tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam

27 922 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 13:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VĂN VÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NÔNG SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA GIỐNG THUỐC LÁ K.326 TRỒNG TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành : Khoa học cây trồng Mã số : 62.62.01.10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2013 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Người hướng dẫn: GS.TS Hoàng Minh Tấn TS Trần Đăng Kiên . Phản biện 1: TS. Nguyễn Đình Vinh Phản biện 2: PGS.TS. Lê Tất Khương Phản biện 3: TS. Lê Văn Đức Luận án sẽ được bảo vệ tại hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi , ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) là một cây công nghiệp ngắn ngày, có nguồn gốc từ châu Mỹ. Hiện nay, thuốc lá được trồng trên 120 quốc gia từ 60 o vĩ Bắc đến 40 o vĩ Nam. Thuốc lá là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất và đóng góp một phần đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Vì vậy việc sản xuất thuốc lá ở nước ta đã được Chính phủ và các Bộ ngành quan tâm định hướng phát triển. Tuy nhiên, năng suất và chất lượng thuốc lá ở nước ta còn ở mức hạn chế so với các nước sản xuất thuốc lá truyền thống trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm qua chúng ta đã nhập nội một số giống thuốc lá tốt để thay thế cho các giống thuốc lá bản địa đã mang lại hiệu quả to lớn cho ngành thuốc lá Việt Nam. Trong các giống thuốc lá nhập nội thì giống K.326 là giống ổn định nhất về năng suất và chất lượng nên nó được trồng rộng rãi trong cả nước. Hạn chế lớn nhất của giống này là ra hoa sớm làm giảm năng suất và chất lượng thuốc lá nguyên liệu. Do vậy việc nghiên cứu các yếu tố và các biện pháp ảnh hưởng đến sự ra hoa của giống thuốc lá K.326 có ý nghĩa to lớn trong việc điều chỉnh ra hoa của giống này. Sự sinh trưởng của các cơ quan dinh dưỡng như thân lá và sự ra hoa của thực vật có một mối quan hệ mật thiết và đây là quan hệ ức chế tương quan. Khi thân lá sinh trưởng mạnh thì ức chế sự hình thành hoa và ngược lại. Vì vậy, việc điều chỉnh mối quan hệ tương quan ức chế giữa sự sinh trưởng của thân lá và sự ra hoa của giống K.326 cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh ra hoa của chúng theo ý muốn. Mối quan hệ ức chế tương quan giữa qua trình sinh trưởng thân lá và ra hoa trong cây được điều chỉnh bằng sự cân bằng hormon nên các chất điều hòa sinh trưởng ngoại sinh có khả năng điều chỉnh tốt mối quan hệ này. Thuốc lá thuộc nhóm cây ngày ngắn nên quang chu kỳ ngày dài hoặc quang gián đoạn ảnh hưởng rất lớn đến sự phân hóa hoa của chúng theo hướng kích thích sinh trưởng thân lá và trì hoãn sự xuất hiện hoa ở cây thuốc lá giống K.326. Ngoài ra việc tạo cây thuốc lá có tuổi sinh lý trẻ hơn từ chồi nách cũng như gây hạn cho cây cũng là những biện pháp hữu hiệu điều chỉnh sự ra hoa của thuốc lá giống K.326. Chính vì vậy mà chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 để điều chỉnh quá trình ra hoa của chúng trong sản xuất thuốc lá nguyên liệu và trong lai tạo giống thuốc lá. 2 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3.1. Ý nghĩa khoa học Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học có giá trị về ảnh hưởng của một số tác nhân nông sinh học đến mối quan hệ tương quan ức chế giữa quá trình sinh trưởng thân lá và ra hoa của cây thuốc lá giống K.326 trồng tại miền Bắc Việt Nam Kết quả của đề tài cũng là tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và nghiên cứu về sinh lý sự ra hoa của thực vật và kỹ thuật điều chỉnh ra hoa cho cây thuốc lá. 3.2. Ý nghĩa thực tiễn Từ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể đề xuất một số biện pháp điều chỉnh sự ra hoa của thuốc lá theo 2 hướng: kìm hãm sự ra hoa (biện pháp cắt ngọn, thực hiện quang chu kỳ ngày dài và quang gián đoạn, xử lý GA 3 …) hoặc kích thích sự ra hoa sớm (gây hạn, xử lý chất ức chế sinh trưởng ethrel, PIX…) để phục vụ sản xuất thuốc lá nguyên liệu và lai tạo giống. 4. Những đóng góp mới của luận án - Thực hiện quang chu kỳ đã khẳng định giống thuốc lá K.326 có phản ứng rất rõ với quang chu kỳ ngày ngắn. Đồng thời quang chu kỳ ngày dài và quang gián đoạn có tác dụng ức chế mạnh mẽ sự ra hoa của cây thuốc lá (làm chậm thời gian ra hoa): kéo dài thời gian sinh trưởng sinh dưỡng, làm tăng chiều cao cây và số lá. - Xác định được mối quan hệ tương quan giữa sinh trưởng thân lá và ra hoa khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng. Các chất kích thích sinh trưởng đã kích thích rõ rệt đến sinh trưởng thân lá và có xu hướng kìm hãm sự ra hoa. Ngược lại, các chất ức chế sinh trưởng đã ức chế khá mạnh đến sinh trưởng thân lá và có khả năng kích thích cây ra hoa sớm hơn đối với giống thuốc lá K.326. - Việc cắt ngọn cây thuốc lá để tạo thân mới từ chồi nách có ảnh hưởng đến sự ra hoa trong đó thân mới mọc từ chồi nách lá số 5 kìm hãm thời gian ra hoa và làm tăng năng suất giống thuốc lá K.326. 5. Cấu trúc luận án Luận án gồm 113 trang không kể tài liệu tham khảo: mở đầu 4 trang, tổng quan tài liệu 35 trang, nội dung và phương pháp nghiên cứu 12 trang, kết quả nghiên cứu và thảo luận 61 trang, kết luận và đề nghị 2 trang. Luận án gồm 47 bảng, 17 biểu đồ hình vẽ. Luận án sử dụng 116 tài liệu tham khảo: 66 tài liệu tiếng Việt và 50 tài liệu tiếng Anh. Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Giới thiệu về cây thuốc lá 1.1.1. Nguồn gốc Trong lịch sử, cây thuốc lá được trồng đầu tiên ở châu Mỹ từ hơn 6000 năm trước Công Nguyên (Dẫn theo Akchurst B.C, 1981). Loài Nicotiana tabacum L. 3 được trồng đầu tiên ở Trung, Nam Mỹ và Nicotiana justica được trồng ở Bắc Mỹ. Thuốc lá được trồng ở Châu Á, Châu Phi vào cuối thế kỷ 16 (Colins and Hawks, 1993). Tại Việt nam, cây thuốc lá đã xuất hiện từ thời Vua Lê Thần Tông (Khoảng năm 1660) (Dẫn theo Lê Đình Thụy và Bùi Văn Tài (1987) 1.1.2. Phân loại Theo Wilson and Loomis (1967), thuốc lá thuộc giới thực vật (Plant), phụ giới có phôi (Embryophyta), ngành có mạch dẫn (Tracheophyta), phụ ngành dương xỉ (Pteropsida), lớp thực vật hạt kín (Angiosperma), lớp phụ 2 lá mầm (Dicotyledonae), phân lớp cúc (Asteridae), bộ cà (Solanales), họ cà (Solanaceae), Họ này có tới trên 85 chi trong đó có chi Nicotiana và loài Nicotinana tabacum L. 1.1.3. Giá trị của cây thuốc lá Thuốc lá là 1 loại cây công nghiệp ngắn ngày có tầm quan trọng bậc nhất về kinh tế trên thị trường thế giới không chỉ đối với trên 33 triệu nông dân của trên 120 quốc gia (những người coi cây thuốc lá là nguồn thu nhập chính) mà còn cho cả toàn bộ nền công nghiệp - từ các nhà máy chế biến, cuốn điếu, sản xuất phụ gia, phụ liệu đến cả hệ thống phân phối tiêu thụ, thậm chí cả một phần ngành sản xuất các vật tư nông nghiệp phục vụ cho cây thuốc lá như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… Ở Việt Nam, thuốc lá được trồng chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên với diện tích trung bình hàng năm từ 18 – 20 ngàn ha thuốc lá các loại, thu được 30 – 45 ngàn tấn thuốc lá nguyên liệu và ngành thuốc lá nộp cho ngân sách Nhà nước trên 10 nghìn tỷ đồng mỗi năm, góp phần đáng kể xoá đói giảm nghèo cho nông dân các dân tộc vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên. 1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ thuốc lá Theo thống kê của Universal Leaf Tobacco Company 2012, hàng năm toàn thế giới có tổng diện tích trồng thuốc lá khoảng 2,5 - 3,0 triệu ha với tổng sản lượng khoảng 4,9 - 5,6 triệu tấn. Về tiêu thụ thuốc lá điếu, mức tiêu thụ năm 2011 trên toàn thế giới là 6.293 tỷ điếu. Ở Việt Nam năm 2012 đã sản xuất được 59.732 tấn thuốc lá nguyên liệu, sản xuất 105,124 tỷ điếu thuốc các loại, trong đó nội tiêu 83,495 tỷ điếu, xuất khẩu 21,682 tỷ điếu. 1.3. Đặc điểm sinh thái và dinh dưỡng khoáng của thuốc lá Các điều kiện sinh thái như ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, đất trồng cũng như các nguyên tố khoáng có vai trò rất quan trọng cho sự sinh trưởng, tạo năng suất và chất lượng cho thuốc lá nguyên liệu 1.4. Các nghiên cứu về ra hoa in vitro ở thực vật Để tìm hiểu bản chất của quá trình ra hoa ở thực vật, nhiều công trình nghiên cứu khoa học về sự ra hoa in vitro của nhiều đối tượng thực vật được tiến hành như thí nghiệm về sự ra hoa in vitro của cây cà chua (Lycopersicon 4 esculentum Mill) (Dielen et al., 2001), cây cải dầu (Brassica napus) (Koh and Loh, 2000), cây hoa Bát Tiên (Euphorbia millii) (Dewir, 2006), cây Syamopsis tetragonoloba (Gurusaravanan, 2012) Taylor (2007) đã nghiên cứu ảnh hưởng của đường glucose và saccharose đến sự ra hoa in vitro của cây Kniphofia leucocephala 1.5. Tuối sinh lý và sự ra hoa ở thực vật. Khi cắt thân để tạo chồi mới tức là đã kìm hãm sự ra hoa của cây. Càng cắt sát gốc thì mức độ kìm hãm ra hoa càng cao. Với cây thuốc lá, biện pháp cắt ngọn để tạo chồi mới phát triển thành cây thuốc lá trẻ hơn có tác dụng kìm hãm đáng kể thời gian ra hoa của chúng. Tùy theo tuổi cây thuốc lá được cắt ngọn mà thời gian ra hoa trì hoãn được nhiều hay ít. 1.6. Hạn với sinh trưởng và ra hoa của thực vật Nhiều nghiên cứu đã khẳng định hạn là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự sinh trưởng, ra hoa và hình thành năng suất ở các cây trồng như với lúa (Lafitte et al., 2006; Paled and Aspinall, 1981), với cây ngô (Denmead et al., 1960; Balanos and Edmeades, 1996), với cây cỏ ngọt (Nguyễn Lam Điền, 2005), với cây vừng (Trần Thị Thanh Huyền, 2011)… 1.7. Các chất điều hòa sinh trưởng với sự sinh trưởng và ra hoa của thực vật Người ta chia các chất điều hòa sinh trưởng thành hai nhóm là các chất kích thích sinh trưởng (auxin, gibberellin, cytokinin…) và chất ức chế sinh trưởng (acid absisic, ethylen…). Mối quan hệ giữa hai nhóm chất này trong cây biểu thị bằng sự cân bằng hormon. Có hai quá trình quan trọng diễn ra trong cây được điều chỉnh bằng các chất điều hòa sinh trưởng là quá trình sinh trưởng của các cơ quan dinh dưỡng và quá trình ra hoa. Đây là mối tương quan ức chế giữa sự sinh trưởng dinh dưỡng và sự ra hoa (Hoàng Minh Tấn và cs., 2006). Chính vì vậy mà có thể dùng các chất điều hòa sinh trưởng để điều chỉnh quá trình sinh trưởng và ra hoa của thực vật. 1.8. Quang chu kỳ điều chỉnh ra hoa ở thực vật Quang chu kỳ có vai trò vô cùng quan trọng trong điều chỉnh sự ra hoa ở thực vật. Quang chu kỳ được Garner and Allard (1932) phát hiện. Tùy theo mức độ mẫn cảm với quang chu kỳ mà chia thế giới thực vật thành 3 nhóm: cây ngày ngắn, cây ngày dài và cây trung tính. Việc phát hiện ra phytochrom (Hendrik and Borwick, 1952) với hai phytochrom P660 và P730 có khả năng biến đổi thuận nghịch khi hấp thu ánh sảng đỏ (660nm) và cuối đỏ (730nm) đã làm sáng tỏ bản chất điều chỉnh của quang chu kỳ đối với sự ra hoa của cây. Quang chu kỳ được ứng dụng khá rộng rãi trong sản xuất như kìm hãm ra hoa sớm ở cây hoa cúc hay kích thích hình thành hoa ở cây Thanh Long 5 1.9. Một số kết quả nghiên cứu về thuốc lá và giống K.326 tại Việt Nam Hàng năm, Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá đã thực hiện khá nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về cây thuốc lá ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu hàng năm và được công bố trong các kỷ yếu: Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 1986-1996, 1996-2000, 2001-2005 và 2005-2010. Các lĩnh vực nghiên cứu được ưu tiên là: chọn tạo giống thuốc lá, phân bón, bảo vệ thực vật, sơ chế biến… Giống thuốc lá K.326 được nhập từ Mỹ năm 1991 và đã được công nhận giống Quốc gia năm 1996. Đây là giống thuốc lá có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu tốt và khá ổn định nên được trồng phổ biến trên toàn quốc. Nhược điểm cơ bản của giống này là rất mẫn cảm với ra hoa. Chính vì vậy mà nghiên cứu sự ra hoa của giống này rất có ý nghĩa cho sản xuất thuốc lá nguyên liệu và lai tạo giống. Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là giống thuốc lá K.326 đã được công nhận giống quốc gia từ năm 1996. K.326 cũng là giống thuốc lá đang được trồng phổ biến nhất ở nước ta hiện nay, năng suất 18 - 20 tạ/ha, dễ sấy, tỷ lệ lá cấp 1+2 cao. Hàm lượng nicotine 1,6 - 3,0%, hàm lượng đường khử 15 - 30%, hương vị được đánh giá ở mức cao và tính chất hút đạt loại tốt. Hạn chế lớn nhất của giống này là ra hoa sớm. - Vật liệu nghiên cứu gồm: + Các hóa chất cảm ứng ra hoa trong nuôi cấy mô: NH 4 NO 3 , CoCl 2 , paclobutrazol, glucose và saccharose đều ở dạng tinh khiết. + Nghiên cứu QCK sử dụng: 2 loại đèn chiếu sáng (ánh sáng trắng và ánh sáng đỏ). + Nghiên cứu các chất điều hòa sinh trưởng sử dụng: αNAA (α Naphtyl acetic acid) và GA 3 (Acid gibberellic) dạng bột với hoạt chất 70-80%. Ethrel (Chlor ethylen phosphoric acid) dạng dung dịch với hoạt chất là 70%. PIX (Merpiquat Chlorid) là dung dịch có nồng độ 40%. Alar (SADH: Sucsinic acid dimetyl hydrazid) dạng bột. 2.2. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu sự ra hoa in vitro của giống thuốc lá K.326 - Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật (tưới nước và cắt ngọn) đến sinh trưởng và ra hoa của thuốc lá K.326. - Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng (các chất kích thích sinh trưởng và ức chế sinh trưởng) đến sinh trưởng và ra hoa của thuốc lá K.326. - Ảnh hưởng của quang chu kỳ (quang chu kỳ ngày dài và quang gián đoạn) đến sinh trưởng và ra hoa của thuốc lá K.326. 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1. Nuôi cấy in vitro Ngọn cây thuốc lá in vitro 6 tuần tuổi sau khi gieo hạt được cắt ở độ dài 6 khoảng 2,5cm, có 3 - 4 lá được cấy trên môi trường Murashige & Skoog (MS) (Murashige và Skoog, 1962) có bổ sung agarose 6,0 g/l, saccharose 30 g/l và inositol 100 mg/l và một số chất điều tiết sinh trưởng tùy từng thí nghiệm. Môi trường nuôi cấy được điều chỉnh độ pH = 5,8 trước khi hấp khử trùng ở 120 0 C, 1,0 atm, trong 20 phút. Mẫu được nuôi ở nhiệt độ 25 ± 2 o C, độ ẩm 70 - 80%, cường độ chiếu sáng 2000 lux, thời gian chiếu sáng 12 giờ/ngày. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp, mỗi lần 3 bình, mỗi bình 1 mẫu. Các thí nghiệm về nuôi cấy in vitro cây thuốc lá giống K.326 gồm: - Ảnh hưởng của việc gây hạn sinh lý trong môi trường nuôi cấy bằng bổ sung saccharose nồng độ cao đến sinh trưởng và ra hoa của cây thuốc lá in vitro - Ảnh hưởng của việc gây hạn sinh lý trong môi trường nuôi cấy bằng bổ sung glucose nồng độ cao đến sinh trưởng và ra hoa của cây thuốc lá in vitro. 2.3.1.2. Trong nhà lưới và trên đồng ruộng Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của tần suất tưới nước đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 CT1. Tưới nước giữ ẩm bình thường (Đ/C); CT2: 6 ngày tưới 1 lần; CT3: 9 ngày tưới 1 lần; CT4: 12 ngày tưới 1 lần; CT5: 15 ngày tưới 1 lần; CT6: 18 ngày tưới 1 lần. Bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp, mỗi ô 10 chậu cây. Tưới 0,5 lít/cây/lần tưới (Đ/C tưới đủ ẩm không cố định thời gian). Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của biện pháp cắt ngọn tạo thân mới từ chồi nách đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 CT1: Không cắt ngọn (Đ/C); CT2: Cắt ở lá số 5; CT3: Cắt ở lá số 10; CT4: Cắt ở lá số 15; CT5: Cắt ở lá số 20. Bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp, mỗi ô 30 m 2 . Bố trí ngoài đồng ruộng hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp, mỗi ô 30 m 2 . Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của αNAA đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 CT1: Phun nước lã (Đ/C); CT2: αNAA 20ppm; αNAA 40ppm; αNAA 60ppm. Bố trí như TN cắt ngọn, phun vào giai đoạn 20, 30, 40 và 50 ngày sau trồng. Lượng phun từ 300 - 500 lít/ha. (Các thí nghiệm 4, 5, 6 và 7 bố trí và cách phun tương tự TN 3). Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của GA 3 đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 CT1: Nước lã (Đ/C); CT2: GA 3 10ppm, CT3: GA 3 20ppm, CT4: GA 3 40ppm. Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng của ethrel đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 CT1: Nước lã (Đ/C), CT2: Ethrel 400ppm; CT3: Ethrel 600ppm; CT4: Ethrel 800ppm. Thí nghiệm 6: Ảnh hưởng của PIX đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 CT1: Nước lã (Đ/C); CT2: PIX100ppm; CT3: PIX 200ppm; CT4: PIX 300ppm 7 Thí nghiệm 7: Ảnh hưởng của Alar đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 CT1: Nước lã (Đ/C); CT2: Alar 2000ppm; CT3: Alar 3000ppm; CT4: Alar 4000 ppm. Thí nghiệm 8: Ảnh hưởng của quang chu kỳ ngày dài đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 Thí nghiệm bố trí theo 2 nhân tố (split plot), 3 lần nhắc. Thời gian bắt đầu xử lý là sau trồng 10 ngày (cây có 2-3 lá). Quang chu kỳ ngày dài được thiết lập bằng chiếu sáng bổ sung 2, 4, 6 giờ vào cuối mỗi ngày (18 giờ): Ô lớn là QCK 14 giờ sáng/10 giờ tối; 16 giờ sáng/8 giờ tối; 18 giờ sáng/6 giờ tối; QCK tự nhiên (12 giờ sáng/12 giờ tối là Đ/C). Ô nhỏ là thời lượng tác động quang chu kỳ: CT1: 10 ngày; CT2: 20 ngày; CT3: 30 ngày và CT4: liên tục đến kết thúc ra hoa. Thí nghiệm 9: Ảnh hưởng của quang gián đoạn đến sự sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326. Thí nghiệm bố trí theo 2 nhân tố (split plot), 3 lần nhắc. Thời gian bắt đầu xử lý là sau trồng 10 ngày (cây có 2-3 lá). Quang gián đoạn được thiết lập bằng chiếu ánh sáng đỏ và ánh sáng trắng 1 giờ vào giữa đêm (23h30 đến 0h30). Ô lớn là ánh sáng (trắng và đỏ). Ô nhỏ là thời lượng tác động quang gián đoạn là: CT1: 10 ngày; CT2: 20 ngày; CT3: 30 ngày và CT4: liên tục đến kết thúc ra hoa. * Thí nghiệm 1, 8 và 9 được thực hiện trong nhà lưới, cây trồng trong chậu nhựa có kích thước là 40cm x 40cm với lượng đất 4 - 5 kg đất/chậu. * Các thí nghiệm được tiến hành tại Bảo sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Thí nghiệm cắt thân cây tiến hành vào vụ Xuân 2011, các thí nghiệm khác thực hiện năm 2013. * Qui trình kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, bảo vệ thực vật áp dụng trong thí nghiệm tuân theo qui trình kỹ thuật 10 TCN 618-2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, áp dụng cho thuốc lá vàng sấy lò. 2.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định * Các chỉ tiêu theo dõi trong nuôi cấy invitro: Quan sát và đo đếm các chỉ tiêu sau mỗi tuần 1 lần: Tỷ lệ cây sống (%), chiều cao cây (cm), số lá (lá/cây), tỷ lệ cây phát sinh ngồng hoa (%), tỷ lệ cây ra nụ (%), tỷ lệ cây ra hoa (%). * Các chỉ tiêu theo dõi ngoài đồng ruộng và trong nhà lưới bao gồm: - Các chỉ tiêu sinh trưởng: Được quan sát, theo dõi, đo đếm và thu thập số liệu theo các chỉ tiêu sau: + Chiều cao cây (cm): Đo từ mặt đất đến chạc ba phân nhánh hoa. + Tổng số lá (lá): Đếm số lá/ cây sau trồng 20 ngày (10 ngày theo dõi 1lần). + Kích thước lá (cm): Đo chiều dài và chiều rộng lá tại vị trí lớn nhất của lá số 5, số 10 và lá số 15 khi cây ra hoa. + Đường kính thân (cm): Đo tại vị trí cách mặt đất 20 cm khi cây ra hoa. 8 + Khối lượng của lá (gam): Cân khối lượng 10 lá cùng vị trí (số 5, 10 và 15) khi cây ra hoa. - Thời gian ra hoa: Theo dõi thời gian từ ngày trồng đến thời điểm ra hoa 10%, 50% và 90% ở các công thức thí nghiệm. - Năng suất (tạ/ha): Cân khối lượng lá sau khi sấy ở các công thức thí nghiệm. Phương pháp xác định các chỉ tiêu theo đúng phương pháp nghiên cứu cây thuốc lá của Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá. 2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm Các số liệu thu thập được sử dụng Microsoft Word và Microsoft Exel để tính toán số liệu, thiết kế bảng biểu. Sử dụng phần mềm chuyên dụng MSTATC của trường Đại học Michigan (Michigan State Univesity, 1986), chương trình IRRISTAT để xử lý số liệu, so sánh sai khác có ý nghĩa thí nghiệm bằng LSD. Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Nghiên cứu sự ra hoa in vitrro của giống thuốc lá K.326 Đã thử nghiệm 3 nhóm hợp chất có khả năng cảm ứng ra hoa của một số đối tượng thực vật. Đó là NH 4 NO 3 có khả năng thay đổi tỷ lệ C/N trong chồi in vitrro của thuốc lá, CoCl 2 và paclobutrazol đều có khả năng kích thích ra hoa của nhiều thực vật. Tuy nhiên, các chất đó không có khả năng kích thích sự ra hoa của cây thuốc lá in vitrro. Chính vì vậy mà yếu tố gây hạn sinh lý cần phải được xem xét. Hiện nay có nhiều hóa chất có thể gây hạn sinh lý nhờ tăng áp suất thẩm thấu của môi trường nuôi cấy như manitol, sorbitol, PEG…nhưng sử dụng đường với nồng độ cao để tăng áp suất thẩm thấu trong môi trường nuôi cây là an toàn nhất vì chúng vừa là chất dinh dưỡng cho cây vừa là chất gây thẩm thấu cho môi trường. Kết quả về ảnh hưởng của việc bổ sung đường nồng độ cao vào môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng và ra hoa của thuốc lá giống K.326 được ghi nhận trong bảng 3.1 và 3.2. Bảng 3.1. Ảnh hưởng của việc gây hạn sinh lý trong môi trường nuôi cấy bằng bổ sung đường saccharose ở nồng độ cao (60 – 120 g/l) đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và ra hoa Công thức Nồng độ saccharose (g/l) Tỷ lệ sống (%) 18 tuần Chiều cao (cm) Số lá (lá/cây) Sau 12 tuần Sau 16 tuần Sau 18 tuần Tỷ lệ cây PSNH (%) Tỷ lệ ra nụ (%) T ỷ lệ ra hoa (%) Tỷ lệ cây PSNH (%) T ỷ lệ ra nụ (%) Tỷ lệ ra hoa (%) Tỷ lệ cây PSNH (%) Tỷ lệ ra nụ (%) Tỷ lệ ra hoa (%) 1 (ĐC) 30 100 12,41 29,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60 100 12,23 28,00 77,80 0 0 77,80 0 0 77,80 44,44 11,11 3 90 88,90 11,61 26,78 88,90 11,10 0 88,90 66,67 0 88,90 66,67 55,56 4 120 88,90 5,63 12,56 88,90 88,90 0 88,90 88,90 33,33 88,90 88,90 44,44 CV (%) 0,70 0,60 LSD (0,05) 0,13 0,27 [...]... rằng, auxin không ảnh hưởng đến sự ra hoa của giống thuốc là K.326 Kết quả này cũng phù hợp với vai trò sinh lý của auxin là không ảnh hưởng điều chỉnh đến ra hoa đối với thực vật 3.3.1.2 Ảnh hưởng của GA3 đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của GA3 đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 được thể hiện trong bảng 3.9 và 3.10 Về sinh trưởng: Xử lý... 15 và lá số 20) thì tuổi chồi già hơn nên khả năng sinh trưởng thân lá bị giảm và sự ra hoa của chúng có xu hướng bị kích thích và hoa xuất hiện sớm hơn (thân tái sinh từ chồi lá số 20 cây ra hoa sớm nhất) 3.3 Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng lên sự sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 3.3.1 Ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326. .. một số thực vật (Hoàng Minh Tấn và Nguyễn Quang Thạch, 1993) Kết quả của thí nghiệm này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Bùi Quang Đãng và cs., 2006) về khả năng ức chế ra hoa của GA3 đối với giống xoài GL6 3.3.2 Ảnh hưởng của các chất ức chế sinh trưởng đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 3.3.2.1 Ảnh hưởng của ethrel đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 Ethrel là một. .. Nguyễn Thanh Hoa (2013), "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự ra hoa in vitro của cây thuốc lá nicotiana tabacum", Báo cáo khoa học Proceedings, Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Quyển 2: Công nghệ sinh học Vi sinh, công nghệ sinh học Thực vật, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 995-1000 3 Nguyễn Văn Vân, Hoàng Minh Tấn (2013), “Kìm hãm sự ra hoa của giống thuốc lá K.326 bằng... thích sinh trưởng để điều chỉnh sinh trưởng của thân lá thì sẽ trì hoãn sự ra hoa Nếu sử dụng chất ức chế sinh trưởng (ethrel, PIX) để ức chế sinh trưởng thân lá thì làm cho cây thuốc lá xuất hiện hoa sớm hơn 3.3 Ảnh hưởng của quang chu kỳ đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 Nếu cây thuốc lá giống K.326 thuộc nhóm có quang chu kỳ ngày ngắn thì khi gặp quang chu kỳ ngày dài và quang gián... tỷ lệ cây ra hoa cao nhất (55,56%) 9 3.2 Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 3.2.1 Ảnh hưởng của tần suất tưới nước đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 Tần suất tưới nước gồm: 6 ngày, 9 ngày, 12 ngày, 15 ngày và 18 ngày tưới 1 lần với lượng nước như nhau 0,5 lít cho mỗi chậu Kết quả nghiên cứu được ghi nhận trong bảng 3.3 và 3.4 Bảng... thân mới từ chồi nách lá số 5, 10, 15 và lá 20 không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng của cây mới tái sinh (chiều cao, số lá, kích thước và khối lượng lá) nhưng thân mới tái sinh từ chồi nách lá số 10 cho sinh trưởng thân 23 lá và năng suất thuốc lá nguyên liệu cao nhất Biện pháp cắt ngọn đã ảnh hưởng đến thời gian ra hoa của thuốc lá, trong đó cắt khi cây 5 lá làm chậm thời gian ra hoa 8 ngày so đối chứng... hãm ra hoa của giống thuốc lá K.326, làm chậm ra hoa từ 2 - 4 ngày 5 Với giống thuốc lá K.326, quang chu kỳ ngày dài có ảnh hưởng kích thích đáng kể đến khả năng sinh trưởng thân lá (tăng chiều cao cây, số lá, đường kính thân) Đồng thời, quang chu kỳ ngày dài có ảnh hưởng kìm hãm rõ rệt sự ra hoa Công thức 18 giờ sáng/6 giờ tối có ảnh hưởng ức chế ra hoa mạnh nhất: Bắt đầu ra hoa (10%) chậm 24 ngày, ra. .. để điều chỉnh ra hoa đậu quả của nhiều cây ăn quả của một số nước, còn với thuốc lá thì không có nghiên cứu nào được công bố Kết quả bảng 3.15 và 3.16 phản ánh ảnh hưởng của alar đế sinh trưởng và ra hoa của cây thuốc lá Bảng 3.15: Ảnh hưởng của Alar đến một số chỉ tiêu sinh trưởng Nồng độ Alar (ppm) 0 (Đ/C) 2.000 3.000 4.000 CV(%) LSD(0,05) 60 ngày sau trồng Cao cây Số lá ĐK thân (cm) (lá/ cây) (mm)... thành hoa 3.3.1 Ảnh hưởng của quang chu kỳ ngày dài đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 Để tìm hiểu ảnh hưởng của quang chu kỳ ngày dài lên khả năng sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326, một thí nghiệm về quang chu kỳ ngày dài được thiết lập, trong đó việc chiếu sáng bổ sung thêm vào lúc 18 giờ hàng ngày lần lượt là 2 giờ/ngày (tương đương quang chu kỳ 14 giờ sáng và 10 giờ tối), . Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K. 326 trồng tại miền Bắc Việt Nam . 2. Mục tiêu nghiên cứu Xác định được ảnh hưởng của một. sinh trưởng lên sự sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K. 326 3.3.1. Ảnh hưởng của các chất k ch thích sinh trưởng đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K. 326 Chất k ch thích sinh. vật. 3.3.1.2. Ảnh hưởng của GA 3 đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K. 326. K t quả nghiên cứu về ảnh hưởng của GA 3 đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K. 326 được thể hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam

Từ khóa liên quan