ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

25 835 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 13:21

CHƯƠNG I Chọn phương án đúng. 1. Một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN được gọi là: A. Mã di truyền B. Bộ ba mã hóa (codon) C. Gen D. Bộ ba đối mã (anticodon) ** Mỗi gen mã hoá protein gồm 3 vùng trình tự nucleotit như sau: Vùng điều hoà đầu gen Vùng mã hoá Vùng kết thúc Sử dụng các dữ kiện trên để trả lời cho các câu hỏi 2, 3 và 4. 2. Vùng khởi đầu (Vùng điều hoà đầu gen): A. Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã B. Mang thông tin mã hoá các axit amin C. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã D. Quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử protein 3. Vùng mã hoá: A. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã B. Mang thông tin mã hoá các axit amin C. Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã D. Mang bộ ba mã mở đầu, các bộ ba mã hóa và bộ ba mã kết thúc 4. Vùng kết thúc: A. Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã B. Quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử protein C. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã D. Mang thông tin mã hoá các axit amin 5. Mã di truyền có đặc điểm: A. Có tính phổ biến B. Có tính đặc hiệu C. Mang tính thoái hoá D. Cả A, B và C 6. Mã di truyền là: A. Mã bộ một, tức là cứ một nucleotit xác định một axit amin B. Mã bộ hai, tức là cứ hai nucleotit xác định một axit amin C. Mã bộ ba, tức là cứ ba nucleotit xác định một axit amin D. Mã bộ bốn, tức là cứ bốn nucleotit xác định một axit amin 7. Trong số 64 bộ ba mã di truyền có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là: A. AUG, UGA, UAG B. AUU, UAA, UAG C. AUG, UAA, UGA D. UAG, UAA, UGA 8. Mã di truyền có tính phổ biến, tức là: A. Tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền B. Một bộ ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin C. Tất cả các loài đều dùng chùng một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ D. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin 9. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là: A. Một bộ ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin B. Tất cả các loài đều dùng chùng một bộ mã di truyền C. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin D. Cả B và C 10. Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là: A.Tất cả các loài đều dùng chùng một bộ mã di truyền B. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin C. Một bộ ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin D. Tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền 11. Vai trò của enzym ADN – polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là: A. Tháo xoắn phân tử AND B. Bẻ gẫy các liên kết hiđro giữa hai mạch ADN C. Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của phân tử ADN D. Cả A, B và C 12. Trong quá trình tái bản ADN, mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki). Sau đó các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzym nối. Enzym nối ở đây là enzym: A. Helicaza B. ADN – gyraza C. ADN – ligaza D. ADN – polimeraza 13. Gen là gì A. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho 1 trong các loại mARN, tARN, rARN. B. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho 1 sản phẩm nhất định (chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN) C. Gen là một đoạn của phân tử ADN tổng hợp 1 trong các loại ARN và tham gia vào cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin. D. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin cho việc tổng hợp 1 loại prôtêin quy định tính trạng. 14. Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử A. ADN B. mARN C. Prôtêin D. ADN và ARN. 15. Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử A. prôtêin B. mARN C. ADN D. mARN và prôtêin 16. Các prôtêin có vai trò xúc tác phản ứng sinh học được gọi là A. Hoocmôn B. Phitôhoocmôn C. Enzim D. Côenzim 17. Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở A. Tế bào chất B. Nhân C. Màng nhân D. Nhân con 18. ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen A. Từ cả hai mạch B. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2 C. Từ mạch có chiều 5 ’ – 3 ’ D. Từ mạch mang mã gốc. 19. Sao chép nửa gián đoạn là cơ chế sao chép mà ở đó: A. Một mạch mới được tổng hợp liên tục, còn mạch mới thứ hai tổng hợp thành từng đoạn okazaki, rồi được nối lại với nhau nhờ enzim nối. B. Một mạch mới được tổng hợp liên tục, còn mạch mới thứ hai tổng hợp không liên tục. C. Một mạch mới được tổng hợp liên tục, còn mạch mới thứ hai tổng hợp thành từng đoạn. D. Một mạch mới được tổng hợp liên tục, còn mạch mới thứ hai tổng hợp ngắt quảng, rồi được nối lại nhờ enzim. 20. Điều nào sau đây là đúng với các enim tham gia vào sự tái bản của ADN A. Enzim ADN-polymeraza III để gắn các nu tự do trong môi trường nội bào vào mạch mới của phân tử AND con. B. Enzim ADN – hêlicaza mở xoắn phân tử ADN, enzim phá vỡ các liên kết hiđrô giữa 2 mạch của phân tử ADN, enzim ARN – pôlimeraza tổng hợp các đoạn mồi ở đầu các đoạn mạch ADN. C. Enzim nối ADN – ligaza nối các đoạn okazaki lại với nhau để tạo thành mạch ADN mới hoàn chỉnh, enzim ADN – pôlimeraza I loại bỏ đoạn mồi và bổ sung nuclêotit vào chỗ trống khi đoạn mồi bị loại bỏ. D. A, B, và C đúng. 21. Trong quá trình tái bản ADN, enzim ADN – pôlimeraza tác động theo phương thức: A. Enzim ADN – pôlimeraza di chuyển song song cùng chiều trên hai mạch của phân tử ADN để hình thành nên phân tử ADN mới bằng cách lắp ghép các nuclêotit theo nguyên tắc bổ sung. B. Enzim ADN – pôlimeraza chỉ có thể tác động trên mổi mạch đơn của phân tử ADN theo chiều 3 ’ – OH  5 ’ – P. C. Enzim tác động tại nhiều điểm trên phân tử ADN để quá trình nhân đôi diễn ra nhanh. D. Cả B và C. 22. Trong quá trình tái bản của ADN, enzim ADN – pôlimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN A. Theo chiều 5 ’  3 ’ B. Theo chiều 3 ’  5 ’ C. Theo chiều 5 ’  3 ’ trên mạch này và 3 ’  5 ’ trên mạch kia D. Để tháo xoắn và phá vỡ các liên kết hiđrô giữa 2 mạch của phân tử ADN. 23.Đặc điểm nào sau đây không phải của mã di truyền A. Đọc liên tục bắt đầu từ 1 điểm xác định theo từng cụm ba nu mỗi bộ ba mã hóa 1 aa B. Đa số dùng chung cho tất cả các loài C. Đọc từ một điểm xác định và có gối lên nhau D. Mã di truyền có tính đặc hiệu 24. Trong quá trình tái bản của ADN, enzim ADN – pôlimeraza có vai trò: A. Mở xoắn phân tử ADN B. Phá vỡ các liên kết hiđrô giữa 2 mạh của phân tử ADN C. Nối các đoạnokazaki lại với nhau D. Lắp ghép các nu tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của phân tử ADN 25. Bản chất của mã di truyền là gì A. Trình tự các nu trong ADN quy định trình tự aa trong chuỗi pôlipeptit. B. ba ribônu trong ARN quy định 1 aa C. Thông tin quy định cấu trúc các loại pr D. Trình tự các gen trên ADN quy định trình tự aa trong pr 26. Vì sao nói mã di truyền mang tính thoái hóa A. Một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại aa B. Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định 1 loại aa C. Có bộ ba không mã hóacho aa nào D. Một bộ ba mã hóa cho nhiều loại aa 27. Một phân tử ADN có 160 cặp bazơ nitơ với 20% là nu loại A. Có bao nhiêu nu loại X trong phân tử này. A. 96 nu B. 48 nu C. 32 nu D. 64 nu 28. Ở loài gậm nhấm Akodon moliae, số nhiễm sắc thể cơ bản (tính theo số vai NST có trong tế bào xôma) là 44. Khi phân tích di truyền tế bào học ở 2 cá thể đực của loài này thì thấy: một cá thể 43 NST, 1 cá thể thì có 42 NST. Hiện tượng này có thể xảy ra do: A. Hiện tượng mất NST B. Đảo đọan NST C. chuyển đoạn Robertson D. Đa bội thể 29. Thông tin di truyền trên ADN được truyền đạt tương đối ổn định từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác của loài là nhờ cơ chế A. Tự nhân đôi của ADN, phiên mã, dịch mã. B. Giảm phân C. Nguyên phân D. Nguyên phân, gỉam phân và thụ tinh. 30. Một gen có hiệu số % giữa nu loại A với nu không bổ sung với nó là 20%. Tỉ lệ % từng loại nu của gen là A. A = T = 35%; G = X = 15% B. A = T = 15%; G = X = 35% C. A = T = 25%; G = X = 25% D. A = T = G = X = 25%. 31. Sự khác nhau cơ bản trong cấu trúc đơn phân của ARN và ADN là A. Axit phôtphoric (H 3 PO 4 ) B. Đường C. Bazơ nitơ D. Đường và bazơ nitơ 32. Trong quá trình tổng hợp ARN, enzim ARN – pôlimeraza có vai trò A. Xúc tác để tách 2 mạch của gen B. Xúc tác cho việc bổ sung các ribônu để hình thành phân tử ARN C. Xúc tác để tách phân tử ARN sau khi được tổng hợp ra khỏi gen D. Cả A và B 33. Hai tiểu phần lớn và bé của ribôxôm kết hợp lại với nhau để hình thành ribôxôm hoàn chỉnh khi: A. Các tiểu phần này ra khỏi nhân và đi vào tế bào chất của tế bào B. Hòan tất quá trình dịch mã C. Bắt đầu quá trình sinh tổng hợp prôtêin D. tARN mang axit amin đến m ARN. 34. Quá trình dịch mã kết thúc khi: A. ribôxôm rời khỏi m ARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu phần: lớn và bé. B. ribôxôm gắn aa mêtionin vào vị trí cuối cùng của chuỗi pôlipeptit. C. ribôxôm tiếp xúc với 1 trong các bộ ba: UAU, UAX, UXG D. ribôxôm tiếp xúc với 1 trong các bộ ba: UAA, UAG, UGA 35. Số lượng axit amin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh bằng: A. Số lượng côđon trên m ARN B. Số lượng anticôđon trên t ARN C. Số lượng côđon trên mARN trừ 2 D. Số lượng côđon trên mARN cộng 2 36. Ở tế bào nhân sơ, phát biểu nào sau đây là đúng A. mARN sau phiên mã là mARN trưởng thành được sử dụng ngay để dịh mã B. mARN sau phiên mã là mARN sơ khai nhưng được sử dụng ngay để dịch mã C. mARN sau phiên mã là mARN trưởng thành chưa được sử dụng ngay để dịch mã. D. mARN sau phiên mã là mARN trưởng thành sau khi cắt các intron và nối các êxon. 37. Sự giống nhau giữa quá trình tái bản ADN và phiên mã mARN là A. Đều có sự xúc tác của enzim ARN – pôlimeraza B. Việc lắp ghép các đơn phân có trong môi trường nội bào theo NTBS C. Thực hiện trên cả phân tử ADN D. Cả A và B 38. Bộ ba ribônu ở một đầu của phân tử tARN được gọi là A. Bộ ba đối mã (anticôđon) B. Bộ ba mã hóa (côđon) C. Bộ ba mã sao D. Bộ ba mật mã 39. Bộ ba mã sao trên mARN khớp với bộ ba đối mã trên tARN theo nguyên tắc nào A. Nguyên tắc bổ sung (A – U; G – X và ngược lại : T – A) B. Nguyên tắc bổ sung (A – T; G – X và ngược lại) C. Nguyên tắc giữ lại một nửa D. Theo nguyên tắc gián đoạn 40. ARN được tổng hợp từ mạch nào của ADN A. Từ cả 2 mạch của phân tử ADN B. Từ mạch mang mã gốc C. Từ mạch có đầu 5 ’ D. Từ đoạn okazaki. 41. Điểm khác nhau giữa quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ là : A. Phiên mã ở sinh vật nhân thực có nhiều loại enzim ARN – pôlimeraza tham gia. B. Mỗi quá trình phiên mã tạo ra mARN, rARN, tARN đều có enzim ARN – pôlimeraza xúc tác riêng. C. Ở sinh vật nhân thực, các loại ARN sau khi được tổng hợp ở trong nhân sẽ chui qua màng nhân ra tế bào chất để tham gia vào hoạt động giải mã tổng hợp prôtêin. D. Cả A, B và C 42. Chuỗi đơn phân cấu tạo nên phân tử prôtêin gọi là A. Chuỗi nuclêôxôm B. Chuỗi pôlipeptit C. Chuỗi pôlinuclêotit D. Chuỗi cơ bản 43. Thời gian tồn tại của ribôxôm là bao lâu A. Qua 1 thế hệ tế bào và có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ loại prôtêin nào B. Qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ laọi prôtêin nào C. Rất ngắn, sau khi ribôxôm tách khỏi mARN và chuỗi pôlipepetit được giải phóng D. Rất ngắn, chỉ 1 lần dịch mã trên phân tử mARN. 44. trong quá trình giải mã, khi ribôxôm tiến tới mã bộ ba tiếp theo thì hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra A. Liên kết peptit giữa 2 axit amin trước và sau sẽ được hình thành B. tARN mang axit amin đến ribôxôm tiếp xúc với bộ ba mã sao qua bộ ba đối mã. C. Chuỗi pôlipeptit hoàn thành cấu trúc không gian bậc 2 và 3. D. Chuỗi pôlipeptit mới được tổng hợp sẽ tách khỏi ribôxôm. 45. Ở tế bào nhân thực, trên phân tử mARN sơ khai giả sử có 10 đoạn êxon thì số đoạn intron là bao nhiêu? A. 9 B. 10 C. 11 D. 20 46. Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử: A. ADN B. ARN C. Protein D. ADN và ARN 47. Dich mã là quá trình tổng hợp nên phân tử: A. Protein B. mARN C. ADN D. mARN và protein 48. Các protein có vai trò xúc tác sinh học được gọi là: A. Hoocmon B. Phytohoocmon C. Enzym D. Coenzym 49. Các yếu tố tham ra tổng hợp protein là: A. mARN, tARN, riboxom B. mARN, tARN, rARN C. mARN, rARN, riboxom D.mARN, tARN, rARN, riboxom 50. Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở: A. Tế bào chất B. Nhân C. Màng nhân D. Nhân con 51. Hai mẫu cá thể con đực của loài gặm nhấm Akodon moliae thuộc cùng một quần thể được phân tích di truyền tế bào học: một cá thể có 43 nhiễm sắc thể, còn cá thể còn lại có 42 nhiễm sắc thể. Trong khi đó, số nhiễm sắc thể cơ bản (tính theo số vai nhiễm sắc thể có mặt trong tế bào xoma) đối với cả hai cá thể này là 44. Hiện tượng này có thể xảy ra do: A. Mất nhiễm sắc thể B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể C. Chuyển đoạn Robertson C. Sự có mặt của các nhiễm sắc thể B 52. Một đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau: 3’ XGAGAATTTXGA 5’ (mạch mã gốc) 5’ GXTXTTAAAGXT 3’ Trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là: A. – Ala – Leu – Lys – Ala – B. – Ala – Leu – Asn – Ala – C. – Ala – Pro – Asn – Ala – D. – Val – Leu – Lys – Val – 53. Một đoạn phân tử protein có trình tự như sau: - Lơxin – Alanin – Valin – Lizin – Trình tự các cặp nucleotit trong đoạn gen mang thông tin quy định cấu trúc đoạn phân tử protein đó là: A. 3’ GAAXGAXAATTX 5’ (mạch mã gốc) 5’ XT TGXTG TTAAG 3’ B. 3’ GGAGTAGXATXA 5’ (mạch mã gốc) 5’ XXTXATXGTAGT 3’ C. 3’ XGAXGGXTATXG 5’ (mạch mã gốc) 5’ GXTGXXGATAGX 3’ D. 3’ TAATGATTXXXX 5’ (mạch mã gốc) 5’ ATTAXTAAGGGG 3’ 54. Các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều: A. Bắt đầu bằng axit amin Met B. Bắt đầu bằng axit amin foocmin - Met C. Có Met ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim D. Cả A và C ** Một đoạn mARN có trình tự các ribonucleotit như sau: - XAUAAGAAUXUUGX – Sử dụng dữ kiện trên để trả lời cho các câu hỏi số 22, 23 và 24. 55. Trình tự nucleotit của đoạn AND đã tạo ra đoạn mARN này là: A. 3’ XATAAGAATXTTGX 5’ (mạch mã gốc) 5’ GTATTXTTAGAAXG 3’ B. 3’ GXAAGATTXTTATG 5’ (mạch mã gốc) 5’ XGTTXTAAGAATAX 3’ C. 3’ GTATTXTTAGAAXG 5’ (mạch mã gốc) 5’ XATAAGAATXTTGX 3’ D. 3’ XGTTXTAAGAATAX 5’ (mạch mã gốc) 5’ GXAAGATTXTTATG 3’ 56. 4 axit amin có thể được dịch mã từ điểm khởi đầu của đoạn mARN trên là: A. – Histiđin – Lizin – Asparagin – Lơxin – B. – Histiđin – Lơxin – Asparagin – Lizin – C. – Asparagin – Lơxin – Lizin – Phenilalanin – D. – Asparagin – Histiđin – Lizin – Phenilalanin – 57. Cho rằng đột biến thay thế nucleotit xảy ra trong AND làm cho ribonucleotit thứ 3 là U của mARN được thay bằng G: - XAG * AAGAAUXUUGX – Trình tự axit amin của chuỗi polipeptit được tổng hợp từ đoạn mARN bị biến đổi trên là: A. – Phenilalanin – Lizin – Asparagin – Lizin – B. – Threonin – Lizin – Asparagin – Lơxin – C. – Glutamin – Lizin – Asparagin – Lơxin – D. – Tirozin – Lơxin – Asparagin – Lizin – 58. Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, vì sao trong hai mạch polinucleotit được tổng hợp thì một mạch được hình thành từng đoạn, sau đó các đoạn được nối với nhau? A. Trong phân tử ADN, hai mạch polinucleotit đi ngược chiều nhau. B. Enzym xúc tác quá trình tự nhân đôi ADN chỉ gắn vào đầu 3’ của polinucleotit ADN mẹ và mạch polinucleotit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5’ – 3’. C. ADN tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung. D. Cả A và B 59. ARN được tổng hợp từ mạch nào của ADN? A. Từ cả hai mạch B. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2 C. Từ mạch có chiều 5’ – 3’ D. Từ mạch mang mã gốc 60. Bản chất của mã di truyền là: A. thông tin quy định các tính trạng truyền đạt từ bố mẹ sang con cháu. B. thông tin quy định cấu trúc các loại protein C. trình tự các nucleotit trong ADN quy định trình tự các axit amin trong protein. D. 3 ribonucleotit trong mARN quy định 1 axit amin trong protein 61. Hai nhà khoa học Pháp nào đã phát hiện ra cơ chế điều hoà qua Operon ở vi khuẩn đường ruột (E.coli) và đã nhận được giải thưởng noben về công trình này? A. F. Jacop và Pasteur B. F. Jacop và J. Mono C. J. Mono và Pasteur D. Pasteur và Linne 62. Gen có cấu trúc chung bao gồm các vùng theo trình tự A. Vùng khởi động – vùng mã hóa- vùng kết thúc B. Vùng khởi đầu – vùng mã hóa – vùng kết thúc C. Vùng khởi đầu – vùng vận hành – vùng kết thúc D. Vùng khởi đầu – vùng vận hành – vùng mã hóa- vùng kết thúc 63. Điều nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc tái bản của ADN kép A. Nguyên tắc bán bảo tồn (giữ lại 1 nửa) B. Nguyên tắc bổ sung C. Nguyên tắc khuôn mẫu D. Nguyên tắc bảo tồn 64. Giả sử mạch mã gốc có bộ ba 5 ’ TAG 3 ’ thì bộ ba mã sao tương ứng trên mARN là : A. 5 ’ XUA 3 ’ B. 5 ’ AUX 3 ’ C. 5 ’ UGA 3 ’ D.3 ’ ATX 5 ’ 65. Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit A. Gen B. mARN C. tARN D.rARN 66. Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là A. Sự nhân đôi xảy ra trân 2 mạch của ADN theo hai hướng ngược chiều nhau. B. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có 1 ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi. C. Hai ADN mới hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống ADN mẹ ban đầu D. Trong 2 ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp. 67. Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là A. Sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN theo hai hướng ngược chiều nhau. B. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi. C.Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu. D. Trong 2 ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp. 68. Việc nối kín các đoạn okazaki để tạo nên một mạch đơn hoàn chỉnh được thực hiện nhờ enzim A. Enzim tháo xoắn B. ADN pôlimeraza C. ARN pôlimeraza D. Enzim nối. 69. Trong chu kì tế bào nguyên phân, sự nhân đôi của ADN trong nhân diễn ra ở A. Kì sau B. Kì giữa C. Kì trung gian D. Kì đầu 70. Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới A. Tính phổ biến B. Tính đặc hiệu C. Tính thoái hóa D. Tính liên tục 71. Trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN, trên một mạch ADN cũ sẽ có mạch ADN mới được tổng hợp liên tục, còn ở mạch kia ADN mới được tổng hợp từng đoạn. Hiện tượng này xảy ra do A. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN B. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều từ 5 ’ đến 3 ’ C. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều từ 3 ’ đến 5 ’ . D. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều tháo xoắn của ADN. 72. Cơ chế nhân đôi của ADN là cơ sở A. Đưa đến sự nhân đôi của trung tử B. Đưa đến sự nhân đôi của nhiễm sắc thể C. Đưa đến sự nhân đôi của ti thể D. Đưa đến sự nhân đôi của lạp thể. 73. Đoạn okazaki là A. đoạn ADN được tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi. B. Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên mạch ADN trong quá trình nhân đôi C. Đoạn ADN được tổng hợp một cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi. D. Đoạn ADN được tổng hợp một theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi. 74. Sự nhân đôi của ADN ở những bộ phân nào trong tế bào nhân thực A. Ti thể, nhân, lục lạp B. Lục lạp, nhân, trung thể C. Lục lạp, trung thể, ti thể D. Nhân, trung thể, ti thể 75. Thông tin di truyền được truyền đạt tương đối ổn định qua các thế hệ tế bào trong cơ thể nhờ A. quá trình dịch mã B. Cơ chế tự sao của ADN cùng với sự phân li đồng đều của nhiễm sắc thể qua nguyên phân 76. Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi là A. Lắp ghép các nu tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp. B. Phá vỡ các liên kết hiđrô giữa 2 mạch của ADN C. Cung cấp năng lượng D. Tháo xoắn ADN 77. Sự nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng A. Đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể. B. Chỉ đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào C. Chỉ đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ cơ thể. D. Đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định từ nhân ra tế bào chất. 78. Thông tin di truyền được mã hóa trong ADN dưới dạng A. Trình tự của các bộ ba nuclêotit quy định trình tự của các aa trong chuỗi pôlipeptit B. Trình tự của các bộ hai nuclêotit quy định trình tự của các aa trong chuỗi pôlipeptit C. Trình tự của mỗi nuclêotit quy định trình tự của các aa trong chuỗi pôlipeptit D.Trình tự của các bộ bốn nuclêotit quy định trình tự của các aa trong chuỗi pôlipeptit 79. Điều nào không đúng với cấu trúc của gen A. Vùng khởi đầu nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình dịch mã B. Vùng kết thúc nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã. C. Vùng khởi đầu nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã D. Vùng mã hóa ở giữa gen mang thông tin mã hóa aa. 80. Định nghĩa nào sau đây về gen là bản chất nhất A. Một đoạn của phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng hợp một trong các loại ARN thông tin, vận chuyển và ribôxôm. B. Một trình tự nu của phân tử axit nuclêic mang thông tin mã hóa cho một polypeptit hay một phân tử ARN. C. Một đoạn của phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng hợp một trong các loại ARN hoặc tham gia vào cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin. D. Một đoạn của phân tử ADN tham gia vào cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin như gen điều hòa, gen khởi động, gen vận hành. 81. Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN A. Luôn theo chiều từ 5 ’ đến 3 ’ . B. Luôn theo chiều từ 3 ’ đến 5 ’ . C. Di chuyển một cách ngẫu nhiên D. Theo chiều từ 5 ’ đến 3 ’ trên mạch này và 3 ’ đến 5 ’ trên mạch kia 82. Các mã bộ ba khác nhau bởi A. Thành phần và trật tự của các nu B. Số lượng các nu C. Trật tự của các nu D. Thành phần các nu 83. Nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện A. Chỉ trong cơ chế dịch mã và tự nhân đôi B. Chỉ trong cơ chế tự nhân đôi và phiên mã C. Trong các cơ chế tự nhân đôi, phiên mã và dịch mã D. Chỉ trong cơ chế phiên mã và dịch mã 84. Sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên mã là A. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung. B. Trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần C. Đều có sự xúc tác của ADN pôlimeraza D. Thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN 85. Loại ARN nào mang mã đối A. mARN B. tARN C. rARN D. ARN của virut. 86. Mã di truyền trên mARN được đọc theo A. Một chiều từ 5 ’ đến 3 ’ B. Hai chiều tùy theo vị trí của enzim C. Ngược chiều di chuyển của ribôxôm trên mARN D. Một chiều từ 3 ’ đến 5 ’ 87. Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực. A. Nhân B. Tế bào chát C. Màng tế bào D. Thể gôngi 88. Sự hình thành chuỗi pôlipeptit luôn luôn diễn ra theo chiều nào của mARN A. 5 ’ đến 3 ’ B. 5 đến 3 C. 3 đến 5 D. 3 ’ đến 5 ’ 89. ARN vận chuyển mang aa mở đầu tiến vào ribôxôm có bộ 3 đối mã là A. AUA B. UAX C. XUA D. AUX 90. Ở sinh vật nhân thực, aa đầu tiên được đưa đến ribôxôm trong quá trình dịch mã là A. Valin B. Mêtionin C. Formyl mêtionin D. Alanin 91. Ở vi khuẩn, aa đầu tiên được đưa đến ribôxôm trong quá trình dịch mã là A. Formyl mêtionin B. Valin C. Alanin D. Mêtionin 92. Sinh vật có ARN đóng vai trò vật chất di truyền là A. Một số loài vi khuẩn B. Một số vi sinh vật cổ C. Một số loài sinh vật nhân thực D. Một số loài virut 93. Nguyên tắc hóa học nào sau đây không tham gia cấu tạo nên axit nuclêic A. Cacbon B. Nitơ C. Lưu huỳnh D. Phôtpho 94. Vùng nào sau đây của gen bị biến đổi thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của mARN A. Vùng kết thúc B. Vùng điều hòa C. Vùng mã hóa D. Tất cả các vùng ở trên gen 95. Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh A. Nấm men B. E. coli C. Vi khuẩn lam D. Xạ khuẩn 96. Chuyển gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn. Bộ máy di truyền của vi khuẩn tổng hợp được prôtêin insulin vì mã di truyền có A. Tính thoái hóa B. Tính phổ biến C. Bộ ba khởi đầu D. Bộ ba kết thúc 97. Một đoạn phân tử ADN có tổng số 3000 nu và 3900 liên kết hiđrô. đoạn ADN này A. Dài 4080 A 0 B. Nặng 90.000 đvC C. Có 600 ađênin D. Có 5998 liên kết photphođieste 98. Trong thành phần cấu tạo của nu guanin luôn có chất nào sau đây 1. axit phôtphoric 2. Đường glucôzơ 3. Bazơguanin A. 1, 2 B. 2, 3 C. 1, 3 D. 1, 2, 3 99. Điểm nhiệt độ mà ở đó 2 mạch của phân tử ADN tách nhau ra được gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại nu khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất A. Phân tử ADN có ađênin chiếm 40% B. Phân tử ADN có ađênin chiếm 30% C. Phân tử ADN có ađênin chiếm 20% D. Phân tử ADN có ađênin chiếm 10% 100. Ở ADN, số nu loại A luôn bằng số nu loại T, nguyên nhân vì A. Hai mạch của ADN xoắn kép và A chỉ liên kết với T, T chỉ liên kết với A. B. Hai mạch của ADN xoắn kép, A và T có khối lượng bằng nhau C. Hai mạch của ADN xoắn kép, A và T là hai loại của bazơ lớn D. ADN nằm ở vùng nhân hoặc nằm trong nhân tế bào. 101. Dựa vào cấu trúc, người ta chia bazơ nitơ ra 2 loại là bazơ có kích thước lớn và bazơ ó kích thước bé. Loại bazơ có kích thước lớn là A. T và A B. A và X C. A và G D. G và X 102. Chỉ có 3 loại nu A, T và G. Trong điều kiện nhân tạo, người ta đã tổng hợp được một đoạn phân tử ADN xoắn kép. Đoạn ADN này có các loại nu A. A, T, G B. A, T, G, X C. A và T D. G và X 103. Một đoạn ADN có tổng số 39.000 liên kết hiđrô và A chiếm 20%. Đoạn ADN này có A. 24.000 bazơnitơ B. 9.000 G C. Chiều dài 40.800 A 0 D. 7.800 A 104. ADN có 2 mạch xoắn kép. Trình tự sắp xếp các nu trên đoạn mạch số 1 là 5 ’ – ATTTGGGXXXGAGGX – 3 ’ Đoạn ADN này có tổng số liên kết hiđrô A. 50 B. 40 C. 30 D. 20 105. Xét về cấu trúc hóa học, các phân tử ADN khác nhau về 1. Thành phần nu 2. Số lượng nu 3. Trình tự sắp xếp của các nu 4. Chức năng của các loại nu A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4. 106. Một đoạn phân tử ADN có tổng số nu 150 chu kì xoắn và A = 30% tổng số nu. Tổng số liên kết hiđrô của đoạn ADN này là A. 3000 B. 3100 C. 3600 D. 3900 107. Một đoạn phân tử ADN có 500 A và 600G. Tổng số liên kết hiđrô được hình thành giữa các cặp bazơ nitơ là A. 2.200 B. 2.800 C. 2.700 D. 5.400 108. Giả sử chỉ có 4 nu là A, T, G, X thì sẽ có bao nhiêu kiểu sắp xếp để tạo ra một chuỗi pôlinuclêotit có 4 nu A. 4 kiểu B. 24 kiểu C. 48 kiểu D. Vô số kiểu. 109. Trong phân tử mARN, các nu liên kết với nhau bằng A. Liên kết ion B. Liên kết phôtphođieste C. Liên kết peptit D. Liên kết glicôzit. 110. Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia ARN ra ba loại là mARN, tARN, rARN A. cấu hình không gian B. Số loại đơn phân C. Khối lượng và kích thước D. Chức năng của mỗi loại 111. Về cấu trúc, cả ba loại ARN có đặc điểm chung là 1. Chỉ gồm một chuỗi pôlinuclêotit 2. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 3. Có 4 loại đơn phân : A, U, G, X 4. Các đơn phân không liên kết theo nguyên tắc bổ sung A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 1, 2, 3, 4 112. Trong tế bào, hàm lượng rARN luôn cao hơn mARN nhiều lần. Nguyên nhân chủ yếu vì A. rARN có cấu trúc bền vững, tuổi thọ cao hơn mARN. B. Số gen quy định tổng hợp rARN nhiều hơn mARN C. Số lượng rARN được tổng hợp nhiều hơn mARN D. rARN có nhiều vai trò quan trọng hơn mARN. 113. Loại ARN có nhiều gen quy định tổng hợp nhất là A. mARN B. rARN C. tARN D. rARN và tARN 114. Khi nghiên cứu về nguyên tắc bổ sung ở ARN, có thể kết luận gì A. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung. B. Trên tARN chỉ có một số đoạn liên kết theo nguyên tắc bổ sung C. Ở tARN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung nên A = U và G = X [...]... biến đ i trình tự axit amin của prôtêin tương ứng  biến đ i trình tự trong chu i ribônuclêotit của mARN  biến đ i tính trạng C Làm biến đ i chu i nuclêôtit của gen  biến đ i trình tự axit amin của prôtêin tương ứng  biến đ i trình tự trong chu i ribônuclêôtit của tARN  biến đ i tính trạng D Làm biến đ i chu i nuclêôtit của gen  biến đ i trình tự trong chu i ribônuclêôtit của mARN  biến đ i trình... B Đột biến lặn phát sinh ở tiền ph i tì chưa biểu hiện thành kiểu hình C Đột biến lặn phát sinh ở giao tửthì đ i F1 thường chưa biểu hiện thành thể đột biến D Đột biến tr i khi đã phát sinh thì ở F1, kiểu hình đột biến được biểu hiện 210 Các nguyên nhân gây ra đột biến gen 1 Tác động của tác nhân vật lí, hoá học 2 R i loạn trao đ i chất xảy ra trong tế bào 3 Sự thay đ i của m i trường, th i tiết A 1,... galactôsit vào tế bào C Mã hoá cho enzime  - galactôsit trans axêtylaza, có tác dụng gi i độc tế bào D Mã hoá cho enzime  - galactôsit trans axêtylaza,có tác dụng chuyển hoá axêtyl 147 Đột biến gen sẽ dẫn đến hậu quả: A Làm biến đ i chu i nuclêôtit của gen  biến đ i trình tự trong chu i ribônuclêôtit của mARN  biến đ i trình tự axic amin của prôtêin tương ứng B Làm biến đ i chu i nuclêôtit của gen  biến... khó đông 159 Lo i đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nu được g i là A Đột biến i m B đột biến xảy ra ở một th i i m nào đó C Đột biến mất đoạn D Đột biến đảo đoạn 160 Đột biến gen lặn chỉ biểu hiện thành kiểu hình khi A Ở trạng th i đồng hợp lặn B Ở trạng th i dị hợp a C Khi nằm trên NST gi i tính X (X ) D Khi nằm trên NST gi i tính Y (Ya) 161 Đột biến thay thế cặp nu có thể làm cho phân tử prôtêin do... Chưa nhiều vật chất di truyền hơn C Khả năng chống bệnh tốt hơn D Th i gian sinh trưởng d i hơn 245 Thể đột biến dị b i, đa b i lẻ thường không tạo được giao tử hoặc giao tử không có khả năng tham gia thụ tinh nên bị bất thụ Nguyên nhân chủ yếu vì A Không có sự tương hợp giữa cơ quan sinh sản đực và c i B Các cặp NST không tồn t i thành từng cặp tương đồng C Có kiểu hình không bình thường, không có... sinh sản hữu tính B Các dạng tam b i (3n) chuyển sang dạng sinh sản vô tính C Các tế bào sinh dục 3n bị r i loạn phân li trong giảm phân tạo giao tử bất thường không có khả năng thụ tinh D Chúng có thể sinh sản theo kiểu sinh sản sinh dưỡng 272 Trong tự nhiên, thể đa b i gặp nhiều ở thực vật vì A Động vật khó tạo ra thể đa b i hơn thực vật vì có vật chất di truyền ổn định hơn B Đa b i thể dễ phát sinh. .. t i biến đ i mARN và prôtêin tương ứng 2 Gây ra những biến đ i đột ngột, gián đoạn về kiểu hình của cơ thể 3 Gây r i loạn quá trình sinh tổng hợp pôtêin, đặc biệt là tổng hợp enzim 4 Phá vỡ m i quan hệ h i hoà giữa các gen trong kiểu gen, trong n i bộ cơ thể A 1, 2 B 2, 3 C 3, 4 D 1, 2, 3, 4 206 Gen bị đột biến thì tính trạng tương ứng bị thay đ i vì A Biến đ i phân tử mARN nên làm biến đ i prôtêin... chế không gắn vào được do mất i lực nên opêron Lac hoạt động liên tục D Prôtêin ức chế không gắn vò được nên opêron Lac không hoạt động 157 Biểu hiện nào sau đây là của đột biến tiền ph i A Chỉ biểu hiện ở một phần cơ thể B Biểu hiện trên cả cơ thể C Chỉ biểu hiện trong giai đoạn đầu phát triển của ph i D Chỉ biểu hiện trứng hay tinh trùng 158 Ở ngư i đột biến gen tr i gây nên A Bệnh mù màu B Bệnh... chết hoặc giảm sức sống của cơ thể sinh vật C Thường ít có h i, nó làm tăng tính đa dạng của sinh vật D Gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản của cơ thể sinh vật 226 Lo i đột biến nào sau đây thường được dùng để lo i bỏ gen có h i ra kh i kiểu gen của giống A Đột biến mất đoạn NST B Đột biến chuyển đoạn NST C Đột biến dị b i dạng 2n-1 D Đột biến gen 227 Những phép lai nào sau đây gắn liền v i quá trình... vùng kh i động 135 Kí hiệu R trên sơ đồ chỉ: A gen i u hoà B các gen cấu trúc C vùng vận hành D vùng kh i động 136 Trong cơ chế i u hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen i u hoà là: A n i tiếp xúc v i enzym ARN polimeraza B mang thông tin quy định protein ức chế C mang thông tin quy định enzym ARN polimeraza D n i liên kết v i protein i u hoà 137 Cụm các gen cấu trúc có liên quan . axit amin có thể được dịch mã từ i m kh i đầu của đoạn mARN trên là: A. – Histiđin – Lizin – Asparagin – Lơxin – B. – Histiđin – Lơxin – Asparagin – Lizin – C. – Asparagin – Lơxin – Lizin. axit amin của chu i polipeptit được tổng hợp từ đoạn mARN bị biến đ i trên là: A. – Phenilalanin – Lizin – Asparagin – Lizin – B. – Threonin – Lizin – Asparagin – Lơxin – C. – Glutamin – Lizin. bào sinh dưỡng thì luôn biểu hiện thành thể khảm B. Đột biến lặn phát sinh ở tiền ph i tì chưa biểu hiện thành kiểu hình C. Đột biến lặn phát sinh ở giao tửthì đ i F 1 thường chưa biểu hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps