CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot

47 525 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 15:22

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌC C C â â u u 1 1 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử đ đ ư ư ợ ợ c c c c ấ ấ u u t t ạ ạ o o b b ở ở i i b b a a o o n n h h i i ê ê u u l l o o ạ ạ i i h h ạ ạ t t c c ơ ơ b b ả ả n n ? ? A A . . 1 1 B B . . 2 2 C C . . 3 3 D D . . 4 4 C C â â u u 2 2 : : T T r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử , , h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n l l à à A A . . e e l l e e c c t t r r o o n n B B . . e e l l e e c c t t r r o o n n v v à à n n ơ ơ t t r r o o n n C C . . p p r r o o t t o o n n v v à à n n ơ ơ t t r r o o n n D D . . p p r r o o t t o o n n v v à à e e l l e e c c t t r r o o n n C C â â u u 3 3 : : H H ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n t t r r o o n n g g n n h h â â n n n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử l l à à : : A A . . e e l l e e c c t t r r o o n n B B . . p p r r o o t t o o n n C C . . n n ơ ơ t t r r o o n n D D . . p p r r o o t t o o n n v v à à n n ơ ơ t t r r o o n n C C â â u u 4 4 : : T T r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử , , l l o o ạ ạ i i h h ạ ạ t t n n à à o o c c ó ó k k h h ố ố i i l l ư ư ợ ợ n n g g k k h h ô ô n n g g đ đ á á n n g g k k ể ể s s o o v v ớ ớ i i c c á á c c h h ạ ạ t t c c ò ò n n l l ạ ạ i i ? ? A A . . p p r r o o t t o o n n B B . . n n ơ ơ t t r r o o n n C C . . e e l l e e c c t t r r o o n n D D . . n n ơ ơ t t r r o o n n v v à à e e l l e e c c t t r r o o n n C C â â u u 5 5 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử f f l l o o c c ó ó 9 9 p p r r o o t t o o n n , , 9 9 e e l l e e c c t t r r o o n n v v à à 1 1 0 0 n n ơ ơ t t r r o o n n . . S S ố ố k k h h ố ố i i c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử f f l l o o l l à à A A . . 9 9 B B . . 1 1 0 0 C C . . 1 1 9 9 D D . . 2 2 8 8 C C â â u u 6 6 : : S S ố ố n n ơ ơ t t r r o o n n t t r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử 39 19 K l l à à A A . . 1 1 9 9 B B . . 2 2 0 0 C C . . 3 3 9 9 D D . . 5 5 8 8 C C â â u u 7 7 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử p p h h o o t t p p h h o o c c ó ó 1 1 6 6 n n , , 1 1 5 5 p p v v à à 1 1 5 5 e e . . S S ố ố h h i i ệ ệ u u n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a p p h h o o t t p p h h o o l l à à A A . . 1 1 5 5 B B . . 1 1 6 6 C C . . 3 3 0 0 D D . . 3 3 1 1 C C â â u u 8 8 : : C C ặ ặ p p n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử n n à à o o c c ó ó c c ù ù n n g g s s ố ố n n ơ ơ t t r r o o n n ? ? A. 1 4 H vaø He 1 2 B. 3 3 H vaø He 1 2 C. 1 3 H vaø He 1 2 D. 2 3 H vaø He 1 2 C C â â u u 9 9 : : M M ộ ộ t t i i o o n n c c ó ó 3 3 p p , , 4 4 n n v v à à 2 2 e e . . I I o o n n n n à à y y c c ó ó đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h l l à à A A . . 3 3 + + B B . . 2 2   C C . . 1 1 + + D D . . 1 1   C C â â u u 1 1 0 0 : : M M ộ ộ t t i i o o n n c c ó ó 1 1 3 3 p p , , 1 1 4 4 n n v v à à 1 1 0 0 e e . . I I o o n n n n à à y y c c ó ó đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h l l à à A A . . 3 3   B B . . 3 3 + + C C . . 1 1   D D . . 1 1 + + C C â â u u 1 1 1 1 : : M M ộ ộ t t i i o o n n ( ( h h o o ặ ặ c c n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử ) ) c c ó ó 8 8 p p , , 8 8 n n v v à à 1 1 0 0 e e . . I I o o n n ( ( h h o o ặ ặ c c n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử ) ) n n à à y y c c ó ó đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h l l à à A A . . 2 2   B B . . 2 2 + + C C . . 0 0 D D . . 8 8 + + C C â â u u 1 1 2 2 : : Đ Đ ồ ồ n n g g v v ị ị l l à à n n h h ữ ữ n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a c c ù ù n n g g m m ộ ộ t t n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố , , c c ó ó s s ố ố p p b b ằ ằ n n g g n n h h a a u u n n h h ư ư n n g g k k h h á á c c n n h h a a u u s s ố ố A A . . e e l l e e c c t t r r o o n n B B . . n n ơ ơ t t r r o o n n C C . . p p r r o o t t o o n n D D . . o o b b i i t t a a n n C C â â u u 1 1 3 3 : : S S ố ố k k h h ố ố i i c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử b b ằ ằ n n g g t t ổ ổ n n g g A A . . s s ố ố p p v v à à n n . . B B . . s s ố ố p p v v à à e e C C . . s s ố ố n n , , e e v v à à p p D D . . s s ố ố đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h h h ạ ạ t t n n h h â â n n . . C C â â u u 1 1 4 4 : : S S ố ố o o b b i i t t a a n n t t ổ ổ n n g g c c ộ ộ n n g g t t r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó s s ố ố đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h h h ạ ạ t t n n h h â â n n 7 7 l l à à A A . . 4 4 B B . . 6 6 C C . . 5 5 D D . . 9 9 C C â â u u 1 1 5 5 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ố ố h h ó ó a a h h ọ ọ c c l l à à t t ậ ậ p p h h ợ ợ p p c c á á c c n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó c c ù ù n n g g A A . . s s ố ố k k h h ố ố i i B B . . đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h h h ạ ạ t t n n h h â â n n C C . . s s ố ố e e l l e e c c t t r r o o n n D D . . t t ổ ổ n n g g s s ố ố p p r r o o t t o o n n v v à à n n ơ ơ t t r r o o n n C C â â u u 1 1 6 6 : : C C ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e n n à à o o s s a a u u đ đ â â y y c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố k k i i m m l l o o ạ ạ i i ? ? A A . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 6 6 B B . . 1 1 s s 2 2 s s 2 2 s s 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 5 5 C C . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 3 3 D D . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 1 1 C C â â u u 1 1 7 7 : : C C ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử Y Y ở ở t t r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i c c ơ ơ b b ả ả n n l l à à 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 5 5 . . V V ậ ậ y y Y Y t t h h u u ộ ộ c c n n h h ó ó m m n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố A A . . k k i i m m l l o o ạ ạ i i k k i i ề ề m m . . B B . . h h a a l l o o g g e e n n . . C C . . k k i i m m l l o o ạ ạ i i k k i i ề ề m m t t h h ổ ổ . . D D . . k k h h í í h h i i ế ế m m . . C C â â u u 1 1 8 8 : : Ở Ở t t r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i c c ơ ơ b b ả ả n n , , s s ố ố o o b b i i t t a a n n s s c c ó ó c c h h ứ ứ a a e e c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó s s ố ố h h i i ệ ệ u u 2 2 0 0 l l à à A A . . 1 1 B B . . 2 2 C C . . 3 3 D D . . 4 4 C C â â u u 1 1 9 9 : : Ở Ở t t r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i c c ơ ơ b b ả ả n n , , t t ổ ổ n n g g s s ố ố e e t t r r o o n n g g c c á á c c o o b b i i t t a a n n s s c c ủ ủ a a m m ộ ộ t t n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó s s ố ố h h i i ệ ệ u u 1 1 3 3 l l à à A A . . 2 2 B B . . 4 4 C C . . 6 6 D D . . 7 7 C C â â u u 2 2 0 0 : : C C ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó s s ố ố h h i i ệ ệ u u Z Z = = 1 1 7 7 l l à à A A . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 4 4 4 4 s s 1 1 B B . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 d d 5 5 C C . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 5 5 D D . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 3 3 4 4 s s 2 2 C C â â u u 2 2 1 1 : : C C h h ọ ọ n n c c ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e k k h h ô ô n n g g đ đ ú ú n n g g . . A A . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 5 5 B B . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 C C . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 5 5 D D . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 3 3 4 4 s s 2 2 C C â â u u 2 2 2 2 : : C C ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố c c ó ó s s ố ố h h i i ệ ệ u u n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử 2 2 6 6 l l à à A A . . [ [ A A r r ] ] 3 3 d d 5 5 4 4 s s 2 2 B B . . [ [ A A r r ] ] 4 4 s s 2 2 3 3 d d 6 6 C C . . [ [ A A r r ] ] 3 3 d d 6 6 4 4 s s 2 2 D D . . [ [ A A r r ] ] 3 3 d d 8 8 C C â â u u 2 2 3 3 : : P P h h â â n n l l ớ ớ p p d d đ đ ầ ầ y y đ đ i i ệ ệ n n t t ử ử ( ( b b ã ã o o h h ò ò a a ) ) k k h h i i c c ó ó s s ố ố e e l l e e c c t t r r o o n n l l à à A A . . 5 5 B B . . 1 1 0 0 C C . . 6 6 D D . . 1 1 4 4 C C â â u u 2 2 4 4 : : C C ó ó b b a a o o n n h h i i ê ê u u e e t t r r o o n n g g c c á á c c o o b b i i t t a a n n s s c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử C C l l ( ( Z Z = = 1 1 7 7 ) ) ? ? A A . . 2 2 B B . . 4 4 C C . . 6 6 D D . . 8 8 C C â â u u 2 2 5 5 : : C C á á c c i i o o n n 8 8 O O 2 2   , , 1 1 2 2 M M g g 2 2 + + , , 1 1 3 3 A A l l 3 3 + + b b ằ ằ n n g g n n h h a a u u v v ề ề A A . . s s ố ố k k h h ố ố i i B B . . s s ố ố e e l l e e c c t t r r o o n n C C . . s s ố ố p p r r o o t t o o n n D D . . s s ố ố n n ơ ơ t t r r o o n n C C â â u u 2 2 6 6 : : C C a a t t i i o o n n M M 2 2 + + c c ó ó c c ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e p p h h â â n n l l ớ ớ p p n n g g o o à à i i c c ù ù n n g g l l à à 2 2 p p 6 6 , , c c ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử M M l l à à A A . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 B B . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 1 1 C C . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 D D . . 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 4 4 C C â â u u 2 2 7 7 : : A A n n i i o o n n Y Y 2 2   c c ó ó c c ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e p p h h â â n n l l ớ ớ p p n n g g o o à à i i c c ù ù n n g g l l à à 2 2 p p 6 6 , , s s ố ố h h i i ệ ệ u u n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử Y Y l l à à A A . . 8 8 B B . . 9 9 C C . . 1 1 0 0 D D . . 7 7 C C â â u u 2 2 8 8 : : K K í í h h i i ệ ệ u u 40 40 X vaø Y 18 20 d d ù ù n n g g đ đ ể ể c c h h ỉ ỉ 2 2 n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử : : A A . . đ đ ồ ồ n n g g v v ị ị . . B B . . đ đ ồ ồ n n g g k k h h ố ố i i . . C C . . c c ù ù n n g g s s ố ố n n ơ ơ t t r r o o n n . . D D . . c c ù ù n n g g đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h h h ạ ạ t t n n h h â â n n . . C C â â u u 2 2 9 9 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố R R c c ó ó 5 5 6 6 e e v v à à 8 8 1 1 n n . . K K í í h h i i ệ ệ u u n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử n n à à o o s s a a u u đ đ â â y y l l à à c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố R R ? ? A. 137 56 R B. 137 81 R C. 81 56 R D. 56 81 R C C â â u u 3 3 0 0 : : S S ố ố e e h h ó ó a a t t r r ị ị c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó s s ố ố h h i i ệ ệ u u 7 7 l l à à A A . . 4 4 B B . . 5 5 C C . . 6 6 D D . . 3 3 C C â â u u 3 3 1 1 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó s s ố ố h h i i ệ ệ u u 2 2 4 4 , , s s ố ố n n ơ ơ t t r r o o n n 2 2 8 8 , , c c ó ó A A . . s s ố ố k k h h ố ố i i 5 5 2 2 B B . . s s ố ố e e l l à à 2 2 8 8 C C . . đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h h h ạ ạ t t n n h h â â n n 2 2 4 4 D D . . s s ố ố p p 2 2 8 8 C C â â u u 3 3 2 2 : : L L ớ ớ p p e e t t h h ứ ứ 3 3 c c ó ó b b a a o o n n h h i i ê ê u u p p h h â â n n l l ớ ớ p p ? ? A A . . 1 1 B B . . 2 2 C C . . 3 3 D D . . 4 4 C C â â u u 3 3 3 3 : : S S ố ố e e t t ố ố i i đ đ a a t t r r o o n n g g l l ớ ớ p p t t h h ứ ứ n n l l à à A A . . 2 2 n n B B . . n n + + 1 1 C C . . n n 2 2 D D . . 2 2 n n 2 2 C C â â u u 3 3 4 4 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó s s ố ố h h i i ệ ệ u u 1 1 3 3 , , c c ó ó k k h h u u y y n n h h h h ư ư ớ ớ n n g g m m ấ ấ t t b b a a o o n n h h i i ê ê u u e e ? ? A A . . 1 1 B B . . 2 2 C C . . 3 3 D D . . 4 4 C C â â u u 3 3 5 5 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ố ố n n à à o o s s a a u u đ đ â â y y c c ó ó t t í í n n h h k k i i m m l l o o ạ ạ i i m m ạ ạ n n h h n n h h ấ ấ t t ? ? A A . . N N a a B B . . M M g g C C . . A A l l D D . . K K C C â â u u 3 3 6 6 : : Ở Ở t t r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i c c ơ ơ b b ả ả n n c c ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố X X l l à à 1 1 s s 2 2 2 2 s s 2 2 2 2 p p 6 6 3 3 s s 2 2 3 3 p p 4 4 . . V V ị ị t t r r í í c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố X X t t r r o o n n g g b b ả ả n n g g t t u u ầ ầ n n h h o o à à n n l l à à A A . . ô ô s s ố ố 1 1 6 6 , , c c h h u u k k ì ì 3 3 n n h h ó ó m m I I V V A A . . B B . . ô ô s s ố ố 1 1 6 6 c c h h u u k k ì ì 3 3 , , n n h h ó ó m m V V I I A A . . C C . . ô ô s s ố ố 1 1 6 6 , , c c h h u u k k ì ì 3 3 , , n n h h ó ó m m I I V V B B . . D D . . ô ô s s ố ố 1 1 6 6 , , c c h h u u k k ì ì 3 3 , , n n h h ó ó m m V V I I B B . . C C â â u u 3 3 7 7 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố X X c c ó ó 1 1 0 0 p p , , 1 1 0 0 n n v v à à 1 1 0 0 e e . . T T r r o o n n g g b b ả ả n n g g H H T T T T H H , , X X ở ở A A . . c c h h u u k k ì ì 2 2 v v à à n n h h ó ó m m V V A A . . B B . . c c h h u u k k ì ì 2 2 v v à à n n h h ó ó m m V V I I I I I I A A . . C C . . c c h h u u k k ì ì 3 3 v v à à n n h h ó ó m m V V I I I I A A . . D D . . c c h h u u k k ỉ ỉ 3 3 v v à à n n h h ó ó m m V V A A . . C C â â u u 3 3 8 8 : : T T ổ ổ n n g g s s ố ố p p , , e e , , n n t t r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố A A l l à à 2 2 8 8 , , t t r r o o n n g g đ đ ó ó s s ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n n n h h i i ề ề u u h h ơ ơ n n s s ố ố h h ạ ạ t t k k h h ô ô n n g g m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n l l à à 8 8 . . N N g g u u y y ê ê n n t t ố ố A A l l à à A A . . O O ( ( Z Z = = 8 8 ) ) B B . . F F ( ( Z Z = = 9 9 ) ) C C . . A A r r ( ( Z Z = = 1 1 8 8 ) ) D D . . K K ( ( Z Z = = 1 1 9 9 ) ) C C â â u u 3 3 9 9 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố B B c c ó ó t t ổ ổ n n g g s s ố ố h h ạ ạ t t c c ơ ơ b b ả ả n n l l à à 3 3 4 4 . . S S ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n g g ấ ấ p p 1 1 , , 8 8 3 3 3 3 3 3 l l ầ ầ n n s s ố ố h h ạ ạ t t k k h h ô ô n n g g m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n . . N N g g u u y y ê ê n n t t ố ố B B l l à à A A . . N N a a ( ( Z Z = = 1 1 1 1 ) ) B B . . M M g g ( ( Z Z = = 1 1 2 2 ) ) C C . . A A l l ( ( Z Z = = 1 1 3 3 ) ) D D . . C C l l ( ( Z Z = = 1 1 7 7 ) ) C C â â u u 4 4 0 0 : : T T ổ ổ n n g g s s ố ố h h ạ ạ t t p p , , e e , , n n t t r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố X X l l à à 1 1 0 0 . . N N g g u u y y ê ê n n t t ố ố X X l l à à A A . . L L i i ( ( Z Z = = 3 3 ) ) B B . . B B e e ( ( Z Z = = 4 4 ) ) C C . . N N ( ( Z Z = = 7 7 ) ) D D . . N N e e ( ( Z Z = = 1 1 0 0 ) ) C C â â u u 4 4 1 1 : : H H ợ ợ p p c c h h ấ ấ t t M M X X 3 3 c c ó ó t t ổ ổ n n g g s s ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n l l à à 1 1 2 2 8 8 . . T T r r o o n n g g h h ợ ợ p p c c h h ấ ấ t t , , s s ố ố p p c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử X X n n h h i i ề ề u u h h ơ ơ n n s s ố ố p p c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử M M l l à à 3 3 8 8 . . C C ô ô n n g g t t h h ứ ứ c c c c ủ ủ a a h h ợ ợ p p c c h h ấ ấ t t t t r r ê ê n n l l à à A A . . F F e e C C l l 3 3 B B . . A A l l C C l l 3 3 C C . . F F e e F F 3 3 D D . . A A l l B B r r 3 3 C C â â u u 4 4 2 2 : : T T ổ ổ n n g g s s ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n t t r r o o n n g g i i o o n n 2- 3 AB b b ằ ằ n n g g 8 8 2 2 . . S S ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n t t r r o o n n g g n n h h â â n n n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử A A n n h h i i ề ề u u h h ơ ơ n n s s ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n t t r r o o n n g g n n h h â â n n c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử B B l l à à 8 8 . . S S ố ố h h i i ệ ệ u u n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử A A v v à à B B ( ( t t h h e e o o t t h h ứ ứ t t ự ự ) ) l l à à A A . . 6 6 v v à à 8 8 B B . . 1 1 3 3 v v à à 9 9 C C . . 1 1 6 6 v v à à 8 8 D D . . 1 1 4 4 v v à à 8 8 C C â â u u 4 4 3 3 : : T T ổ ổ n n g g s s ố ố p p , , e e , , n n t t r r o o n n g g h h a a i i n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử A A v v à à B B l l à à 1 1 4 4 2 2 , , t t r r o o n n g g đ đ ó ó t t ổ ổ n n g g s s ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n n n h h i i ề ề u u h h ơ ơ n n t t ổ ổ n n g g s s ố ố h h ạ ạ t t k k h h ô ô n n g g m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n l l à à 4 4 2 2 . . S S ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n c c ủ ủ a a B B n n h h i i ề ề u u h h ơ ơ n n c c ủ ủ a a A A l l à à 1 1 2 2 . . S S ố ố h h i i ệ ệ u u n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ủ ủ a a A A v v à à B B l l à à A A . . 1 1 7 7 v v à à 2 2 9 9 B B . . 2 2 0 0 v v à à 2 2 6 6 C C . . 4 4 3 3 v v à à 4 4 9 9 D D . . 4 4 0 0 v v à à 5 5 2 2 C C â â u u 4 4 4 4 : : Đ Đ ồ ồ n n g g c c ó ó h h a a i i đ đ ồ ồ n n g g v v ị ị 6 6 3 3 C C u u ( ( c c h h i i ế ế m m 7 7 3 3 % % ) ) v v à à 6 6 5 5 C C u u ( ( c c h h i i ế ế n n 2 2 7 7 % % ) ) . . N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử k k h h ố ố i i t t r r u u n n g g b b ì ì n n h h c c ủ ủ a a C C u u l l à à A A . . 6 6 3 3 , , 4 4 5 5 B B . . 6 6 3 3 , , 5 5 4 4 C C . . 6 6 4 4 , , 4 4 6 6 D D . . 6 6 4 4 , , 6 6 4 4 C C â â u u 4 4 5 5 : : N N g g u u y y ê ê n n t t ố ố X X c c ó ó h h a a i i đ đ ồ ồ n n g g v v ị ị , , đ đ ồ ồ n n g g v v ị ị t t h h ứ ứ n n h h ấ ấ t t 3 3 5 5 X X c c h h i i ế ế m m 7 7 5 5 % % . . N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử k k h h ố ố i i t t r r u u n n g g b b ì ì n n h h c c ủ ủ a a X X l l à à 3 3 5 5 , , 5 5 . . Đ Đ ồ ồ n n g g v v ị ị t t h h ứ ứ h h a a i i l l à à A A . . 3 3 4 4 X X B B . . 3 3 7 7 X X C C . . 3 3 6 6 X X D D . . 3 3 8 8 X X C C â â u u 4 4 6 6 : : M M g g c c ó ó 3 3 đ đ ồ ồ n n g g v v ị ị 2 2 4 4 M M g g , , 2 2 5 5 M M g g v v à à 2 2 6 6 M M g g . . C C l l o o c c ó ó 2 2 đ đ ồ ồ n n g g v v ị ị 3 3 5 5 C C l l v v à à 3 3 7 7 C C l l . . C C ó ó b b a a o o n n h h i i ê ê u u l l o o ạ ạ i i p p h h â â n n t t ử ử M M g g C C l l 2 2 k k h h á á c c n n h h a a u u t t ạ ạ o o n n ê ê n n t t ừ ừ c c á á c c đ đ ồ ồ n n g g v v ị ị c c ủ ủ a a 2 2 n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố đ đ ó ó ? ? A A . . 6 6 B B . . 9 9 C C . . 1 1 2 2 D D . . 1 1 0 0 C C â â u u 4 4 7 7 : : I I o o n n M M 2 2 + + c c ó ó s s ố ố e e l l à à 1 1 8 8 , , đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h h h ạ ạ t t n n h h â â n n l l à à A A . . 1 1 8 8 B B . . 2 2 0 0 C C . . 1 1 8 8 + + D D . . 2 2 0 0 + + C C â â u u 4 4 8 8 : : I I o o n n M M x x + + c c ó ó t t ổ ổ n n g g s s ố ố h h ạ ạ t t l l à à 5 5 7 7 . . H H i i ệ ệ u u s s ố ố h h ạ ạ t t m m a a n n g g đ đ i i ệ ệ n n v v à à k k h h ô ô n n g g đ đ i i ệ ệ n n l l à à 1 1 7 7 . . N N g g u u y y ê ê n n t t ố ố M M l l à à A A . . N N a a B B . . K K C C . . C C a a D D . . N N i i C C â â u u 4 4 9 9 : : T T ổ ổ n n g g s s ố ố e e t t r r o o n n g g i i o o n n - 2 AB l l à à 3 3 4 4 . . C C h h ọ ọ n n c c ô ô n n g g t t h h ứ ứ c c đ đ ú ú n n g g A. - 2 AlO B. - 2 NO C. - 2 ClO D. - 2 CrO C C â â u u 5 5 0 0 : : H H ợ ợ p p c c h h ấ ấ t t A A B B 2 2 c c ó ó % % A A = = 5 5 0 0 % % ( ( v v ề ề k k h h ố ố i i l l ư ư ợ ợ n n g g ) ) v v à à t t ổ ổ n n g g s s ố ố p p r r o o t t o o n n l l à à 3 3 2 2 . . N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử A A v v à à B B đ đ ề ề u u c c ó ó s s ố ố p p b b ằ ằ n n g g s s ố ố n n . . A A B B 2 2 l l à à A A . . N N O O 2 2 B B . . S S O O 2 2 C C . . C C O O 2 2 D D . . S S i i O O 2 2 C C â â u u 5 5 1 1 : : I I o o n n X X 2 2   c c ó ó A A . . s s ố ố p p – – s s ố ố e e = = 2 2 B B . . s s ố ố e e – – s s ố ố p p = = 2 2 C C . . s s ố ố e e – – s s ố ố n n = = 2 2 D D . . s s ố ố e e – – ( ( s s ố ố p p + + s s ố ố n n ) ) = = 2 2 C C â â u u 5 5 2 2 : : I I o o n n X X   c c ó ó 1 1 0 0 e e , , h h ạ ạ t t n n h h â â n n c c ó ó 1 1 0 0 n n . . S S ố ố k k h h ố ố i i c c ủ ủ a a X X l l à à A A . . 1 1 9 9 B B . . 2 2 0 0 C C . . 1 1 8 8 D D . . 2 2 1 1 C C â â u u 5 5 3 3 : : I I o o n n A A 2 2 + + c c ó ó c c ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e v v ớ ớ i i p p h h â â n n l l ớ ớ p p c c u u ố ố i i c c ù ù n n g g l l à à 3 3 d d 9 9 . . C C ấ ấ u u h h ì ì n n h h e e c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử A A l l à à A A . . [ [ A A r r ] ] 3 3 d d 9 9 4 4 s s 2 2 B B . . [ [ A A r r ] ] 3 3 d d 1 1 0 0 4 4 s s 1 1 C C . . [ [ A A r r ] ] 3 3 d d 9 9 4 4 p p 2 2 D D . . [ [ A A r r ] ] 4 4 s s 2 2 3 3 d d 9 9 C C â â u u 5 5 4 4 : : C C h h ọ ọ n n p p h h á á t t b b i i ể ể u u s s a a i i . . A A . . C C h h ỉ ỉ c c ó ó h h ạ ạ t t n n h h â â n n n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử o o x x i i m m ớ ớ i i c c ó ó 8 8 p p . . B B . . C C h h ỉ ỉ c c ó ó h h ạ ạ t t n n h h â â n n n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử o o x x i i m m ớ ớ i i c c ó ó 8 8 n n . . C C . . N N g g u u y y ê ê n n t t ử ử o o x x i i c c ó ó s s ố ố e e b b ằ ằ n n g g s s ố ố p p . . D D . . L L ớ ớ p p e e n n g g o o à à i i c c ù ù n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử o o x x i i c c ó ó 6 6 e e . . C C â â u u 5 5 5 5 : : C C h h ọ ọ n n p p h h á á t t b b i i ể ể u u s s a a i i : : T T r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử ( ( T T r rừ nguyên tử hiđro) A A . . s s ố ố e e = = s s ố ố p p . . B B . . s s ố ố n n < < s s ố ố p p . . C C . . s s ố ố k k h h ố ố i i = = s s ố ố p p + + s s ố ố n n . . D D . . s s ố ố p p = = s s ố ố đ đ i i ệ ệ n n t t í í c c h h h h ạ ạ t t n n h h â â n n . . C C â â u u 5 5 6 6 : : L L ớ ớ p p e e n n g g o o à à i i c c ù ù n n g g c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n t t ử ử c c ó ó 4 4 e e , , n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố t t ư ư ơ ơ n n g g ứ ứ n n g g l l à à [...]... tố trên thuộc loại ngun tố nào? A ngun tố s B ngun tố p C ngun tố d D ngun tố f Câu 60: Chu kì là dãy ngun tố có cùng A số lớp e B số e hóa trị D số điện tích hạt nhân C số p Câu 61: Chọn phát biểu khơng đúng A Ngun tử của các ngun tố trong cùng chu kì đều có số lớp e bằng nhau B Tính chất hóa học của các ngun tố trong chu kì khơng hồn tồn giống nhau C Ngun tử của các ngun tố trong cùng phân nhóm... tử giảm d ần Câu 72: Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng của ngun tử A hút e khi tạo liên kết hóa học thành liên kết hóa học B đẩy e khi tạo C tham gia các phản ứng hóa học D nhường hoặc nhận e khi tạo liên kết Câu 73: Halogen có độ âm điện lớn nhất là A flo B c l o C brom D iot Câu 74: Dãy ngun tố nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự giảm dần độ âm điện ? A F, O, P, N B O, F, N, P C F,... ngồi cùng C ở obitan ngồi cùng D tham gia tạo liên kết hóa học Câu 1 41: Số e hóa trị trong ngun tử clo (Z = 17) là A 5 B 7 C 3 D 1 Câu 142: Số e hóa trị trong ngun tử crom (Z = 24) là A 1 B 3 C 6 D 4 Câu 143: Bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa A 2 ion B 2 ion dương và âm dấu C các hạt mang điện trái D nhân và các e hóa trị Câu 144: Liên kết ion tạo thành giữa hai ngun tử A kim loại điển... Chất nào sau đây có liên kết ion ? A H2S, NH3 B BeCl2, BeS C MgO, Al2O3 D MgCl2, AlCl3 Câu 149: Ngun tử có số hiệu 20, khi tạo thành liên kết hóa học sẽ A mất 2e tạo thành ion có điện tích 2+ B nhận 2e tạo thành ion có điện tích 2­ C góp chung 2e tạo thành 2 cặp e chung D góp chung 1e tạo thành 1 cặp e chung Câu 150: Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 ngun tử A phi kim, được tạo thành do sự góp... Câu 135: Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N Cấu hình electron của X là: A 1s22s22p63s23p63d34s2 B 1s22s22p63s23p64s23d3 C 1s22s22p63s23p63d54s2 D 1s22s22p63s23p63d104s24p3 Câu 136: Một nguyên tử X của một nguyên tố có điện tích của hạt nhân là 27,2.10­19 Culông Hạt nhân của nguyên tử có khối lượng là 58,45.10­27 kg Cho các nhận... đvC D 27 g Câu 90: Một ngun tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 11 Ngun tố X là: A ngun tố s D ngun tố f B ngun tố p C ngun tố d Câu 91:Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết kém chặt chẽ với hạt nhân nhất? A lớp K B lớp L C lớp M D lớp N Câu 92:Ngun tố lưu huỳnh S nằm ở ơ thứ 16 trong bảng hệ thống tuần hồn Biết rằng các electron của ngun tử S được phân bố trên 3 lớp electron (K, L, M) Số electron... có số e lớp ngồi cùng bằng nhau D Tính chất hóa học của các ngun tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau Câu 62: Có 3 ngun tử số p đều là 12, số khối lần lượt là 24, 25, 26 Chọn câu sai A Các ngun tử trên là những đồng vị B Các ngun tử trên đều cùng 1 ngun tố C Chúng có số nơtron lần lượt: 12, 13, 14 D Số thứ tự là 24, 25, 26 trong bảng HTTH Câu 63: Trong bảng HTTH hiện nay, số chu kì nhỏ (ngắn) và... 81: Ngun tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất ? A I B C l C F D Br Câu 82: Tính chất nào sau đây của các ngun tố giảm dần từ trái sang phải trong 1 chu kì A độ âm điện B tính kim loại C tính phi kim D số oxi hóa trong oxit Câu 83: Trong bảng HTTH, các ngun tố có tính phi kim điển hình ở vị trí A phía dưới bên trái B phía trên bên trái C phía trên bên phải D phía dưới bên phải Câu 84: Các ngun tố. .. ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngồi cùng cũng là 6, cho biết X là ngun tố hóa học nào sau đây? A oxi(Z = 8) B lưu huỳnh (z = 16) C Fe (z = 26) D Cr (z = 24) Câu 94: Một cation Rn­ có cấu hình electron ở phân lớp ngồi cùng là 3p6 Cấu hình electron ở phân lớp ngồi cùng của ngun tử B có thể là A 3p2 3p5 B 3p3 D A, B, C đều đúng C 3p4 hoặc Câu 95: Ngun tử của một ngun tố R có tổng số các. .. 2 ngun tử A phi kim, được tạo thành do sự góp chung e B khác nhau, được tạo thành do sự góp chung e C được tạo thành do sự góp chung 1 hay nhiều e D được tạo thành từ sự cho nhận e giữa chúng Câu 1 51: Chọn hợp chất có liên kết cộng hóa trị A NaCl, CaO B HCl, CO2 C KCl, Al2O3 D MgCl2, Na2O Câu 152: Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành giữa hai ngun tử A phi kim khác nhau B cùng một phi kim điển hình . CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌC C C â â u u 1 1 : : N N g g u u y y ê ê n n . của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt pronton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào? A. nguyên tố s B. nguyên tố p C. nguyên tố d D. nguyên tố f C C â â u u . electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là: A. nguyên tố s B. nguyên tố p C. nguyên tố d D. nguyên tố f C C â â u u 9 9 1 1 : :Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết kém chặt chẽ với hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot, CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot, CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn