 154 Tiền lương phải trả CNV Lương chính, phụ, phụ cấp TK 33 5 Kết chuyển phân bổ CPNCTT Trích tiền lương nghỉ phép CNTTSX để tính giá thành sản phẩm TK 33 8
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẦN PHÚ, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẦN PHÚ, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẦN PHÚ, c. Nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn